open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
08.01.2010 N 13

Про затвердження заходів щодо попередження

та профілактики корупційних діянь в центральному

апараті Держкомзему та територіальних органах

на 2010 рік

З метою реалізації державної політики з подолання корупції в
центральному апараті Держкомзему та територіальних органах,
профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам
корупції та іншим неправомірним діянням в органах Держкомзему та
відповідно до Законів України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ), "Про державну службу" ( 3723-12 ) та Плану заходів
щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху
до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період
до 2011 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15.08.2007 N 657-р ( 657-2007-р ), та відповідно до
Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008
N 224 ( 224-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики
корупційних діянь в центральному апараті Держкомзему та
територіальних органах на 2010 рік (далі - План заходів), що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Держкомзему, голові
Рескомзему АР Крим, начальникам головних управлінь Держкомзему в
областях, містах Києві та Севастополі:
2.1. Забезпечити, безумовне виконання завдань, передбачених
Планом заходів.
2.2. Надавати інформацію про виконання Плану заходів
Управлінню внутрішнього контролю Держкомзему один раз на півріччя
до 25 червня та до 25 грудня 2010 року.
3. Управлінню внутрішнього контролю (Івашко Л.Ю.):
3.1. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.
3.2. Здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та, у
разі необхідності, вносити пропозиції для забезпечення його
виконання.
4. Начальнику Управління справами Неборському В.О.
забезпечити направлення цього наказу структурним підрозділам
Держкомзему, органам Держкомзему в АР Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

08.01.2010 N 13

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо попередження та профілактики

корупційних діянь в центральному апараті

Держкомзему та територіальних органах

на 2010 рік

------------------------------------------------------------------ N з/п | Зміст заходів |Термін виконання | Відповідальні за | | | | виконання | -------+------------------+------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------+------------------+------------------+------------------| 1 |Розробити та | До |Голова Рескомзему | |затвердити План | 25 лютого |АР Крим, | |заходів щодо | |начальники | |попередження та | |головних управлінь| |профілактики | |Держкомзему в | |корупційних діянь,| |областях, | |спрямованих на | |м. Києві та | |виконання вимог | |м. Севастополі | |Закону України | | | |"Про боротьбу з | | | |корупцією" | | | |( 356/95-ВР ), що | | | |підлягають | | | |здійсненню у | | | |2010 році | | | -------+------------------+------------------+------------------| 2 |Провести | |Відділ | |роз'яснювально- | |інформаційного | |інформаційну | |забезпечення | |роботу серед | |роботи з | |населення щодо | |громадськістю та | |змін у чинному | |засобами масової | |земельному | |інформації | |законодавстві | |Держкомзему, | |України в частині | |Управління | |порядку одержання | |законодавчого | |земельних ділянок | |регулювання та | |у власність, їх | |розвитку земельних| |реєстрації, | |відносин | |безоплатного | |Держкомзему, | |виготовлення | |голова Рескомзему | |державних актів | |АР Крим, | | | |начальники | | | |головних управлінь| | | |Держкомзему в | | | |областях, | | | |м. Києві та | | | |м. Севастополі | -------+------------------+------------------+------------------| 3 |Забезпечити | Постійно |Управління | |якісний добір і | |кадрової роботи та| |розстановку кадрів| |державної служби | |на засадах | |Держкомзему, | |неупередженого | |голова Рескомзему | |конкурсного | |АР Крим, | |відбору, а також | |начальники | |їх об'єктивну | |головних управлінь| |атестацію, щорічну| |Держкомзему в | |оцінку виконання | |областях, | |державними | |м. Києві та | |службовцями | |м. Севастополі | |покладених на них | | | |обов'язків і | | | |завдань, | | | |періодичну | | | |ротацію | | | -------+------------------+------------------+------------------| 4 |Відповідно до | До 15 квітня |Управління | |статті 13 Закону | 2010 року |кадрової роботи та| |України "Про | |державної служби | |державну службу" | |Держкомзему, | |( 3723-12 ) | |голова Рескомзему | |забезпечити | |АР Крим, | |подання державними| |начальники | |службовцями | |головних управлінь| |достовірних | |Держкомзему в | |відомостей про | |областях, | |доходи, | |м. Києві та | |зобов'язання | |м. Севастополі | |фінансового | | | |характеру та | | | |майновий стан | | | |державного | | | |службовця щодо | | | |себе та членів | | | |своєї сім'ї | | | -------+------------------+------------------+------------------| 5 |Запровадити | Щопівріччя |Голова Рескомзему | |розгляд на | |АР Крим, | |засіданнях колегії| |начальники | |територіальних | |головних управлінь| |органів | |Держкомзему в | |Держкомзему питань| |областях, м. Києві| |виконання | |та м. Севастополі | |законодавства про | | | |державну службу, | | | |боротьбу з | | | |корупцією, | | | |здійснення | | | |заходів щодо | | | |запобігання | | | |корупційним | | | |проявам та | | | |реагування на них,| | | |а також питання | | | |про стан роботи із| | | |зверненнями | | | |громадян | | | -------+------------------+------------------+------------------| 6 |Забезпечити | Постійно |Управління | |попередження осіб,| |кадрової роботи та| |які претендують | |державної служби | |на зайняття посад | |Держкомзему, | |державних | |голова Рескомзему | |службовців, про | |АР Крим, | |спеціальні | |начальники | |обмеження, | |головних управлінь| |встановлені | |Держкомзему в | |Законами України | |областях, | |"Про державну | |м. Києві та | |службу" | |м. Севастополі | |( 3723-12 ) та | | | |"Про боротьбу з | | | |корупцією" | | | |( 356/95-ВР ), | | | |щодо прийняття на | | | |державну службу та| | | |проходження | | | |державної служби | | | -------+------------------+------------------+------------------| 7 |Забезпечити якісне| Постійно |Відділ | |функціонування | |інформаційного | |інформаційної | |забезпечення | |сторінки на | |роботи з | |офіційному веб- | |громадськістю та | |сайті Держкомзему | |засобами масової | |та територіальних | |інформації | |органів з метою | |Держкомзему, | |інформування | |Управління | |громадськості про | |внутрішнього | |розроблені | |контролю | |нормативно-правові| |Держкомзему, | |документи щодо | |голова Рескомзему | |боротьби з | |АР Крим, | |корупцією, | |начальники | |запобігання її | |головних управлінь| |виникненню | |Держкомзему в | | | |областях, | | | |м. Києві та | | | |м. Севастополі | -------+------------------+------------------+------------------| 8 |Передбачати у | Протягом року |Управління | |навчальних планах | |кадрової роботи та| |підвищення | |державної служби | |кваліфікації | |Держкомзему | |працівників | | | |органів | | | |Держкомзему на | | | |2010 рік питання | | | |дотримання | | | |законодавства про | | | |боротьбу з | | | |корупцією, | | | |забезпечення | | | |доброчесності в | | | |органах виконавчої| | | |влади | | | -------+------------------+------------------+------------------| 9 |Узагальнювати | Щопівріччя |Управління | |практику | |внутрішнього | |реагування на | |контролю | |корупційні діяння | |Держкомзему, | |та пов'язані з | |голова Рескомзему | |ними | |АР Крим, | |правопорушення, | |начальники | |скоєні державними | |головних управлінь| |службовцями | |Держкомзему в | |територіальних | |областях, | |органів | |м. Києві та | |Держкомзему. | |м. Севастополі | |Проводити аналіз | | | |щодо реагування на| | | |корупційні | | | |правопорушення, | | | |додержання | | | |порядку | | | |притягнення до | | | |відповідальності | | | |керівників різних | | | |рівнів за вчинення| | | |корупційних діянь | | | |їх підлеглими | | | |працівниками та | | | |невжиття заходів | | | |щодо запобігання | | | |подібним випадкам | | | -------+------------------+------------------+------------------| 10 |Забезпечити | Щопівріччя до |Голова Рескомзему | |своєчасне подання | 15 січня та |АР Крим, | |до Державного | 15 липня |начальники | |комітету України | |головних управлінь| |із земельних | |Держкомзему в | |ресурсів | |областях, | |аналітичної | |м. Києві та | |інформації про | |м. Севастополі | |виконання вимог | | | |Закону України | | | |"Про боротьбу з | | | |корупцією" | | | |( 356/95-ВР ) | | | |відповідно до | | | |постанови Кабінету| | | |Міністрів України | | | |від 27.09.99 | | | |N 1785 | | | |( 1785-99-п ) | | | -------+------------------+------------------+------------------| 11 |Продовжити | Постійно |Управління | |співпрацю з | |внутрішнього | |правоохоронним | |контролю | |органами у сфері | |Держкомзему, | |боротьби з | |голова Рескомзему | |корупцією, вживати| |АР Крим, | |заходів реагування| |начальники | |на випадки | |головних управлінь| |порушення чинного | |Держкомзему в | |законодавства при | |областях, | |виконанні | |м. Києві та | |державними | |м. Севастополі | |службовцями своїх | | | |посадових | | | |обов'язків | | | -------+------------------+------------------+------------------| 12 |У разі | Постійно |Управління | |необхідності | |внутрішнього | |проводити службові| |контролю | |розслідування | |Держкомзему, | |(перевірки) у | |голова Рескомзему | |випадках отримання| |АР Крим, | |інформації щодо | |начальники | |одержання | |головних управлінь| |державними | |Держкомзему в | |службовцями в | |областях, | |системі | |м. Києві та | |Держкомзему | |м. Севастополі | |незаконних пільг | | | |та переваг | | | -------+------------------+------------------+------------------| 13 |Забезпечити | Постійно |Управління | |обов'язкове та | |внутрішнього | |першочергове | |контролю | |проведення | |Держкомзему, | |документальних | |голова Рескомзему | |ревізій за | |АР Крим, | |зверненнями | |начальники | |правоохоронних | |головних управлінь| |органів на | |Держкомзему в | |підприємствах та в| |областях, | |установах, що | |м. Києві та | |належать до сфери | |м. Севастополі | |управління | | | |Держкомзему | | | -------+------------------+------------------+------------------| 14 |Забезпечити вжиття| У разі |Управління | |заходів щодо | необхідності |кадрової роботи та| |притягнення до | |державної служби | |дисциплінарної | |Держкомзему, | |відповідальності | |голова Рескомзему | |винних у вчиненні | |АР Крим, | |корупційних | |начальники | |правопорушень | |головних управлінь| |державних | |Держкомзему в | |службовців | |областях, | |Держкомзему та | |м. Києві та | |територіальних | |м. Севастополі | |органів | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: