open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2009 N 13

Про затвердження нової редакції Положення

про Координаційну раду і Регламенту

з виконання Державної цільової програми

інформування громадськості з питань

європейської інтеграції

України на 2008-2011 роки

З метою підвищення ефективності діяльності з виконання
Державної цільової програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2008-2011 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 року N 594
( 594-2008-п ) "Про затвердження Державної цільової програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції
України на 2008-2011 роки", Н А К А З У Ю:
1. Наказ Держкомтелерадіо від 12 серпня 2008 року N 223
( v0223603-08 ) "Про Координаційну раду з виконання Державної
цільової програми інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2008-2011 роки" вважати таким, що втратив
чинність.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Координаційну раду
з виконання Державної цільової програми інформування громадськості
з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
( 594-2008-п ) та Регламенту Координаційної ради, що додаються.
3. Наказ довести до відома керівників відповідних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, Республіканського комітету АР Крим з інформації,
керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету
та членів Координаційної ради та розмістити на web-сайті
Держкомтелерадіо України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Марочкіна А.В.
Т.в.о. Голови Комітету А.Мураховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомтелерадіо

України

21.01.2009 N 13

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з виконання

Державної цільової програми

інформування громадськості з питань

європейської інтеграції України

на 2008-2011 роки

( 594-2008-п )

1. Координаційна рада з виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції
України на 2008-2011 роки ( 594-2008-п ) (далі - Рада, Програма) є
координаційним органом забезпечення виконання Програми, що
утворений на час терміну дії Програми.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями Комітету Верховної Ради
України з питань європейської інтеграції та цим Положенням.
3. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії із
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, підприємствами, установами, громадськими організаціями,
засобами масової інформації та народними депутатами України.
4. Основними завданнями Ради є: координація заходів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, спрямованих на виконання Програми
( 594-2008-п ); проведення моніторингу виконання Програми ( 594-2008-п ); підготовка пропозицій щодо внесення змін до Програми
( 594-2008-п ); забезпечення урахування громадської думки під час виконання
Програми ( 594-2008-п ).
5. Рада відповідно до покладених на неї завдань: у межах компетенції виробляє єдині підходи до провадження
політики європейської інтеграції України; координує та узагальнює пропозиції з провадження
інформаційно-просвітницької діяльності щодо європейської
інтеграції України; вивчає та узагальнює пропозиції органів виконавчої влади,
підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової
інформації та народних депутатів України щодо ефективної
реалізації завдань і заходів Програми ( 594-2008-п ); аналізує ефективність механізму реалізації Програми
( 594-2008-п ) та здійснює моніторинг її виконання.
6. Рада має право: подавати Держкомтелерадіо пропозиції щодо змін до Програми
( 594-2008-п ); заслуховувати звіти органів виконавчої влади про стан
реалізації Програми ( 594-2008-п ); одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ, громадських організацій, засобів
масової інформації та народних депутатів України інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань.
7. Раду очолює Голова, який має заступника. Головою Ради є керівник Програми ( 594-2008-п ), за посадою -
перший заступник Голови Держкомтелерадіо.
8. Склад Ради затверджує Голова Ради. У разі потреби Голова Ради вносить зміни до її складу.
9. Рада проводить засідання відповідно до регламенту та плану
роботи (не менше ніж один раз на півроку), затверджених її
Головою. Рішення про проведення засідання приймає Голова Ради. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
як половина її членів. Засідання Ради веде її Голова, а за його відсутності -
заступник Голови або інший член Ради за дорученням Голови. Рада на своїх засіданнях формує відповідні пропозиції і
рекомендації, які фіксуються у протоколі засідання. Пропозиції і рекомендації Ради враховуються органами
виконавчої влади. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради, а за його
відсутності - особа, що його заміщує. Копії протоколів надсилаються всім членам Ради, а також
Кабінетові Міністрів України у десятиденний термін з дня
проведення засідання.
10. Функції секретаріату Ради здійснює відділ європейської та
євроатлантичної інтеграції Управління міжнародних зв'язків,
європейської та євроатлантичної інтеграції, що діє у складі
Держкомтелерадіо.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомтелерадіо

України

21.01.2009 N 13

РЕГЛАМЕНТ

Координаційної ради з виконання

Державної цільової програми

інформування громадськості з питань

європейської інтеграції України

на 2008-2011 роки

( 594-2008-п )

1. Засідання Координаційної ради з виконання Державної
цільової програми інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2008-2011 роки ( 594-2008-п ) (далі - Рада,
Програма) скликаються її Головою, а за його відсутності -
заступником Голови Ради або іншою особою за дорученням Голови
Ради.
2. Секретаріат Ради не пізніше як за 10 днів повідомляє
членів Ради про час та місце чергового засідання та розсилає
матеріали, що стосуються питань, які пропонуються до розгляду.
3. Засідання Ради проводяться відповідно до плану роботи та в
міру потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.
4. Тривалість засідання визначається членами Ради. Голова
Ради, або особа, що його заміщує, оголошує про закінчення
засідання на підставі пропозицій членів Ради.
5. Робота Ради ведеться державною мовою. У разі, коли
запрошена особа не володіє державною мовою, вона має право
виступати іншою мовою, прийнятною для членів Ради, або
використовувати послуги перекладача.
6. Голова Ради або особа, що його заміщує, може запросити
державних службовців, експертів, фахівців на засідання Ради, на
яких розглядаються питання, що опрацьовуються іншими особами або
стосуються їх діяльності. Державні службовці запрошуються через
керівників відповідних організацій.
7. Голова Ради: - скликає Раду; - відкриває, веде та закриває засідання (у разі його
відсутності веде засідання заступник Голови або член Ради за
дорученням Голови); - виносить питання на обговорення; - вносить пропозиції про заслуховування звітів членів Ради з
питань, віднесених до їх відома; - організовує розгляд питань порядку денного; - надає слово для доповіді; - ставить питання про голосування, оголошує його результати; - забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на
засіданні.
8. Для організації ходу засідання Голова має право: - в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних
питань щодо ходу засідання; - ставити запитання.
9. Члени Ради: - беруть участь у засіданнях Ради; - вносять пропозиції до порядку денного засідання Ради; - забезпечують виконання Програми ( 594-2008-п ) в сфері, що
відноситься до їх компетенції; - забезпечують виконання визначених Радою завдань; - визначають відповідальну особу (осіб), що здійснює
(здійснюють) робочі контакти з секретаріатом Ради.
10. Секретаріат Ради: - здійснює робоче листування з відповідальними особами; - забезпечує ведення протоколу засідання Ради; - розсилає тематичні інформаційні матеріали; - проводить робочі наради з відповідальними особами; - розсилає протоколи засідання Ради.
11. Рада правомочна проводити засідання, якщо на ньому
присутні не менше як половина її членів (або осіб, що їх
заміщують). У разі неможливості забезпечити свою присутність на засіданні
член Ради може письмово делегувати свій голос іншому члену Ради
або спеціально уповноваженій особі, про що секретаріат Ради
письмово повідомляється заздалегідь. Пропозиції та рекомендації приймаються простою більшістю
голосів членів Ради, присутніх на засіданні, а у разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
12. Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом,
який підписується Головою Ради, а за його відсутності - особою, що
його заміщує. У протоколі засідання Ради зазначаються: - дата, час і місце проведення засідання, кількість членів,
присутніх на засіданні; - питання порядку денного, винесені на розгляд; - назви документів, поширених серед присутніх членів; - прізвища виступаючих на засіданні; - внесені на голосування питання та пропозиції, спосіб їх
вирішення; - результати голосування і прийняті пропозиції та
рекомендації. Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес
обговорення і прийняття пропозицій та рекомендацій Радою.
Протоколи розсилаються членам Ради, а також Кабінетові Міністрів
України у десятиденний термін з дня проведення засідання. Пропозиції та рекомендації Ради, що належать до її
компетенції, враховуються всіма членами Ради під час виконання
завдань визначених Програмою ( 594-2008-п ).
13. Звіт про виконання пропозицій та рекомендацій Ради, про
стан реалізації планів роботи Ради, а також результати моніторингу
Програми ( 594-2008-п ) подається секретаріату Ради двічі на рік,
до 20 числа місяця, що настає за звітнім періодом, в друкованому
вигляді та в електронній формі.

14. Секретаріат Ради аналізує та узагальнює подану членами
Ради інформацію та подає звіт про діяльність Ради та стан
виконання завдань і заходів Програми ( 594-2008-п ) на розгляд
Голови Ради. Голова Ради інформує Кабінет Міністрів України про її
діяльність.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: