open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2006 N 13

Про організацію атестації головних

та базових організацій метрологічної

служби Мінпаливенерго

З метою удосконалення діяльності метрологічної служби
Мінпаливенерго, забезпечення єдності вимірювань та метрологічного
контролю і нагляду Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила проведення атестації головних та
базових організацій метрологічної служби Міністерства палива та
енергетики України (далі Правила, що додаються).
2. Службі головного метролога Мінпаливенерго (Баб'як О.С.)
організувати проведення атестації головних та базових організацій
метрологічної служби Мінпаливенерго відповідно до вимог цих
Правил.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Тітенка С.М.
Міністр І.Плачков

ПОГОДЖЕНО

листом Держспоживстандарту

України

26.12.2005 N 11398-5-4/17
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива

та енергетики України

16.01.2006 N 13

ПРАВИЛА

проведення атестації головних

та базових організацій метрологічної служби

Міністерства палива та енергетики України

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Дані Правила проведення атестації головних та базових
організацій метрологічної служби Мінпаливенерго (далі - Правила)
установлюють єдиний порядок проведення робіт щодо атестації
головних та базових організацій метрологічної служби Міністерства
палива та енергетики України (далі - атестація ГОМС/БОМС) та
оформлення її результатів.
1.2. Атестація ГОМС/БОМС метрологічної служби Мінпаливенерго
проводиться з метою визначення та офіційного підтвердження
готовності заявника до проведення метрологічних робіт,
передбаченим Законом України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ), а також відповідно до функцій,
визначених Положенням про метрологічну службу Мінпаливенерго
України, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 2.09.2005 N 447
( v0447558-05 ).
1.3. Правила розроблено з урахуванням основних положень
нормативно-правових актів та нормативних документів України, що
стосуються питань атестації головних і базових організацій:
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній
системі, затверджені наказом Держспоживстандарту України від
29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ) та зареєстровані у Мін'юсті України
13.04.2005 за N 392/10672 (далі - Правила уповноваження), Порядок
проведення атестації головних та базових організацій метрологічних
служб центральних органів виконавчої влади, затверджений наказом
Держспоживстандарту України від 29.06.2005 N 155 ( z0750-05 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 за
N 750/11030 (далі - Порядок), ДСТУ ISO/IES 17025 "Загальні вимоги
до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".
1.4. Вимоги цих Правил поширюються на: - метрологічну службу Мінпаливенерго України; - головні та базові організації метрологічної служби
Мінпаливенерго України; - підприємства та організації, що подають заявки на атестацію
лабораторій, або атестовані лабораторії з системі метрологічної
служби Мінпаливенерго України.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні: - головна організація метрологічної служби (ГОМС) -
організація, призначена Мінпаливенерго з числа провідних
науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій для
координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї
діяльності, методичного керівництва базовими організаціями,
метрологічними службами підприємств га організацій; - базова організація метрологічної служби (БОМС) -
організація, призначена Мінпаливенерго із числа провідних
науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій за
узгодженням з відповідною головною організацією для виконання
робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності,
координації і методичного керівництва метрологічними службами
закріплених підприємств та організацій; - атестація ГОМС / БОМС - офіційне визнання Мінпаливенерго
того, що заявник має право виконувати функції головної або базової
організації метрологічної служби Мінпаливенерго у сфері своєї
діяльності; - заявник - головна або базова організація, що подала заявку
на проведення атестації відповідно до цих Правил; - Служба головного метролога Мінпаливенерго - структурний
підрозділ Мінпаливенерго, на який покладено виконання функцій з
координації роботи метрологічної служби Мінпаливенерго з метою
проведення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності
вимірювань під час досліджень, проектування, експлуатації, ремонту
та випробовувань устаткування підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго та щодо яких міністерство здійснює
управління корпоративними правами держави, а також у сфері
розробки і виробництва продукції та в інших видах діяльності, що
пов'язані з виконанням покладених на Мінпаливенерго завдань.
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Атестація ГОМС/БОМС здійснюється Службою головного
метролога Мінпаливенерго після їх призначення наказом по
міністерству, з метою документального засвідчення компетентності і
права заявника виконувати функції головної або базової організації
у сфері своєї діяльності.
3.2 Функції, обов'язки і права ГОМС/БОМС визначаються
відповідними положеннями про ГОМС/БОМС згідно з Положенням про
метрологічну службу Міністерства палива та енергетики України
( v0447558-05 ).
3.3. Атестація ГОМС/БОМС проводиться за участю національного
наукового метрологічного центру "Інститут метрології"
Держспоживстандарту України.
3.4. Право атестованих головних і базових організацій
виконувати функції головної чи базової організації офіційно
підтверджується видачею Мінпаливенерго свідоцтва про атестацію.
Термін дії свідоцтва про атестацію не має перевищувати 5 років.
Конкретний термін дії свідоцтва про атестацію встановлює
Мінпаливенерго України за результатами перевірки конкретної
ГОМС/БОМС.
3.5. Відповідальність за організацію і проведення атестації
ГОМС/БОМС, ведення обліку (реєстру) атестованих ГОМС/БОМС
покладається на Службу головного метролога Мінпаливенерго.
3.6. Якщо ГОМС/БОМС має намір проводити державні приймальні
випробування засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється
державний метрологічний нагляд, або проводити атестацію методик
виконання вимірювань, які використовуються у сфері поширення
державного метрологічного нагляду, ці організації повинні бути
уповноважені на проведення цих робіт згідно з Правилами
уповноваження.
3.7. Якщо ГОМС/БОМС мають у своєму складі повірочну
лабораторію, яка має намір проводити повірку засобів вимірювальної
техніки, то цю лабораторію має бути уповноважено на проведення цих
робіт згідно з Правилами уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі.
3.8. Якщо ГОМС/БОМС мають у своєму складі калібрувальну
лабораторію, яка має намір проводити калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для
фізичних осіб, а також для власних потреб цих організацій, або
вимірювальну лабораторію, яка має намір проводити вимірювання поза
сферою поширення державного метрологічного нагляду, то ця
лабораторія має бути атестована.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ТА ОФОРМЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ГОМС/БОМС
4.1. Критерії атестації головних і базових організацій Критеріями атестації ГОМС/БОМС на компетентність є наявність: - умов, що забезпечують виконання функцій ГОМС/БОМС; - позитивних результатів перевірки якості виконання робіт у
визначеній галузі атестації; - нормативних і методичних документів, що необхідні для
виконання функцій ГОМС/БОМС відповідно до галузі атестації, а
також системи їх актуалізації; - системи обліку та зберігання заявок на проведення
метрологічних робіт і матеріалів за їх результатами, а також
системи обліку претензій щодо якості виконання робіт; - системи нормування трудомісткості і визначення вартості
метрологічних робіт відповідно до галузі атестації.
4.2. Організація проведення атестації 4.2.1. Запроваджуються три види атестації - первинна,
періодична та позачергова. 4.2.2. Первинній атестації підлягають ГОМС/БОМС, створені
(призначені) Мінпаливенерго, але не атестовані. 4.2.3. Періодичній атестації підлягають атестовані ГОМС/БОМС
після закінчення терміну дії свідоцтва' про атестацію. 4.2.4. Позачерговій атестації підлягають атестовані
ГОМС/БОМС, якщо вони претендують на розширення галузі атестації
або відновлення робіт після визнання) недійсним свідоцтва про
атестацію за результатами перевірки або у разі виявлення серйозних
порушень у її діяльності, а також у разі незадовільних результатів
первинної або періодичної атестації. 4.2.5. Атестація передбачає такі етапи: - подання заявки головною або базовою організацією до служби
головного метролога Мінпаливенерго на проведення атестації за
формою, наведеною у додатку 1; - розгляд заявки та наданих документів, прийняття рішення за
заявкою; - укладання договорів між заявником та організаціями, що
виконують роботи з атестації, та організаціями, представники яких
залучаються до складу комісій (за необхідності); - проведення експертизи наданих заявниками документів і, за
потреби, їх доопрацювання заявником; - надання висновків за результатами експертизи заявнику; - розроблення програми перевірки заявника та формування
складу комісії; - затвердження програми перевірки заявника та призначення
складу комісії; - ознайомлення членів комісії з програмою і терміном
проведення перевірки заявника; - проведення перевірки заявника та оформлення матеріалів за
її результатами; - прийняття рішення щодо атестації, оформлення свідоцтв про
атестацію і надання їх заявнику. 4.2.6. Окремі етапи атестації ГОМС/БОМС Служба головного
метролога Мінпаливенерго може доручити вже атестованим ГОМС/БОМС.
В такому випадку ГОМС/БОМС, яка виконує ці роботи, надає в
двотижневий термін до Служби головного метролога Мінпаливенерго
результати робіт та висновок про можливість атестації ГОМС/БОМС,
яка перевіряється.
4.3. Порядок проведення атестації 4.3.1. Заявка на проведення первинної та позачергової
атестації подається ГОМС/БОМС за їх готовністю. 4.3.2. Заявка на проведення періодичної атестації подається
до Служби головного метролога Мінпаливенерго не пізніше ніж за два
місяці до закінчення строку дії свідоцтва про атестацію. До заявки додаються такі документи: - Положення про головну або базову організацію; - Настанова з якості, затверджена керівником головної або
базової організації, що атестується; - паспорт головної або базової організації; - проект галузі атестації заявника або змін до галузі
атестації. Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до
заявки, наведено в додатку 2. 4.3.3. Служба головного метролога Мінпаливенерго розглядає
надані документи й організовує проведення робіт з атестації
замовника відповідно до цих Правил. 4.3.4. Під час проведення експертизи наданих заявниками
документів перевіряється правильність їх оформлення та повнота
наведеної у цих документах інформації відповідно до вимог цих
Правил. За потреби, організації, що проводять експертизу, можуть
запитувати у заявника додаткову інформацію, а також повертати
заявнику надані документи на доопрацювання з переліком виявлених
недоліків. В останньому випадку доопрацьовані документи має бути
подано повторно. 4.3.5. За результатами експертизи складається експертний
висновок за формою, наведеною у додатку 3. У випадку проведення експертизи іншою атестованою ГОМС/БОМС
до Служби головного метролога Мінпаливенерго подається проект
експертного висновку. 4.3.6. У разі позитивних результатів експертизи
Мінпаливенерго видає наказ про проведення атестації ГОМС / БОМС,
яким затверджуються термін проведення атестації, склад
атестаційної комісії та призначається її голова. 4.3.7. Під час атестації ГОМС / БОМС до складу комісії
включають: - представників Служби головного метролога Мінпаливенерго; - представників атестованих ГОМС / БОМС Мінпаливенерго. До складу комісії можуть включатися представники
територіальних органів центрального органу виконавчої влади у
сфері метрології за місцем розміщення ГОМС (за згодою). 4.3.8. Головою атестаційної комісії призначається: - представник Служби головного метролога Мінпаливенерго - під
час атестації ГОМС; - представник Служби головного метролога Мінпаливенерго або
представник атестованої ГОМС - під час атестації базових
організацій метрологічної служби. Рекомендований склад комісії - від 3 до 5 осіб. Не
допускається включати до складу комісії представників організації,
що підлягає атестації. 4.3.9. Служба головного метролога Мінпаливенерго ставить до
відома ГОМС/БОМС, не пізніше ніж за 30 днів, про термін початку
роботи атестаційної комісії. 4.3.10. До початку роботи комісії ГОМС/БОМС, яка підлягає
атестації, має вжити заходів з метою організаційно-технічного
забезпечення роботи комісії, підготувати звіт про роботу за рік
(для ГОМС/БОМС, які атестуються вперше) або за період атестації
про виконання функцій відповідно до положення про ГОМС/БОМС. 4.3.11. Відповідність заявника критеріям атестації
встановлюється комісією шляхом здійснення: - аналізу документів, що подані на атестацію; - перевірки наявних у заявника ресурсів та умов щодо
виконання функцій згідно з інформацією, наведеною у документах,
поданих на атестацію; - співбесід з персоналом заявника. 4.3.12. Комісія під час своєї роботи встановлює: - відповідність Положення про ГОМС/БОМС, погодженого та
затвердженого у встановленому порядку, вимогам Положення про
метрологічну службу Мінпаливенерго України ( v0477558-05 ); - наявність наказу про призначення головного метролога
ГОМС/БОМС або суміщення цих функцій посадовою особою підприємства
або організації; - відповідність фактичної структури та складу метрологічної
служби ГОМС/БОМС структурі, затвердженій в Положенні про
ГОМС/БОМС; - наявність перспективного та поточного планів щодо
вдосконалення метрологічного забезпечення, в тому числі план
організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня робіт з
метрологічного забезпечення на закріплених підприємствах; - укомплектованість підрозділів метрологічної служби
кваліфікованими спеціалістами та наявність посадових інструкцій
працівників; - відповідність виконуваних ГОМС/БОМС робіт завданням та
обов'язкам, визначеним Положенням про неї; - наявність організаційно-методичних та нормативних
документів, які регламентують діяльність ГОМС/БОМС; - стан реалізації заходів з удосконалення діяльності
ГОМС/БОМС, необхідність проведення яких зазначено в протоколі
попередньої атестації; - наявність приміщень та умов, необхідних для виконання
функцій ГОМС/БОМС. 4.3.13. ГОМС/БОМС не може бути атестовано у випадку
невиконання однієї із вимог: - відсутність підрозділів метрологічної служби; - невиконання ГОМС/БОМС обов'язків, викладених у Положенні
про неї. 4.3.14. Результати атестації оформлюються протоколом, форма
якого наведена у додатку 4, який має містити результати перевірки
відповідно до затвердженої програми та висновки за її
результатами, а також відповідні рекомендації комісії щодо
атестації заявника. У протоколі слід вказувати конкретні терміни усунення
недоліків, що виявлено комісією. Перевірка виконання пропозицій
комісії покладається на метрологічну службу ГОМС (у разі атестації
БОМС) або Службу головного метролога Мінпаливенерго (у разі
атестації ГОМС/БОМС). У заключній частині протоколу дається загальна оцінка
діяльності організації з метрологічного забезпечення і
зазначається рішення атестаційної комісії про відповідність чи
невідповідність ГОМС/БОМС висунутим до неї вимогам. 4.3.15. Протокол атестаційної комісії складається у 3
примірниках, підписується головою та всіма членами комісії. З
протоколом ознайомлюється керівник ГОМС/БОМС. Затверджений перший примірник протоколу надається заявнику,
другий залишається для ведення обліку, третій - голові комісії. 4.3.16. Протокол роботи атестаційної комісії затверджує
головний метролог Мінпаливенерго. 4.3.17. По закінченні термінів, визначених для усунення
виявлених недоліків, які виявила атестаційна комісія, відомості
про їх усунення в двотижневий термін надаються організацією, яка
перевірялась, до служби головного метролога Мінпаливенерго (у разі
атестації ГОМС) або ГОМС (у разі атестації БОМС), яка потім надає
в тижневий термін до Служби головного метролога Мінпаливенерго
висновок атестації БОМС та матеріали роботи комісії. 4.3.18. Служба головного метролога Мінпаливенерго у термін до
10 робочих днів від дня одержання протоколу перевірки розглядає
матеріали та приймає рішення про атестацію заявника або про
відмову. Свідоцтво про атестацію ГОМС/БОМС оформлює, реєструє та видає
Служба головного метролога Мінпаливенерго за формою, наведеною у
додатку 5. До свідоцтва про атестацію додається галузь атестації на
виконання функцій ГОМС/БОМС. Кожен аркуш галузі атестації
підписується головним метрологом Мінпаливенерго і засвідчується
печаткою цього органу. Служба головного метролога Мінпаливенерго подає до
Національного наукового метрологічного центру для обліку по одному
примірнику копій протоколу, свідоцтва про атестацію, галузі
атестації на виконання функцій ГОМС/БОМС та Положення про головну
або базову організацію. 4.3.19. У тих випадках, коли організація за рішенням комісії
не може бути атестована, залежно від недоліків у роботі ГОМС/БОМС,
наведених у протоколі, Мінпаливенерго вирішує питання про
атестацію або призначення повторної перевірки за умови усунення
всіх зазначених у протоколі недоліків чи звільнення організації
від виконання функцій ГОМС/БОМС. 4.3.20. Рішення про відмову в атестації приймає Служба
головного метролога Мінпаливенерго у разі неспроможності заявника
здійснити коригувальні заходи й усунути невідповідності в строки,
зазначені в протоколі комісії. У цьому разі заявникові
надсилається повідомлення у письмовій формі. 4.3.21. Після усунення причин відмови ГОМС/БОМС може повторно
подавати матеріали на атестацію. 4.3.22. Матеріали роботи атестаційної комісії (звіти та
протоколи), після завершення перевірок заявників як із
задовільними, так і з незадовільними рішеннями, протягом 10 днів
передаються до Служби головного метролога Мінпаливенерго. 4.4. Оформлення матеріалів атестації 4.4.1. ГОМС/БОМС, які пройшли атестацію ті отримали позитивне
рішення комісії, Служба головного метролога Мінпаливенерго у
місячний терм видає свідоцтво про атестацію відповідної форм
(додаток 5). 4.4.2. Служба головного метролога Мінпаливенерго України
веде реєстрацію ГОМС/БОМС, що пройшли атестацію.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

З ДОДЕРЖАННЯМ УМОВ ВИКОНАННЯ

ФУНКЦІЙ АТЕСТОВАНОЮ ГОМС/БОМС
5.1. Служба головного метролога Мінпаливенерп періодично, але
не частіше ніж один раз у два роки здійснює перевірку виконання
функцій атестована ними ГОМС та вибірково - БОМС.
5.2. Перевірка діяльності атестованих ГОМС/БОМ проводиться з
метою встановлення відповідною їх діяльності вимогам атестації у
міжатестаційниі період.
5.3. У разі виявлення порушень вимог, що висуваються до
атестованої організації, установлюється термін для усунення
недоліків, про виконання яких ГОМС/БОМС повідомляє Службу
головного метролога Мінпаливенерго.
6. ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ АБО СКАСУВАННЯ СВІДОЦТВА

ПРО АТЕСТАЦІЮ ГОМС/БОМС
6.1. Дію свідоцтва про атестацію ГОМС/БОМ може бути
достроково призупинено або скасовано в разі виявлення за
результатами перевірок порушень вимог, що висуваються до
атестованої організації.
6.2. ГОМС/БОМС протягом 30 днів після прийняття рішення про
призупинення або скасування свідоцтва про атестацію або в разі
відмови в атестації може оскаржити ці рішення у Мінпаливенерго або
судовому порядку згідно з чинним законодавство України.

Додаток 1

до пункту 4.2.5 Порядку

проведення атестації

головних та базових

організацій метрологічної

служби Міністерства палива

та енергетики України

(обов'язковий)

Головному метрологу
Міністерства палива

та енергетики України ______________________

(прізвище та ініціали)

ЗАЯВКА НА АТЕСТАЦІЮ

Назва головної (базової) організації_________________________ Керівник головної (базової) організації______________________ Місцезнаходження головної (базової) організації______________ _________________________________________________________________
Телефон, факс, Е-mail________________________________________ Реквізити банку______________________________________________ Розрахунковий рахунок________________________________________ Назва організації (підприємства), що виконує функції головної
(базової) організації_____________________________________________ Місцезнаходження організації (підприємства)__________________ _________________________________________________________________
Телефон_______________, факс, Е-mail ________________________
Прошу провести первинну/періодичну атестацію_________________

(вказати необхідне) _________________________________________________________________

(назва головної або базової організації)
на виконання функцій______________________________________________ _________________________________________________________________

(головної або базової організації - вказати необхідне)
__________________________________________________________________

(галузь діяльності)
Додатки:
1. Положення про головну(базову) організацію.
2. Паспорт головної (базової) організації.
3. Настанова з якості.
4. Проект галузі атестації.
Керівник організації-заявника______________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Керівник головної ______________ _____________________
(базової) організації (підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до пункту 4.3.2 Порядку

проведення атестації

головних та базових

організацій метрологічної

служби Міністерства палива

та енергетики України

(обов'язковий)

ВИМОГИ

щодо структури і змісту документів,

які додаються до заявки

1. Положення про головну або базову організацію
1.1. Положення має містити вступну частину, у якій наводяться
назва заявника, сфера поширення цього положення і його зв'язок з
іншими документами у сфері метрологічної діяльності, а також
розділи відповідно до вимог Типового положення про метрологічні
служби центральних органів виконавчої влади, органів управління
об'єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 28.02.2005 N 53
( z0307-05 ) та зареєстрованого у Мін'юсті України 16.03.2005
за N 307/10587: - права головної (базової) організації; - функції головної (базової) організації.
1.2. До Положення рекомендується включити такі розділи: - загальні положення; - структура та склад головної (базової) організації; - відповідальність головної (базової) організації.
1.3. У Положенні у вигляді додатків має бути зазначено: - структуру головної (базової) організації; - перелік підпорядкованих головній (базовій) організації
підприємств та організацій. За потреби Положення про головну (базову) організацію може
регламентувати інші аспекти діяльності заявника, які не суперечать
чинному законодавству та іншим документам з метрології. Положення про головну (базову) організацію підписується
керівником головної (базової) організації, погоджується
Національним науковим метрологічним центром "Інститут метрології"
Держспоживстандарту України і затверджується Мінпаливенерго
України.
2. Вимоги до побудови, викладу, змісту та оформлення
Настанови з якості
2.1. Побудова, виклад, зміст та оформлення Настанови з якості
здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ISO/TR 10013-2003, ДСТУ ISO
9000-2001, ДСТУ ISO 9001-2001.
2.2. Настанова з якості, як правило, має містити комплексний
опис підрозділу заявника та організації, до складу якої він
входить, та порядку виконання функцій відповідно до Положення про
головну (базову) організацію. Коли інформацію щодо підрозділу заявника наведено в інших
документах, у тому числі в документах, що подано на атестацію, то
Настанова з якості має містити посилання на ці документи. Система
управління якістю повинна забезпечувати якість виконання функцій
головної (базової) організації у повному обсязі відповідно до
Положення про головну (базову) організацію. Система управління якістю має передбачати здійснення
постійного контролю за забезпеченням якості виконання функцій
відповідно до Положення про головну (базову) організацію.
2.3. Настанова з якості затверджується керівником головної
(базової) організації.
3. Паспорт головної або базової організації
3.1. Паспорт головної (базової) організації має містити
докладну інформацію щодо: - заявника, а також організації, до складу якої входить
заявник як структурний підрозділ; - функцій головної (базової) організації, що виконуються
підрозділом; - кадрового складу працівників, що виконують функції головної
(базової) організації; - оснащення заявника приміщеннями та їх стану; - порядку взаємодії з підрозділами головної (базової)
організації та іншими підприємствами, а також здійснення контролю
якості виконання метрологічних робіт; - наявності організаційних, нормативних і методичних
документів.
3.2. Інформація щодо головної (базової) організації
(місцезнаходження, телефон, банківські реквізити тощо) наводиться
у вступній частині, а інша інформація - у відповідних розділах
Паспорта та в додатках до нього. Інформацію, яка наводиться у
Паспорті, рекомендується подавати за формами 1 - 4, що наведені
нижче. Необхідність наведення інформації щодо оснащення головної
(базової) організації іншими ресурсами, необхідними для виконання
функцій головної (базової) організації, визначається головною
(базовою) організацією та наводиться у Паспорті в довільній формі.
3.3. Паспорт затверджується керівником головної (базової)
організації.

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ

щодо фахівців, які забезпечують виконання

функцій головної (базової) організації

------------------------------------------------------------------ Назва |Вид |Посада, |Освіта, фах, рік|Досвід з |Примітка| підроз-|робіт|прізвище,|закінчення |проведення | | ділу | |ініціали |навчального |метрологічних | | | | |закладу, |робіт, стаж | | | | |науковий ступінь| | | -------+-----+---------+----------------+--------------+--------| 1 |2 |3 |4 |5 |6 | -------+-----+---------+----------------+--------------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Форма 2

ПЕРЕЛІК

нормативних документів, що має головна

(базова) організація для виконання функцій

------------------------------------------------------------------ Назва та |Види робіт, під час |Назва підрозділу, де | позначення |проведення яких |використовуються | документів |застосовуються документи|документи | ----------------+------------------------+----------------------| 1 |2 |3 | -----------------------------------------------------------------

Форма 3

ІНФОРМАЦІЯ

щодо наявності приміщень та їх стану

------------------------------------------------------------------ Вид |Назва |Кількість |Наявність оргтехніки та | робіт |підрозділу|приміщень, |іншого обладнання, | | |загальна площа і |необхідних для виконання | | |площа кожного |функцій головної (базової) | | |приміщення, квад.м|організації | ------+----------+------------------+---------------------------| 1 |2 |3 |4 | ------+----------+------------------+---------------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------

ГАЛУЗЬ АТЕСТАЦІЇ

(на проведення конкретних

метрологічних робіт)(*)

(Аркуш____аркушів_____

Додаток

до свідоцтва про атестацію

від___________N_________)(*)

------------------------------------------------------------------ Перелік метрологічних робіт за |Функції головної (базової) | видами вимірювань |організації | -------------------------------+--------------------------------| 1 |2 | -----------------------------------------------------------------
--------------- (*) Указується при заповненні проекту галузі атестації.

Додаток З

до пункту 4.3.5 Порядку

проведення атестації

головних та базових

організацій метрологічної

служби Міністерства палива

та енергетики України

(обов'язковий)
ЗАТВЕРДЖУЮ (*) ____________________________

(посада) ____________________________

(назва організації) ____________________________

(підпис) ____________________________

(ініціали, прізвище)

"____"_______200_ р.
М.П.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами експертизи документації,

поданої ______________, що атестується

(назва заявника)

на право виконання функцій

головної (базової) організації в галузі______________________

(галузь діяльності)
1. __________________________________________________ провела

(назва організації, що проводила експертизу) кспертизу документів, що подану_________________________________,

(назва і місцезнаходження заявника)
яка атестується на право виконання функцій головної (базової)
організації у галузі______________________________________________

(галузь діяльності)
2. На експертизу подано такі документи:______________________ _________________________________________________________________

(повна назва документів, поданих відповідно

до пункту 5.3.2 Правил)
3. За результатами проведеної експертизи встановлено: _________________________________________________________________

(узагальнені результати експертизи щодо кожного поданого _________________________________________________________________
документа та зауваження до їх змісту і оформлення, рекомендації _________________________________________________________________

щодо усунення виявлених недоліків тощо)
4. На підставі результатів проведеної експертизи_____________ _________________________________________________________________

(назва організації, що проводила експертизу)
______________вважає доцільним:
__________________________________________________________________
(висновки щодо можливості виконання подальших робіт з атестації _________________________________________________________________
після усунення виявлених недоліків чи припинення цих робіт, _________________________________________________________________

відповідні рекомендації ЦОВВ тощо)
__________________________ ____________ _________________________

(посада експерта) (підпис) (ініціали, прізвище)
--------------- (*) Експертний висновок затверджує організація, що проводила
експертизу.

Додаток 4

до пункту 4.3.14 Порядку

проведення атестації

головних та базових

організацій метрологічної

служби Міністерства палива

та енергетики України

(обов'язковий)
Форма протоколу роботи

комісії з атестації

Міністерство палива

та енергетики України
ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний метролог

Міністерства палива

та енергетики України _______________________

підпис _______________200_ р.

дата

ПРОТОКОЛ _______________200 _р.

У період з____по___200 _ р. на підставі______________________ _________________________________________________________________

назва документа, на підставі якого проводиться атестація
комісія у складі: голови_______________________________________________________

посада, прізвище, ініціали, місце роботи
та членів комісії:___________________________________________

посада, прізвище, ініціали, місце роботи
у присутності________________________________________________

посада, прізвище, ініціали, представників _________________________________________________________________

головної (базової) організації що підлягає атестації
провела перевірку готовності до виконання функцій, покладених
на________________________________________________________________
назва головної (базової) організації, що підлягає атестації
як на головну (базову) організацію метрологічної служби
Мінпаливенерго України у галузі_____________________________________________________

галузь атестації
За результатами перевірки комісія встановила:
1. Положення про головну (базову) організацію, погоджено (не
погоджено) ______________________від________________

організація дата
затверджено (не затверджено) у встановленому порядку та
відповідає (не відповідає) Положенню про метрологічну службу
Мінпаливенерго. Щодо тексу Положення є (немає) зауваження,
2. Структура головної (базової) організації відповідає (не
відповідає) Положенню.
3. Забезпечення та рівень кваліфікації персоналу
метрологічної служби головної (базової) організації відповідає (не
відповідає) виконанню покладених обов'язків.
4. Головну (базову) організацію забезпечено (не забезпечено)
НД з питань метрологічного забезпечення.
5. Роботи, які виконує головна (базова) організація,
відповідають (не відповідають) завданням та обов'язкам, що
передбачені Положенням про неї.
6. Плани робіт з метрологічного забезпечення та комплексної
стандартизації головна (базова) організація складає і виконує (не
складає).
7. Зауваження та пропозиції щодо підвищення діяльності
головної (базової) організації:
Висновки: ___________________________________________________

------------------------------------------------------------------ Зауваження |Пропозиція |Термін |Організація, яка | | |виконання |здійснює контроль за| | | |виконанням | -----------+----------------+--------------+--------------------| 1 |2 |3 |4 | -----------------------------------------------------------------
(висновки комісії про відповідність (або невідповідність)

організації критеріям атестації)
на головну (базову) організацію терміном на____років.
Голова комісії ______________ _______________________________

підпис, ініціали та прізвище
Члени комісії ______________ _______________________________

підпис, ініціали та прізвище
З протоколом ознайомлений ___________________________________

(керівник організації, що атестується)
________________

Підпис

Додаток 5

до пункту 4.3.18 Порядку

проведення атестації

головних та базових

організацій метрологічної

служби Міністерства палива

та енергетики України

Міністерство палива

та енергетики України

СВІДОЦТВО

про атестацію головної (базової) організації

метрологічної служби Мінпаливенерго України

N__________ Видано "____"______200___р.
Чинно до "____"_____ 20____р.
Це свідоцтво засвідчує, що___________________________________ _________________________________________________________________
назва головної (базової) організації та її місцезнаходження
відповідає критеріям атестації головної (базової) організації
метрологічної служби Міністерства палива та енергетики України.
Галузь атестації на____аркушах додається до свідоцтва про
атестацію і є його невід'ємною частиною.
Головний метролог
Міністерства палива
та енергетики України ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, та ініціали)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: