open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2009 N 13
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного

управління державної служби

N 238 ( v0238351-10 ) від 31.08.2010 }
Про затвердження Порядку розробки юридичним департаментом

нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного

управління державної служби

N 28 ( v0028351-10 ) від 05.02.2010 }

{ У тексті Наказу та Порядку слова "юридичне управління"

в усіх відмінках замінено словами "юридичний

департамент" у відповідних відмінках згідно з Наказом

Головного управління державної служби N 28

( v0028351-10 ) від 05.02.2010 }

З метою підвищення якості розробки нормативно-правових актів,
що подаються до Кабінету Міністрів України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розробки юридичним департаментом
проектів нормативно-правових актів (додається).
2. Координацію роботи структурних підрозділів Головдержслужби
з питань підготовки концепцій та організацію розробки юридичним
департаментом нормативно-правових актів, які подаються до Кабінету
Міністрів України, покласти на заступника Начальника
Головдержслужби з питань нормотворчої та правової роботи.
3. Надати право заступнику Начальника Головдержслужби з
питань нормотворчої та правової роботи: залучати у необхідних випадках фахівців структурних
підрозділів (ініціатора розробки акта) до опрацювання
нормативно-правового акта, участі в заходах щодо узгодження
позиції Головдержслужби при його погодженні з зацікавленими
органами; давати окремі доручення структурним підрозділам
Головдержслужби щодо внесення пропозицій до проекту
нормативно-правового акта; вносити Начальнику Головдержслужби пропозиції про створення
робочих груп з підготовки чи доопрацювання проекту або його
супроводження у зацікавлених органах.
4. Роботу з нормативно-правовими актами, розробку яких
розпочато до затвердження цього Порядку, структурним підрозділам
Головдержслужби завершити у встановленому раніше порядку
відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п )
і Регламенту Головного управління державної служби України
( v0071351-08 ).
5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю ознайомити з цим наказом першого заступника Начальника
Головдержслужби України, заступників Начальника Головдержслужби
України, директора Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу та керівників структурних підрозділів
Головдержслужби.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

України

20.01.2009 N 13

ПОРЯДОК

розробки юридичним департаментом проектів

нормативно-правових актів

1. Підставою для розробки проекту нормативно-правового акта,
який подається до Кабінету Міністрів України (проекту закону,
указу, постанови, розпорядження), є ухвалення Начальником
Головдержслужби України офіційного рішення про його підготовку на
підставі відповідного акта чи доручення Кабінету Міністрів
України, актів Президента України, Верховної Ради України чи
службової записки зацікавленого структурного підрозділу
Головдержслужби, до компетенції якого належать питання, що
підлягають нормативно-правовому врегулюванню.
2. Підготовка проекту нормативно-правового акта, особливо
який регулює найбільш важливі суспільні відносини, полягає у
розробленні концепції акта та формулюванні тексту проекту акта на
основі обраної концепції.
3. Концепція нормативно-правового акта розробляється за
дорученням Начальника Головдержслужби у визначений ним термін
структурним підрозділом Головдержслужби, до компетенції якого
належать відповідні питання, що мають бути предметом правового
регулювання, узгоджуються з іншими заінтересованими структурними
підрозділами Головдержслужби та відповідними заступниками
Начальника Головдержслужби (якщо майбутній акт торкається сфер
діяльності інших державних органів та установ, - з іншими
зацікавленими державними органами та установами) та подається
службовою запискою Начальнику Головдержслужби для її погодження і
прийняття рішення про розробку юридичним департаментом у
визначений термін на її основі проекту відповідного
нормативно-правового акта.
4. Головними завданнями концепції нормативно-правового акта
є: чітке відображення основної ідеї майбутнього нормативного
акта, його задуму, шляхів, методів, засобів та механізмів
організаційно-нормативного розв'язання певної суспільної проблеми
у сфері державної служби (спосіб і характер правового
регулювання); наявність основних засадних положень проекту в цілому та його
складових частин; визначення структури проекту, розміщення матеріалу по
розділах і главах, шляхів подальшої роботи по його змістовній
підготовці і техніко-юридичному оформленню. У зміст концепції проекту нормативно-правового акта
включаються такі параметри, як його загальний зміст, основні ідеї,
характеристика і загальний план, фінансово-економічне
обґрунтування. В залежності від наукової обґрунтованості концепції
визначаються орієнтовні терміни прийняття акта, перевіряється його
якість і ефективність. У концепції нормативного акта вказується
також і віднесення його до відповідного ієрархічного рівня
правової системи (проект закону, указу, розпорядження Президента
України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України).
5. З урахуванням вимог параграфа 75 Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ) концепція повинна містити такі
розділи, що визначають основні параметри нормативно-правового
акта: у першому розділі "Проблема, на розв'язання якої спрямовано
нормативно-правовий акт" викладається формулювання проблеми, яка
має бути врегульована, окреслюються її масштаби та дається
пояснення щодо пріоритетності її вирішення, наводяться
статистичні, аналітичні, інші дані, які мають бути прийняті до
уваги під час прийняття рішення; у другому розділі "Мета нормативно-правового акта та строки
його підготовки" викладається мета нормативно-правового акта,
тобто зазначаються ті суспільно-правові відносин у сфері державної
служби, які буде врегульовано проектом, а також, у разі
необхідності, орієнтовні строки його розробки та прийняття; у третьому розділі "Шляхи і засоби розв'язання проблеми"
визначається форма майбутнього акта, його загальна схема
(структура), яка окреслює основні, принципові положення проекту, а
також його юридична сила та межі дії. У ньому також пропонуються
проекти конкретних норм для врегулювання основних положень
суспільно-правових відносин. Схема, у разі необхідності,
погоджується з зацікавленими підрозділами чи державними органами
та установами з метою виключення можливості істотних прогалин
майбутнього правового регулювання. У цьому розділі, за
необхідності, дається ґрунтовний виклад різних можливих варіантів
вирішення питання, що розглядається. Аналіз та порівняння таких
варіантів проводяться за такими критеріями: ефективність втілення відповідної стратегічної цілі урядової
політики в галузі державної служби та вплив варіанта пропонованого
рішення на її інші важливі напрями; суттєві наслідки та ризики, пов'язані з утіленням
відповідного варіанта, такі як фінансово-економічні (включаючи
вартість запровадження нових положень), правові, соціальні,
міжнародні тощо; чітко визначаються будь-які протилежні точки зору та
розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів
(при необхідності - державних органів та установ), які виникли в
ході консультацій та узгодження запропонованого варіанта рішення; наводяться рекомендації щодо розроблення і прийняття
оптимального варіанта рішення, дається перелік аргументів на його
користь; у четвертому розділі "Очікувані результати прийняття
нормативно-правового акта" викладаються положення щодо
результатів, які буде досягнуто внаслідок прийняття проекту та
врегулювання ним конкретних суспільно-правових відносин; у п'ятому розділі "Обсяг фінансування та його джерела"
наводиться фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта та
його впровадження згідно з Методикою проведення
фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта
Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у
порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на
розгляд Верховної Ради України, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 21.03.2008 N 428 ( z0297-08 ); в останньому шостому розділі концепції надається вичерпний
перелік чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання у
зазначеній сфері правовідносин, та заходів, які мають бути
здійснені для впровадження прийнятого акта (перелік
нормативно-правових актів, які потрібно прийняти чи скасувати, або
внести до них відповідні зміни тощо).
6. Розробка проекту нормативно-правового акта здійснюється
юридичним департаментом відповідно до доручення Начальника
Головдержслужби в установлений ним термін на підставі розробленої
відповідним структурним підрозділом та погодженої в установленому
порядку його концепції відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 N 950 ( 950-2007-п ), Правил підготовки
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 N 870
( 870-2005-п ), Указу Президента України від 09.02.99 N 145
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади", Регламенту Головного управління
державної служби України, затвердженого наказом Головдержслужби
України від 26.03.2008 N 71 ( v0071351-08 ). Розробка акта є спеціалізованою юридичною діяльністю, яка
вимагає спеціальних знань і відповідної практики та полягає у
проведенні аналізу та викладенні тексту проекту і його редагуванні
відповідно до правил нормопроектувальної техніки. Головним завданням при підготовці тексту є перенесення
концепції проекту у площину єдиної системи нормативних правил.
7. Юридичний департамент на виконання доручення Начальника
Головдержслужби готує проект плану роботи над проектом та подає
його на затвердження Начальником Головдержслужби. У разі необхідності, з метою підвищення якості, фахового та
правового рівня опрацювання проекту нормативно-правового акта,
який має врегулювати найбільш складні та специфічні за своїм
змістом правовідносини в галузі державної служби, навчання,
професійної підготовки та перепідготовки державних службовців,
протидії корупційним діянням, міжнародного співробітництва,
євроатлантичної інтеграції та адаптації законодавства до вимог ЄС
тощо, подальшого його супроводження при погодженні з зацікавленими
центральними органами виконавчої влади та участі у фаховому та
юридичному опрацюванні у Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
за пропозицією юридичного департаменту наказом Начальника
Головдержслужби створюється робоча група, до якої включаються
найбільш кваліфіковані, компетентні фахівці відповідних
структурних підрозділів (підрозділу - ініціатора розробки акта),
які мають необхідну професійну підготовку, знання та досвід роботи
у конкретному напрямку правового регулювання.
8. При підготовці проекту нормативно-правового акта юридичним
департаментом підбирається, вивчається, аналізується та
використовується відповідно до стадій нормотворчого процесу
інформація: про фактичний стан регульованої сфери суспільних відносин в
галузі державної служби, а також про можливі тенденції та
перспективи їх розвитку; про стан чинного законодавства, наявність актів у цій сфері
правовідносин; про закордонний досвід правового регулювання цієї сфери, у
тому числі законодавства ЄС; наукова інформація, яка включає концепції, теоретичні
розробки проблем; розрахункова - яка включає економічну, фінансову, та іншу
інформацію; прогнозна інформації щодо можливих наслідків дії
нормативно-правового акта; соціальна інформація - суспільна думка стосовно нормативного
врегулювання проблеми; інформація стосовно альтернативних проектів та варіантів
рішень; експертні оцінки та висновки.
9. Підготовлений проект нормативно-правового акта
погоджується юридичним департаментом з зацікавленими структурними
підрозділами Головдержслужби, відповідними заступниками Начальника
Головдержслужби та зацікавленими центральними органами виконавчої
влади у порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів
України ( 950-2007-п ) та Регламентом Головного управління
державної служби України ( v0071351-08 ). Узгодження розбіжностей, які виникли при погодженні
нормативно-правового акта з зацікавленими центральними органами
виконавчої влади, здійснюється за участю фахівців структурного
підрозділу - ініціатора його розробки та, у разі необхідності,
інших працівників. Після узгодження із зацікавленими органами підготовлений
проект нормативно-правового акта головним розробником подається до
Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи на
відповідність законодавству, а також основним положенням
законодавства Європейського Союзу, якщо цей проект за предметом
правового регулювання належить до пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства ЄС. У разі отримання від Мін'юсту зауважень до проекту юридичний
департамент за участю фахівців відповідних структурних підрозділів
розглядає їх з метою пошуку взаємоприйнятного рішення та
доопрацювання проекту. Якщо такого рішення не знайдено, проект
вноситься до органу законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів
України в установленому порядку з викладенням розбіжностей.
10. Організація проведення консультацій з громадськістю
стосовно підготовки проекту нормативно-правового акта, у разі
необхідності, покладається на структурний підрозділ
Головдержслужби, який був ініціатором його розробки, до сфери
повноважень якого відноситься вирішення зазначених у ньому питань,
відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: