open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.02.2009 N 13

Про затвердження звіту про виконання

Програми робіт Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України на 2008 рік

Відповідно до абзацу сьомого підпункту сьомого статті 17
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
підпункту сьомого "е" пункту 12 Статуту Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд), затвердженого постановою
правління Фонду від 18.04.2000 р. N 4 ( v0004583-00 ) (зі змінами)
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити звіт про виконання Програми робіт Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України на 2008 рік, затвердженої
постановою правління Фонду від 21.05.2008 р. N 38 ( v0038583-08 )
(додається).
Заступник Голови правління В.Іванкевич

Додаток 1

до постанови правління Фонду

26.02.2008 N 13

"Про затвердження звіту

про виконання Програми робіт

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві та

професійних захворювань

України за 2008 рік"

ЗВІТ

про виконання Програми робіт Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України за 2008 рік

( v0038583-08 )

---------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів | Термін | Виконавці | Стан виконання | з/п | |виконання| | | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------------| 1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | (Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних | захворювань розміщено у додатку 2 до Звіту) | --------------------------------------------------------------------------------| 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві| --------------------------------------------------------------------------------| 2.1. Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві | --------------------------------------------------------------------------------| 1. |Підготувати проекти постанов| | | | |правління Фонду: | | | | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 1.1 |- про затвердження Положення|I квартал|Виконавча |Виконано. | |про забезпечення потерпілих | |дирекція |Затверджено постанову | |внаслідок нещасного випадку | |Фонду, |правління Фонду від | |на виробництві та | |постійна |03.10.2008 р. N 51 | |професійного захворювання | |комісія з |"Про затвердження | |слуховими апаратами, | |питань |Положення про | |зубопротезуванням, очним | |страхових |забезпечення | |протезуванням, окулярами, | |виплат, |потерпілих внаслідок | |контактними лінзами, | |соціальних |нещасного випадку на | |постільною та натільною | |послуг |виробництві та | |білизною, постільними речами| |потерпілим та|професійного | |перуками; | |їх |захворювання слуховими| | | |реабілітації |апаратами, | | | | |зубопротезуванням, | | | | |очним протезуванням, | | | | |окулярами, | | | | |контактними лінзами, | | | | |постільною та | | | | |натільною білизною, | | | | |постільними речами, | | | | |гігієнічними виробами | | | | |перуками". | | | | |Проводиться реєстрація| | | | |в Міністерстві юстиції| | | | |України | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 1.2 |- про затвердження Положення|I квартал|Виконавча |Виконано. | |про забезпечення технічними | |дирекція |Затверджено постанову | |та іншими засобами | |Фонду, |правління Фонду від | |реабілітації потерпілих | |постійні |25.03.2008 р. N 23 | |внаслідок нещасного випадку | |комісії: з |( z0545-08 ) "Про | |на виробництві та | |питань |затвердження Положення| |професійного захворювання; | |страхових |про забезпечення | | | |виплат, |технічними та іншими | | | |соціальних |засобами реабілітації | | | |послуг |потерпілих внаслідок | | | |потерпілим та|нещасного випадку на | | | |їх |виробництві та | | | |реабілітації;|професійного | | | |з питань |захворювання". | | | |членства, |Зареєстровано у | | | |страхових |Міністерстві юстиції | | | |тарифів та |України 19.06.2008 р. | | | |бюджету Фонду|за N 545/15236 | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 1.3 |- про затвердження Положення| II |Виконавча |Виконано. | |про забезпечення потерпілих | квартал |дирекція |Затверджено постанову | |внаслідок нещасного випадку | |Фонду, |правління Фонду від | |на виробництві та | |постійна |03.10.2008 р. N 50 | |професійного захворювання | |комісія з |"Про затвердження | |лікарськими засобами та | |питань |Положення про | |виробами медичного | |страхових |лікування, медичну | |призначення; | |виплат, |реабілітацію та | | | |соціальних |забезпечення | | | |послуг |потерпілих внаслідок | | | |потерпілим та|нещасних випадків на | | | |їх |виробництві та | | | |реабілітації |професійних | ----+----------------------------+---------+-------------|захворювань | 1.4 |- про затвердження Положення| II |Виконавча |лікарськими засобами | |про лікування та медичну | квартал |дирекція |та виробами медичного | |реабілітацію потерпілих | |Фонду, |призначення" | |внаслідок нещасного випадку | |постійна | | |на виробництві та | |комісія з | | |професійного захворювання | |питань | | | | |страхових | | | | |виплат, | | | | |соціальних | | | | |послуг | | | | |потерпілим та| | | | |їх | | | | |реабілітації | | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 2. |Здійснити тендерну процедуру|Протягом |Виконавча |Виконано. | |щодо закупівлі автомобілів | I |дирекція |За результатами | |для інвалідів внаслідок |кварталу |Фонду, |проведених тендерних | |нещасного випадку на | |постійна |торгів укладено | |виробництві та професійного | |комісія з |договори з ЗАТ "ЗАЗ": | |захворювання | |питань |- від 19.08.2008 | | | |страхових |N 72-Ф-08 на придбання| | | |виплат, |у 2008 році | | | |соціальних |829 автомобілів на | | | |послуг |загальну суму | | | |потерпілим та|25323397 грн. | | | |їх |Поставки виконано | | | |реабілітації |в повному обсязі; | | | | |- від 04.12.2008 р. | | | | |N 138Ф-08 на поставку | | | | |у 2009 році | | | | |360 автомобілів на | | | | |загальну суму | | | | |11938812 грн. | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 3. |Забезпечити страхування |Протягом |Виконавча |Виконано. | |автомобілів, виданих | I |дирекція |Підписано рамочний | |потерпілим на випадок їх |кварталу |Фонду, |договір від | |втрати внаслідок ДТП, | |постійна |16.05.2008 р. | |стихійного лиха, пожежі, | |комісія з |N 00050200 зі | |вибуху, протиправних дій | |питань |страховим товариством | |третіх осіб, та інше | |страхових |"Мегаполіс" про | | | |виплат, |надання послуг з | | | |соціальних |страхування виданих | | | |послуг |потерпілим автомобілів| | | |потерпілим та|на випадок їх втрати | | | |їх |внаслідок ДТП, | | | |реабілітації |стихійного лиха, | | | | |пожежі, вибуху, | | | | |протиправних дій | | | | |третіх осіб та ін. | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 4. |Здійснити тендерну процедуру|Протягом |Виконавча |Виконано. | |щодо закупівлі | I |дирекція |За результатами | |санаторно-курортних послуг |кварталу |Фонду, |проведених тендерних | |для інвалідів від нещасних | |постійна |торгів укладено | |випадків на виробництві та | |комісія з |договори з | |професійних захворювань | |питань |санаторно-курортними | | | |страхових |закладами щодо | | | |виплат, |забезпечення | | | |соціальних |санаторно-курортним | | | |послуг |лікуванням потерпілих | | | |потерпілим та|на виробництві у | | | |їх |2008 році, здійснено | | | |реабілітації |розподіл путівок на | | | | |обласні управління | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду. Загальна | | | | |кількість придбаних | | | | |путівок відповідно до | | | | |укладених договорів | | | | |становить | | | | |11294 путівки на суму | | | | |54380751 грн. | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 5. |Здійснити тендерну процедуру|Протягом |Виконавча |Виконано. | |щодо закупівлі засобів | I |дирекція |У зв'язку з прийняттям| |пересування (колясок) для |кварталу |Фонду, |Тимчасового положення | |інвалідів від нещасних | |постійна |про закупівлю товарів,| |випадків на виробництві та | |комісія з |робіт і послуг за | |професійних захворювань | |питань |державні кошти, | | | |страхових |затвердженого | | | |виплат, |постановою Кабінету | | | |соціальних |Міністрів України від | | | |послуг |28 березня 2008 р. | | | |потерпілим та|N 274 ( 274-2008-п ), | | | |їх |та відповідно до | | | |реабілітації |роз'яснення | | | | |Міністерства економіки| | | | |України від | | | | |25.04.2008 р. | | | | |N 77-27/242 | | | | |підписано договори з | | | | |постачальниками | | | | |колясок. Здійснено | | | | |поставки потерпілим | | | | |455 колясок на | | | | |загальну суму | | | | |1716164 грн. | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 6. |Укласти угоду з |I квартал|Виконавча |Виконано. | |ПО "Укрпротез" щодо | |дирекція |Виконавчою дирекцією | |забезпечення потерпілих | |Фонду, |Фонду до робочих | |внаслідок нещасного випадку | |регіональні |органів виконавчої | |на виробництві та | |управління |дирекції Фонду | |професійного захворювання | |виконавчої |доведені контрольні | |протезно-ортопедичними | |дирекції |цифри змін до | |виробами | |Фонду, |кошторису, які | | | |постійна |дозволяють здійснювати| | | |комісія з |фінансування витрат на| | | |питань |придбання | | | |страхових |протезно-ортопедичних | | | |виплат, |виробів (протезів, | | | |соціальних |ортезів, | | | |послуг |ортопедичного взуття, | | | |потерпілим та|та ін.) на підставі | | | |їх |потреби потерпілих | | | |реабілітації |внаслідок нещасного | | | | |випадку на виробництві| | | | |та професійних | | | | |захворювань в | | | | |протезно-ортопедичних | | | | |виробах у 2008 році. | | | | |Укладання договорів з | | | | |протезно-ортопедичними| | | | |підприємствами, що | | | | |підпорядковуються | | | | |ПО "Укрпротез" та | | | | |забезпечення | | | | |потерпілих | | | | |протезно-ортопедичними| | | | |виробами здійснено | | | | |робочими органами | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду | --------------------------------------------------------------------------------| 2.2. Удосконалення страхових виплат потерпілим на виробництві | --------------------------------------------------------------------------------| 7. |Підготувати проекти постанови правління Фонду: | | ----+----------------------------------------------------+----------------------| 7.1 |- про внесення змін до |I квартал|Виконавча |Виконано. | |Порядку призначення, | |дирекція |Затверджено постанову | |перерахування та проведення | |Фонду, |правління Фонду від | |страхових виплат, | |постійні |28.02.2008 року N 2 | |затвердженого постановою | |комісії: з |( z0245-08 ) "Про | |правління Фонду соціального | |питань |внесення змін до | |страхування від нещасних | |страхових |Порядку призначення, | |випадків на виробництві та | |виплат, |перерахування та | |професійних захворювань | |соціальних |проведення страхових | |України від 27.04.2007 р. N | |послуг |виплат, затвердженого | |24 ( z0715-07 ); | |потерпілим та|постановою правління | | | |їх |Фонду соціального | | | |реабілітації,|страхування від | | | |з питань |нещасних випадків на | | | |вирішення |виробництві та | | | |спорів та |професійних | | | |правового |захворювань України | | | |забезпечення,|від 27.04.2007 р. | | | |з питань |N 24". | | | |членства, |Зареєстровано у | | | |страхових |Міністерстві юстиції | | | |тарифів і |України 25.03.2008 р. | | | |бюджету Фонду|N 245/14936 | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 7.2 |- про витрати на поховання у| II |Виконавча |Виконано. | |разі смерті застрахованої | квартал |дирекція |Затверджено постанову | |особи від нещасного випадку | |Фонду, |правління Фонду від | |на виробництві або | |постійні |03.10.2008 року N 45 | |професійного захворювання | |комісії: з |( z1040-08 ) "Про | | | |питань |витрати на поховання у| | | |страхових |разі смерті | | | |виплат, |застрахованої особи | | | |соціальних |від нещасного випадку | | | |послуг |на виробництві або | | | |потерпілим та|професійного | | | |їх |захворювання". | | | |реабілітації,|Зареєстровано у | | | |з питань |Міністерстві юстиції | | | |вирішення |України 28.10.2008 р. | | | |спорів та |N 1040/15731 | | | |правового | | | | |забезпечення,| | | | |з питань | | | | |членства, | | | | |страхових | | | | |тарифів і | | | | |бюджету Фонду| | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 7.3 |Розробити методику |Березень |Виконавча |Виконано. | |перерахування сум щомісячних| |дирекція |Розроблено методику | |страхових виплат у разі | |Фонду, |перерахування сум | |зміни складу сім'ї померлого| |постійні |щомісячних страхових | | | |комісії: з |виплат у разі зміни | | | |питань |складу сім'ї померлого| | | |страхових |(інформаційний лист | | | |виплат, |N 5 від | | | |соціальних |28.03.2008 року | | | |послуг |N 611-08-1) | | | |потерпілим та| | | | |їх | | | | |реабілітації,| | | | |з питань | | | | |вирішення | | | | |спорів та | | | | |правового | | | | |забезпечення,| | | | |з питань | | | | |членства, | | | | |страхових | | | | |тарифів і | | | | |бюджету Фонду| | --------------------------------------------------------------------------------| 3. Забезпечення надходження коштів | --------------------------------------------------------------------------------| 3.1. Тарифна політика | --------------------------------------------------------------------------------| 8. |Підготувати проект Закону України: | | ----+----------------------------------------------------+----------------------| 8.1 |- про внесення змін до |Березень |Виконавча |Виконано. | |деяких законів України щодо | |дирекція |Законопроект | |страхових тарифів на | |Фонду |підготовлено. | |загальнообов'язкове державне| | |Надіслано соціальним | |соціальне страхування від | | |партнерам як | |нещасного випадку на | | |додатковий матеріал до| |виробництві та професійного | | |економічного | |захворювання, які спричинили| | |обґрунтування проекту | |втрату працездатності на | | |постанови Кабінету | |підставі змін до Порядку | | |Міністрів України "Про| |визначення страхових тарифів| | |внесення змін до | |для підприємств, установ та | | |Порядку визначення | |організацій на | | |страхових тарифів для | |загальнообов'язкове державне| | |підприємств, установ | |соціальне страхування від | | |та організацій на | |нещасного випадку на | | |загальнообов'язкове | |виробництві та професійного | | |державне соціальне | |захворювання ( 1423-2000-п )| | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" (далі - | | | | |проект Постанови). | | | | |Зазначений проект | | | | |проходив погодження з | | | | |соціальними партнерами| | | | |відповідно до листа | | | | |Міністерства праці та | | | | |соціальної політики | | | | |України від | | | | |26.09.2008 року | | | | |N 10218/0/14-08/020 | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 8.2 |- про страхові тарифи на | До 1 |Виконавча |Виконано. | |загальнообов'язкове державне| липня |дирекція |Підготовлено | |соціальне страхування від | |Фонду, |пропозиції щодо | |нещасного випадку на | |постійні |законопроекту "Про | |виробництві та професійного | |комісії: з |страхові тарифи на | |захворювання на 2009 рік | |питань |загальнообов'язкове | | | |вирішення |державне соціальне | | | |спорів та |страхування від | | | |правового |нещасного випадку на | | | |забезпечення,|виробництві та | | | |з питань |професійного | | | |програми |захворювання на | | | |робіт Фонду, |2009 рік". | | | |профілактики |Але у зв'язку з тим, | | | |нещасних |що соціальні партнери | | | |випадків на |не погодилися з | | | |виробництві |пропозиціями щодо | | | |та |збереження чинного | | | |професійних |порядку формування | | | |захворювань |страхових тарифів для | | | |та з питань |окремих видів | | | |членства, |економічної діяльності| | | |страхових |за рахунок "дотацій" | | | |тарифів і |решти видів | | | |бюджету Фонду|економічної діяльності| | | | |питання знято з | | | | |розгляду правлінням | | | | |Фонду. | | | | |Порядок розрахунку | | | | |страхових тарифів з | | | | |урахуванням солідарної| | | | |частини для окремих | | | | |видів економічної | | | | |діяльності встановлено| | | | |статтею 2 Закону | | | | |України "Про страхові | | | | |тарифи на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 9. |Забезпечити супровід проекту| До |Виконавча |Виконується. | |постанови Кабінету Міністрів|прийняття|дирекція |Відділом проводився | |України "Про внесення змін | рішення |Фонду |супровід проекту | |до Порядку визначення |Кабінетом| |постанови Кабінету | |страхових тарифів для |Міністрів| |Міністрів України | |підприємств, установ та | України | |схваленого постановою | |організацій на | | |правління Фонду від | |загальнообов'язкове державне| | |28.02.2007 р. N 8 | |соціальне страхування від | | |( v0008583-07 ) "Про | |нещасного випадку на | | |пропозиції щодо | |виробництві та професійного | | |внесення змін до | |захворювання" | | |Порядку визначення | | | | |страхових тарифів для | | | | |підприємств, установ | | | | |та організацій на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" (далі - | | | | |Порядок), а саме | | | | |здійснено такі заходи:| | | | |- проект Порядку разом| | | | |з відповідними | | | | |обґрунтуваннями | | | | |направлено | | | | |Міністерства праці | | | | |29.03.2007 р. | | | | |N 534-07-1; | | | | |- проект Порядку | | | | |доопрацьований з | | | | |врахуванням зауважень | | | | |і пропозицій | | | | |центральних органів | | | | |виконавчої влади та | | | | |сторін соціального | | | | |діалогу, які надійшли | | | | |під час його | | | | |погодження відповідно | | | | |до листів Мінпраці від| | | | |31.05.2007 р. | | | | |N 3988/0/14-07/020 та | | | | |від 11.10.2007 р. | | | | |N 7509/0/14-07/020, | | | | |надіслано Фондом | | | | |Мінпраці України від | | | | |18.12.2007 р. | | | | |N 2316-09-1. | | | | |- підготовлені | | | | |розрахунки щодо | | | | |визначення класів | | | | |професійного ризику | | | | |виробництва та | | | | |розмірів страхових | | | | |тарифів на підставі | | | | |проекту Порядку | | | | |відповідно до | | | | |пропозицій Робочої | | | | |комісії профспілок | | | | |(лист від 12.11.2007 | | | | |року N 157-РК - щодо | | | | |надання до проекту | | | | |Постанови розрахунків | | | | |інтегральних | | | | |показників | | | | |професійного ризику | | | | |виробництва), а також | | | | |пропозиції Голови | | | | |Центрального комітету | | | | |профспілки трудящих | | | | |металургійної і | | | | |гірничодобувної | | | | |промисловості України | | | | |- члена правління | | | | |Фонду В.І.Козаченко | | | | |(лист від 09.11.2007 | | | | |N 04/662 - щодо | | | | |розгляду | | | | |проекту Постанови | | | | |разом з проектом | | | | |Закону України "Про | | | | |страхові тарифи на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності" (далі | | | | |- проект Закону); | | | | |- підготовлено проект | | | | |зазначеного Закону на | | | | |базі даних про | | | | |страхову діяльність | | | | |Фонду за 2005-2007 ро-| | | | |ки та на базі ДК | | | | |009-2005, якій разом з| | | | |проектом Порядку | | | | |надіслану Мінпраці | | | | |(листи Фонду від | | | | |01.07.2008 р. | | | | |N 222-16-2 та від | | | | |10.07.2008 р. | | | | |N 1039-16-1). | | | | |Електронна версія цих | | | | |документів за запитом | | | | |Мінпраці надіслані | | | | |28.08.2008 р.; | | | | |- за рекомендаціями | | | | |Мінпраці проведена | | | | |організаційна робота | | | | |щодо подальшого | | | | |погодження зазначених | | | | |проектів | | | | |нормативно-правових | | | | |актів з зацікавленими | | | | |Міністерствами та | | | | |соціальними | | | | |партнерами. Розроблено| | | | |та направлено | | | | |електронною поштою | | | | |Мінпраці 02.10.2008 | | | | |проект Плану робіт по | | | | |погодженню проекту | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України "Про| | | | |внесення змін до | | | | |Порядку визначення | | | | |страхових тарифів для | | | | |підприємств, установ | | | | |та організацій на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання"; | | | | |- листом Мінпраці від | | | | |26.09.2008 року | | | | |N 10218/0/14-08/020 | | | | |проект постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України "Про внесення | | | | |змін до порядку | | | | |визначення страхових | | | | |тарифів для | | | | |підприємств, установ | | | | |та організацій на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | |направлено на подальше| | | | |погодження | | | | |Міністерству фінансів | | | | |України, Міністерству | | | | |економіки України, | | | | |Міністерству юстиції | | | | |України, представникам| | | | |роботодавців та | | | | |профспілок. | | | | |Але під час погодження| | | | |проекту постанови не | | | | |вдалося зняти | | | | |зауваження соціальних | | | | |партнерів щодо | | | | |скасування чинного | | | | |порядку формування | | | | |страхових тарифів для | | | | |окремих видів | | | | |економічної діяльності| | | | |за рахунок "дотацій" | | | | |решти видів | | | | |економічної діяльності| ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 10. |Підготувати | I |Виконавча |Виконано. | |нормативно-правові акти |півріччя |дирекція |Підготовлено: | |Фонду соціального | |Фонду |- проект Порядку | |страхування від нещасних | | |проведення актуарних | |випадків на виробництві та | | |розрахунків у системі | |професійних захворювань | | |загальнообов'язкового | |України з питань страхових | | |державного соціального| |тарифів, що потребують | | |страхування від | |розроблення і доопрацювання | | |нещасного випадку на | |з урахуванням законопроекту | | |виробництві та | |"Про систему збору та обліку| | |професійного | |єдиного соціального внеску | | |захворювання, які | |на загальнообов'язкове | | |спричинили втрату | |державне соціальне | | |працездатності для | |страхування" | | |підготовки пропозицій | | | | |щодо розміру єдиного | | | | |соціального внеску та | | | | |пропорцій його | | | | |розподілу; | | | | |- проект Порядку | | | | |визначення основного | | | | |виду економічної | | | | |діяльності | | | | |страхувальника для | | | | |віднесення до класу | | | | |професійного ризику | | | | |виробництва; | | | | |- проект Порядку | | | | |ведення обліку | | | | |показників для | | | | |визначення класу | | | | |професійного ризику | | | | |виробництва | | | | |страхувальників та | | | | |складання звітності за| | | | |цими показниками | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 11. |Забезпечити супровід |Січень - |Виконавча |Виконано. | |програмного комплексу | грудень |дирекція |Забезпечується | |"Тариф" | |Фонду |супровід в рамках | | | | |проекту "Технічних | | | | |вимог на закупівлю | | | | |послуг щодо супроводу | | | | |програмного комплексу | | | | |"Тариф" у 2008 році" | --------------------------------------------------------------------------------| 3.2. Робота із страхувальниками | --------------------------------------------------------------------------------| 12. |Підготувати проект Закону |Протягом |Виконавча |Виконано. | |України "Про внесення змін |2008 року|дирекція |Пропозиції, у формі | |до Закону України "Про | |Фонду, |законопроекту, про | |загальнообов'язкове державне| |постійні |внесення змін до | |соціальне страхування від | |комісії з |ст. 52 базового Закону| |нещасного випадку на | |питань |( 1105-14 ) щодо | |виробництві та професійного | |членства, |застосування до | |захворювання, які спричинили| |страхових |страхувальників | |втрату працездатності" в | |тарифів, та |фінансових санкцій у | |частині застосування | |бюджету Фонду|вигляді штрафів і пені| |робочими органами виконавчої| |з питань |листом від 18.05.2007,| |дирекції Фонду фінансових | |вирішення |N 910-07-1 | |санкцій до страхувальників і| |спорів та |направлені до | |удосконалення процедури | |правового |Міністерства праці та | |взяття на облік | |забезпечення |соціальної політики | |страхувальників | | |України для подання їх| | | | |в установленому | | | | |порядку до Кабінету | | | | |Міністрів України та | | | | |Верховної Ради | | | | |України. Відпрацьовано| | | | |зауваження та | | | | |пропозиції, що | | | | |надходили від | | | | |заінтересованих | | | | |органів виконавчої | | | | |влади та організацій | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 13. |Заслуховувати на комісії по |Протягом |Виконавча |Виконано. | |контролю ефективності та |2008 року|дирекція |11, 18, 24 березня | |координації роботи робочих | |Фонду |проведено засідання | |органів виконавчої дирекції | | |комісії по контролю | |Фонду по наповненню бюджету | | |ефективності та | |Фонду відповідальних | | |координації роботи | |працівників управлінь | | |робочих органів | |виконавчої дирекції Фонду в | | |виконавчої дирекції | |Автономній республіці Крим, | | |Фонду по наповненню | |областях, містах Києві та | | |бюджету Фонду, на яких| |Севастополі, в яких допущено| | |було заслухано | |зростання суми недоїмки, про| | |представників | |проведену роботу по | | |управлінь виконавчої | |забезпеченню повноти | | |дирекції Фонду у | |надходження страхових | | |Волинській, | |внесків і стягнення із | | |Дніпропетровській, | |страхувальників недоїмки | | |Донецькій, | | | | |Житомирській, | | | | |Запорізькій, | | | | |Київській, Луганській | | | | |Одеській, Сумській, | | | | |Тернопільській | | | | |областях щодо обліку | | | | |страхувальників та | | | | |надходження страхових | | | | |коштів до Фонду та | | | | |надано оцінку роботи з| | | | |цього напряму, видано | | | | |наказ від | | | | |28.03.2008 р. | | | | |N 231 "Про підсумки | | | | |засідань комісії по | | | | |контролю ефективності | | | | |та координації роботи | | | | |робочих органів | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду по наповненню | | | | |бюджету Фонду". | | | | |22 квітня 2008 року | | | | |проведено засідання | | | | |комісії, на якій | | | | |повторно заслухано | | | | |представників | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду у Сумській | | | | |області та надано | | | | |оцінку роботи з цього | | | | |напряму. Підготовлено | | | | |лист від 25.04.2008 | | | | |року N 797-07-01 "Про | | | | |підсумки засідання | | | | |комісії по контролю | | | | |ефективності та | | | | |координації роботи | | | | |робочих органів | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду по наповненню | | | | |бюджету Фонду" | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 14. |Модернізувати корпоративну |Протягом |Виконавча |Виконано. | |інформаційно-аналітичну |2008 року|дирекція |ТОВ НВП "Протек" | |систему обліку | |Фонду |здійснив удосконалення| |страхувальників та | | |звітності робочих | |надходження доходів щодо її | | |органів виконавчої | |функціональних і аналітичних| | |дирекції Фонду | |можливостей та розширення | | |відповідно до | |бази даних | | |пропозицій, які були | | | | |надіслані виконавчою | | | | |дирекцією Фонду листом| | | | |від 24.06.2008 р. | | | | |N 1087-01-01. | | | | |Крім того, | | | | |виконавчою дирекцією | | | | |Фонду, здійснено | | | | |опрацювання пропозицій| | | | |робочих органів | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду щодо | | | | |удосконалення | | | | |функціонального | | | | |програмного модуля | | | | |"Перевірка | | | | |страхувальників" | --------------------------------------------------------------------------------| 4. Удосконалення управління Фондом | --------------------------------------------------------------------------------| 4.1. Кадрова політика Фонду | --------------------------------------------------------------------------------| 15. |Підготувати проект постанови|Березень |Виконавча |Виконано. | |правління Фонду "Про | |дирекція |Затверджено постанову | |збільшення граничної | |Фонду, |правління Фонду від | |чисельності працівників | |постійна |27.11.2008 року N 70 | |виконавчої дирекції Фонду та| |комісія з |"Про затвердження | |її робочих органів" | |питань |граничної чисельності | | | |кадрової |працівників виконавчої| | | |політики та |дирекції Фонду та її | | | |наукового |робочих органів" | | | |забезпечення | | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 16. |Підготувати проект постанови| Квітень |Виконавча |Виконано. | |правління Фонду "Про | |дирекція |Затверджено постанову | |внесення змін до постанови | |Фонду, |правління Фонду від | |правління Фонду від | |постійна |21.05.2008 року N 70 | |24.02.2004 року N 12 "Про | |комісія |"Про внесення змін до | |умови оплати та стимулювання| |правління |постанови правління | |праці працівників виконавчої| |Фонду з |Фонду від 24.02.2004 | |дирекції Фонду соціального | |питань |року N 12 "Про умови | |страхування від нещасних | |членства, |оплати та стимулювання| |випадків на виробництві та | |страхових |праці працівників | |професійних захворювань | |тарифів та |виконавчої дирекції | |України" в частині змін до | |бюджету Фонду|Фонду соціального | |схем посадових окладів | | |страхування | |працівників робочих органів | | |від нещасних випадків | |виконавчої дирекції Фонду" | | |на виробництві | | | | |та професійних | | | | |захворювань України" в| | | | |частині змін до схем | | | | |посадових окладів | | | | |працівників робочих | | | | |органів виконавчої | | | | |дирекції Фонду" | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 17. |Здійснити тендерну процедуру| II |Виконавча |Виконано. | |щодо визначення навчального | квартал |дирекція |Тендер було проведено | |закладу спроможного надати | |Фонду, |29.05.2008 р. | |послуги підвищення | |постійна |За результатами | |кваліфікації працівників | |комісія з |проведених тендерних | |виконавчої дирекції Фонду та| |питань |торгів року укладено | |її робочих органів | |кадрової |договір з ВАТ ВНЗ | | | |політики та |"Київський | | | |наукового |міжгалузевий інститут | | | |забезпечення |підвищення | | | | |кваліфікації" | --------------------------------------------------------------------------------| 4.2. Управління фінансами і ресурсами | --------------------------------------------------------------------------------| 18. |Підготувати проекти постанов правління Фонду: | | ----+----------------------------------------------------+----------------------| 18.1|- про внесення змін до | Квітень |Виконавча |Виконано. | |постанови правління Фонду | |дирекція |Затверджено постанову | |від 14.09.2004 р. N 81 | |Фонду, |правління Фонду від | |( v0081583-04 ) "Про | |постійна |03.10.2008 року N 49 | |затвердження Порядку | |комісія |( v0049583-08 ) "Про | |складання та виконання | |правління |затвердження нової | |бюджету Фонду"; | |Фонду з |редакції Порядку | | | |питань |складання та виконання| | | |членства, |бюджету Фонду | | | |страхових |соціального | | | |тарифів та |страхування від | | | |бюджету Фонду|нещасних випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань України, | | | | |затвердженого | | | | |постановою правління | | | | |Фонду від 14.08.2004 | | | | |року N 81 (із змінами | | | | |і доповненнями) та | | | | |Роз'яснення щодо | | | | |застосування кодів | | | | |економічної | | | | |класифікації видатків | | | | |бюджету Фонду на | | | | |статутні напрями" | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 18.2|- про затвердження основних | Липень |Виконавча |Виконано. | |параметрів бюджетної | |дирекція |Проект постанови | |програми Фонду на 2009 рік; | |Фонду, |підготовлено, але не | | | |постійна |затверджено у зв'язку | | | |комісія |з тим, що на засіданні| | | |правління |правління Фонду | | | |Фонду з |03.10.2008 року члени | | | |питань |правління Фонду від | | | |членства, |застрахованих осіб | | | |страхових |відмовились брати | | | |тарифів та |участь у голосуванні, | | | |бюджету Фонду|відповідно до норм | | | | |п. 7.2 Регламенту | | | | |роботи правління Фонду| | | | |( v0011583-00 ) | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 18.3|- про затвердження порядку | Жовтень |Виконавча |Виконано. | |списання матеріальних | |дирекція |Проект постанови | |цінностей з балансу | |Фонду, |підготовлено та | |виконавчої дирекції Фонду та| |постійна |розглянуто на | |її робочих органів; | |комісія |профільних комісіях | | | |правління |правління Фонду. | | | |Фонду з |Розгляд цього питання | | | |питань |включено для розгляду | | | |членства, |на черговому засіданні| | | |страхових |правління Фонду у | | | |тарифів та |II кварталі 2009 року | | | |бюджету Фонду| | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 18.4|- про затвердження бюджету | Грудень |Виконавча |Виконано. | |Фонду на 2009 рік | |дирекція |Розгляд цього питання | | | |Фонду, |заплановано на | | | |постійна |черговому засіданні | | | |комісія |правління Фонду, в | | | |правління |разі затвердження | | | |Фонду з |постановою Кабінету | | | |питань |Міністрів України | | | |членства, |основних | | | |страхових |макропоказників | | | |тарифів та |економічного і | | | |бюджету Фонду|соціального розвитку | | | | |України на 2009 рік | --------------------------------------------------------------------------------| 4.3. Розвиток інформатизації Фонду | --------------------------------------------------------------------------------| 19. |Здійснити тендерну процедуру| Квітень |Виконавча |Виконано. | |щодо створення і | |дирекція |Тендер було проведено | |впровадження в експлуатацію | |Фонду |10.06.2008 р. | |другої черги | | |За результатами | |інформаційно-аналітичної | | |проведених тендерних | |системи Фонду | | |торгів 20 червня | | | | |2008 року укладено | | | | |договір | | | | |з ТОВ ЕР-Джи-Дейта | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 20. |Забезпечити робочі органи | Червень |Виконавча |Виконано. | |виконавчої дирекції Фонду | |дирекція |Відповідно до умов | |комп'ютерною технікою | |Фонду та її |договору, забезпечення| | | |робочі органи|комп'ютерною технікою | | | | |робочих органів | | | | |виконавчої дирекції | | | | |Фонду було здійснено в| | | | |серпні - вересні | | | | |2008 року | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 21. |Здійснити модернізацію | Липень |Виконавча |Виконано. | |уніфікованого програмного | |дирекція |Відповідно до умов | |забезпечення - АРМ на | |Фонду та її |договору, модернізацію| |районному, обласному рівнях | |робочі органи|уніфікованого | | | | |програмного | | | | |забезпечення - АРМ на | | | | |районному, обласному | | | | |рівнях було виконано в| | | | |серпні 2008 року | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 22. |Впровадити в експлуатацію |Листопад |Виконавча |Виконано. | |бази даних та аналітичну | |дирекція |Відповідно до умов | |систему центрального рівня | |Фонду |договору впроваджено в| | | | |експлуатацію бази | | | | |даних та аналітичну | | | | |систему центрального | | | | |рівня | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 23. |Впровадити в експлуатацію | Грудень |Виконавча |Виконано. | |автоматизовану систему | |дирекція |Відповідно до умов | |"Діловодство" в регіональних| |Фонду та її |договору впроваджено в| |управліннях виконавчої | |робочі органи|експлуатацію | |дирекції Фонду | | |автоматизовану систему| | | | |"Діловодство" в | | | | |регіональних | | | | |управліннях виконавчої| | | | |дирекції Фонду | --------------------------------------------------------------------------------| 5. Інформаційна політика Фонду | --------------------------------------------------------------------------------| 25. |Здійснити тендерну процедуру| I |Виконавча |Виконано. | |щодо реалізації |півріччя |дирекція |Тендер було проведено | |інформаційно-роз'яснювальної| |Фонду |07.05.2008 р. За | |програми Фонду на 2008 рік | | |результатами | | | | |проведених тендерних | | | | |торгів було укладено | | | | |договір з ПП "ВКФ | | | | |"Спецпромдеталь" | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 26. |Забезпечити розроблення та | III |Виконавча |Виконано. | |впровадження нової моделі | квартал |дирекція |Відповідно до умов | |веб-сайту Фонду | |Фонду |договору з вересня | | | | |ц.р. впроваджена і | | | | |працює нова модель | | | | |веб-сайту Фонду | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 27. |Видати збірники, буклети, |Протягом |Виконавча |Виконується вчасно. | |плакати, іншу | року |дирекція |Видано Збірник | |інформаційно-роз'яснювальну | |Фонду |нормативно-правових | |друковану продукцію Фонду | | |актів та документів, | | | | |які регламентують | | | | |діяльність Фонду, | | | | |буклет щодо підсумків | | | | |діяльності Фонду за | | | | |2007 рік | ----+----------------------------+---------+-------------+----------------------| 28. |Здійснювати інформаційне |Протягом |Виконавча |Виконано. | |наповнення веб-сайту Фонду | року |дирекція |Протягом року | |та готувати інформаційні | |Фонду та її |здійснювалось постійне| |матеріали щодо діяльності | |робочі органи|інформаційне | |Фонду для розміщення їх у | | |наповнення веб-сайту | |друкованих на електронних | | |Фонду. Підготовлено та| |засобах масової інформації з| | |розміщено інформаційні| |метою створення позитивного | | |матеріали щодо | |іміджу Фонду | | |діяльності Фонду в | | | | |газетах "Урядовий | | | | |кур'єр", "Праця і | | | | |зарплата", "Голос | | | | |України", | | | | |Всеукраїнський | | | | |часопис для інвалідів | | | | |"Благовіст" та в | | | | |журналах "Людина і | | | | |праця", "Соціальна | | | | |політика", "Соціальний| | | | |захист" та ін., та в | | | | |регіональних засобах | | | | |ЗМІ | ---------------------------------------------------------------------------------
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОБІТ ФОНДУ НА 2008 РІК

в частині здійснення заходів з профілактики

нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань (станом на 01.01.2009 р.)
В межах Програми робіт Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) на 2008 рік, затвердженої постановою
правління Фонду від 21 травня 2008 року N 38 ( v0038583-08 ), в
частині здійснення Заходів з профілактики нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань на 2007-2008 роки
(затверджено постановою правління Фонду від 27.04.2007 N 20
( v0020583-07 ), із змінами внесеними постановами правління Фонду
від 28.02.2008 N 5 ( v0005583-08 ), від 03.10.2008 N 46)
( v0046583-08 ) виконано наступне.
ЗАХОДИ

з профілактики нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань на 2008 рік
---------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів |Заплановані | Фактично | Стан виконання | п/п | | обсяги |профінансовано| | | |фінансування| на | | | |у 2008 році,| 01.01.2009 р.| | | | тис.грн. | тис.грн. | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| I. |Аналіз стану умов та | 43724,7 | 43673,0 |Виконано | |безпеки праці на | | |згідно договорів | |робочих місцях у | | |від 18.10.2007 | |визначених галузях | | |N 31Ф-07 та від | |промислового | | |19.05.2008 р. | |виробництва України та| | |N 24Ф-08. | |обґрунтування | | |Створено Єдиний | |організаційних, | | |міжгалузевий банк| |технічних, | | |даних безпеки та | |технологічних і | | |гігієни праці на | |медико-профілактичних | | |робочих місцях | |рішень щодо обмеження | | |травмонебезпечних| |впливу шкідливих і | | |підприємств із | |небезпечних виробничих| | |аналізом стану | |факторів на працюючих | | |умов та безпеки | -----+----------------------| | |праці у | 1.1. |Аналіз стану умов та | | |визначених | |безпеки праці на | | |галузях | |робочих місцях | | |промислового | -----+----------------------| | |виробництва | 1.2. |Розробка пропозицій по| | | | |заходам щодо зменшення| | | | |впливу шкідливих та | | | | |небезпечних факторів | | | | -----+----------------------| | | | 1.3. |Пропозиції щодо | | | | |розробки та перегляду | | | | |існуючих | | | | |нормативно-правових | | | | |актів щодо | | | | |впровадження | | | | |вищевказаних заходів | | | | -----+----------------------| | | | II. |Заходи щодо зменшення | | | | |захворюваності, | | | | |викликаних | | | | |професійною діяльністю| | | | -----+----------------------| | | | 2.1. |Аналіз професійної та | | | | |виробничо-обумовленої | | | | |захворюваності | | | | |викликаної професійною| | | | |діяльністю та | | | | |розроблення заходів | | | | |профілактики | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 2.2. |Удосконалення методик | 2150,0 | 0,0 |За відсутності | |аналізу професійної та| | |тендерних | |виробничо-обумовленої | | |пропозицій | |захворюваності | | |виконавця не | | | | |визначено | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 2.3. |Розроблення концепції | 3780,0 | 3780,0 |Виконано | |та програми проведення| | |згідно договору | |роботи з формування | | |від 21.08.2008 р.| |медико-профілактичної | | |N 78Ф-08 | |бази Фонду | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| III. |Навчання та підвищення| 8454,5 | 7898,2 |Виконано згідно | |рівня знань фахівців | | |укладених | |органів виконавчої | | |договорів | |влади, підприємств, | | | | |установ і організацій | | | | |які вирішують питання | | | | |охорони праці. | | | | |Розробка системи | | | | |профілактики нещасних | | | | |випадків та | | | | |професійних | | | | |захворювань на | | | | |виробничому, | | | | |регіональному, | | | | |галузевому та | | | | |національному рівнях | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 3.1. |Проведення навчання | 3600,0 | 3043,7 |Виконано. | |фахівців органів | | |Проведено | |виконавчої влади, | | |навчання 18424 | |суб'єктів | | |спеціалістів з | |підприємницької | | |питань охорони | |діяльності та | | |праці | |громадських | | | | |організацій, | | | | |забезпечення слухачів | | | | |відповідними | | | | |нормативно-довідковими| | | | |матеріалами | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 3.2. |Створення навчальних | 990,0 | 990,0 |Виконано. | |систем та електронної | | |Завершено роботу | |системи самотестування| | |за договором від | |(перевірки знань) для | | |19.10.2007 р. | |учбових закладів, які | | |N 29Ф-07 | |здійснюють навчання | | | | |працівників з питань | | | | |охорони праці, | | | | |громадських | | | | |інспекторів профспілок| | | | -----+----------------------| | | | 3.3. |Створення | | | | |нормативно-довідкових | | | | |матеріалів в | | | | |електронному вигляді | | | | |для забезпечення | | | | |слухачів учбових | | | | |закладів з охорони | | | | |праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 3.4. |Створення комп'ютерної| 1984,5 | 1984,5 |Виконано. | |технології навчання | | |Завершено роботу | |студентів учбових | | |за договором від | |закладів, ВУЗів, ПТУ, | | |16.11.2007 р. | |курсів перепідготовки | | |N 47Ф-07 | |і підвищення | | | | |кваліфікації фахівців,| | | | |робітників і | | | | |спеціалістів з питань | | | | |охорони праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 3.5. |Розробка системи | 1880,0 | 1880,0 |Виконано. | |профілактики нещасних | | |Завершено роботу | |випадків та | | |за договором від | |професійних | | |19.10.2007 р. | |захворювань на | | |N 28Ф-07 | |виробничому, | | | | |регіональному, | | | | |галузевому та | | | | |національному рівнях, | | | | |яка впроваджується з | | | | |метою охорони праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| IV. |Розробка та | 5711,6 | 3559,1 |Виконано | |вдосконалення | | |частково. | |нормативно-правової | | |Завершено | |бази з питань охорони | | |22 договори | |праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.1. |Розроблення ДСТУ | 89,0 | 89,0 |Виконано. | |"Соціальне страхування| | |Завершено роботу | |від нещасного випадку | | |за договором від | |на виробництві та | | |05.11.2007 р. | |професійного | | |N 38Ф-07 | |захворювання. Терміни | | | | |та визначення" | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.2. |Укладання | 348,0 | 348,0 |Виконано. | |науково-практичного | | |Закінчено роботи | |коментарю до Закону | | |за договором від | |України "Про | | |05.11.2007 р. | |загальнообов'язкове | | |N 40Ф-07 | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.3. |Розроблення механізмів| 347,5 | 347,5 |Виконано. | |що сприятимуть | | |Закінчено роботи | |підвищенню мотивації | | |за договором | |роботодавців до | | |N 41Ф-07 від | |створення та підтримки| | |05.11.2007 | |здорових і безпечних | | | | |умов праці згідно із | | | | |Законом України "Про | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.4. |Створення довідника | 198,0 | 198,0 |Виконано. | |нормативних документів| | |Закінчено роботи | |у сфері охорони праці,| | |за договором | |пожежної безпеки, | | |N 39Ф-07 від | |гігієни праці та | | |05.11.2007 р. | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.5. |Розроблення | 148,0 | 148,0 |Виконано. | |рекомендацій та | | |Закінчено роботи | |методології щодо | | |за договором | |вирішення проблем | | |N 37Ф-07 від | |охорони праці на | | |05.11.2007 р. | |підприємствах малого | | | | |бізнесу | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.6. |Розробка рекомендацій | 147,5 | 147,5 |Виконано. | |та методології щодо | | |Закінчено роботи | |визначення рівнів | | |за договором | |професійного ризику | | |N 42Ф-07 від | | | | |05.11.2007 р. | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.7. |Розробка та | 519,6 | - |Захід оприлюднено| |впровадження | | |на сайті | |гігієнічної | | |Міністерства | |класифікації праці за | | |охорони здоров'я | |показниками | | |України. | |шкідливості та | | |Виконання заходу | |небезпечності факторів| | |передбачено за | |виробничого середовища| | |кошти державного | |важкості і | | |бюджету України. | |напруженості трудового| | | | |процесу а також | | | | |нормативно-методичних | | | | |документів щодо | | | | |проведення досліджень | | | | |і гігієнічної оцінки | | | | |умов праці, в тому | | | | |числі для атестації | | | | |робочих місць та | | | | |використання при | | | | |розрахунках | | | | |передбачуваного ризику| | | | |пошкодження здоров'я | | | | |працівників і | | | | |встановлення пільг і | | | | |компенсацій | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.8. |Розробка проектів | 149,0 | 50,0 |Договір N 43Ф-07 | |концепції, технічного | | |від 05.11.2007 | |завдання та Закону | | | | |"Про створення системи| | | | |безперервного навчання| | | | |підготовки фахівців з | | | | |охорони праці". | | | | |Розробка та видання | | | | |навчальних програм, | | | | |методичних матеріалів | | | | |посібників, тощо з | | | | |урахуванням специфіки | | | | |роботи за видами | | | | |економічної діяльності| | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.9. |Розробка проекту | 247,5 | 150,0 |Договір N 44Ф-07 | |концепції, технічного | | |від 05.11.2007 | |завдання та Закону | | | | |"Про атестацію робочих| | | | |місць відповідно до | | | | |нормативно-правових | | | | |актів з охорони праці"| | | | |а також підготовка | | | | |відомчих нормативних | | | | |актів щодо їх | | | | |реалізації | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.10.|Розробка Положення про| 79,0 | 79,0 |Виконано. | |навчання та підвищення| | |Закінчено | |кваліфікації страхових| | |виконання | |експертів з охорони | | |договору N 45Ф-07| |праці | | |від 05.11.2007 р.| -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.11.|Внесення змін до | 78,5 | 78,5 |Виконано. | |положення про службу | | |Закінчено | |страхових експертів з | | |виконання | |охорони праці, | | |договору N 46Ф-07| |профілактики нещасних | | |від 05.11.2007 р.| |випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.12.|Закінчення розпочатих | 1360,0 | 633,08 |Виконання | |робіт з перегляду | | |продовжується. | |існуючих | | |Укладено | |нормативно-правових | | |13 договорів на | |актів з охорони праці | | |загальну суму | |згідно Зведеного плану| | |796,2 тис.грн. | |на 2007 рік, | | |Закінчено | |затвердженого | | |2 договори. | |спеціально | | | | |уповноваженим | | | | |центральним органом | | | | |виконавчої влади з | | | | |нагляду за охороною | | | | |праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 4.13.|Розробка та перегляд | 2000,0 | 1290,5 |Виконання | |існуючих нормативно | | |продовжується. | |правових актів з | | |Укладено | |охорони праці | | |23 договори на | | | | |загальну суму | | | | |1735,0 т.грн. | | | | |Закінчено | | | | |12 робіт | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| V. |Пропаганда нешкідливих| 14204,0 | 13379,6 |Виконано згідно | |та безпечних умов | | |укладених | |праці | | |договорів | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 5.1. |Організаційні заходи з| 1700,0 | 2148,5 |Виконання заходів| |пропаганди безпечних | | |робочими | |та нешкідливих умов | | |органами; договір| |праці | | |від 01.02.2008 р.| | | | |N 3С-08 | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 5.2. |Виготовлення | 8040,0 | 8035,1 |Виконано | |відеофільмів, | | |згідно договорів | |відеороликів, радіо- | | |від 06.05.2008 р.| |та телепередач з | | |N 11Ф-08, від | |питань умов та безпеки| | |18.06.2008 р. | |праці у вугільній, | | |N 54Ф-08 | |гірничорудній, | | | | |металургійній, | | | | |машинобудівній, | | | | |хімічній, легкій | | | | |промисловості, | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, в | | | | |будівництві, | | | | |електроенергетиці, | | | | |сільському | | | | |господарстві, на | | | | |транспорті, а також у | | | | |медичних закладах | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 5.3. |Виготовлення та | 3548,8 | 3196,0 |Виконано | |розповсюдження | | |згідно договору | |плакатів, пам'яток, | | |від 01.07.2008 р.| |інших засобів | | |N 61Ф-08 | |наглядної агітації, | | | | |попереджувальних | | | | |знаків, тематичних | | | | |посібників, методичних| | | | |брошур, збірника | | | | |нормативно-правових | | | | |актів з питань охорони| | | | |праці та профілактики | | | | |виробничого | | | | |травматизму, Правил | | | | |безпечної поведінки | | | | |при виконанні робіт | | | | |для робітників тощо | | | | |для вугільної, | | | | |гірничодобувної, | | | | |металургійної, | | | | |машинобудівної, | | | | |хімічної, легкої | | | | |промисловості, | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, | | | | |будівництва, | | | | |енергетики, | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |транспорту, а також | | | | |медичних закладів | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 5.4. |Впровадження у | 399,2 | 0,0 |За відсутності | |друкованих засобах | | |тендерних | |масової інформації | | |пропозицій | |постійної рубрики | | |виконавця не | |"Охорона праці і | | |визначено | |соціальний захист" | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 5.5. |Розповсюдження серед | 516,0 | 0,0 |За відсутності | |роботодавців | | |тендерних | |матеріалів щодо | | |пропозицій | |обов'язків із | | |виконавця не | |забезпечення | | |визначено | |страхування від | | | | |нещасних випадків та | | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| VI. |Співпраця з | 920,0 | 339,0 |Проведено | |міжнародними | | |міжнародну | |організаціями | | |наукову | | | | |конференцію | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 6.1. |Співробітництво з | 120,0 | 339,0 |В межах виконання| |Міжнародною | | |договору | |Організацією Праці | | |N 117Ф-08 від | |(семінари, | | |13.10.2008 на | |конференції) | | |загальну суму | -----+----------------------+------------| |915,0 тис.грн. | 6.2. |Проведення спільних | 400,0 | |проведено | |семінарів, нарад, | | |міжнародну | |конференцій з | | |наукову | |міжнародними та | | |конференцію | |зарубіжними | | | | |організаціями, які | | | | |працюють у сфері | | | | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків та | | | | |охорони праці | | | | -----+----------------------+------------| | | 6.3. |Організація та участь | 400,0 | | | |у міжнародних | | | | |виставках і форумах з | | | | |питань новітніх | | | | |безпечних технологій, | | | | |колективних та | | | | |індивідуальних засобів| | | | |захисту працюючих | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| VII. |Робота з опрацювання | 6480,2 | 2562,6 |Виконано згідно | |договорів попереднього| | |представленої | |періоду та заходи щодо| | |звітної | |поліпшення стану | | |документації з | |виконання програм з | | |урахуванням | |профілактичної роботи | | |відповідності | | | | |договірним умовам| -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.1. |Виконання робіт за | 3466,6 | 540,5 |Завершено | |договорами, укладеними| | |виконання 30-ти | |Фондом у 2002 - 2006 | | |робіт, в т.ч.: | |роках | | |4 - Національна | | | | |прогр.; 1 - | | | | |прогр. ЗіЗ; 12 - | | | | |галузеві прогр.; | | | | |інші - 13. | | | | |2 роботи визнані | | | | |неактуальними | | | | |(Націонал., ЗіЗ).| | | | |Незавершено 60 | | | | |робіт із залишком| | | | |фінансування | | | | |2636,8 тис.грн. | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.2. |Моніторинг виконання і| 148,5 | 0,0 |Дію договору | |впровадження | | |N 36Ф-07 від | |результатів робіт, які| | |26.10.2007 р. на | |виконувалися за | | |загальну суму | |замовленнями Фонду | | |148,5 тис.грн. | | | | |припинено | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.3. |Розроблення | 99,5 | 99,5 |Виконано | |методології формування| | |згідно договору | |та супроводження | | |N 35Ф-07 від | |програм з поліпшення | | |26.10.2007 р. | |стану безпеки, гігієни| | | | |праці та виробничого | | | | |середовища, які | | | | |фінансуються Фондом | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.4. |Розроблення методичних| 249,0 | 249,0 |Виконано | |рекомендацій щодо | | |згідно договору | |розрахунку | | |N 34Ф-07 від | |оптимального обсягу | | |26.10.2007 р. | |витрат підприємством | | | | |на охорону праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.5. |Розроблення методики | 89,5 | 89,5 |Виконано | |порядку передачі та | | |згідно договору | |впровадження | | |N 32Ф-07 від | |результатів | | |26.10.2007 р. | |науково-технічних | | | | |робіт | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.6. |Розроблення критеріїв | 209,0 | 209,0 |Виконано | |оцінки | | |згідно договору | |соціально-економічної | | |N 33Ф-07 від | |ефективності | | |26.10.2007 р. | |науково-технічних | | | | |робіт, що виконуються | | | | |за участю Фонду на | | | | |замовлення сторонніх | | | | |установ | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 7.7. |Координація та | 2218,1 | 1375,1 |Виконано | |експертиза | | |згідно договору | |науково-технічних | | |N 14Ф-07 від | |робіт профілактичного | | |10.08.2007 р. з | |спрямування та | | |ННДІПБОП | |узагальнення її | | | | |результатів | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| VIII.|Додаткові заходи | 43400,0 | 43233,25 |Виконання розділу| |спрямовані на | | |має бути | |запобігання нещасним | | |продовженим у | |випадкам, усунення | | |I кварталі | |загрози здоров'ю | | |2009 року згідно | |працівників, | | |пункту 1.1 | |викликаної умовами | | |постанови | |праці (згідно | | |правління Фонду | |постанови правління | | |від 03.10.2008 | |Фонду від 03.10.2008 | | |N 46 | |N 46) ( v0046583-08 ) | | |( v0046583-08 ) | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.1. |Впровадження | 1900,0 | 1900,0 |У стані виконання| |комп'ютерної | | |за договором | |технології навчання та| | |N 126Ф-08 від | |забезпечення слухачів | | |14.11.2008 р. | |пошуковою системою для| | | | |роботою з базою даних | | | | |нормативно-довідкових | | | | |матеріалів у 100 | | | | |навчальних закладах що| | | | |готують працівників | | | | |для різних галузей | | | | |промисловості з питань| | | | |охорони праці | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.2. |Впровадження | 1800,0 | 1800,0 |У стані виконання| |комп'ютерної | | |за договором | |технології навчання, | | |N 127Ф-08 від | |адаптованої до потреб | | |14.11.2008 р. | |агропромислового | | | | |комплексу, у 100 | | | | |навчальних закладах, | | | | |що готують | | | | |працівників з питань | | | | |охорони праці для | | | | |сільського | | | | |господарства | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.3. |Виготовлення довідника| 2000,0 | 1999,45 |У стані виконання| |нормативних документів| | |за договором | |у сфері охорони праці,| | |N 148Ф-08 від | |пожежної безпеки, | | |19.12.2008 р. | |гігієни праці та | | | | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.4. |Створення баз даних | 1600,0 | 1600,0 |У стані виконання| |нормативно-довідкових | | |за договором | |матеріалів з охорони | | |N 125Ф-08 від | |праці окремо за | | |14.11.2008 р. | |галузями: вугільна, | | | | |гірничорудна, | | | | |металургійна, | | | | |машинобудівна, | | | | |хімічна, легка, | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, будівельна| | | | |електроенергетична, | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |транспортна, а також | | | | |медичні заклади | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.5. |Створення та | 3600,0 | 3588,0 |У стані виконання| |розповсюдження | | |за договором | |електронних | | |N 130Ф-08 від | |навчально-методичних | | |18.11.2008 р. | |та | | | | |нормативно-довідкових | | | | |матеріалів з охорони | | | | |праці для підприємств | | | | |малого та середнього | | | | |бізнесу | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.6. |Виготовлення за | 11000,0 | 10995,9 |У стані виконання| |заявками робочих | | |за договором | |органів виконавчої | | |N 132Ф-08 від | |дирекції Фонду | | |18.11.2008 р. | |плакатів, | | | | |попереджувальних | | | | |знаків, тематичних | | | | |посібників, методичних| | | | |брошур окремо за | | | | |галузями: вугільна, | | | | |гірничорудна, | | | | |металургійна, | | | | |машинобудівна, | | | | |хімічна, легка, | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, будівельна| | | | |електроенергетична, | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |транспортна, а також | | | | |медичні заклади, | | | | |Збірника правил | | | | |безпечної поведінки | | | | |при виконанні робіт | | | | |для працівників різних| | | | |галузей промисловості,| | | | |Збірника нормативних | | | | |актів з питань охорони| | | | |праці та профілактики | | | | |виробничого | | | | |травматизму | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.7. |Створення довідкової | 3700,0 | 3690,0 |У стані виконання| |інтегрованої системи | | |за договором | |страхувальників Фонду | | |N 128Ф-08 від | |та об'єктів підвищеної| | |18.11.2008 р. | |небезпеки | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.8. |Дослідження | 4800,0 | 4750,0 |У стані виконання| |міжнародного досвіду у| | |за договором | |сфері охорони праці та| | |N 129Ф-08 від | |його поширення для | | |18.11.2008 р. | |задоволення | | | | |інформаційних потреб | | | | |установ, організацій, | | | | |підприємств | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 8.9. |Створення методичних, | 13000,0 | 12909,9 |У стані виконання| |практичних посібників | | |за договором | |та рекомендацій для | | |N 131Ф-08 від | |найбільш | | |18.11.2008 р. | |травмонебезпечних | | | | |підприємств окремо за | | | | |галузями: вугільна, | | | | |гірничорудна, | | | | |металургійна, | | | | |машинобудівна, | | | | |хімічна, легка, | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, будівельна| | | | |електроенергетична, | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |транспортна, а також | | | | |медичні заклади: | | | | |- Участь профспілок в | | | | |управлінні охороною | | | | |праці на рівні | | | | |підприємства; | | | | |- Рекомендації з | | | | |організації системи | | | | |охорони праці на | | | | |підприємстві; | | | | |- Перелік небезпечних | | | | |та шкідливих факторів | | | | |на виробництві які | | | | |призводять до | | | | |травматизму | | | | |(смертельного) та | | | | |професійних | | | | |захворювань; | | | | |- Перша невідкладна | | | | |допомога при найбільш | | | | |типових травмах | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| IX. |Загальнодержавна, | | | | |галузеві, регіональні | | | | |та інші програми і | | | | |заходи поліпшення | | | | |стану безпеки, гігієни| | | | |праці та виробничого | | | | |середовища | | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| 9.1. |Резерв | 3175,0 | | | -----+----------------------+------------+--------------+-----------------| |Загальний обсяг | 128825,0 | 118424,75 |Протягом 2008 ро-| |фінансування на | | (91,9%) |ку укладено | |2008 рік | | |45 та завершено | |(без урахування | | |виконання | |резерву та економії на| | |67 договорів | |закупках за | | |2002-2008 років. | |результатами тендерів)| | |Програмою робіт | | | | |Фонду 2008 року | | | | |було передбачено | | | | |фінансування | | | | |залишку по | | | | |виконанню робіт | | | | |та обсягам | | | | |2007 року | ---------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
організації профілактичних
заходів та страхових експертиз
виконавчої дирекції Фонду А.Пшеничко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: