open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2010 N 15
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 153 ( v0153282-13 ) від 21.02.2013 }
Про заходи щодо дотримання

фінансової дисципліни, економії

бюджетних коштів, скорочення

дебіторської та кредиторської

заборгованості, недопущення утворення

простроченої заборгованості

підпорядкованими МОЗ закладами, установами

З метою забезпечення фінансової дисципліни закладами,
установами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров'я
України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо дотримання фінансової
дисципліни, економії бюджетних коштів, скорочення дебіторської та
кредиторської заборгованості, недопущення утворення простроченої
заборгованості підпорядкованими МОЗ України закладами, установами
(далі - План заходів), що додається.
2. Покласти персональну відповідальність за виконання Плану
заходів на керівників закладів, установ, підпорядкованих МОЗ
України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від
20.09.2006 N 633 ( v0633282-06 ) "Про заходи щодо дотримання
фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Левицького О.І.
Перший заступник Міністра В.В.Лазоришинець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

31.01.2010 N 15

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо дотримання фінансової дисципліни,

економії бюджетних коштів, скорочення

дебіторської та кредиторської

заборгованості, недопущення утворення

простроченої заборгованості підпорядкованими

МОЗ України закладами, установами

------------------------------------------------------------------ N з/п | Зміст заходу |Термін виконання| Відповідальні | | | | виконавці | ------+-----------------------+----------------+----------------| 1. |Розробити заходи щодо |Протягом місяця |Керівники | |посилення попереднього | |закладів, | |та поточного контролю | |установ, | |за станом фінансової | |підпорядкованих | |дисципліни, економії | |МОЗ України - | |бюджетних коштів, | |розпорядники | |повноти виявлення та | |бюджетних коштів| |мобілізації | | | |внутрішньогосподарських| | | |резервів, усунення | | | |причин непродуктивних | | | |витрат, раціональним і | | | |цільовим витрачанням | | | |матеріальних і | | | |фінансових ресурсів, | | | |відповідно до | | | |затверджених нормативів| | | |і кошторисів, станом | | | |дебіторської та | | | |кредиторської | | | |заборгованості. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 2. |Забезпечити дійовий | Протягом року |Керівники | |контроль за станом | |закладів, | |розрахункової | |установ, | |дисципліни: | |підпорядкованих | |- взяття бюджетних | |МОЗ України - | |зобов'язань на | |розпорядники | |здійснення відповідних | |бюджетних коштів| |видатків за загальним | | | |фондом бюджету | | | |здійснювати тільки в | | | |межах бюджетних | | | |асигнувань, | | | |встановлених | | | |кошторисом, з | | | |урахуванням | | | |необхідності виконання | | | |бюджетних зобов'язань | | | |минулих років, узятих | | | |на облік в органах | | | |Державного казначейства| | | |України, та у разі їх | | | |відповідності бюджетним| | | |паспортам; | | | |- взяття бюджетних | | | |зобов'язань на | | | |здійснення відповідних | | | |видатків за спеціальним| | | |фондом бюджету | | | |здійснювати виключно в | | | |межах відповідних | | | |фактичних надходжень до| | | |спеціального фонду. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 3. |Активізувати роботу | Постійно |Керівники | |бухгалтерських служб | |закладів, | |щодо недопущення | |установ, | |виникнення дебіторської| |підпорядкованих | |та кредиторської | |МОЗ України - | |заборгованості, | |розпорядники | |суворого відстеження | |бюджетних коштів| |за станом розрахунків, | | | |строками платежів та | | | |документообігом на всіх| | | |етапах проходження | | | |розрахункових | | | |документів. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 4. |Розробити графіки | Щомісячно |Керівники | |погашення кредиторської| |закладів, | |заборгованості. | |установ, | | | |підпорядкованих | | | |МОЗ України - | | | |розпорядники | | | |бюджетних коштів| ------+-----------------------+----------------+----------------| 5. |Проводити | Щоквартально |Керівники | |інвентаризацію | |закладів, | |розрахунків з метою | |установ, | |визначення обсягів | |підпорядкованих | |дебіторської та | |МОЗ України - | |кредиторської | |розпорядники | |заборгованості, | |бюджетних коштів| |термінів її погашення. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 6. |Посилити | Постійно |Керівники | |відповідальність | |закладів, | |посадових осіб за | |установ, | |недопущення небюджетної| |підпорядкованих | |кредиторської | |МОЗ України - | |заборгованості. | |розпорядники | |Зобов'язання, взяті | |бюджетних коштів| |без відповідних | | | |бюджетних асигнувань | | | |або з перевищенням | | | |повноважень, | | | |встановлених бюджетним | | | |законодавством | | | |вважаються небюджетними| | | |і витрати на їх | | | |покриття не можуть | | | |здійснюватись. | | | |У разі утворення | | | |небюджетної | | | |заборгованості вживати | | | |заходи щодо притягнення| | | |до дисциплінарної | | | |відповідальності осіб, | | | |винних у її допущенні. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 7. |Здійснювати контроль за| Постійно |Керівники | |виконанням умов | |закладів, | |договорів та своєчасно | |установ, | |проводити розрахунки, | |підпорядкованих | |не допускаючи | |МОЗ України - | |зростання кредиторської| |розпорядники | |заборгованості. | |бюджетних коштів| ------+-----------------------+----------------+----------------| 8. |Неухильно дотримуватися| Постійно |Керівники | |вимог постанов Кабінету| |закладів, | |Міністрів України від | |установ, | |26.11.2008 N 1036 | |підпорядкованих | |( 1036-2008-п ) "Деякі | |МОЗ України - | |питання організації | |розпорядники | |бюджетного процесу" та | |бюджетних коштів| |від 09.10.2006 N 1404 | | | |( 1404-2006-п ) | | | |"Питання | | | |попередньої оплати | | | |товарів, робіт і | | | |послуг, що | | | |закуповуються за | | | |бюджетні кошти". | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 9. |Вживати заходи щодо | Постійно |Керівники | |активізації | |закладів, | |претензійної роботи із | |установ, | |погашення дебіторської | |підпорядкованих | |заборгованості як по | |МОЗ України - | |доходах, так і по | |розпорядники | |видатках. Посилити | |бюджетних коштів| |роботу щодо своєчасної | | | |сплати податків та | | | |зборів до бюджетів усіх| | | |рівнів та фондів. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 10. |Здійснювати заходи щодо| Постійно |Керівники | |своєчасного погашення | |закладів, | |кредиторської | |установ, | |заборгованості по | |підпорядкованих | |видатках, передбачивши | |МОЗ України - | |спрямування в | |розпорядники | |установленому порядку | |бюджетних коштів| |коштів спеціального | | | |фонду бюджету на | | | |погашення кредиторської| | | |заборгованості | | | |загального фонду. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 11. |Забезпечити укладання | Протягом року |Керівники | |угод по кожному виду | |закладів, | |енергоносіїв у межах | |установ, | |встановлених лімітів. | |підпорядкованих | |Дотримуватися режиму | |МОЗ України - | |економії енергоносіїв в| |розпорядники | |межах встановлених | |бюджетних коштів| |лімітів | | | |підприємствами - | | | |надавачами послуг, з | | | |урахуванням зменшення | | | |обсягів споживання | | | |енергоносіїв щонайменш | | | |як на 10 відсотків. | | | |Забезпечити у повному | | | |обсязі проведення | | | |розрахунків за | | | |електричну та теплову | | | |енергію, | | | |водопостачання, | | | |водовідведення, | | | |природний газ та | | | |послуги зв'язку, які | | | |споживаються бюджетними| | | |установами, не | | | |допускаючи будь-якої | | | |простроченої | | | |заборгованості з оплати| | | |вищезазначених послуг. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 12. |Надавати Міністерству | Протягом року |Керівники | |охорони здоров'я | |закладів, | |України повну і | |установ, | |достовірну фінансову | |підпорядкованих | |звітність та інформацію| |МОЗ України - | |про господарські | |розпорядники | |процеси і результати | |бюджетних коштів| |діяльності за | | | |встановленими формами. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 13. |Посилити контроль за | Протягом року |Відділ зведеної | |своєчасним списанням | |фінансової | |кредиторської | |звітності та | |заборгованості | |методології | |загального фонду | |бухгалтерського | |державного бюджету в | |обліку | |закладах, установах, | |Департаменту | |строк позовної | |економіки, | |давності якої минув. | |фінансів і | | | |бухгалтерської | | | |звітності | ------+-----------------------+----------------+----------------| 14. |За результатами | Щоквартально |Відділ зведеної | |фінансової звітності | |фінансової | |проводити аналіз стану | |звітності та | |дебіторської та | |методології | |кредиторської | |бухгалтерського | |заборгованості. | |обліку | | | |Департаменту | | | |економіки, | | | |фінансів і | | | |бухгалтерської | | | |звітності | ------+-----------------------+----------------+----------------| 15. |Проводити заходи щодо | Щомісячно |Відділ | |перерозподілу видатків | |планування та | |за бюджетними | |фінансування | |програмами в розрізі | |закладів охорони| |економічної | |здоров'я, | |класифікації та в межах| |освіти, науки, | |обсягів бюджетних | |культури та | |призначень, збільшення | |санепідслужби | |бюджетних призначень на| |Департаменту | |видатки розвитку за | |економіки | |рахунок зменшення | |фінансів і | |бюджетних призначень на| |бухгалтерської | |видатки споживання | |звітності | |окремо по загальному та| | | |спеціальному фондах | | | |державного бюджету. | | | ------+-----------------------+----------------+----------------| 16. |З метою оптимізації | Протягом року |Відділ | |процесу виконання | |планування та | |державного бюджету за | |фінансування | |видатками забезпечувати| |закладів охорони| |фінансування з | |здоров'я, | |урахуванням потреб | |освіти, науки, | |тільки під | |культури та | |зареєстровані в органах| |санепідслужби | |Державного казначейства| |Департамент | |зобов'язання. | |економіки, | | | |фінансів і | | | |бухгалтерської | | | |звітності | ------+-----------------------+----------------+----------------| 17. |З метою недопущення | Протягом року |Департамент | |росту дебіторської | |економіки, | |заборгованості при | |фінансів і | |розробці окремих | |бухгалтерської | |порядків про | |звітності | |використання коштів | | | |державного бюджету за | | | |програмами, які | | | |визначаються | | | |дорученнями, рішеннями | | | |Кабінету Міністрів | | | |України на виконання | | | |окремих статей закону | | | |про державний бюджет на| | | |відповідний рік | | | |визначати мінімальні | | | |терміни на здійснення | | | |попередньої оплати за | | | |товари, роботи, | | | |послуги, що | | | |закуповуються за | | | |бюджетні кошти. | | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
економіки, фінансів
і бухгалтерської звітності О.І.Левицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: