open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
10.02.2010 N 13

Про затвердження Положення про представництво

Державного агентства України з інвестицій

та інновацій за довіреністю

Керуючись Цивільним кодексом України ( 435-15 ), іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють відносини щодо
представництва за довіреністю, з метою упорядкування процесу
видачі довіреностей, контролю повноважень, наданих особам, що
діють на підставі цих довіреностей від імені та в інтересах
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, а також
ведення обліку довіреностей, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про представництво Державного
агентства України з інвестицій та інновацій за довіреністю, що
додається.
2. Управлінню господарського, документального забезпечення та
контролю (Н.Дьяченко) забезпечити ознайомлення із цим наказом
перших заступників, заступників Голови та керівників самостійних
структурних підрозділів Державного агентства України з інвестицій
та інновацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

з інвестицій

та інновацій

10.02.2010 N 13

ПОЛОЖЕННЯ

про представництво Державного агентства

України з інвестицій та інновацій за довіреністю

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок видачі довіреності на
право представництва Державного агентства України з інвестицій та
інновацій перед третіми особами (далі - довіреність), перелік
повноважень, які можуть бути надані особі для такого
представництва, процедуру припинення представництва за довіреністю
та скасування довіреності, а також обліку довіреностей.
1.2. Довіреність від імені Державного агентства України з
інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій) видається у
письмовій формі, підписується Головою Держінвестицій, реєструється
Юридичним департаментом та скріплюється гербовою печаткою
Держінвестицій.
1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини,
пов'язані із видачею довіреностей на одержання заробітної плати та
отримання товарно-матеріальних цінностей.
2. Порядок видачі довіреності та повноваження,

які можуть нею надаватися
2.1. Довіреність може бути видана працівнику Держінвестицій
або іншій особі строком дії до одного року без права передоручення
та з правом її відкликання. Довіреність має містити дату її вчинення, дані про особу,
якій надається довіреність, перелік повноважень та термін дії
довіреності.
2.2. Проект довіреності готується Юридичним департаментом на
підставі відповідного доручення Голови Держінвестицій або у
зв'язку з потребою виконання працівником Держінвестицій своїх
безпосередніх службових обов'язків, які можуть бути виконані
виключно за наявності довіреності.
2.3. Довіреністю можуть надаватися такі повноваження: представляти інтереси Держінвестицій в органах державної
влади, місцевого самоврядування, установах, підприємствах та
організаціях незалежно від форми власності; представляти інтереси Держінвестицій в нотаріальних органах,
судах, третейських судах з правами, наданими законному позивачу,
відповідачу, третій особі, зокрема: право змінювати позов (крім
зменшення позовних вимог), оскаржувати рішення, постанови та
ухвали судів першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також
рішення третейського суду, подавати виконавчі документи до
стягнення, одержувати присуджене майно та кошти; без права:
відмови від позову, визнання позову та укладання мирових угод,
передачі справи на розгляд третейського суду; одержувати документи, подавати заяви, підписувати претензії,
позови, заперечення та відповіді на претензії і позови, клопотання
та інші процесуальні документи; брати участь у справах про банкрутство з правами,
передбаченими Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ); інші повноваження.
2.4. Правочини, вчинені представником, які прямо не
випливають із довіреності, є такими, що вчинені з перевищенням
повноважень. Такі правочини створюють, змінюють, припиняють
цивільні права та обов'язки Держінвестицій лише у разі наступного
їх схвалення Держінвестицій. Наступне схвалення правочину Держінвестицій створює, змінює і
припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього
правочину.
3. Припинення представництва за довіреністю

та скасування довіреності
3.1. Представництво за довіреністю припиняється у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
3.2. Довіреність скасовується у таких випадках: звільнення працівника Держінвестицій, на ім'я якого видана
довіреність; за рішенням Держінвестицій.
3.2. У разі скасування довіреності Держінвестицій негайно
повідомляє про це представника, а також відомих йому третіх осіб,
для представництва перед якими була видана довіреність.
3.3. Підготовку повідомлень про скасування довіреності
здійснює Юридичний департамент протягом двох робочих днів з дня
отримання: наказу про звільнення працівника Держінвестицій; рішення Держінвестицій про скасування довіреності.
3.4. Відділ кадрової роботи протягом одного робочого дня з
дня видання наказу про звільнення працівника Держінвестицій надає
копію цього наказу Юридичному департаменту для підготовки
повідомлення про скасування довіреності, виданої на ім'я
працівника, який звільняється.
3.5. У разі звільнення працівника Держінвестицій, який на
підставі довіреності уповноважений на вчинення дій від імені
Держінвестицій, особа, що звільняється, має передати відповідну
довіреність до Юридичного департаменту, про що має бути зазначено
в обхідному листку.
3.6. Оригінал скасованої довіреності негайно передається до
Юридичного департаменту.
4. Облік довіреностей
4.1. Довіреність після підписання її Головою Держінвестицій
передається до Юридичного департаменту, який забезпечує: присвоєння довіреності номера; внесення відповідного запису до журналу реєстрації
довіреностей, який ведеться у Юридичному департаменті; скріплення гербовою печаткою Держінвестицій; реєстрацію довіреності як вихідного документа Держінвестицій.
4.2. Копії виданих та оригінали скасованих довіреностей
зберігаються у Юридичному департаменті.
Директор
Юридичного
департаменту В.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: