open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

15.02.2013  № 14

Про постійно діючу комісію з розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням

Відповідно до Земельного кодексу України, керуючись Положенням про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 393, НАКАЗУЮ:

1. Утворити постійно діючу комісію з розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням для подальшого надання їх в оренду на території зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - комісія) у складі:


Золотоверх В.М.

-Бобро Д.Г.

-

перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, голова комісії,


Кручок А.М.

-

керівник групи підготовки рішень з лісового господарства відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування Центру організаційно-технічного забезпечення управління зоною відчуження ДСП "Чорнобильський спецкомбінат", секретар комісії;


члени комісії:


Золотоверх В.М.

-

начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції Управління з питань реалізації Чорнобильських програм,


Лазаренко А.Я.

-

завідувач сектору капітального будівництва, управління майном і закупівель,


Гавриленко О.В.

-

завідувач сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці,


Кушніренко С.М.

-

генеральний директор ДСП "Чорнобильський спецкомбінат",


Мандриєвський М.П.

-

начальник відділу по нагляду за зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення м. Чорнобиль Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки України в Київській області,


Богуш В.О.

-

начальник Іванківського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області, Головний Державний санітарний лікар Іванківського і Поліського районів та зони відчуження (за згодою),


Василейко М.А.

-

начальник відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування Центру організаційно-технічного забезпечення управління зоною відчуження ДСП "Чорнобильський спецкомбінат".

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням, що додається.

3. Наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження від 8 листопада 2011 р. № 85 "Про комісію з питань вибору земельних ділянок", із змінами, внесеними наказом від 16.01.2012 № 7, вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Бобра Д.Г.

Голова

В. ХолошаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАЗВ України
15.02.2013 № 14

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до:

Закону України від 25.10.2001 № 2768 "Земельний кодекс України";

Закону України від 6 жовтня 1998 р. № 161 "Про оренду землі";

Закону України від 17 червня 2004 р. № 1808 "Про державну експертизу землевпорядної документації";

Закону України від 9 лютого 1995 р. № 45 "Про екологічну експертизу";

постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1420 "Деякі питання реалізації статті 1861 Земельного кодексу України";

постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 113 "Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки";

постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 "Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку"

та установлює єдиний порядок розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням території зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення.

1.2. Комісія з розгляду питань, пов'язаних із землекористуванням для подальшого надання їх в оренду на території у зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - Комісія), є дорадчим постійно діючим органом, утвореним Державним агентством України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ України).

1.3. Комісія створюється для координації дій державних підприємств, установ та організацій, що входять до сфери її управління (далі - Державні підприємства), під час вирішення питань із землекористування території зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - Зона відчуження).

1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законів України, та цим Положенням.

1.5. Основними завданнями Комісії є:

1.5.1. Контроль за дотриманням земельного законодавства з питань вибору земельних ділянок для подальшого надання їх в оренду на території Зони відчуження.

1.5.2. Визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань із землекористування.

1.6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1.6.1. Розглядає питання, які пов'язані з вибором земельних ділянок для подальшого надання їх в оренду на території Зони відчуження.

1.6.2. У разі відведення земельної ділянки для розробки корисних копалин або забудови території на площах їх залягання Комісія може за згодою залучити до роботи в ній представників органів державного геологічного контролю та органів державного гірничого нагляду для отримання додаткової інформації щодо можливості вибору земельної ділянки для розміщення об'єктів.

1.6.3. Надає висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в подальшому в оренду.

1.7. Організація роботи Комісії:

1.7.1. Секретар комісії приймає документацію із землеустрою, що подається на розгляд комісії; готує матеріали, що підлягають розгляду на її засіданні, і надсилає їх членам комісії у разі необхідності.

1.7.2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, який організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій, у разі його відсутності засідання проводить заступник голови Комісії.

1.7.3. Засідання проводиться в міру необхідності, причому засідання являється правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії, включаючи голову, та/або його заступника і секретаря.

1.7.4. Секретар Комісії формує перелік матеріалів на чергове засідання та складає порядок денний.

1.7.5. На засіданні комісії мають право бути присутніми особа, яка подала документацію із землеустрою на розгляд комісії, розробник (замовник) документації, землекористувачі, а також відповідні спеціалісти структурних підрозділів ДАЗВ України.

1.7.6. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

1.7.7. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

1.7.8. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

1.7.9. Організацію роботи комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності та контроль за дотриманням строків і порядку розгляду документації із землеустрою здійснює ДАЗВ України.

II. Процедура обстеження земельних ділянок

2.1. Клопотання про надання в оренду земельної ділянки в Зоні відчуження можуть надавати суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності.

2.2. Заява щодо надання в оренду земельної ділянки Комісією не розглядається, або її розгляд може бути припинено, якщо суб'єкти господарської діяльності:

2.2.1. Визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство.

2.2.2. Припинили свою господарську діяльність.

2.2.3. Перебувають у стадії ліквідації.

2.3. Суб'єкт господарювання подає до ДАЗВ України заяву (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки, у якій наводиться наступна інформація, а саме:

2.3.1. Організаційна форма, назва, адреса, місце реєстрації, ідентифікаційний код, телефон, телекс, телефакс.

2.3.2. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові).

2.3.3. Виробнича спеціалізація, виробничі потужності та їх площа.

2.3.4. Нотаріально завірені копії установчих документів.

2.3.5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.3.6. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки.

2.3.7. Категорія земель за основним цільовим призначенням.

2.3.8. Позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами, ____ гектарів.

2.3.9. Копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

2.4. Матеріали для розгляду подаються заявником або представником заявника.

2.5. Комісія протягом двох тижнів після отримання матеріалів:

2.5.1. Обстежує бажане місце розташування об'єктів, погоджує орієнтований розмір земельної ділянки, умови її вилучення або зміни цільового призначення з урахуванням містобудівної документації, комплексного розвитку території.

2.5.2. Вивчає питання щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, поліпшення малопродуктивних угідь шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час будівництва об'єктів тощо.

2.5.3. Результати роботи Комісії оформляються актом обстеження земельної ділянки, що надається в оренду, який підписується головою і членами Комісії, скріплюється печатками відповідних організацій.

III. Погодження проекту землеустрою

3.1. Для отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДАЗВ України подає комісії для розгляду проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки разом з додатками (далі - документація із землеустрою).

3.2. Комісія розглядає документацію із землеустрою протягом трьох тижнів з дня надходження та надає висновки про її погодження або відмову у погодженні. Порядок розгляду документації із землеустрою членом комісії визначається комісією.

3.3. У разі надання комісією висновку про відмову у погодженні документації із землеустрою така документація разом з висновком повертається ДАЗВ України.

3.4. У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі, відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 677 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" погоджений проект подається замовниками такої експертизи до відповідного територіального органу Держземагентства для проведення такої експертизи відповідно до закону з одночасним інформуванням його розробника або замовника.

3.4.1. Оплата послуг з проведення обов'язкової державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється замовниками такої експертизи, що визначені у статті 7 Закону України від 17 червня 2004 р. № 1808 "Про державну експертизу землевпорядної документації".

3.5. У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній екологічній експертизі (статті 13 та 14 Закону України від 9 лютого 1995 р. № 45 "Про екологічну експертизу", пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку") погоджений проект подається замовниками такої експертизи до еколого-експертних підрозділів, спеціалізованих установ, організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органів на місцях відповідно до чинного законодавства.

3.5.1. Оплата послуг з проведення обов'язкової державної екологічної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється замовниками такої експертизи, що визначені у статті 47 та 48 Закону України від 9 лютого 1995 р. № 45 "Про екологічну експертизу".

3.6. Результати роботи комісії оформлюються:

3.6.1. У разі відсутності зауважень членів комісії - висновком про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної власності для надання її в оренду відповідно до Земельного кодексу України;

3.6.2. У разі наявності зауважень членів комісії - висновком про відмову у погодженні документації із землеустрою з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти і нормативні документи.

3.7. Висновок підписується всіма членами комісії та скріплюється печатками органів, представники яких входять до її складу.

3.7.1. Член комісії, який не згоден з погодженням документації із землеустрою, підписує висновок комісії про відмову у погодженні такої документації із зауваженнями та у той же день додає до висновку комісії свій висновок із викладом зауважень.

3.8. Погодження документації із землеустрою та надання відповідних висновків здійснюються комісією та її членами безоплатно.

3.9. У разі врахування розробником (замовником) документації із землеустрою або органом, який подав таку документацію комісії, зауважень, наданих членом комісії, документація повторно подається на розгляд комісії.

3.10. Комісія розглядає повторно подані матеріали протягом тижня.

3.11. Висновок комісії може бути оскаржений у судовому порядку.

3.12. Члени комісії несуть відповідальність згідно із законом за порушення встановлених порядку та строків розгляду документації із землеустрою.

Начальник відділу
з питань управління
об'єктами зони відчуження
та забезпечення її бар'єрної
функції Управління з питань
реалізації Чорнобильських
програм ДАЗВ України

В.М. Золотоверх

{Текст взято з сайту ДАЗВ України http://dazv.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: