open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
N 15 від 27.12.91

м.Київ
vd911227 vn15

Затверджено

постановою Головного

управління цінової політики

Міністерства економіки України

від 27 грудня 1991 р. N 15

Положення про порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари і послуги

1. Загальні положення
1.1. Дане положення вводиться в дію відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 року N 376
( 376-91-п ) "Про систему цін в народному господарстві і на
споживчому ринку України" і розповсюджується на підприємства,
об'єднання, організації, окремі юридичні особи (незалежно від
форми власності), які виробляють (далі по тексту -
"виготовлювачі") та реалізують (далі по тексту - "продавці")
продукцію, товари і послуги на території України. 1.2. Положення передбачає порядок формування і застосування
вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари і послуги,
за винятком тих, на які згідно з діючим законодавством
зберігається державне регулювання цін (тарифів).
2. Порядок визначення вільних (ринкових) оптових цін і

тарифів на продукцію і послуги виробничо-технічного

призначення, закупівельних цін на продукцію сільського

господарства і відпускних цін на товари народного

споживання
2.1. Вільні (ринкові) оптові, закупівельні і відпускні ціни
(тарифи) (далі по тексту - "вільні ціни") на продукцію, товари і
послуги встановлюються виготовлювачами за погодженням на
рівноправних умовах з покупцями продукції, товарів і послуг і
застосовуються при розрахунках виготовлювачів з усіма покупцями
(за винятком населення), у тому числі з посередниками (включаючи
постачальницько-збутові, торгово-закупівельні підприємства і
організації, товарні біржі та ін.). 2.2. Вільні ціни визначаються виходячи з кон'юнктури ринку
(попиту і пропозиції, що склались), якості і споживчих
властивостей продукції (послуг) і товарів на умовах франко-станція
(порт, пристань) відправлення, а при поставках в межах одного
міста - франко-склад підприємства постачальника. За домовленістю
сторін можуть прийматись інші умови поставки товарів. 2.3. У вільних цінах враховується собівартість виробництва і
прибуток без обмеження рівня рентабельності. По товарах народного
споживання, на які введені акцизи, у вільні-відпускні ціни
включаються також суми акцизів за встановленими ставками. Реалізація продукції, товарів і послуг здійснюється
виготовлювачами за сформованими таким чином цінами, збільшеними на
суму податку на добавлену вартість по встановленій ставці. У
платіжних документах сума цього податку вказується окремо. Прибуток (збиток) від реалізації продукції, товарів і послуг
за вільними цінами визначається як різниця між виручкою від
реалізації (без податку на добавлену вартість) та акцизами і
витратами, що включаються в собівартість. 2.4. При недосягненні згоди щодо рівня вільних цін на
продукцію і товари за номенклатурою міждержавних поставок,
виробництво якої нижче потреби в ній і при цьому у споживача
відсутня можливість у виборі іншого постачальника цієї продукції,
остаточне рішення про рівень цін приймає Міністерство економіки
України чи інший орган, на який покладені функції регулювання цін
(тарифів). В цих випадках виготовлювачем подаються необхідні
розрахункові матеріали з обгрунтуванням рівня цін. 2.5. При реалізації виготовлювачами продукції і товарів через
посередників (товарні біржі, постачальницько-збутові і
торгово-закупівельні організації та підприємства і ін.) до вільних
цін додаються постачальницько-збутові надбавки, рівень яких
визначається за погодженням сторін. В постачальницько-збутових
надбавках враховуються комісійні збори за посередницькі послуги,
транспортні, складницькі та інші витрати посередника. 2.6. Вільні ціни на імпортну продукцію і товари
встановлюються підприємствами і організаціями, які їх закуповують,
виходячи з кон'юнктури ринку (попиту і пропозиції), якості і
споживчих властивостей продукції (товарів). 2.7. Вільні ціни на відходи виробництва та вторинні ресурси
формуються виходячи з попиту і пропозиції, але не вище цін на
первинну сировину у споживача з урахуванням витрат на їх
переробку. Некондиційна продукція реалізується за вільними цінами, але
не вище вартості кондиційної продукції конкретного постачальника. 2.8. При виробництві однорідної продукції в різних виконаннях
(модифікаціях) вільні оптові ціни диференціюються виготовлювачами
з урахуванням споживчих властивостей виходячи з вільної ціни
базового виду і доплат (знижок) за якість конкретного виконання
продукції.
3. Порядок формування вільних (ринкових) роздрібних

цін на вітчизняні та імпортні вироби
3.1. Вільні роздрібні ціни на вітчизняні та імпортні товари
народного споживання (включаючи і продукцію виробничо-технічного
призначення) формуються підприємствами, організаціями, іншими
юридичними особами (незалежно від форм власності), які здійснюють
продаж таких товарів населенню, виходячи з вартості закупки товару
за вільними відпускними цінами (при закупці через посередника або
постачальницько-збутові організації - з доданням
постачальницько-збутової надбавки) і торговельних надбавок. 3.2. При реалізації торговельними оптовими підприємствами
вітчизняних і імпортних товарів народного споживання торговельним
підприємствам безпосередньо зі своїх складів розрахунки за товари
провадяться за вільними відпускними цінами з доданням до них
оптової надбавки, яка визначається оптовими торговельними
підприємствами за погодженням з роздрібними торговельними та
іншими підприємствами. 3.3. Рівень торговельних надбавок визначається продавцями
виходячи з кон'юнктури ринку (попиту і пропозиції), з урахуванням
оптової надбавки, але не вище 25 проц. (для Путильського району
Чернівецької області і Верховинського району Івано-Франківської
області - не вище 35 проц.) до вартості закупки. В торговельну надбавку включається податок на добавлену
вартість. 3.4. Поставка вітчизняних та імпортних товарів, що підлягають
продажу за вільними роздрібними цінами, підприємствам для
подальшої переробки, позаринковим споживачам, а також
підприємствам побутового обслуговування населення здійснюється за
вільними відпускними цінами з доданням оптової надбавки. 3.5. Вартість матеріалів і запасних частин, одержуваних
підприємствами побутового обслуговування населення за вільними
відпускними цінами, оплачується замовниками при виконанні
замовлень на виготовлення та ремонт виробів за цими цінами з
доданням торговельної надбавки, що визначається відповідно до
пункту 3.3. цього Положення. В такому ж порядку визначається вільна роздрібна ціна на
вироби, що реалізуються підприємствами побутового обслуговування
поселення як супутні до послуг, що надаються, та на товари
народного споживання, які реалізуються населенню безпосередньо
підприємствами-виготовлювачами (з розрахунками через касу
підприємства). 3.6. На підприємствах громадського харчування націнки
застосовуються до вільних роздрібних цін, які формуються в
порядку, передбаченому для роздрібних торговельних підприємств. Рівень націнок на продукцію підприємств громадського
харчування (шкільних, студентських, робітничих їдалень та інших)
при необхідності регулюється місцевими органами виконавчої влади
відповідно до діючого порядку.
4. Оформлення документів
4.1. Вільні відпускні та оптові ціни (тарифи) вказуються в
протоколі погодження, який підписується керівниками виготовлювача
і споживача. Рекомендовані форми протоколів погодження наведені в
додатках N 1 і 2. Договори з окремими юридичними особами виготовлювачами або
споживачами можуть оформлюватись в довільній формі. 4.2. Вільні роздрібні ціни, розраховані в установленому
порядку оформлюються і враховуються продавцем в реєстрі по формі
згідно з додатком N 3 або по іншій довільній формі. 4.3. Позначення вільних роздрібних цін на ярликах товарів або
цінниках, що виставляються в магазинах, здійснюється роздрібними
торговельними підприємствами. 4.4. Позначення вільних роздрібних цін безпосередньо на
виробах, товарних, пакувальних ярликах, етикетках, в технічних
паспортах, а також на контрольних стрічках для
підприємств-виготовлювачів необов'язкове. Порядок позначення
виготовлювачами вільних відпускних цін регулюється договорами. 4.5. Округлення вільних цін (тарифів) на продукцію, товари і
послуги необов'язкове. 4.6. Товарам вітчизняного виробництва, які реалізуються за
вільними цінами, підприємства присвоюють артикули, що складаються
з літери "В" і порядкового номера товару (починається щорічно з
одиниці).
5. Зміна вільних (ринкових) цін і тарифів
5.1. Вільні відпускні і оптові ціни (тарифи) на товари
народного споживання і продукцію виробничо-технічного призначення
(послуги) можуть бути змінені за погодженням між виготовлювачем
(постачальником) і споживачем залежно від підвищення (зниження)
цін на сировину, матеріали, інших факторів, які вплинули на зміну
витрат на виробництво і реалізацію товарів, продукції та послуг. Нові вільні роздрібні ціни заносяться продавцем до реєстру, в
якому реєструвались раніше діючі ціни на ці товари.
Відповідальний за випуск В.К.Гальчинський
Додаток N 1

до Положення про порядок формування

і застосування вільних (ринкових)

цін і тарифів на продукцію, товари

і послуги
Керівник _______________________ Керівник _______________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________
підприємство (об'єднання) - підприємство (об'єднання) -
споживач (замовник) виготовлювач
Підпис _________________________ Підпис _________________________

(прізвище) (прізвище) ___" _______________ 19__ р. "___" _______________ 19__ р.
МП МП
Протокол

погодження вільної оптової ціни (тарифу) на продукцію

виробничо-технічного призначення та послуги

виробничого характеру між ___________________________ _____________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача)

та _____________________________________________

(найменування підприємства-споживача)

на поставку (надання послуг) ______________________ ___________________________________________________

(найменування продукції (послуг)
------------------------------------------------------------------ N пп| Найменування |Коротка | Технічна |Вільна оптова| |продукції (послуг),|технічна |документація,|ціна (тариф),| |марка, тип і т.п. |характе- | ким, коли | крб. з ПДВ* | | |ристика | затверджена | | ----+-------------------+-----------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------- ___________
* ПДВ - податок на добавлену вартість.
Додаток N 2

до Положення про порядок формування

і застосування вільних (ринкових)

цін і тарифів на продукцію, товари

і послуги
Протокол

погодження вільних відпускних цін на товари

народного споживання, що підлягають продажу

за вільними роздрібними цінами, між _________ _____________________________________________

(виготовлювач)

та __________________________________________

(продавець)

на постачання _______________________________

(найменування груп товарів) _____________________________________________
------------------------------------------------------------------ N пп |Найменування та | Артикул, | Обсяг |Вільна відпускна | | коротка |марка, тип, |партії | ціна за одиницю | | характеристика | сорт | | продукції | | товару | | | | ------+----------------+------------+--------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Виготовлювач Продавець
МП Підпис МП Підпис

Дата Дата
Додаток N 3

до Положення про порядок формування

і застосування вільних (ринкових)

цін і тарифів на продукцію, товари

і послуги
______________________________________

Найменування підприємства (продавця),

який реєструє вільні роздрібні ціни

від ___________ 199_ р. N ________

Реєстр вільних роздрібних цін

на ___________________________

(найменування товару)
------------------------------------------------------------------ N|Найменування|Артикул,|Обсяг | Погоджена| Розмір |Вільна | пп|та коротка | марка, |партії| вільна |торговельної|роздріб-| |характерис- | тип | | відпускна| надбавки |на ціна | |тика | | |ціна, крб.|(сума або %)| | --+------------+--------+------+----------+------------+--------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------
Керівник (власник) підприємства

Підпис

Дата

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: