open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

26.09.2014  № 13

Про внесення змін до регламенту Наглядової ради Фонду

Наглядова рада Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до регламенту наглядової ради Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою наглядової ради Фонду від 18.07.2013 № 5, та затвердити регламент наглядової ради Фонду в новій редакції (додається).

Голова

А.В. Кубраченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова наглядової ради
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності
26.09.2014  № 13

РЕГЛАМЕНТ
наглядової ради Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Наглядова рада, Фонд) є колегіальним органом представників держави, застрахованих осіб та роботодавців (далі - Сторони), яка діє на громадських засадах та здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням коштів Фондом.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Статутом Фонду та цим Регламентом.

1.3. Регламент Наглядової ради (далі - Регламент) визначає засади роботи Наглядової ради та її членів, пов'язаних зі здійсненням ними своїх повноважень.

2. Організаційні засади роботи Наглядової ради

2.1. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради

2.1.1. Організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - його заступник у порядку, визначеному пунктом 3.2.6 цього Регламенту, в тому числі:

2.1.1.1. Отримує, аналізує та готує пропозиції щодо порядку денного засідань та проектів рішень до засідань Наглядової ради;

2.1.1.2. Забезпечує організацію підготовки та проведення засідань Наглядової ради і документальне оформлення її рішень;

2.1.1.3. Забезпечує оперативний зв'язок з членами Наглядової ради (поштовий, телефонний, через електронну пошту, факсимільний тощо);

2.1.1.4. Здійснює координацію роботи з органами Фонду з питань організаційно-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради.

2.1.2. Інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює голова Наглядової ради, в тому числі, отримує інформацію з питань, що стосуються повноважень Наглядової ради Фонду.

2.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради

2.2.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Наглядової ради та її членів, з дотриманням протокольних рішень Наглядової ради та письмових запитів членів Наглядової ради, наданих відповідно до повноважень, визначених цим Регламентом, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, зокрема:

2.2.1.1. Організація реєстрації та збереження вхідної та вихідної кореспонденції, протоколів та рішень Наглядової ради, рішень Сторін Наглядової ради;

2.2.1.2. Ведення архіву Наглядової ради;

2.2.1.3. Реєстрація учасників засідань Наглядової ради;

2.2.1.4. Фіксація засідань Наглядової ради технічними засобами (аудіозапис);

2.2.1.5. Документальне оформлення проектів протоколів засідань та рішень Наглядової ради;

2.2.1.6. Оприлюднення рішень Наглядової ради на офіційному сайті Фонду;

2.2.1.7. Надання витягів з рішень Наглядової ради;

2.2.1.8. Розсилка запрошень та матеріалів засідання, а також протоколів та рішень Наглядової ради;

2.2.1.9. Ведення обліку контактних даних членів Наглядової ради (поштова та електронна адреса, телефон/факс) та забезпечення оперативного зв'язку;

2.2.1.10. Контроль за виконанням протокольних рішень та інформування голови Наглядової ради та його заступників про їх виконання;

2.2.1.11. Підготовка і надання Наглядовій раді та її членам інформаційних матеріалів з питань, пов'язаних із виконанням ними своїх повноважень;

2.2.1.12. Надання Наглядовій раді адміністративних приміщень з меблями та оргтехнікою, пристосованих для проведення належної роботи Наглядової ради між її засіданнями (за зверненням голови Наглядової ради або його заступників), а також для проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради та засідань її Сторін;

2.2.1.13. Забезпечення включення до проекту бюджету Фонду витрат, пов'язаних із діяльністю Наглядової ради, зокрема, витрат на проведення засідань; витрат на відрядження членів Наглядової ради, пов'язаних із проведенням виїзних засідань Наглядової ради, відряджень іногороднім членам Наглядової ради; витрат на консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги та забезпечення їх фінансування;

2.2.1.14. Виконання інших доручень, пов'язаних із організацією роботи Наглядової ради.

2.3. Порядок листування та розгляду звернень

2.3.1. Для отримання кореспонденції та повідомлень, адресованих Наглядовій раді, використовується поштова адреса виконавчої дирекції Фонду.

Кореспонденція Наглядової ради після реєстрації пересилається адресату виконавчою дирекцією Фонду протягом одного робочого дня.

2.3.2. Листування з усіх питань діяльності Наглядової ради здійснюється на паперових та електронних бланках встановленого зразка.

3. Засідання Наглядової ради

3.1. Планування та підготовка засідань Наглядової ради

3.1.1. Чергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на півроку.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради ініціативно, на вимогу однієї третини її складу або за рішенням правління Фонду.

3.1.2. Проект порядку денного засідання Наглядової ради формується головою Наглядової ради з урахуванням затвердженого плану роботи Наглядової ради та письмових пропозицій членів Наглядової ради щодо питань порядку денного, надісланих голові Наглядової ради разом з проектами рішень та супровідними матеріалами.

Запрошення на засідання разом із проектом порядку денного, проектами рішень та супровідними матеріалами за підписом голови Наглядової ради, рекомендованим листом з повідомленням про отримання адресатом надсилаються членам Наглядової ради та запрошеним особам не пізніше ніж за десять робочих днів до дати засідання.

3.1.3. Остаточний порядок денний засідання Наглядової ради затверджується безпосередньо на її засіданні.

3.1.4. З метою підготовки питань для розгляду на засіданні Наглядової ради Фонду за її рішенням можуть утворюватись постійні комісії та тимчасові робочі групи з рівної кількості представників від кожної Сторони.

Наглядова рада Фонду, на виконання своїх повноважень, може делегувати своїх представників до участі з дорадчим голосом у засіданнях робочих груп, комітетів, комісій правління та виконавчої дирекції Фонду (відділень Фонду) за їх зверненням або ініціативно. Рішення про делегування таких представників може прийматися Сторонами Наглядової ради, або головою Наглядової ради за погодженням з координаторами Сторін.

3.1.5. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданні правління Фонду та його відділень з правом дорадчого голосу.

Виконавчі дирекції Фонду (відділення Фонду) перед засіданням правління Фонду (правління відділення Фонду) інформують членів Наглядової ради про дату проведення засідання правління Фонду та надсилають їм матеріали за 10 днів до засідання. Члени Наглядової ради не пізніше ніж за три дні до його проведення подають виконавчим дирекціям Фонду можливі пропозиції та зауваження до матеріалів засідання правління. Відшкодування витрат на відрядження, пов'язаних із виконанням членами Наглядової ради своїх повноважень, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду в порядку, визначеному правлінням Фонду.

3.2. Проведення засідань Наглядової ради

3.2.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу ради (особисто або за дорученням), в тому числі, не менше половини складу кожної із Сторін.

3.2.2. Підставою для визначення правомочності засідання Наглядової ради є дані реєстрації учасників засідання (з особистим або за дорученням підписом в реєстраційному документі, який є невід'ємною частиною протоколу засідання), що перед початком засідання здійснює особа, відповідальна у виконавчій дирекції Фонду за організаційне забезпечення роботи Наглядової ради або голова Наглядової ради.

3.2.3. Особиста участь членів Наглядової ради в засіданні є обов'язковою (без права заміни іншою особою). При неможливості особистої участі у засіданні з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо), член Наглядової ради зобов'язаний повідомити про це голову Наглядової ради та/або заступника голови Наглядової ради - координатора відповідної представницької сторони із зазначенням причин своєї відсутності та може надати право голосування іншому члену Наглядової ради від сторони, яка його делегувала, через письмову довіреність, завірену особистим підписом довірителя. Присутній на засіданні член Наглядової ради може додатково голосувати лише за одного довірителя. Довіреність передається особі, яка здійснює реєстрацію учасників засідання та є невід'ємною частиною реєстраційного документу.

3.2.4. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правління Фонду та директор виконавчої дирекції Фонду або їх заступники.

3.2.5. На засідання Наглядової ради її головою ініціативно або за пропозицією координаторів Сторін можуть запрошуватись представники органів влади, установ та організацій, засобів масової інформації. Про їх присутність голова Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради під час відкриття засідання.

Рішення про присутність на засіданні засобів масової інформації приймається голосуванням членів Наглядової ради.

3.2.6. Засідання Наглядової ради відкриває і веде голова Наглядової ради, а за його відсутності - заступник голови Наглядової ради, визначений за дорученням голови Наглядової ради чи за рішенням Наглядової ради (далі головуючий на засіданні).

3.2.7. Головуючий на засіданні Наглядової ради:

3.2.7.1. Забезпечує дотримання порядку денного і цього Регламенту та вживає заходів щодо прийняття рішень Наглядової ради з питань порядку денного;

3.2.7.2. Формує список учасників засідання, які бажають взяти участь в обговоренні питань порядку денного;

3.2.7.3. Веде облік пропозицій та зауважень, висловлених членами Наглядової ради з обговорюваних та процедурних питань, інформує про них учасників засідання;

3.2.7.4. Виносить на голосування проекти рішень, що розглядаються;

3.2.7.5. Не має права давати оцінку виступам членів Наглядової ради;

3.2.7.6. Має право попереджати промовця про використання ним часу, відведеного для виступу, про порушення цього регламенту та загально прийнятих норм етики, а після двох попереджень - позбавляти його слова до кінця засідання.

3.2.8. Для доповідей на засіданні Наглядової ради, як правило, надається до 15 хвилин, для співдоповідей, інформаційних повідомлень - до 10 хвилин, для виступів при обговоренні питань порядку денного - до 5 хвилин, для повторних виступів - до 3 хвилин, для запитань, повідомлень, пропозицій - до 2 хвилин. Головуючий за згодою членів Наглядової ради може продовжити час виступу.

3.2.9. Слово для виступу надається головуючим у порядку надходження заяв.

Слово може бути надано позачергово доповідачу, якщо це доцільно для швидкого та об'єктивного рішення питання.

Слово для повторного виступу в обговоренні питання порядку денного надається за відсутності бажаючих виступити вперше.

Запрошеним на засідання слово може надаватися лише за згодою Наглядової ради.

3.2.10. Обговорення припиняється за рішенням Наглядової ради.

3.2.11. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються, як правило, відкритим голосуванням. Перед початком голосування головуючий на засіданні оголошує пропозиції та зауваження до проекту рішень, що виносяться на голосування, уточнює формулювання.

Для підрахунку голосів перед початком засідання членами Наглядової ради із їх числа обирається лічильна комісія у складі трьох осіб - по одному представнику від кожної Сторони.

На вимогу однієї із Сторін перед голосуванням повинна бути проведена перереєстрація присутніх членів Наглядової ради.

На вимогу однієї із Сторін перед голосуванням повинна бути оголошена перерва для проведення консультацій Сторони на час не більше 15 хвилин та не частіше одного разу протягом засідання.

3.2.12. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість зареєстрованих на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення, яке не отримало необхідної кількості голосів, вважається відхиленим. Про це робиться відповідний запис у протоколі засідання.

3.2.13. Рішення з питань, що віднесені до повноважень Наглядової ради (крім питань, розгляд яких потребує присутності на засіданні представників органів управління Фонду та питань, передбачених плановими засіданнями Наглядової ради), можуть прийматися в період між її засіданнями шляхом опитування членів Наглядової ради.

Опитування проводиться за рішенням голови, узгодженим із своїми заступниками, шляхом надсилання письмових запитів (далі - Запит) рекомендованим листом з повідомленням про отримання адресатом членам Наглядової ради. Запит має включати питання, яке виноситься на голосування, проект рішення та супровідні матеріали.

Голосування членами Наглядової ради проводиться шляхом передачі на ім'я голови відповіді, яка має містити відомості про погодження або непогодження проекту рішення, завірені особистим підписом члена Наглядової ради (далі - Відповідь).

Відповіді передаються на адресу Фонду протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати надсилання Запитів та є невід'ємною частиною рішення, прийнятого шляхом опитування.

Рішення вважаються прийнятими, якщо протягом зазначеного цим пунктом строку надійшли Відповіді від не менш ніж двох третин складу Наглядової ради, в тому числі, від не менш ніж половини складу кожної із Сторін, та за їх прийняття проголосувала більшість членів Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні.

3.2.14. Рішення Наглядової ради приймаються у формі постанов та протокольних доручень.

3.2.15. Особливості прийняття рішення щодо обрання голови Наглядової ради та його заступників

3.2.15.1.3 метою впорядкування черговості в головуванні, перед обранням голови, члени Наглядової ради, приймають рішення стосовно Сторони, від якої має бути запропоновано кандидатуру для обрання голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається почергово від представників кожної Сторони (за письмовим поданням відповідної Сторони), і не може представляти ту Сторону, від якої обрано голову правління Фонду.

3.2.15.2. У разі, коли кандидатура Сторони, обраної згідно з п. 3.2.15.1 Регламенту, не набрала необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування. Якщо висунута кандидатура не набрала потрібної кількості голосів повторно, то вибори голови переносяться на наступне позачергове засідання Наглядової ради.

3.2.15.3. Обрання заступників голови Наглядової ради, поданих від двох інших Сторін, проводиться за процедурою, передбаченою для висування і обрання голови Наглядової ради, відповідно до п. 3.2.15.1 - 3.2.15.2 цього Регламенту.

3.2.15.4. У разі дострокового припинення повноважень голови Наглядової ради або його заступників до закінчення встановленого строку, новий голова Наглядової ради або його заступники обираються від тієї ж сторони на строк, що залишився, за визначеною цим регламентом процедурою.

3.2.15.5. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради можливе за його особистим проханням, через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків у Наглядовій раді.

Замість члена Наглядової ради, повноваження якого припинено, відповідна представницька сторона затверджує (делегує) іншого члена Наглядової ради.

3.3. Перше засідання Наглядової ради нового складу, обрання голови Наглядової ради та затвердження його заступників

3.3.1. Перше засідання Наглядової ради нового складу організує і проводить до обрання її голови голова Наглядової ради попереднього складу.

Під його головуванням з метою перевірки повноважень призначених (делегованих) сторонами членів Наглядової ради із їх числа (по одному представнику з кожної сторони) обирається мандатна комісія у складі трьох осіб.

3.3.2. На першому засіданні Наглядової ради нового складу розглядаються питання:

обрання голови Наглядової ради та затвердження його заступників; формування переліку питань, що потребують першочергового вирішення;

3.4. Засідання та консультації Сторін Наглядової ради

3.4.1. Засідання та консультації кожної із Сторін скликаються з метою:

3.4.1.1. Подання до обрання кандидатур голови Наглядової ради та його заступників (надалі - координатори сторін);

3.4.1.2. Вироблення позиції Сторони щодо питань, які розглядатимуться на засіданні Наглядової ради;

3.4.1.3. Забезпечення організації діяльності Сторони в Наглядовій раді;

3.4.1.4. Прийняття рішень про делегування представників Наглядової ради (відповідної Сторони) до комісій, робочих та експертних груп;

3.4.1.5. Прийняття рішення щодо ініціювання позачергового засідання Наглядової ради;

3.4.1.6. Узгодження інших питань, які відносяться до компетенції Сторони.

3.4.2. Порядок проведення засідань кожна Сторона визначає самостійно. Рішення Сторони приймається простою більшістю голосів її представників та оформлюються у вигляді протоколу, який підписується всіма представниками, які брали участь у засіданні.

Рішення Сторін долучають до протоколів засідання Наглядової ради або передають для реєстрації та зберігання до виконавчої дирекції Фонду.

3.4.3. Координатори сторін забезпечують організацію засідань Сторони, оформлення та реєстрацію її рішень, забезпечують проведення обміну інформацією, узгоджувальних процедур та консультацій між Сторонами, підписують листи від імені Сторони.

4. Оформлення рішень Наглядової ради

4.1. Засідання Наглядової ради оформлюються протокольно та фіксуються технічними засобами. Матеріали засідань Наглядової ради зберігаються виконавчою дирекцією Фонду.

Рішення Наглядової ради Фонду приймається у формі постанови або у вигляді протокольного рішення.

4.2. Протокол Наглядової ради у п'ятиденний строк після проведення засідання підписується головою Наглядової ради (головуючим на засіданні) та заступниками голови Наглядової ради та надсилається всім членам Наглядової ради.

4.3. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити:

4.3.1. Місце та час проведення засідання;

4.3.2. Реєстраційний документ учасників засідання (з особистими підписами учасників засідання та оригіналами довіреностей);

4.3.3. Порядок денний засідання;

4.3.4. Інформацію про обговорення та результати голосування;

4.3.5. Інформацію про прийняті рішення;

4.3.6. Рішення Сторін у випадках, передбачених Регламентом.

4.4. Постанови та протокольні рішення підписуються головою Наглядової ради та направляються членам Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради реєструються та зберігаються виконавчою дирекцією Фонду.

Члени Наглядової ради мають доступ до архіву Наглядової ради.

4.5. Рішення Наглядової ради оприлюднюються виконавчою дирекцією Фонду на сайті Фонду з дотриманням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

{Текст взято з сайту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності http://www.fse.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: