open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
N 13 від 01.02.2000

м.Київ
vd20000201 vn13
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу НСПП

N 35 ( v0035299-01 ) від 12.01.2001 )
Про затвердження Типового положення

про представництво регіонального

відділення Національної служби

посередництва і примирення в області

З метою підвищення ефективності діяльності регіональних
відділень Національної служби посередництва і примирення та у
відповідності із Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента України від
17 листопада 1998 року N 1258/98, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про представництво
регіонального відділення Національної служби посередництва і
примирення в області (додається). 2. Поширити норми Типового положення про представництво
регіонального відділення Національної служби посередництва і
примирення в області (крім підпунктів 1.1., 1.3. та 5.1. в частині
віднесення представництв до підрозділів аналітично-інформаційних
відділів) на відділ Південного відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим, Дніпропетровський та Луганський відділи Східного
відділення НСПП як структурні підрозділи відповідних регіональних
відділень НСПП. 3. Начальникам регіональних відділень НСПП у місячний термін: розробити і затвердити положення про відділ Південного
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровський та
Луганський відділи Східного відділення НСПП, представництва
регіональних відділень в областях; внести відповідні зміни в положення про
аналітично-інформаційні відділи регіональних відділень НСПП; затвердити посадові інструкції працівників відділів та
представництв регіональних відділень НСПП. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.М.Руденко
Затверджено

наказом Національної служби

посередництва і примирення

від 1 лютого 2000 р. N 13
Типове положення

про представництво регіонального відділення Національної

служби посередництва і примирення в області
1. Загальні положення
1.1. Представництво регіонального відділення Національної
служби посередництва і примирення в області (далі -
Представництво) - підрозділ аналітично-інформаційного відділу
регіонального відділення НСПП, який сприяє вирішенню питань, що
належать до компетенції регіонального відділення НСПП, на
території відповідної області (далі - на відповідній території). 1.2. У своїй діяльності Представництво керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), іншими
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, Положенням про Національну службу посередництва і
примирення ( 1258/98 ), наказами і розпорядженнями НСПП,
Положенням про відповідне регіональне відділення НСПП, наказами та
розпорядженнями начальника регіонального відділення НСПП та цим
Типовим положенням. 1.3. Керівник Представництва є за посадою заступником
начальника аналітично-інформаційного відділу відповідного
регіонального відділення і призначається та звільняється з посади
головою Національної служби посередництва і примирення за поданням
начальника регіонального відділення НСПП. Інші працівники Представництва призначаються і звільняються з
посади начальником регіонального відділення НСПП. 1.4. Фінансування Представництва здійснюється регіональним
відділенням НСПП за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Основні завдання Представництва
Основними завданнями Представництва на відповідній території
є: 2.1. вивчення реального стану та оцінка соціально-трудових
відносин, колективних трудових спорів (конфліктів); 2.2. прогнозування виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню; 2.3. сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин,
здійснення посередництва і примирення у процесі врегулювання
колективних трудових спорів, що виникли між ними.
3. Основні функції Представництва
Представництво відповідно до покладених на нього завдань на
відповідній території: 3.1. вивчає, узагальнює і оцінює стан, динаміку
соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів) і відповідно до Інструкції про порядок здійснення
аналітично-інформаційної діяльності НСПП інформує керівництво
регіонального відділення НСПП про результати цієї роботи; 3.2. вивчає і аналізує зміст та причини виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки,
виробляє пропозиції щодо запобігання їх виникненню; 3.3. надає допомогу сторонам спору (конфлікту) у підготовці
та формуванні відповідних документів для офіційної реєстрації
колективного трудового спору (конфлікту) в НСПП; 3.4. аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку
їх обгрунтування; 3.5. сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); 3.6. перевіряє, в разі необхідності, повноваження
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту); 3.7. консультує сторони колективного трудового спору
(конфлікту) з питань: - компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню; - застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); 3.8. за зверненням сторін (сторони) колективного трудового
спору (конфлікту) та за дорученням регіонального відділення НСПП
розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту)
з метою сприяння у його вирішенні; 3.9. у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) і коли рекомендації регіонального відділення
Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) не враховано, виходить з
пропозицією до начальника регіонального відділення НСПП щодо
звернення у встановленому порядку із заявою про вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) до відповідного суду; 3.10. готує пропозиції щодо кандидатур посередників та
арбітрів. 3.11. на прохання сторін колективного трудового спору
(конфлікту) пропонує їм погоджені з керівництвом регіональних
відділень кандидатури посередників та арбітрів для участі у
примирних процедурах; 3.12. вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та зарубіжний
досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів); 3.13. сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у
примирних процедурах народних депутатів України, представників
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб; 3.14. вносить в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів); 3.15. у межах своєї компетенції бере участь у розробці і
вдосконаленні положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо
діяльності НСПП та здійснення примирних процедур; 3.16. взаємодіє у межах своєї компетенції з органами
державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок,
підприємствами, установами і організаціями на відповідній
території; 3.17. координує у встановленому порядку вирішення сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо
організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення
роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і
трудового арбітражу; 3.18. здійснює опрацювання статистичних даних, іншої
інформації про колективні трудові спори (конфлікти) на відповідній
території; 3.19. щомісячно готує та подає до регіонального відділення
звіт про підсумки своєї діяльності; 3.20. за дорученням керівництва регіонального відділення НСПП
інформує громадськість про діяльність відділення на відповідній
території; 3.21. виконує поточні доручення начальника регіонального
відділення НСПП, керівництва НСПП, які належать до компетенції
відділення.
4. Права Представництва
Представництво має право: 4.1. брати участь у вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) на всіх його стадіях; 4.2. координувати в установленому порядку роботу трудового
арбітражу, рекомендувати спеціалістів, експертів для участі у
роботі примирних органів; 4.3. безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх
об'єднань, сторін колективного трудового спору (конфлікту)
інформацію, необхідну для використання під час проведення
примирних процедур; 4.4. попереджати сторони колективного трудового спору
(конфлікту) про порушення ними вимог чинного законодавства та
можливі наслідки таких порушень; 4.5. готувати і за погодженням з керівництвом регіонального
відділення направляти органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування, сторонам колективного трудового спору
(конфлікту) рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), реалізація яких належить
до їх компетенції; 4.6. в межах своїх повноважень готувати і давати відповіді на
запити місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та на звернення
громадян.
5. Відповідальність
Представництво несе відповідальність за: 5.1. якісне, своєчасне виконання завдань та здійснення
функцій, передбачених Положенням про Національну службу
посередництва і примирення ( 1258/98 ), Положенням про регіональне
відділення НСПП, Інструкцією про порядок здійснення
аналітично-інформаційної діяльності НСПП, посадовими інструкціями
та цим Типовим положенням, а також доручень керівництва відділення
та начальника аналітично-інформаційного відділу; 5.2. забезпечення законності в роботі, правомірність
роз'яснень і консультацій з питань, що відносяться до компетенції
Представництва.
6. Керівництво Представництвом
Безпосереднє керівництво Представництвом здійснює керівник,
який: 6.1. забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на
Представництво; 6.2. вносить пропозиції керівництву регіонального відділення
НСПП щодо встановлення функціональних обов'язків працівників
Представництва; 6.3. дає працівникам Представництва обов'язкові для виконання
доручення; 6.4. затверджує плани роботи Представництва згідно з планом
роботи регіонального відділення НСПП; 6.5. організує належне ведення діловодства, забезпечує
проведення заходів щодо схоронності документації і майна
Представництва; 6.6. представляє в межах своїх повноважень регіональне
відділення НСПП у відносинах з місцевими органами державної влади
та органами місцевого самоврядування, профспілками, об'єднаннями
роботодавців, підприємствами, установами і організаціями; 6.8. забезпечує дотримання законності в діяльності
Представництва; 6.9. вносить начальнику регіонального відділення НСПП в
установленому порядку пропозиції щодо призначення на посади та
звільнення з посад працівників Представництва; 6.10. вносить начальнику регіонального відділення НСПП в
установленому порядку пропозиції про присвоєння працівникам
Представництва рангів державних службовців відповідної категорії,
а також пропозиції про преміювання, надання матеріальної допомоги
і застосування заходів стягнення за порушення трудової дисципліни
працівниками Представництва; 6.11. звітує про результати діяльності Представництва перед
начальником регіонального відділення НСПП.
7. Професійна підготовка, правила трудового

розпорядку, етика державного службовця
Працівники Представництва зобов'язані: 7.1. постійно підвищувати свій загальноосвітній та
професійний рівень; 7.2. дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку,
встановлених Національною службою посередництва і примирення та
чинним трудовим законодавством; 7.3. дотримуватися етики державного службовця, вимог
законодавства про державну службу.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: