open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2000 N 14

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань України N 18 ( v0018583-01 ) від 20.04.2001 )

Про затвердження Типового положення

про відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

в районах та містах обласного значення

На підставі статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Типове положення про відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в районах та містах
обласного значення (додається).
Голова С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

12.10.2000 N 14

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

України в районах та містах обласного значення

1. Відділення в районі (місті обласного значення) (далі -
Відділення) є робочим органом виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі - Фонд), яке утворюється
відповідно до статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ).
2. Відділення здійснює на території одного або декількох
районів (міст) державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання (далі -
страхування від нещасного випадку), є підзвітним управлінням в
Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві (далі -
Управління) і в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ),
Законом "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Статутом Фонду
( v0004583-00 ), рішеннями правління, виконавчої дирекції Фонду та
Управління, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують
функціонування системи страхування від нещасного випадку, а також
Положенням про Відділення, яке розробляється на базі цього
Типового положення і затверджується начальником Управління.
3. Основними завданнями Відділення є: а) реалізація державної політики у сфері страхування від
нещасного випадку, рішень правління, виконавчої дирекції Фонду та
Управління; б) розроблення і проведення профілактичних заходів,
спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих
факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві,
професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю
застрахованих, викликаним умовами праці (далі - профілактика
нещасних випадків); в) відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на
виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань
(далі - потерпілі), проведення їх соціальної реабілітації; г) відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і
членам їх сімей; д) збирання страхових внесків, капіталізованих платежів,
коштів з інших джерел, передбачених Законом про страхування від
нещасного випадку ( 1105-14 ).
4. Відділення відповідно до покладених на нього завдань: а) сприяє страхувальникам у реалізації ефективних систем
управління охороною праці на виробництві; б) аналізує причини нещасних випадків, організує розробку та
виконання заходів щодо їх попередження; в) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на
підприємствах, в установах та організаціях (далі - підприємства),
вивчає та поширює вітчизняний і міжнародний досвід профілактики
нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань необхідні
консультації; г) організує навчання та підвищення рівня знань працівників,
які вирішують питання охорони праці; д) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову
допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; е) забезпечує фінансування заходів, передбачених цільовими
програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища, бере участь у їх реалізації; є) пропагує безпечні та нешкідливі умови виробництва,
розповсюджує нормативні акти, спеціальну літературу з питань
страхування від нещасного випадку та охорони праці, виконує інші
профілактичні заходи. Обов'язки Відділення щодо профілактики нещасних випадків
виконують страхові експерти з охорони праці, які мають право: безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для
перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної
роботи з цих питань; у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні
нещасних випадків, а також у перевірці знань з охорони праці
працівників підприємств; одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому
числі у письмовій формі, про стан охорони праці; брати участь у роботі комісій з питань охорони праці
підприємств; вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади,
державного нагляду за охороною праці подання про порушення
законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних
санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які
допустили ці порушення, а також про заборону подальшої
експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує
здоров'ю або життю працівників; складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі
невиконання Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в
установах і організаціях ( 623-93-п ); брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з
випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів,
засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та
приладів контролю; брати участь у проведенні відповідними спеціалістами
експертної оцінки стану умов та безпеки праці, визначенні для
підприємств розмірів страхових внесків на страхування від нещасних
випадків залежно від фактичного стану безпеки виробництва; ж) провадить реєстрацію страхувальників; з) складає та веде реєстри страхувальників та потерпілих; й) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для
своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної
допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації,
ранньої діагностики професійного захворювання; і) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування
потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я; ї) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно
доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка
включає: обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями
загальної практики; догляд медичними сестрами удома, в лікарні або в іншому
лікувально-профілактичному закладі; акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час
вагітності та пологів; утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або
в іншому лікувально-профілактичному закладі; забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами,
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими
апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за
винятком протезування з дорогоцінних металів); й) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною
комісією ступеня втрати працездатності потерпілим; к) забезпечує згідно з медичним висновком допомогу
потерпілому у веденні домашнього господарства або компенсування
йому відповідних витрат. Обов'язки Відділення щодо виконання функцій, передбачених
підпунктами "і", "ї", "й" та "к" п. 4 цього Типового положення,
виконують фахівці спеціалізованої медичної та патронажної служби
страхування від нещасних випадків; л) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення
та відновлення працездатності потерпілого; м) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого, який
не може виконувати попередню роботу; вирішує питання
працевлаштування потерпілого із зниженою працездатністю; н) укладає угоди з лікувально-профілактичними закладами та
окремими лікарями про обслуговування потерпілих та угоди з
навчальними закладами про перенавчання інвалідів; о) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при
цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються
коштами від збуту виробленої продукції; п) організовує залучення інвалідів до участі в громадському
житті; р) своєчасно та в повному обсязі відшкодовує працівникові або
особам, які перебували на його утриманні, шкоду, заподіяну
внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті;
виплачуючи: допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності; одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної
працездатності або смерті потерпілого; щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого
заробітку потерпілого; пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання; пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння
цієї шкоди потерпілому; допомогу дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві її матері під час її вагітності; погашає заборгованість по відшкодуванню шкоди потерпілим, яка
склалася до 2001 року; с) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати
громадянам України, які переїхали на постійне проживання за
кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в
Україні; т) сплачує за потерпілого внески на медичне та пенсійне
страхування; у) організовує поховання померлого внаслідок виробничої
травми або професійного захворювання, відшкодування вартості
пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; ф) щорічно розробляє і не пізніше 10 січня подає Управлінню
звіт за минулий календарний рік про страхову діяльність, виконання
програми робіт, бюджету Відділення, стан охорони праці та
соціального захисту потерпілих на території; х) письмово повідомляє страхувальнику умовний клас
професійного ризику його підприємства та відповідний страховий
тариф; ц) провадить розрахунки і визначає для страхувальників
розміри знижки чи надбавки до страхового тарифу; ч) контролює своєчасну та повну сплату страхувальниками
страхових внесків; ш) роз'яснює населенню через засоби масової інформації права
та обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку,
передбачені законодавством, надає страхувальникам і застрахованим
консультації з питань страхування від нещасного випадку на
безоплатній основі, регулярно інформує громадськість про свою
діяльність.
5. Відділення має право: а) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно
застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються
нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти
правильність складання цих документів; б) проводити в порядку, визначеному законодавством України,
планові та позапланові перевірки фінансово-господарської
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та
цільового використання ними збору на страхування від нещасного
випадку; в) вимагати від керівників та інших службових осіб
підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді,
усунення порушень законодавства щодо сплати страхових внесків і
використання коштів Фонду, накладати на порушників адміністративні
стягнення; г) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про
стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері; д) відносити у будь-який час підприємства у разі
систематичних порушень нормативних актів про охорону праці до
більш високого класу професійного ризику виробництва або знижувати
цей клас з початку фінансового року, якщо страхувальник значно
поліпшив стан охорони праці.
6. Відділення в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, державного
нагляду за охороною праці, підприємствами, об'єднаннями громадян,
структурними підрозділами фондів з інших видів соціального
страхування.
7. Відділення очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади директором виконавчої дирекції Фонду за
погодженням з правлінням Фонду. Начальник відділення має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади за його наказом.
8. Начальник відділення: а) здійснює керівництво діяльністю Відділення, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Відділення
завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності
заступників начальника Відділення, керівників структурних
підрозділів; б) організовує діяльність Відділення, спрямовану на
розроблення здійснення заходів щодо профілактики нещасних
випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування їм шкоди та
фінансування системи страхування від нещасного випадку на
території; в) подає на затвердження начальнику Управління кошторис
доходів і витрат; г) видає у межах своєї компетенції накази, організовує та
контролює їх виконання; д) забезпечує виконання актів законодавства, які
регламентують діяльність працівників Відділення; е) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові
інструкції працівників Відділення, штатний розпис Відділення в
межах граничної чисельності та фонд оплати праці його працівників; є) вирішує питання призначення на посаду та звільнення з
посади працівників Відділення; ж) створює, реорганізує чи ліквідовує структурні підрозділи
Відділення; з) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання Відділення та майном Відділення - відповідно
до чинного законодавства; и) керує всіма видами навчання підлеглих йому працівників для
своєчасного та повного виконання завдань, покладених на
Відділення; і) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи
страхування від нещасного випадку; ї) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази,
створення сприятливих умов для плідної праці фахівців Відділення; й) забезпечує впровадження автоматизованих робочих місць
працівників Відділення, автоматизацію процесу обробки, зберігання
та передачі інформації в сфері страхування від нещасного випадку,
створення реєстру страхувальників і реєстру інвалідів праці; к) створює при Відділенні спеціальну комісію, яка за бажанням
страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо суми
страхових внесків, розміру шкоди та прав на її відшкодування,
накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на
громадських і паритетних засадах входять представники місцевих
органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників; л) забезпечує зберігання відповідно до існуючих вимог
одержаних від страхувальників документів, що підтверджують право
потерпілих на страхові виплати та інші соціальні послуги; м) звертається з поданням до відповідних органів державного
нагляду за охороною праці про прийняття рішень щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушеннях законодавства
про охорону праці; н) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження,
а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих
виробництв, цехів до усунення порушень, які загрожують життю та
здоров'ю людей; о) організовує захист прав і законних інтересів Відділення, у
тому числі в суді; п) скликає в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції; р) забезпечує конфіденційність одержаних у результаті
діяльності Відділення відомостей про страхувальників,
застрахованих і осіб, які мають право на одержання страхових
виплат; с) вживає заходів дисциплінарної відповідальності до
працівників Відділення; т) щорічно, а також на вимогу Управління, звітує перед ним
про свою діяльність; у) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про
страхування від нещасного випадку.
9. Відділення утримується за рахунок коштів Фонду. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників
Відділення, кошторис доходів і видатків в межах виділених
асигнувань затверджуються начальником Управління.
10. Відділення є юридичною особою, має самостійний кошторис,
рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: