open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2012 N 13

Про затвердження Плану заходів

Держтехногенбезпеки з реалізації

у 2012 році Концепції сприяння

органами виконавчої влади розвитку

громадянського суспільства

Відповідно до Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035-р
( 1035-2007-р ), керуючись Положенням про Державну інспекцію
техногенної безпеки України, затвердженим Указом Президента
України від 6 квітня 2011 р. N 392 ( 392/2011 ), з метою
налагодження ефективної співпраці та налагодження взаємодії
органів Державної інспекції техногенної безпеки України з
інститутами громадянського суспільства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Держтехногенбезпеки з реалізації у
2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства ( 1035-2007-р ) (далі - План), що
додається.
2. Начальникам головних управлінь (управлінь)
Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі врахувати заходи, передбачені Планом,
затвердженим цим наказом.
3. Відділу кадрового, адміністративного забезпечення та
зв'язків з громадськістю (Михайлов Ю.М.) забезпечити оприлюднення
Плану на сайті та забезпечити контроль за його виконанням.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держтехногенбезпеки І.Я.Крісу.
Голова Е.Улинець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Державної

інспекції техногенної

безпеки України

Е.М.Улинець

26 січня 2012 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

Державної інспекції техногенної безпеки

України з реалізації у 2012 році

Концепції сприяння органами виконавчої

влади розвитку громадянського суспільства

( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходу | Відповідальний | Строк виконання | з/п | | структурний | | | | підрозділ | | ----------------------------------------------------------------| I. Удосконалення нормативно-правових актів, проведення | громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових | документів | ----------------------------------------------------------------| 1. |Проведення |Департамент пожежної|До прийняття | |громадських слухань |безпеки, Управління |Верховною Радою | |з обговорення |техногенної безпеки,| | |проектів нормативно-|сектор юридичного | | |правових актів |забезпечення | | |(відповідно до |висвітлення - | | |окремого плану) |Шаповалова В.Б. | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 2. |Оприлюднення на |Департамент пожежної|На час | |офіційному веб-сайті|безпеки, Управління |розроблення | |та через власні |техногенної безпеки,| | |видання МНС проектів|сектор юридичного | | |нормативно-правових |забезпечення | | |актів з метою їх |висвітлення - | | |громадського |Шаповалова В.Б. | | |обговорення | | | ----------------------------------------------------------------| II. Взаємодія з громадськими організаціями, представниками | засобів масової інформації, іншими групами громадськості | ----------------------------------------------------------------| 3. |Проведення брифінгів|Відділ кадрового, |Відповідно до | |за результатами |адміністративного |окремого плану | |роботи Державної |забезпечення та | | |інспекції |зв'язків з | | |техногенної безпеки |громадськістю, | | |України із |сектор взаємодії зі | | |залученням |ЗМІ, структурні | | |представників |підрозділи | | |Громадської ради, |Держтехногенбезпеки,| | |науково-експертної |ГУ (У) | | |ради |Держтехногенбезпеки | | | |в Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, мм. Києві | | | |та Севастополі | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 4. |Забезпечення |Шаповалова В.Б., |За графіком | |висвітлення в ЗМІ |сектор взаємодії із |проведення | |діяльності Державної|ЗМІ, структурні |засідань Колегій | |інспекції |підрозділи | | |техногенної безпеки |Держтехногенбезпеки,| | |(проведення |ГУ (У) | | |відкритих засідань |Держтехногенбезпеки | | |колегії за участю |в Автономній | | |членів Громадської |Республіці Крим, | | |ради, науково- |областях, мм. Києві | | |експертної ради, |та Севастополі | | |ЗМІ) та громадське | | | |обговорення її | | | |результатів | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 5. |Інформування |Відділ кадрового, |При проведенні | |суспільства через |адміністративного |заходів | |ЗМІ про заходи |забезпечення та | | |взаємодії з |зв'язків з | | |інститутами |громадськістю, | | |громадянського |сектор взаємодії зі | | |суспільства, |ЗМІ, структурні | | |Громадською радою, |підрозділи | | |науково-експертною |Держтехногенбезпеки | | |радою | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 6. |Проведення днів |Відділ кадрового, |Один раз на | |відкритих дверей для|адміністративного |півроку | |представників |забезпечення та | | |інститутів |зв'язків з | | |громадянського |громадськістю, | | |суспільства, |сектор взаємодії зі | | |зустрічей з |ЗМІ, структурні | | |керівництвом ГУ (У) |підрозділи | | |Держтехногенбезпеки |Держтехногенбезпеки,| | |у регіонах щодо |ГУ (У) | | |налагодження |Держтехногенбезпеки | | |взаєморозуміння в |в Автономній | | |галузі забезпечення |Республіці Крим, | | |техногенної та |областях, мм. Києві | | |пожежної безпеки в |та Севастополі | | |державі | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 7. |Проведення спільних |Відділ кадрового, |Березень, | |засідань, "круглих |адміністративного |квітень. | |столів", семінарів- |забезпечення та |Регіональні | |нарад за участю |зв'язків з |підрозділи за | |представників |громадськістю, |окремим планом | |Держтехногенбезпеки |сектор взаємодії із | | |та Громадської ради |ЗМІ, структурні | | |при |підрозділи | | |Держтехногенбезпеки |Держтехногенбезпеки,| | |із заінтересованими |ГУ (У) | | |відомствами, |Держтехногенбезпеки | | |громадськими |в Автономній | | |організаціями, |Республіці Крим, | | |спілками для |областях, мм. Києві | | |залучення широких |та Севастополі | | |верств населення до | | | |обговорення | | | |проблемних питань з | | | |реалізації державної| | | |політики у сфері | | | |забезпечення | | | |техногенної та | | | |пожежної безпеки: | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 7.1.|Семінар з питань |Державна інспекція |Березень, м. Київ| |ліцензування |техногенної безпеки | | | |України, зацікавлені| | | |міністерства та | | | |відомства, | | | |громадські | | | |організації, ЗМІ | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 7.2.|Семінар "Здійснення |Державна інспекція |Квітень, м. Київ | |дізнання у справах |техногенної безпеки | | |про пожежі і |України, зацікавлені| | |порушення |міністерства та | | |протипожежних |відомства, | | |правил" |громадські | | | |організації, ЗМІ | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 7.3.|Семінар-нарада з |Державна інспекція |Квітень, м. Київ | |особами, які |техногенної безпеки | | |відповідно до |України, зацікавлені| | |посадових інструкцій|міністерства та | | |здійснюють юридичне |відомства, | | |забезпечення |громадські | | |діяльності органів |організації, ЗМІ | | |та підрозділів | | | |Держтехногенбезпеки | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 8. |Здійснення комплексу|Державна інспекція |Вересень - | |організаційно- |техногенної безпеки |жовтень. | |практичних заходів |України, зацікавлені|Місце | |щодо проведення |міністерства та |визначається | |міжнародної |відомства, | | |конференції |громадські | | |"Актуальні питання |організації, ЗМІ | | |забезпечення | | | |пожежної та | | | |техногенної безпеки | | | |України" | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 9. |Участь у міжнародних|Державна інспекція |Лютий - березень,| |виставках |техногенної безпеки |вересень, | |"Технології захисту"|України, зацікавлені|м. Київ | |і "КІПС-2012". |міністерства та | | |Проведення в їх |відомства, | | |рамках семінарів- |громадські | | |нарад |організації, ЗМІ | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 10. |Залучення |Відділ кадрового, |Протягом року | |громадських |адміністративного | | |організацій до |забезпечення та | | |проведення конкурсів|зв'язків з | | |серед різних верств |громадськістю, | | |населення щодо |сектор взаємодії із | | |знання ними основ |ЗМІ, структурні | | |пожежної та |підрозділи | | |техногенної безпеки |Держтехногенбезпеки,| | | |ГУ (У) | | | |Держтехногенбезпеки | | | |в Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, мм. Києві | | | |та Севастополі | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 11. |Спільно з |Відділ кадрового, |Раз на півроку | |представниками |адміністративного | | |різних релігійних |забезпечення та | | |конфесій провести |зв'язків з | | |засідання щодо |громадськістю, | | |організації роботи з|сектор взаємодії зі | | |парафіянами з основ |ЗМІ, структурні | | |пожежної та |підрозділи | | |техногенної безпеки |Держтехногенбезпеки,| | | |ГУ (У) | | | |Держтехногенбезпеки | | | |у Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, мм. Києві | | | |та Севастополі | | ----------------------------------------------------------------| III. Заходи з формування громадянської культури суспільства | ----------------------------------------------------------------| 12. |Участь керівництва |Відділ кадрового, |Відповідно до | |Державної інспекції |адміністративного |графіка | |техногенної безпеки |забезпечення та | | |України в |зв'язків з | | |телевізійній |громадськістю, | | |програмі "На зв'язку|сектор взаємодії зі | | |з Урядом" |ЗМІ, структурні | | | |підрозділи | | | |Держтехногенбезпеки | | | |України | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 13. |Участь Голови |Структурні |Згідно з графіком| |Державної інспекції |підрозділи Державної|проведення | |техногенної безпеки |інспекції | | |у роботі "гарячої" |техногенної безпеки | | |урядової лінії |України, сектор | | | |взаємодії зі ЗМІ | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 14. |Розробка спільного |Відділ кадрового, |Лютий 2012 р. | |плану взаємодії з |адміністративного | | |АТЗТ "Магнолія-ТВ" |забезпечення та | | |щодо висвітлення |зв'язків з | | |діяльності |громадськістю | | |Держтехногенбезпеки | | | |України, проведення | | | |спільних рейдів | | | |(відповідно до | | | |окремого графіка), | | | |оприлюднення "без | | | |монтажу" брифінгів, | | | |прес-конференцій | | | |тощо | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 15. |Налагодження |Відділ кадрового, |Лютий - березень | |співпраці з радіо |адміністративного |2012 р. | |"Київ-ФМ" та |забезпечення та | | |започаткування акції|зв'язків з | | |"Вогнегасник в кожну|громадськістю | | |оселю": проведення | | | |конкурсу в режимі | | | |он-лайн серед | | | |населення на знання | | | |громадянами правил | | | |пожежної безпеки | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 16. |Налагодження |Відділ кадрового, |Березень 2012 р. | |співпраці з |адміністративного | | |телеканалом "Тоніс" |забезпечення та | | |для участі |зв'язків з | | |керівництва |громадськістю | | |Держтехногенбезпеки | | | |в телепроекті | | | |"Соціальний статус" | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 17. |Спільно з МНС |Відділ кадрового, |Лютий, травень, | |України, |адміністративного |вересень 2012 р. | |Добровільним |забезпечення та | | |пожежним товариством|зв'язків з | | |провести 17-ий |громадськістю | | |Всеукраїнський | | | |фестиваль Дружин | | | |юних пожежників | | | ----------------------------------------------------------------| IV. Взаємодія з благодійними, меценатськими, волонтерськими | організаціями | ----------------------------------------------------------------| 18. |Залучення |Відділ кадрового, | Червень - | |благодійних |адміністративного |вересень 2012 р. | |організацій для |забезпечення та | | |проведення |зв'язків з | | |конкурсів, акцій на |громадськістю | | |тематику безпеки | | | |життєдіяльності | | | |серед різних верств | | | |населення | | | ----------------------------------------------------------------| V. Вивчення громадської думки | ----------------------------------------------------------------| 19. |Проведення |Відділ кадрового, |Постійно | |моніторингу |адміністративного | | |пропозицій та |забезпечення та | | |зауважень |зв'язків з | | |громадськості до |громадськістю, | | |роботи Державної |сектор взаємодії із | | |інспекції, |ЗМІ разом із іншими | | |оприлюднених у |структурними | | |засобах масової |підрозділами | | |інформації, |Держтехногенбезпеки | | |забезпечення їх |України | | |аналізу, здійснення | | | |заходів щодо | | | |реагування | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 20. |Вивчення та аналіз |Відділ кадрового, |Щокварталу | |громадської думки, |адміністративного | | |вжиття комплексу |забезпечення та | | |заходів щодо |зв'язків з | | |усунення недоліків у|громадськістю, | | |роботі підрозділів |сектор взаємодії зі | | |Держтехногенбезпеки,|ЗМІ, структурні | | |широке їх |підрозділи | | |оприлюднення через |Держтехногенбезпеки,| | |ЗМІ (за умови |ГУ (У) | | |бюджетного |Держтехногенбезпеки | | |фінансування) |в Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, мм. Києві | | | |та Севастополі | | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу кадрового,
адміністративного забезпечення
та зв'язків з громадськістю Ю.М.Михайлов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: