open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2008 N 15

Про затвердження Плану заходів на виконання

Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208

"Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії

ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" та Плану Кабінету

Міністрів України про організацію виконання

Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208

"Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії

ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", затвердженого

Віце-прем'єр-міністром України Васюником І.В.

від 08.01.2008 року

На виконання Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208
( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ
інфекції/СНІДу в Україні" та Плану Кабінету Міністрів України про
організацію виконання Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208
"Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
в Україні", затвердженого Віце-прем'єр-міністром України Васюником
І.В. від 08.01.2008 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів на виконання Указу Президента від
12.12.2007 року N 1208 ( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні
заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" та Плану
Кабінету Міністрів України про організацію виконання Указу
Президента від 12.12.2007 року N 1208 "Про додаткові невідкладні
заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України Васюником І.В. від 08.01.2008 року
(далі - План заходів), що додається.
2. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам, директорам Департаментів
розвитку медичної допомоги, економіки та фінансів, кадрової
політики, освіти та науки, державного санітарно-епідеміологічного
нагляду, начальнику управління правового забезпечення та
міжнародної діяльності, материнства, дитинства та санаторної
справи, директору Українського центру профілактики і боротьби зі
Снідом, голові Державної служби лікарських засобів, директору ДП
"Фармцентр", директору ДАК "Ліки України", голові Комітету
контролю за наркотиками забезпечити організаційно-методичне
керівництво виконання Плану заходів та подавати інформацію щодо
його реалізації до Секретаріату Президента України та Кабінету
Міністрів України у визначені терміни.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
3.1. На підставі Плану заходів розробити та затвердити
регіональні плани заходів щодо виконання Указу Президента від
12.12.2007 року N 1208 ( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні
заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" та Плану
Кабінету Міністрів України про організацію виконання Указу
Президента від 12.12.2007 року N 1208 "Про додаткові невідкладні
заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України Васюником І.В. від 08.01.2008 року
та подавати інформацію щодо його реалізації до Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам щоквартально та за рік до 1 лютого;
3.2. Провести засідання регіональних рад з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, на яких заслухати питання щодо
виконання Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208
( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" та Плану Кабінету Міністрів України
про організацію виконання зазначеного Указу Президента,
затвердженого Віце-прем'єр-міністром України Васюником І.В. від
08.01.2008 року;
3.3 Організувати роботу щодо залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, коштів
міжнародних донорських організацій, благодійних фондів для
реалізації планів заходів;
4. Заслуховувати на колегіях органів охорони здоров'я питання
про виконання Указу Президента від 12.12.2007 року N 1208
( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" та Плану Кабінету Міністрів України
про організацію виконання Указу Президента від 12.12.2007 року
N 1208 "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України Васюником І.В. від 08.01.2008 року.
5. Щороку заслуховувати на засіданні Національної Ради з
питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції, СНІДу. інформацію про
хід виконання Плану заходів.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ

16.01.2008 N 15

ПЛАН ЗАХОДІВ

------------------------------------------------------------------------ N |Завдання |Заходи | Строк |Виконавці | | | |виконання| | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 1.|Розробити проект |- провести | до 15 |Комітет з питань | |Концепції |узагальнення | січня |протидії ВІЛ- | |"Загальнодержавної|пропозицій та | 2008 р.|інфекції/СНІДу та| |програми боротьби |зауважень від | до 15 |іншим соціально | |з ВІЛ-інфекцією та|зацікавлених органів| січня |небезпечним | |наркоманією" |виконавчої влади | 2008 р.|хворобам, | | |- організувати |15 лютого|Український | | |громадські | 2008 р.|центр | | |обговорення проекту | |профілактики та | | |Концепції | |боротьби зі | | |"Загальнодержавної | |СНІДом, | | |програми боротьби з | |департамент | | |ВІЛ-інфекцією та | |економіки та | | |наркоманією" | |фінансів МОЗ | | |- подати проект | |України, Комітет | | |Концепції до | |з контролю за | | |Кабінету Міністрів | |наркотиками, | | |України у | |Департамент | | |встановленому | |кадрової | | |законодавством | |політики, освіти | | |порядку | |та науки, | | | | |Департамент | | | | |державного | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологічного| | | | |нагляду, | | | | |Департамент | | | | |розвитку медичної| | | | |допомоги, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 2 |Вжити відповідних |- надати інформацію |15 січня |Комітет контролю | |заходів щодо |про стан виконання | 2008 |за наркотиками, | |виконання |зазначеного пункту |18 січня |ДАК "Ліки | |зобов'язань перед |та надати пропозиції| 2008 р.|України" | |Глобальним фондом,|щодо забезпечення | |Комітет контролю | |в тому числі |його виконання; | |за наркотиками, | |підготувати |- підготувати проект| |ДАК "Ліки | |внесення змін до |постанови КМУ "Обсяг| |України" | |обсягів квоти |квот на ввезення | | | |(стосовно метадону|препаратів для | | | |гідрохлориду), у |проведення замісної | | | |межах яких |терапії" та подати | | | |здійснюється |на затвердження | | | |виробництво, | | | | |зберігання, | | | | |ввезення та | | | | |вивезення | | | | |наркотичних | | | | |засобів і | | | | |психотропних | | | | |речовин та | | | | |прийняти проект | | | | |відповідного | | | | |урядового рішення | | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 3 |Передбачити при |Забезпечити в |15 лютого|Департамент | |доопрацюванні |установленому | 2008 р.|економіки та | |проекту Закону |порядку подання | |фінансів МОЗ | |України "Про |обґрунтованих | |України, Комітет | |державний бюджет |пропозицій щодо | |з питань протидії| |України на 2008 |внесення змін до | |ВІЛ- | |рік" та при |проекту Закону | |інфекції/СНІДу та| |підготовці |України "Про | |іншим соціально | |проектів законів |Державний бюджет | |небезпечним | |про Державний |України на 2008 | |хворобам, | |бюджет України на |рік", а також | |управління | |2009 та наступні |відповідних | |правового | |роки видатки у |бюджетних запитів до| |забезпечення та | |повному обсязі на |проектів закону про | |міжнародної | |реалізацію |державний бюджет на | |діяльності | |Національної |наступні роки | | | |програми |стосовно видатків у | | | |забезпечення |повному обсязі на | | | |профілактики ВІЛ- |реалізацію | | | |інфекції, допомоги|національної | | | |та лікування ВІЛ- |програми | | | |інфікованих і |забезпечення | | | |хворих на СНІД, а |зобов'язань перед | | | |також на виконання|Глобальним фондом | | | |зобов'язань перед |для боротьби зі | | | |Глобальним фондом |СНІДом, | | | |для боротьби зі |туберкульозом та | | | |СНІДом, |малярією | | | |туберкульозом та | | | | |малярією | | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 4 |Вжити дієвих |- привести у |1 квітня |Управління | |заходів з метою |відповідність | 2008 р.|адміністративного| |належного |чисельність штатних | до 21 |забезпечення, | |функціонування |одиниць Комітету до | січня |Департамент | |Комітету з питань |потреб, необхідних | 2008 р.|кадрової | |протидії ВІЛ- |для виконання | до 21 |політики, освіти | |інфекції/СНІДу та |завдань визначених | січня |та науки, | |іншим соціально |Указом Президента | 2008 р.|Департамент | |небезпечним |України від | до 21 |економіки та | |хворобам, а також |12.12.2007 N 1208 | січня |фінансів МОЗ | |діяльності Центру |( 1208/2007 ); | 2008 р.|України | |"Клініка для |- вирішити питання | |Управління | |лікування дітей, |щодо надання робочих| |адміністративного| |хворих на ВІЛ- |площ (не менше 300 | |забезпечення | |інфекцію/СНІД" та |кв. м.) Комітету з | |Управління | |референс - |питань протидії ВІЛ-| |материнства, | |лабораторії |інфекції/СНІДу та | |дитинства та | |Українського |іншим соціально | |санаторної справи| |центру |небезпечним | |Український центр| |профілактики і |хворобам; | |профілактики та | |боротьби зі СНІДом|- вжити дієвих | |боротьби зі | |МОЗ , в тому числі|заходів з метою | |СНІДом, | |їх фінансування |належного | |Управління | | |функціонування | |адміністративного| | |Центру "Клініка для | |забезпечення | | |лікування дітей, | | | | |хворих на ВІЛ- | | | | |інфекцію/СНІД" | | | | |- Вжити дієвих | | | | |заходів з метою | | | | |належного | | | | |функціонування | | | | |референс-лабораторії| | | | |Українського центру | | | | |профілактики і | | | | |боротьби зі СНІДом | | | | |МОЗ(прискорити | | | | |вирішення питання | | | | |щодо розміщення | | | | |референс-лабораторії| | | | |у відповідних | | | | |приміщеннях лікарні | | | | |УДСЛ "ОХМАТДИТ") | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 5 |Провести засідання|- підготувати |25 січня |Комітет з питань | |Національної ради |пропозиції щодо | 2008 р.|протидії ВІЛ- | |з питань протидії |персонального складу|31 січня |інфекції/СНІДу та| |туберкульозу, та |Національної ради з | 2008 р.|іншим соціально | |ВІЛ-інфекції/СНІДу|питань протидії | |небезпечним | | |туберкульозу, та | |хворобам, | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу, | |управління | | |та подати їх на | |адміністративного| | |затвердження Голові | |забезпечення МОЗ | | |- Віце-прем'єр- | |України | | |міністру України | |Комітет з питань | | |- організувати | |протидії ВІЛ- | | |підготовку | |інфекції/СНІДу та| | |проведення засідання| |іншим соціально | | |Національної ради з | |небезпечним | | |питань протидії | |хворобам, | | |туберкульозу, та | |управління | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | |адміністративного| | |(за погодженням з | |забезпечення МОЗ | | |Головою Національної| |України | | |ради) | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 6 |Вжити дієвих |Вжити дієвих заходів|1 лютого |державна служба | |заходів щодо |щодо вдосконалення | 2008 р.|лікарських | |вдосконалення |системи реєстрації | |засобів і виробів| |системи реєстрації|лікарських засобів, | |медичного | |та закупівлі |у тому числі | |призначення, | |відповідних |призначених для | |ДП "Фармцентр", | |лікарських засобів|лікування ВІЛ- | |УОЗ обласних, | | |інфекції/СНІДу, з | |Київської та | | |урахуванням | |Севастопольської | | |рекомендацій | |міських державних| | |Всесвітньої | |адміністрацій | | |організації охорони | | | | |здоров'я про | | | | |визначення їх якості| | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 7 |Підготувати |- підготувати |31 січня |Управління | |пропозиції щодо |пропозиції щодо | 2008 р.|державних | |вдосконалення |вдосконалення |21 січня |закупівель МОЗ, | |нормативно- |нормативно-правового| 2008 р.|Комітет з питань | |правового |регулювання процедур| |протидії ВІЛ- | |регулювання |закупівлі за | |інфекції/СНІДу та| |процедур закупівлі|державні кошти | |іншим соціально | |за державні кошти |товарів, робіт і | |небезпечним | |товарів, робіт і |послуг у сфері | |хворобам, | |послуг у сфері |охорони здоров'я | |Управління | |охорони здоров'я |- вжити дієвих | |правового | | |заходів щодо | |забезпечення та | | |вдосконалення | |міжнародної | | |системи закупівлі | |діяльності | | |лікарських засобів, | |Управління | | |у тому числі | |державних | | |призначених для | |закупівель МОЗ, | | |лікування ВІЛ- | |Комітет з питань | | |інфекції/СНІДу, з | |протидії ВІЛ- | | |урахуванням | |інфекції/СНІДу та| | |рекомендацій | |іншим соціально | | |Всесвітньої | |небезпечним | | |організації охорони | |хворобам, | | |здоров'я в межах | | | | |чинного | | | | |законодавства | | | | |України | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 8 |Підготувати |- проаналізувати |31 січня |Комітет з питань | |пропозиції щодо |стан соціальної | 2008 р.|протидії ВІЛ- | |конкретних шляхів |реклами та надати | |інфекції/СНІДу та| |виробництва |пропозиції щодо | |іншим соціально | |відповідної |конкретних шляхів | |небезпечним | |соціальної |виробництва | |хворобам, | |реклами, в тому |відповідної | |Український | |числі стосовно |соціальної реклами, | |центр | |його фінансового |в тому числі | |профілактики та | |забезпечення |стосовно його | |боротьби зі | | |фінансового | |СНІДом, відділ | | |забезпечення. | |інформаційно- | | | | |аналітичного | | | | |забезпечення та | | | | |зв'язків з | | | | |громадськістю | | | | |МОЗ, прес-служба | | | | |МОЗ, Департамент | | | | |економіки та | | | | |фінансів МОЗ | | | | |України, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 9 |Вжити дієвих |Підготувати |31 січня |Департамент | |заходів щодо |пропозиції щодо | 2008 р.|кадрової | |забезпечення |забезпечення заходів| |політики, освіти | |закладів охорони |щодо забезпечення | |та науки, | |здоров'я лікарями-|закладів охорони | |Департамент | |лаборантами |здоров'я лікарями- | |економіки та | | |лаборантами | |фінансів МОЗ | | | | |України, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 10|Провести перегляд |Провести перегляд |31 січня |Департамент | |штатних нормативів|штатних нормативів | 2008 р.|кадрової | |медичного |медичного персоналу | |політики, освіти | |персоналу |центрів(відділень) | |та науки, Комітет| |центрів(відділень)|профілактики і | |з питань протидії| |профілактики і |боротьби зі СНІДом | |ВІЛ- | |боротьби зі СНІДом|відповідно до потреб| |інфекції/СНІДу та| |відповідно до | | |іншим соціально | |потреб | | |небезпечним | | | | |хворобам, | | | | |Департамент | | | | |економіки та | | | | |фінансів МОЗ, | | | | |Український | | | | |центр | | | | |профілактики та | | | | |боротьби зі | | | | |Снідом, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 11|Розробити дієві |Розробити дієві |31 січня |Комітет з питань | |механізми щодо |механізми щодо | 2008 р.|протидії ВІЛ- | |розвитку |запровадження | |інфекції/СНІДу та| |співробітництва з |тісного | |іншим соціально | |міжнародними |співробітництва з | |небезпечним | |донорськими |відповідними | |хворобам, | |організаціями у |донорськими | |управління | |питаннях залучення|організаціями у | |правового | |міжнародної |питаннях залучення | |забезпечення та | |допомоги для |міжнародної допомоги| |міжнародної | |протидії поширенню|для протидії | |діяльності, | |ВІЛ-інфекції/СНІДу|поширенню ВІЛ- | |Український | | |інфекції/СНІДу. | |центр | | | | |профілактики та | | | | |боротьби зі | | | | |СНІДом, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 12|Забезпечити в |Підготувати |1 квітня |Департамент | |установленому |пропозиції щодо | 2008 р.|економіки та | |порядку подання |внесення змін до | |фінансів МОЗ, | |обґрунтованих |проекту Закону | |Комітет з питань | |пропозицій щодо |України "Про | |протидії ВІЛ- | |внесення змін до |державний бюджет | |інфекції/СНІДу та| |проекту Закону |України на 2008 | |іншим соціально | |України "Про |рік", а також | |небезпечним | |державний бюджет |відповідних | |хворобам, | |України на 2008 |бюджетних запитів до| |Український | |рік", а також |проектів закону про | |центр | |відповідних |державний бюджет на | |профілактики та | |бюджетних запитів |наступні роки | |боротьби зі | |до проектів закону|стосовно видатків у | |СНІДом МОЗ, | |про державний |повному обсязі на | |управління | |бюджет на наступні|реалізацію | |правового | |роки стосовно |національної | |забезпечення та | |видатків у повному|програми | |міжнародної | |обсязі на |забезпечення | |діяльності | |реалізацію |зобов'язань перед | | | |національної |Глобальним фондом | | | |програми |для боротьби зі | | | |забезпечення |СНІДом, | | | |зобов'язань перед |туберкульозом та | | | |Глобальним фондом |малярією та | | | |для боротьби зі |організувати їх | | | |СНІДом, |подання в | | | |туберкульозом та |установленому | | | |малярією |порядку | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 13|Вжити дієвих |- Надати пропозиції |21 січня |Департамент | |заходів щодо |щодо вжиття дієвих | 2008 р.|розвитку медичної| |зміцнення |заходів щодо |7 березня|допомоги | |матеріально- |зміцнення | 2008 р.|населенню, МОЗ АР| |технічної бази |матеріально- |7 березня|Крим, УОЗ | |спеціалізованих |технічної бази | 2008 р.|обласних, | |установ і закладів|спеціалізованих | |Київської та | |переливання крові |установ і закладів | |Севастопольської | |та відповідних |переливання крові та| |міських державних| |підрозділів |відповідних | |адміністрацій | |закладів охорони |підрозділів закладів| |Комітет з питань | |здоров'я, а також |охорони здоров'я; | |протидії ВІЛ- | |щодо впровадження |- надати пропозиції | |інфекції/СНІДу та| |сучасних |щодо впровадження | |іншим соціально | |технологій, |сучасних технологій,| |небезпечним | |спрямованих на |спрямованих на | |хворобам, | |забезпечення |забезпечення безпеки| |Департамент | |безпеки донорської|донорської крові та | |розвитку медичної| |крові та її |її компонентів. В | |допомоги | |компонентів. В |тому числі | |населенню, | |тому числі |будівництва | |управління | |будівництва |сучасного заводу з | |адміністративного| |сучасного заводу з|переробки донорської| |забезпечення МОЗ,| |переробки |крові | |ДП "Укравакцина" | |донорської крові |- підготувати | |Департамент | | |пропозиції до КМУ та| |економіки та | | |Верховної Ради | |фінансів, Комітет| | |стосовно збільшення | |з питань протидії| | |видатків на розробку| |ВІЛ- | | |проектно-кошторисної| |інфекції/СНІДу та| | |документації на | |іншим соціально | | |будівництво заводу з| |небезпечним | | |переробки плазми | |хворобам | | |крові | |Департамент | | | | |розвитку медичної| | | | |допомоги | | | | |населенню, | | | | |управління | | | | |адміністративного| | | | |забезпечення МОЗ,| | | | |ДП "Укравакцина" | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 14|Розробити дієві |Розробити дієві |31 січня |Комітет з питань | |механізми щодо |механізми щодо | 2008 р.|протидії ВІЛ- | |підвищення рівня |підвищення рівня | |інфекції/СНІДу та| |поінформованості |поінформованості | |іншим соціально | |дітей, молоді та |дітей, молоді та | |небезпечним | |населення з питань|населення з питань | |хворобам, | |ВІЛ/СНІД, |ВІЛ/СНІД, залучивши | |Український центр| |залучивши до їх |до їх реалізації | |профілактики та | |реалізації |провідні електронні | |боротьби зі | |провідні |та друковані засоби | |СНІДом МОЗ, УОЗ | |електронні та |масової інформації | |обласних, | |друковані засоби | | |Київської та | |масової інформації| | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 15|Проводити широке |Розмістити на сайті |постійно |Комітет з питань | |інформування |МОЗ, на сайті | |протидії ВІЛ- | |населення про |Комітету з питань | |інфекції/СНІДу та| |мережу закладів і |протидії ВІЛ- | |іншим соціально | |установ, які |інфекції/СНІДу та | |небезпечним | |здійснюють |іншим соціально | |хворобам, | |профілактичну, |небезпечним хворобам| |Український центр| |консультаційну |та в газеті "Ваше | |профілактики та | |роботу, |здоров'я" інформацію| |боротьби зі | |діагностику та |про мережу закладів | |СНІДом МОЗ, УОЗ | |лікування ВІЛ- |і установ, які | |обласних, | |інфекції/СНІДу |здійснюють | |Київської та | | |профілактичну, | |Севастопольської | | |консультаційну | |міських державних| | |роботу, діагностику | |адміністрацій | | |та лікування ВІЛ- | | | | |інфекції/СНІДу. | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 16|Вжити дієвих |Надати пропозиції до|31 січня |Комітет контролю | |заходів щодо |Мінсім'їмолодьспорту| 2008 р.|за наркотиками, | |належного |щодо належного | |Комітет з питань | |функціонування та |функціонування та | |протидії ВІЛ- | |розвитку мережі |розвитку мережі | |інфекції/СНІДу та| |центрів |центрів | |іншим соціально | |ресоціалізації |ресоціалізації | |небезпечним | |наркозалежної |наркозалежної молоді| |хворобам, | |молоді | | |Департамент | | | | |розвитку медичної| | | | |допомоги, | | | | |Український | | | | |центр | | | | |профілактики та | | | | |боротьби зі | | | | |СНІДом МОЗ, УОЗ | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 17|Забезпечити |звернутись до |постійно |Комітет з питань | |належну співпрацю |громадських | |протидії ВІЛ- | |з громадськими та |організацій, які | |інфекції/СНІДу та| |благодійними |працюють в сфері | |іншим соціально | |організаціями, |протидії ВІЛ- | |небезпечним | |програми яких |інфекції та іншим | |хворобам, | |спрямовано на |соціально | |Департамент | |профілактику, |небезпечним | |розвитку медичної| |догляд і |хворобам, з | |допомоги | |підтримку ВІЛ- |пропозицією про | |населенню, УОЗ | |інфікованих і |створення | |обласних, | |хворих на СНІД |Координаційної ради | |Київської та | | |громадських | |Севастопольської | | |організацій. | |міських державних| | | | |адміністрацій | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 18|Забезпечити |Забезпечити |постійно |Департамент | |актуалізацію |підготовку та вжиття| |кадрової | |навчальних програм|відповідних заходів | |політики, освіти | |медичних, |з метою актуалізації| |та науки, Комітет| |педагогічних |навчальних програм | |з питань протидії| |вищих навчальних |медичних, | |ВІЛ- | |закладів та |педагогічних вищих | |інфекції/СНІДу та| |закладів |навчальних закладів | |іншим соціально | |післядипломної |та закладів | |небезпечним | |медичної, |післядипломної | |хворобам | |педагогічної |медичної, | | | |освіти з метою |педагогічної освіти | | | |вдосконалення |з метою | | | |підготовки |вдосконалення | | | |медичних, |підготовки медичних,| | | |педагогічних |педагогічних | | | |працівників з |працівників з питань| | | |питань ВІЛ- |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | |інфекції/СНІДу | | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 19|Забезпечити |Організувати |постійно |Комітет з питань | |підготовку вжиття |підготовку та вжиття| |протидії ВІЛ- | |заходів щодо |заходів щодо | |інфекції/СНІДу та| |забезпечення |забезпечення | |іншим соціально | |педагогічних і |педагогічних і | |небезпечним | |соціальних |соціальних | |хворобам, | |працівників |працівників | |Український | |інформаційно- |інформаційно- | |центр | |методичними |методичними | |профілактики та | |матеріалами з |матеріалами з питань| |боротьби зі | |питань |профілактики | |СНІДом, УОЗ | |профілактики |захворювання на СНІД| |обласних, | |захворювання на |для проведення | |Київської та | |СНІД для |роботи з дітьми, | |Севастопольської | |проведення роботи |молоддю і батьками | |міських державних| |з дітьми, молоддю | | |адміністрацій | |і батьками. | | | | --+------------------+--------------------+---------+-----------------| 20|Забезпечити |- Організувати |постійно |Комітет з питань | |підготовку та |підготовку та вжиття| |протидії ВІЛ- | |вжиття заходів по |заходів по розробці | |інфекції/СНІДу та| |розробці рекламної|рекламної кампанії, | |іншим соціально | |кампанії, |спрямованої на | |небезпечним | |спрямованої на |запобіганню | |хворобам, | |запобіганню |поширення ВІЛ- | |Український | |поширення ВІЛ- |інфекції/СНІДу в | |центр | |інфекції/СНІДу в |Україні | |профілактики та | |Україні та |- забезпечити | |боротьби зі | |забезпечити її |проведення рекламної| |СНІДом МОЗ, УОЗ | |проведення |кампанії, | |обласних, | | |спрямованої на | |Київської та | | |запобіганню | |Севастопольської | | |поширення ВІЛ- | |міських державних| | |інфекції/СНІДу в | |адміністрацій | | |Україні | | | -----------------------------------------------------------------------
В.о. голови Комітету О.Г.Єщенко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: