open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
N 14 від 17.01.2002

Про внесення змін і доповнень до Положення про

відділення Національної служби посередництва і

примирення в Житомирській області, затвердженого

наказом Національної служби посередництва і примирення

від 12.01.2001 року N 15

Відповідно до пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ) "Про
утворення Національної служби посередництва і примирення", із
змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ) "Питання
Національної служби посередництва і примирення", Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни і доповнення до Положення про відділення
Національної служби посередництва і примирення в Житомирській
області, затвердженого наказом Національної служби посередництва і
примирення від 12.01.2001 року N 15 ( v0015299-01 ), виклавши його
в новій редакції (додається).
2. Начальнику відділення Національної служби посередництва і
примирення в Житомирській області забезпечити виконання завдань і
функцій, передбачених Положенням, затвердженим пунктом 1 цього
наказу.
3. Контроль за дотриманням норм Положення, затвердженого
пунктом 1 цього наказу, покласти на відділ правового забезпечення
та відділ організаційно-кадрової роботи Національної служби
посередництва і примирення.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.М. Руденко
Додаток

до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

від 17.01.2002 N 14
Положення

про відділення Національної служби посередництва і

примирення в Житомирській області
1. Загальні положення
1.1. Відділення Національної служби посередництва і
примирення в Житомирській області (далі - Відділення) -
структурний підрозділ Національної служби посередництва і
примирення (далі - НСПП), який сприяє поліпшенню трудових відносин
та здійснює запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), здійснює їх прогнозування та сприяє своєчасному їх
вирішенню, здійснює посередництво для вирішення таких спорів
(конфліктів) на території Житомирської області.
1.2. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), іншими
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, Положенням про Національну службу посередництва і
примирення ( 1258/98 ), наказами і розпорядженнями НСПП та цим
положенням.
1.3. До складу Відділення входять сектор правового
забезпечення і сектор аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування.
1.4. Начальник Відділення призначається та звільняється з
посади головою НСПП. Керівні працівники Відділення призначаються і звільняються з
посади головою НСПП за поданням начальника Відділення. Інші працівники Відділення призначаються і звільняються з
посади начальником Відділення.
1.5. Структура, чисельність працівників і штатний розпис
Відділення затверджується головою НСПП.
1.6. Фінансування Відділення здійснюється НСПП за рахунок
коштів Державного бюджету України.
1.7. Відділення є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
2. Основні завдання Відділення
Основними завданнями Відділення на території Житомирської
області є:
2.1. сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
2.2. прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)
та сприяння своєчасному їх вирішенню;
2.3. сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у
процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що
виникли між ними;
2.4. здійснення посередництва для вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).
3. Основні функції Відділення
Відділення відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. вивчає, узагальнює і оцінює стан, динаміку
соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів) і інформує керівництво НСПП про результати цієї
роботи;
3.2. оперативно вивчає інформації, що за своїм змістом
вимагають невідкладного інформування та реагування (страйки, акції
протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових
відносин та припиненням роботи на підприємствах, організаціях,
установах, галузях тощо), та негайно інформує про результати
вивчення керівництво НСПП, щодекади готує і направляє керівництву
НСПП оперативні інформації про стан соціально-трудових відносин;
3.3. здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів), веде облік підприємств, установ і
організацій, територій, на яких існують розбіжності між сторонами
соціально-трудових відносин, подає в установленому порядку відомчу
статистичну звітність про результати роботи із запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
3.4. здійснює прогнозування стану соціально-трудових
відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх
попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню, готує і подає
НСПП в установлені терміни піврічні прогнози стану
соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів);
3.5. розробляє пропозиції щодо комплексу заходів запобіжного
характеру з метою поліпшення соціально-трудових відносин,
недопущення колективних трудових спорів (конфліктів) чи їх
своєчасного вирішення у розрізі галузей, регіонів, об'єктів
господарювання, відносно яких спрогнозовані можливі ускладнення
соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів), і направляє їх відповідним місцевим органам
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням
профспілок і роботодавців;
3.6. вивчає і аналізує зміст та причини виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки,
виробляє пропозиції щодо запобігання їх виникненню;
3.7. надає допомогу сторонам спору (конфлікту) у підготовці
та формуванні відповідних документів для офіційної реєстрації
колективного трудового спору (конфлікту) в НСПП;
3.8. вносить пропозиції керівництву НСПП про реєстрацію
колективних трудових спорів (конфліктів) та зняття їх з контролю;
3.9. аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку
їх обгрунтування;
3.10. сприяє встановленню контактів між сторонами
колективного трудового спору (конфлікту);
3.11. перевіряє, в разі необхідності, повноваження
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
3.12. консультує сторони колективного трудового спору
(конфлікту) з питань: - компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню; - застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту);
3.13. за зверненням сторін (сторони) колективного трудового
спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового
спору (конфлікту) з метою сприяння його вирішенню, видає
рекомендації та рішення з метою сприяння вирішенню колективного
трудового спору;
3.14. здійснює контроль за виконанням рішень примирних
органів, власних рекомендацій і рішень з метою сприяння вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів);
3.15. у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) і коли рекомендації Відділення щодо вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) не враховано, готує
пропозиції голові НСПП про звернення у встановленому порядку із
заявою про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) до
апеляційного суду Житомирської області, за дорученням голови НСПП
представляє інтереси НСПП в апеляційному суді Житомирської
області;
3.16. забезпечує підбір кандидатур посередників та арбітрів,
здійснює заходи щодо підвищення їх кваліфікації, організації їх
ефективної роботи в примирних органах;
3.17. здійснює підбір і призначення позаштатних радників
НСПП, організовує їх роботу;
3.18. на прохання сторін колективного трудового спору
(конфлікту) пропонує їм кандидатури посередників та арбітрів для
участі у примирних процедурах;
3.19. сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у
примирних процедурах народних депутатів України, представників
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
3.20. координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
3.21. координує у встановленому порядку вирішення сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо
організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення
роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і
трудового арбітражу;
3.22. забезпечує правильне застосування законодавчих та
нормативно-правових актів під час вирішення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин;
3.23. бере участь в узагальненні практики застосування
законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів), вносить в установленому порядку пропозиції щодо його
вдосконалення;
3.24. у межах своєї компетенції бере участь у розробці і
вдосконаленні положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо
діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;
3.25. взаємодіє у межах своєї компетенції з органами
державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок,
підприємствами, установами і організаціями Житомирської області;
3.26. здійснює опрацювання статистичних даних, іншої
інформації про колективні трудові спори (конфлікти) в Житомирській
області і щомісяця надсилає НСПП державну статистичну звітність;
3.27. щоквартально, за підсумками півріччя і року готує та
подає до НСПП звіт про результати своєї діяльності;
3.28. вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та зарубіжний
досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів);
3.29. забезпечує правильне застосування законодавчих та
нормативно-правових актів з питань проходження державної служби
працівниками Відділення;
3.30. здійснює в межах повноважень, визначених нормативними
актами, фінансово-господарську діяльність Відділення;
3.31. інформує громадськість про діяльність Відділення на
відповідній території, взаємодіє із засобами масової інформації,
готує відповідні інформаційні та довідкові матеріали, проводить
прес-конференції, "круглі столи" та інші заходи;
3.32. виконує поточні доручення керівництва НСПП, які
належать до компетенції Відділення.
4. Права Відділення
Відділення має право:
4.1. брати участь у вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) на всіх його стадіях;
4.2. координувати в установленому порядку роботу трудового
арбітражу, рекомендувати спеціалістів, експертів для участі у
роботі примирних органів;
4.3. безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх
об'єднань, сторін колективного трудового спору (конфлікту)
інформацію, необхідну для використання під час проведення
примирних процедур;
4.4. попереджати сторони колективного трудового спору
(конфлікту) про порушення ними вимог чинного законодавства та
можливі наслідки таких порушень;
4.5. готувати і направляти органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування, сторонам колективного трудового
спору (конфлікту) рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), реалізація яких належить
до їх компетенції;
4.6. в межах своїх повноважень готувати і давати відповіді на
запити місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та на звернення
громадян.
5. Відповідальність
Відділення несе відповідальність за:
5.1. якісне, своєчасне виконання завдань та здійснення
функцій, передбачених Положенням про Національну службу
посередництва і примирення ( 1258/98 ), нормативними актами з
питань діяльності НСПП та здійснення примирних процедур,
посадовими інструкціями та цим положенням;
5.2. забезпечення законності в роботі, правомірність
роз'яснень і консультацій з питань, що відносяться до компетенції
Відділення.
6. Керівництво Відділенням
6.1. Безпосереднє керівництво Відділенням здійснює начальник,
який: 6.1.1. здійснює керівництво діяльністю Відділення; 6.1.2. забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на
Відділення; 6.1.3. визначає функціональні обов'язки працівників
Відділення; 6.1.4. дає працівникам Відділення обов'язкові для виконання
доручення; 6.1.5. затверджує плани роботи Відділення згідно з планом
роботи НСПП; 6.1.6. організовує належне ведення діловодства, забезпечує
проведення заходів щодо схоронності документації і майна, яким
користується Відділення; 6.1.7. представляє Відділення в межах своїх повноважень у
відносинах з місцевими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, профспілками, об'єднаннями роботодавців,
підприємствами, установами і організаціями; 6.1.8. видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження,
організовує і забезпечує їх виконання; 6.1.9. призначає на посади та звільняє з посад працівників
Відділення; 6.1.10. вносить голові НСПП в установленому порядку
пропозиції щодо призначення та звільнення з посад керівних
працівників Відділення; 6.1.11. вносить голові НСПП в установленому порядку
пропозиції про присвоєння працівникам Відділення рангів державних
службовців відповідної категорії; 6.1.12. вносить голові НСПП пропозиції щодо заохочення
працівників, встановлення посадових окладів, преміювання, надання
матеріальної допомоги, застосування дисциплінарних стягнень за
порушення трудової і виробничої дисципліни працівників Відділення,
які призначаються на посади головою НСПП; 6.1.13. забезпечує додержання законності в діяльності
Відділення; 6.1.14. звітує про результати діяльності Відділення перед
головою НСПП.
6.2. Начальник Відділення несе відповідальність за: 6.2.1. своєчасне і якісне виконання завдань і функцій,
покладених на Відділення, планів роботи і доручень; 6.2.2. своєчасну і якісну підготовку рішень і рекомендацій,
що відносяться до компетенції Відділення; 6.2.3. організацію виконання рішень органів державної влади з
питань, що віднесені до компетенції Відділення; 6.2.4. дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з
питань роботи з кадрами державних службовців Відділення; 6.2.5. своєчасний і якісний розгляд документів, що
знаходяться на розгляді у Відділенні; 6.2.6. раціональну розстановку і належну організацію роботи
працівників Відділення, дотримання ними правил внутрішнього
трудового розпорядку, трудової дисципліни; 6.2.7. забезпечення законності в діяльності Відділення; 6.2.8. належне ведення діловодства, схоронність документів і
майна Відділення; 6.2.9. бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
Начальник відділу правового
забезпечення Національної
служби посередництва і примирення І.Г. Сидоряк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: