open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
П Р А В И Л А
N 13 від 24.06.97
м.Київ
vd970624 vn13
{ Правила втратили чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 572 ( z0916-09 ) від 16.06.2009 }
Правила

випуску та обігу фондових деривативів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 336 ( z0997-01 ) від 20.11.2001 }

Затверджено

рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

від 24 червня 1997 р. N 13
Ці правила розроблені відповідно до Законів України "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 283/97-ВР ), Указу Президента України від 14 лютого
1997 р. N 142/97 "Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку" та Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 9 від 15 січня 1997 р. ( z0020-97 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1997 р. за
N 20/1824. Правилами встановлюються вимоги до проведення реєстрації
випуску та порядок обігу фондових деривативів, які пропонуються
для відкритого продажу.
Загальні положення
1. Для цілей, визначених даними Правилами, наведені нижче
терміни вживаються у такому значенні: базовий актив - предмет деривативу: цінні папери, товари або
кошти; варант - різновид опціону на купівлю, який випускається
емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями
та надає його власнику право на придбання простих акцій даного
емітента протягом певного періоду за певною ціною; варіаційна маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на
кліринговий рахунок учасника торгівлі ф'ючерсними контрактами або
списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного
торговельного дня; випуск опціонів - сукупність опціонів одного класу з
однаковим терміном дії та датою виконання; випуск ф'ючерсів - сукупність усіх ф'ючерсів на певний
базовий актив з однаковим терміном дії та датою виконання; дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або
зобов'язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні
цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на
визначених ним умовах у майбутньому; клас опціонів - сукупність усіх опціонів на купівлю одного
базового активу або сукупність усіх опціонів на продаж одного
базового активу; курсовий індекс - загальний показник змін в часі певної
сукупності курсів цінних паперів; опціон - стандартний документ, укладений як стандартизований
контракт, який закріплює право (але не зобов'язання) його власника
на придбання від емітента опціону (опціон на купівлю) чи на продаж
емітенту (опціон на продаж) у термін, визначений в ньому,
зазначену в ньому кількість базового активу за зафіксованою при
укладанні ціною; серія опціонів - сукупність опціонів одного випуску з
однаковою ціною виконання; стандартизований контракт - контракт, в якому кількість,
якість, базовий актив поставки та строки виконання є
стандартними; торговельний день - визначений правилами організатора
торгівлі робочий день або період часу, протягом якого відбувається
торгівля деривативами і фіксуються курси, на рівні яких
розпочинається укладання угод з деривативами на наступний
торговельний день; фондовий дериватив - дериватив, щодо якого Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку зробила висновок про
віднесення його до похідного цінного паперу як опціону чи ф'ючерсу
згідно з частиною 5 статті 1 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ); ф'ючерсний контракт (далі - ф'ючерс) - стандартний документ,
укладений як стандартизований контракт, який засвідчує
зобов'язання продати (придбати) відповідну кількість базового
активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового
активу під час укладання контракту; ціна виконання - ціна купівлі або продажу базового активу,
зафіксована в контракті. 2. Опціон та ф'ючерс можуть передбачати замість придбання
(продажу) базового активу здійснення (одержання) плати,
розрахованої в залежності від різниці між ціною виконання та ціною
базового активу на момент виконання. Опціони та ф'ючерси на будь-який базовий актив, укладені як
стандартизовані контракти, є похідними цінними паперами, обіг яких
здійснюється виключно на фондових чи товарних біржах або в
організаційно оформлених позабіржових торговельно-інформаційних
системах (далі - ТІС) за правилами, встановленими біржами (ТІС) і
затвердженими в Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку відповідно до вимог Положення про реєстрацію фондових бірж
та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності
( z0020-97 ). Біржі, на яких здійснюється торгівля опціонами та
ф'ючерсами, базовим активом яких є цінні папери, повинні
забезпечити доступ учасників ринку до регулярної та особливої
інформації про емітента цих цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
робити висновок про віднесення будь-яких видів стандартизованих
контрактів до опціонів чи ф'ючерсів. 3. Базовим активом ф'ючерсів можуть бути тільки товарні
ресурси або кошти (валютні цінності). Використання товарних
ресурсів як базових активів повинно бути погоджене емітентом у
Міністерстві економіки України або (щодо коштів чи валютних
цінностей) у Національному банку України перед реєстрацією
випусків цих похідних цінних паперів в Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку. Курсові індекси (показники) можуть бути базовим активом
опціонів або ф'ючерсів тільки в разі надання цим індексам
(показникам) офіційного статусу відповідно до нормативних актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і тільки за
умови регулярної публікації таких курсових індексів (показників) в
періодичних виданнях України протягом року. 4. Випуск опціонів та ф'ючерсів здійснюється як в паперовій
(документарній), так і безпаперовій (бездокументарній) формах. Розміщення або реклама фондових деривативів до реєстрації їх
випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
забороняється.
Вимоги до реєстрації випуску опціонів
5. Емітентами опціонів можуть бути тільки юридичні особи -
торговці цінними паперами, що є членами фондової біржі або
учасниками ТІС, які повинні відповідати обов'язковим нормативам
достатності власних коштів і іншим показникам та вимогам, що
обмежують ризики по операціях з цінними паперами, встановленим
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент опціону на купівлю цінних паперів повинен бути
власником базового активу у кількості не менше ніж 80% від
загальної кількості, передбаченої умовами випуску опціонів, або
мати договір (договори) комісії з власником (власниками) не менше
80% загальної кількості базового активу, передбаченої умовами
випуску. Термін дії договору (договорів) комісії повинен бути не
менше терміну дії опціону. 6. В разі випуску опціонів на купівлю базовий актив в
кількості, передбаченій умовами випуску, що складає не менш ніж
80% від обсягу випуску, повинен бути розміщений у зберігача цінних
паперів на весь термін дії опціонів. Якщо емітентом опціонів є
зберігач цінних паперів, базовий актив повинен бути розміщений у
іншого зберігача. Дозволяється одночасна подача документів для реєстрації
декількох випусків опціонів різних класів, що розміщуватимуться
одночасно або неодночасно. При цьому термін дії будь-якого з
поданих на реєстрацію випусків опціонів не повинен перевищувати
один рік з моменту реєстрації випуску, якщо інше не зазначено в
інформації про випуск. ( Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 336
( z0997-01 ) від 20.11.2001 ) Забороняється випуск опціонів, базовим активом яких є акції
або облігації підприємств та об'єднань, якщо емітентом базового
активу не оприлюднено жодної регулярної інформації згідно з
вимогами ст.24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ). 7. Для реєстрації випуску емітент опціонів подає до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи: а) заяву; б) зразок сертифіката опціону (для документарної форми
випуску) або глобальний сертифікат випуску опціонів (для
бездокументарної форми випуску); в) інформаційне повідомлення, яке має розповсюджуватися серед
потенційних покупців опціонів, з описом ризиків, пов'язаних з
інвестуванням у дані опціони; г) зареєстровану інформацію про випуск цінних паперів, які є
базовим активом, якщо цей випуск був зареєстрований не Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку; д) річний звіт емітента базового активу за попередній рік та
(при наявності) останній після річного піврічний звіт (для акцій
та облігацій підприємств чи об'єднань), якщо вони не були подані в
центральний апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку; е) для опціонів, базовим активом яких є кошти (валютні
цінності) - дозвіл Національного банку України на використання цих
коштів (валютних цінностей) як базового активу опціону. 8. Сертифікат опціону (глобальний сертифікат випуску
опціонів), який подається до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, повинен містити такі реквізити: а) повну назву емітента опціону та його юридичну адресу; б) різновид опціону ("Опціон на купівлю" або "Опціон на
продаж"); в) тип опціону (з виконанням протягом терміну дії чи з
виконанням в обумовлену дату); г) зазначення виду, кількості та інших характеристик цінних
паперів, які є базовим активом опціону; д) загальну кількість опціонів даного випуску; е) термін розміщення; є) термін дії опціону; ж) підпис уповноваженої особи та печатку емітента. У разі подання документів для реєстрації декількох випусків
опціонів різних класів до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку подаються зразки сертифікатів (глобальні
сертифікати) опціонів кожного випуску. 9. Для реєстрації наступних випусків опціонів на той же самий
базовий актив емітент подає до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку лише заяву, зразок сертифіката опціону
(глобальний сертифікат випуску опціонів) та останній річний
(піврічний) звіт емітента цінних паперів, які є базовим активом. 10. У разі реєстрації випуску опціонів на продаж емітент
повинен забезпечити певні гарантії шляхом внесення на рахунок
зберігача цінних паперів коштів та/або державних цінних паперів. Розмір гарантії підлягає регулярному перерахуванню. Цей розмір не може бути меншим, ніж сумарна вартість премій,
отриманих від продажу опціонів даного випуску, та суми, яка
складає 30 відсотків вартості базового активу опціонів даного
випуску за ціною виконання. Якщо поточна ринкова вартість базового активу вище, ніж ціна
виконання розмір гарантії може зменшуватися до сумарної вартості
премій, отриманих від продажу опціонів даного випуску, та суми,
яка складає 10 відсотків вартості базового активу опціонів даного
випуску за ціною виконання. 11. Для продажу опціонів на купівлю цінних паперів емітент
повинен забезпечити відповідність вимогам ч.2 п.5 та ч.1 п.6 цих
Правил.
Особливості випуску та порядку

реєстрації випуску варантів
12. Варанти можуть випускатися лише відкритими акціонерними
товариствами (надалі - емітент) і тільки в документарній формі. Термін дії варанту не повинен перевищувати 1 рік, а обсяг
базового активу емітента варантів не повинен перевищувати 50%
обсягу акцій даного емітента, випуск (випуски) яких було
зареєстровано. Не дозволяється випуск варантів для покриття збитків від
господарської діяльності емітента з зарахуванням надходжень від
продажу варантів як результату поточної господарської діяльності. Забезпеченість виконання варантів може гарантуватися: а) новим випуском (емісією) акцій, які є базовим активом щодо
даних варантів; б) укладанням договору (договорів) комісії з власником
(власниками) базового активу в кількості, передбаченій умовами
випуску варантів з розміщенням цього базового активу у зберігача; в) викупом у акціонерів належних їм акцій згідно з частиною
4 статті 8 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) та утриманням їх до закінчення терміну дії варантів. Емітент варантів зобов'язаний розкривати регулярну та
особливу інформацію, передбачену статтями 24 та 25 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" та відповідними нормативними
актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
також фондовій біржі, яка здійснює організацію торгівлі випущеними
ним варантами. 13. Для реєстрації випуску варантів емітент подає до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: а) заяву; б) зразок сертифіката варанту; в) зареєстровану інформацію про випуск цінних паперів, які є
базовим активом; г) річний звіт за попередній рік та (при наявності) останній
після річного піврічний звіт. 14. Сертифікат варанту, зразок якого подається до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинен містити такі
реквізити: а) повну назву емітента варантів та його юридичну адресу; б) зазначення кількості цінних паперів, які є базовим активом
варанту; в) загальну кількість варантів даного випуску; г) термін розміщення; д) термін дії варанту; е) підпис уповноваженої особи та печатку емітента.
Порядок здійснення реєстрації випуску та підстави

відмови у реєстрації опціонів та варантів
15. Реєстрація випуску опціонів (варантів) здійснюється
центральним апаратом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку не пізніше 30 календарних днів після одержання
всіх необхідних документів. На зареєстрованому примірнику сертифіката опціону (варанту)
зазначаються дата реєстрації та державний реєстраційний номер,
ставиться штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом
уповноваженої особи та печаткою. Державний реєстраційний номер та
штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО" ставляться також на інформаційному
повідомленні, зазначеному в пункті 7 "в" цих Правил. Про здійснення реєстрації випуску Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку повідомляє емітента до закінчення
встановленого цими Правилами терміну реєстрації. Зареєстрований
примірник сертифіката передається емітенту після пред'явлення
документа, що підтверджує внесення встановленої плати за
реєстрацію. Розмір плати за реєстрацію випусків опціонів (варантів)
встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України. При здійсненні
реєстрації декількох випусків опціонів плата стягується за кожний
з зареєстрованих випусків. 16. Підстави для відмови у реєстрації випуску опціонів
(варантів): а) порушення встановленого цими Правилами порядку реєстрації
випуску опціонів (варантів); б) наявність в поданих для реєстрації документах відомостей,
що свідчать про невідповідність умов випуску вимогам чинного
законодавства; в) наявність у поданих для реєстрації документах неповної чи
недостовірної інформації; г) подання для реєстрації випуску опціонів, термін дії
(обігу) яких перевищує термін обігу базового активу цих опціонів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
відмовити у реєстрації випуску опціонів (крім варантів), також
якщо дійде до висновку, що цей випуск може негативно вплинути на
ринок базового активу через недостатню кількість або недостатню
ліквідність базового активу опціонів. Рішення про відмову у реєстрації випуску опціонів повинно
містити підстави для відмови та має бути надано емітенту в
письмовій формі не пізніше закінчення терміну реєстрації,
визначеного цими Правилами.
Вимоги щодо випуску ф'ючерсів та порядку здійснення

його реєстрації
17. Емітентом ф'ючерсу є створена фондовою (товарною) біржею
або ТІС клірингово-розрахункова палата або
розрахунково-кліринговий банк, зареєстрований Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, з яким ця біржа (ТІС) уклала
відповідний договір. Фондові (товарні) біржі або ТІС повинні зареєструвати правила
організації торгівлі стандартизованими ф'ючерсними контрактами,
якими має бути передбачена можливість відмови будь-якої з сторін
ф'ючерсного контракту від його виконання виключно за наявності
згоди іншої сторони контракту, а також право покупця ф'ючерсного
контракту на продаж цього контракту протягом строку його дії іншим
особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту. 18. Для випуску ф'ючерсів в обіг їх емітент подає до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: а) заяву; б) зразок сертифіката ф'ючерсу на певну кількість базового
активу; в) інформаційне повідомлення, яке буде розповсюджуватися
серед потенційних покупців товарних ф'ючерсів, з описом ризиків,
пов'язаних з інвестуванням у дані товарні ф'ючерси; г) для ф'ючерсів, базовим активом яких є товарні ресурси -
дозвіл (погодження) Міністерства економіки України на використання
цих ресурсів як базового активу, для ф'ючерсів, базовим активом
яких є кошти (валютні цінності) - дозвіл (погодження)
Національного банку України. Емітент повинен надати також вимоги щодо обчислення
варіаційної маржі. Ці вимоги повинні надавати можливість покрити
100% середньої зміни в ціні протягом торговельного дня. Середня
зміна в ціні повинна обчислюватися за результатами торговельних
днів протягом останніх шести місяців. Ф'ючерс повинен містити обов'язкові реквізити, що
відповідають стандартним (типовим) формам, визначеним
законодавством. 19. Реєстрація ф'ючерсу на певну кількість певного виду
базових активів здійснюється центральним апаратом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох тижнів
після одержання всіх необхідних документів. На зареєстрованому примірнику ф'ючерсу зазначається дата
реєстрації та державний реєстраційний номер, ставиться штамп
"ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом уповноваженої особи
та печаткою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Державний реєстраційний номер та штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", ставляться
також на інформаційному повідомленні, зазначеному в пункті 18 "в"
цих Правил. Про здійснення реєстрації ф'ючерсу Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку повідомляє емітента до закінчення
встановленого цими Правилами терміну реєстрації. Зареєстрований примірник ф'ючерсу передається емітенту після
пред'явлення документа, що підтверджує внесення встановленої плати
за реєстрацію. Розмір плати за реєстрацію ф'ючерсу встановлюється
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Кабінетом Міністрів України. При здійсненні
реєстрації декількох ф'ючерсів плата стягується за кожний з
зареєстрованих контрактів на певну кількість певного виду товарних
ресурсів. Зареєстрований ф'ючерс може знаходитися в обігу в строки, що
не перевищують два роки з моменту його реєстрації Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 20. Підстави для відмови в реєстрації ф'ючерсу: а) порушення встановленого чинним законодавством порядку
реєстрації; 6) наявність в поданих для реєстрації документах відомостей,
що свідчать про невідповідність вимогам чинного законодавства; в) наявність в поданих для реєстрації документах неповної чи
недостовірної інформації. Рішення про відмову в реєстрації ф'ючерсів повинно містити
підстави відмови та бути надано емітенту в письмовій формі не
пізніше закінчення терміну, визначеного пунктом 19 цих Правил.
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 28 від 31.07.97 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: