open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
13.02.2003 N 15

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 березня 2002 р. N 138-р ( 138-2002-р ) "Про затвердження
заходів щодо забезпечення економічного і соціального розвитку
України у 2002 році" та постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2000 року N 1040 ( 1040-2000-п ) "Про невідкладні заходи
щодо виконання комплексної державної програми енергозбереження
України" та з метою удосконалення форм управління сферою
енергозбереження Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальні положення щодо утворення та
функціонування демонстраційних зон високої енергоефективності
(додаються).
2. Управлінню енергозберігаючих технологій та роботи з
регіонами: - при наданні методичної допомоги органам місцевого
самоврядування з питань утворення демонстраційних зон високої
енергоефективності застосовувати зазначені Загальні положення; - вести реєстрацію утворених зон високої енергоефективності; - щорічно, до 1 березня наступного за звітним року, готувати
узагальнюючий звіт щодо діяльності демзон, а також забезпечити
поширення інформації щодо діяльності демзон.
3. Управлінню стратегії та економічної політики
енергозбереження при розгляді проектів в рамках реалізації
міжгалузевих енергозберігаючих заходів надавати перевагу проектам,
які здійснюватимуться в рамках діяльності зареєстрованих демзон,
та надавати допомогу адміністрації демзон з питань проведення
енергоаудиту при їх створенні.
4. Управлінню інвестицій та міжнародного співробітництва за
поданням Управління енергозберігаючих технологій та роботи з
регіонами забезпечувати пріоритетний розгляд заявок адміністрацій
зареєстрованих демзон щодо залучення технічної допомоги та
іноземних інвестицій в проекти з енергозбереження.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Суходолю.
Голова Комітету Ю.І.Шульга

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету

України з енергозбереження

13.02.2003 N 15

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

щодо утворення та функціонування демонстраційних

зон високої енергоефективності

1. Демонстраційна зона високої енергоефективності (далі -
Демзона) є територією, на якій здійснюється спільна діяльність
підприємств та організацій, розташованих на цій території, з
демонстрації економічних, екологічних, соціальних переваг
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
2. Утворення Демзони.
2.1. Демзона утворюється на визначеній території рішенням
органу місцевого самоврядування, на території якого вона
знаходиться. Для управління Демзоною створюється адміністрація
Демзони на чолі з директором.
2.2. Основною метою діяльності Демзони є реалізація
підприємствами усіх форм власності проектів та заходів у сфері
енергозбереження.
2.3. Рішенням органу місцевого самоврядування можуть
об'єднуватись на договірних засадах об'єкти комунальної власності,
а також кошти бюджетів для виконання або фінансування спільних
проектів у сфері енергозбереження та створюватись для цього
відповідні органи.
2.4. Підприємства, установи та організації інших форм
власності можуть брати участь у реалізації спільних проектів або
виконанні інших заходів з підвищення ефективності використання
енергоресурсів на території Демзони на договірних засадах.
2.5. Ініціаторами створення Демзони на конкретному об'єкті
можуть бути адміністрація підприємства (організації, установи),
підприємці, керівники об'єктів бюджетної сфери та казенних
підприємств. Порядок утворення та функціонування Демзони на
конкретних об'єктах підприємств встановлюється адміністрацією
підприємства.
2.6. Свою діяльність Демзона здійснює на основі Положення про
демонстраційну зону високої енергоефективності, затвердженого
органом місцевого самоврядування. З метою координації та сприяння
ефективності роботи Демзони, узагальнення практики застосування та
удосконалення законодавства Демзона щороку інформує
Держкоменергозбереження про план роботи та результати його
виконання.
3. Метою функціонування Демзони є створення сприятливих умов
для виконання спільних проектів з енергозбереження, застосування
ринкових механізмів впровадження енергозберігаючої техніки і
технологій на підприємствах різних форм власності, фінансування та
реалізації енергозберігаючих заходів у бюджетній та комунальній
сфері, пом'якшення шкідливого впливу промисловості на екологічну
ситуацію території, удосконалення нормативно-правового
забезпечення енергозбереження, проведення зваженої, стимулюючої до
енергозбереження, політики ціноутворення на послуги з
енергопостачання населенню, популяризація енергозбереження та
розповсюдження позитивного досвіду.
4. Для координації роботи Демзони, місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій різних форм
власності, житлово-комунальної та бюджетної сфери, стосовно
реалізації енергозберігаючих заходів на території Демзони може
створюватись Координаційна Рада. Координаційна Рада утворюється органом, за ініціативою якого
створена Демзона. До складу Координаційної Ради входять
представники місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, які
знаходяться на території Демзони.
5. Примірний перелік завдань Демзони: - організація та проведення діяльності з розробки та
реалізації проектів з підвищення ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах, що входять до складу
Демзони; - відпрацювання механізму координації місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, організацій різних галузей
суспільного виробництва, житлово-комунальної, бюджетної сфери та
громадян для реалізації державної політики в сфері
енергозбереження; - сприяння проведенню енергетичних обстежень та реалізації
енергозберігаючих заходів у бюджетних установах, організаціях та
казенних підприємствах; - відпрацювання окремих проектних положень, механізмів
нормативно-правових актів, що пропонуються до прийняття в Україні
нових механізмів фінансування заходів з енергозбереження і окремих
проектів; - створення сприятливих умов для застосування ринкових
механізмів впровадження енергозберігаючої техніки і технологій на
підприємствах різних форм власності з метою отримання сукупного
енергозберігаючого ефекту; - відпрацювання механізмів кредитування заходів
енергозбереження вітчизняними банками, створення сприятливих умов
для залучення іноземних інвестицій та коштів фізичних, юридичних
осіб для реалізації енергоефективних проектів; - відпрацювання механізмів управління енерговикористанням на
території Демзон, направлених на оптимальне використання
енергоносіїв; - створення демонстраційних енергоефективних технологій,
об'єктів, житлових будинків, цехів, підприємств, галузей зон, де
забезпечене ефективне використання ПЕР; - організація роботи з проведення енергетичних та екологічних
обстежень та аудиту на об'єктах демонстраційної зони; - сприяння веденню систематичного первинного обліку
споживання природних ресурсів, теплової та електричної енергії,
шкідливих викидів і скидів у навколишнє природне середовище; - організація та проведення діяльності з розробки плану дій
відповідної місцевої держадміністрації з охорони навколишнього
природного середовища та пом'якшення впливу на зміну клімату; - сприяння освоєнню відновлювальних джерел енергії,
використання місцевих та альтернативних видів палива, а також
вторинних енергетичних ресурсів; - сприяння розвитку комбінованого виробництва (когенерації)
теплової та електричної енергії в системі комунальної енергетики,
промисловості та газотранспортних мережах.
6. Примірний перелік обов'язків адміністрації Демзони: 1) забезпечує проведення енергетичних обстежень на об'єктах,
що входять до складу Демзони, з метою проведення систематичного
обліку споживання природних ресурсів, теплової га електричної
енергії, шкідливих викидів і скидів у навколишнє природне
середовище, а також визначення заходів з підвищення
енергоефективності; 2) готує пропозиції щодо раціонального використання
енергетичних ресурсів та реалізації перспективних заходів з
підвищення енергоефективності та подає їх до керівництва установ,
підприємств та організацій, до відома яких належать об'єкти, що
входять до складу Демзони; 3) здійснює пошук потенційних інвесторів для фінансування
проектів технічної допомоги, проектів спільної реалізації,
інвестиційних та інших проектів (далі - проекти) з метою
реалізації заходів з підвищення енергоефективності; 4) організовує та бере участь у проведенні переговорів з
потенційними інвесторами та укладанні угод щодо реалізації
проектів з підвищення енергоефективності; 5) здійснює супроводження підготовки проектів з підвищення
енергоефективності; 6) виконує контроль та аналіз ефективності реалізації
проектів з підвищення енергоефективності; вносить пропозиції
органу місцевого самоврядування щодо залучення до
паливно-енергетичного балансу відновлювальних джерел енергії,
використання місцевих та альтернативних видів палива на підставі
проведених досліджень та техніко-економічного обгрунтування їх
застосування; 7) розробляє і надає, на підставі отриманих у процесі
діяльності Демзони результатів, рекомендації, в першу чергу
Держкоменергозбереження, щодо політики з підвищення
енергоефективності та енергозбереження в масштабі країни, регіону,
району, міста тощо; 8) готує пропозиції щодо проведення сучасної політики
ціноутворення в сфері енергозабезпечення та подає їх до
керівництва місцевих органів самоврядування, керівництва
енергопостачальних компаній та Держкоменергозбереження; 9) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового
забезпечення енергозбереження та подає їх на розгляд до
Держкоменергозбереження; 10) готує пропозиції щодо застосування ринкових механізмів
реалізації заходів з підвищення енергоефективності, пропозиції
щодо відпрацювання механізмів кредитування заходів
енергозбереження банками та подає їх на розгляд до органу
місцевого самоврядування, керівництва установ, підприємств та
організацій, до відома яких належать об'єкти, що входять до складу
Демзони; 11) розробляє разом з іншими зацікавленими організаціями
програми навчання в дошкільних, середніх, середньо-технічних та
вищих учбових закладах з питань енергозбереження та ефективного
використання енергоресурсів; 12) забезпечує розповсюдження накопиченого в Демзоні
позитивного досвіду в інших районах і містах України; 13) забезпечує розроблення щорічного плану роботи та
інформування Держкоменергозбереження щодо його виконання.
7. Адміністрацію Демзони очолює директор, який призначається
на посаду і звільняється з посади керівником органу, що ініціював
створення Демзони.
8. Фінансування діяльності Демзон в установленому
законодавством порядку може здійснюватись за рахунок: - коштів, які передбачені у Державному бюджеті України та
місцевих бюджетах для реалізації енергозберігаючих проектів; - створення механізму самофінансування енергозберігаючих
заходів, залучення приватних інвестицій; - коштів підприємств, установ та організацій, залучених в
порядку, передбаченому чинним законодавством. До фінансування енергозберігаючих проектів можуть залучатися
також кошти зарубіжних інвесторів, гранти міжнародних організацій
та інші кошти, що надійшли в порядку, визначеному законодавством.
9. Розвиток міжнародного співробітництва та забезпечення
доступу до інформації про демонстраційні зони. 1. В демонстраційних зонах можуть впроваджуватися нові
прогресивні форми міжнародного співробітництва, які включають
створення спільних підприємств по виробництву енергозберігаючого
обладнання та приладів, спільних колективів вчених і спеціалістів
по розробці енергоефективних технологій, центрів по підготовці та
перепідготовці кадрів. 2. Органи місцевого самоврядування, на території яких
реалізуються демонстраційні зони, повинні мати можливості
проведення на своїй території національних та міжнародних
конференцій, семінарів, виставок та циклів навчання з проблем
енергозбереження.
10. Прикінцеві положення. Демонстраційні зони в Україні є одним із шляхів здійснення
державної енергозберігаючої політики. Однією із задач при
реалізації демонстраційних зон є проведення широкомасштабної
інформаційно-пропагандистської кампанії серед спеціалістів і
громадськості по демонстрації на практиці переваг впровадження
енергозберігаючих технологій, обладнання, приладів і матеріалів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: