open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2005 N 13
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

служби статистики

N 187 ( v0187832-18 ) від 17.09.2018 }

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо квартальних розрахунків валового

внутрішнього продукту виробничим методом

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності,
гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та
методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату
Методичні рекомендації щодо квартальних розрахунків валового
внутрішнього продукту виробничим методом (додається).
2. Департаменту макроекономічної статистики
(Нікітіній І.М.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці зазначеної методики.
2.2. Направити затверджені у п. 1 цього наказу Методичні
рекомендації щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього
продукту виробничим методом Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Національному
банку, Головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики у м. Севастополі
для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

14.01.2005 N 13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо квартальних розрахунків валового

внутрішнього продукту виробничим методом

Ці Методичні рекомендації підготовлено співробітниками
департаменту макроекономічної статистики Держкомстату України:
Старовойтенко Р.А. начальником управління короткострокових

національних рахунків
Чуприною О.П. заступником начальника управління -

начальником відділу рахунків інституційних

секторів економіки
Карнаух О.П. заступником начальника управління -

начальником відділу рахунків виробництва

управління короткострокових національних

рахунків
Духневич С.А. головним спеціалістом - економістом відділу

рахунків виробництва
Крячун В.С. головним спеціалістом - економістом відділу

зведених квартальних національних рахунків.
Методичні рекомендації щодо квартальних розрахунків валового
внутрішнього продукту (ВВП) виробничим методом підготовлені на
виконання заходів Програми розвитку системи національних рахунків
на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 07.04.2003 р. N 475 ( 475-2003-п ). Вони базуються на
стандартах Системи національних рахунків (СНР), а також з
урахуванням положень і рекомендацій "Керівництва по квартальних
національних рахунках". Методичні рекомендації враховують особливості національної
економіки та наявної інформаційної бази і призначені для
використання у практичній роботі фахівців Держкомстату України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
наукових установ.
Передмова
Метою цих Методичних рекомендацій є одержання квартальних
даних щодо обсягів виробництва. В Методичних рекомендаціях
розглядаються основні принципи та положення розрахунку
квартального ВВП виробничим методом. Наведена загальна схема
розрахунку валової доданої вартості (ВДВ) у фактичних цінах за
видами економічної діяльності та ВВП в цілому по економіці.
Представлені індикатори, які використовуються для розрахунків
квартальних обсягів виробництва у порівнянних цінах.
З подальшим розвитком національного рахівництва України в
цілому і квартальних національних рахунків зокрема методичні
рекомендації будуть доповнюватись, уточнюватись та
удосконалюватись.
1. Загальні положення
Квартальні розрахунки ВВП здійснюються для відслідковування
внутрішньорічної динаміки, характеристики поточної економічної
ситуації, визначення кон'юнктури та поворотних точок економічного
розвитку країни, а також попередньої розробки очікуваних
результатів року. Вони переглядаються і уточнюються після
одержання остаточних детальних річних оцінок.
Для оцінки квартального і річного ВВП використовуються три
методи: виробничий, розподільний та кінцевого використання. В цій
методиці розглядається виробничий метод, який має важливе значення
для аналізу результатів функціонування економіки.
Виробничий метод полягає у визначенні валової доданої
вартості за видами економічної діяльності* як різниці між вартістю
виробленої продукції в основних цінах і вартістю матеріальних
витрат та послуг, спожитих у процесі виробництва.
--------------- * Класифікація видів економічної діяльності затверджена і
введена в дію наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. N 441
( v0441217-96 ).
Валовий внутрішній продукт визначається як підсумок валових
доданих вартостей усіх видів економічної діяльності, збільшений на
величину чистих податків на продукти (додаток 1).
Держкомстат України здійснює розрахунки ВВП і уточнює їх.
Крім цього, проводиться поетапна їх актуалізація. Це обумовлено
термінами одержання Держкомстатом основних масивів інформації
(статистичної та адміністративної), які визначено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 341 ( 341-2001-р ),
та строками річних розрахунків складових СНР (додаток 2).
Квартальні розрахунки ВВП використовують ті ж самі принципи,
що і річні, і базуються на тій же методології. Їх особливість
полягає у значно коротших термінах розрахунку та обмеженій
інформаційній базі. У зв'язку з цим квартальні дані базуються на
більш спрощених схемах розрахунку і в разі необхідності
використовують математичні методи, річні співвідношення, експертні
оцінки, які визначаються, виходячи з тенденції попередніх періодів
за окремими видами економічної діяльності.
2. Показники та їх визначення
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це вартість усіх товарів
та послуг у ринкових цінах, створених на економічній території
країни за той чи інший період, за винятком вартості їхнього
проміжного споживання.
В розрахунок ВВП виробничим методом включаються такі
показники: випуск, проміжне споживання, валова додана вартість.
Випуск являє собою вартість товарів та послуг, які є
результатами виробничої діяльності господарюючих одиниць -
резидентів у звітному періоді. У відповідності до прийнятих СНР'93
границь виробничої сфери випуск включає: - усі товари незалежно від їх використання, тобто як товари,
надані іншим одиницям, які не є їх виробниками, так і товари,
вироблені для власного кінцевого споживання або нагромадження,
включаючи приріст запасів матеріальних оборотних коштів у
виробника; - послуги, надані іншим інституційним одиницям, зокрема
неринкові послуги органів державного управління та некомерційних
організацій; - оплачувані побутові і домашні послуги, які надаються
найманою домашньою прислугою; - умовно обчислена вартість послуг по проживанню у власному
житлі.
В системі національних рахунків розрізняється два типи
випуску: ринковий і неринковий.
Ринковий випуск включає: - товари та послуги, які реалізуються за економічно значущими
цінами; - товари та послуги, які вироблені одним підрозділом
(закладом) та постачаються іншому підрозділу (закладу) цього ж
підприємства для використання у виробництві в цьому самому або в
наступних періодах; - товари та послуги, надані роботодавцями своїм робітникам у
якості оплати праці в натуральній формі; - товари та послуги, які обмінюються за бартером на інші
товари, послуги або активи; - готову продукцію та незавершене виробництво, які надходять
у запаси матеріальних оборотних коштів у виробника і призначені
для ринкового використання, тобто на вказані вище цілі.
Ринковий випуск великих та середніх підприємств визначається
згідно з квартальними даними ф. 1-підприємництво "Звіт про основні
показники діяльності підприємства" (квартальна) ( v0237202-03 )
про обсяги реалізованої продукції, зміни вартості залишків
незавершеного виробництва та запасів готової продукції, продукції
власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства.
Обсяги малих підприємств і домашніх господарств, які
виробляють товари та надають послуги, розраховуються на основі
іншої статистичної та адміністративної інформації (дані Державної
податкової адміністрації, дані вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств), а також дораховуються по коефіцієнтах за
відповідними видами економічної діяльності, які склалися за даними
остаточного року.
Фінансові послуги включають фінансове посередництво
(діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових
коштів), страхування, допоміжну діяльність у сфері фінансів та
страхування.
Складові ринкового випуску за видами економічної діяльності
наведені у додатку 3.
Неринковий випуск включає: - товари та послуги, вироблені інституційними одиницями для
їх власного кінцевого використання, тобто кінцевого споживання або
валового нагромадження; - товари та послуги, які надаються іншим інституційним
одиницям безоплатно або за цінами, які не мають економічного
значення; - послуги по проживанню у власному житлі; - готову продукцію та незавершене виробництво, які призначені
для неринкового використання і надходять у запаси матеріальних
оборотних коштів виробника.
Неринковий випуск органів державного управління,
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства,
визначається за сумою поточних витрат на виробництво товарів та
послуг та обсягів споживання основного капіталу підприємств
загального державного управління.
Неринковий випуск домашніх господарств у частині виробництва
товарів та послуг для власного кінцевого використання може
визначатись за цінами, які склалися на ринку.
Основним джерелом інформації для розрахунку неринкового
випуску є квартальні звіти про виконання Зведеного бюджету України
по видатках згідно з функціональною, економічною та програмною
класифікаціями. Крім цього, використовується інформація Пенсійного
фонду України та інших фондів соціального страхування, дані
державних статистичних спостережень.
Складові неринкового випуску за видами економічної діяльності
наведені у додатку 4.
Проміжне споживання відображає вартість товарів та послуг,
використаних у процесі виробництва.
Проміжне споживання госпрозрахункових підприємств
розраховується за даними форми N 1-підприємництво "Звіт про
основні показники діяльності підприємства" (квартальна)
( v0237202-03 ) і включає матеріальні витрати та нематеріальні
послуги.
До складу матеріальних витрат включається вартість витрачених
у виробництві сировини і матеріалів, напівфабрикатів та
комплектуючих, палива і електроенергії, будівельних матеріалів,
запасних частин, тари і тарних матеріалів, інших матеріальних
витрат.
Для розрахунку нематеріальних послуг в інших витратах
використовується питома вага нематеріальних послуг за даними
остаточного року.
Проміжне споживання малих підприємств і домашніх господарств
розраховується за даними форми N 1-підприємництво "Звіт про
основні показники діяльності підприємства" (річна) ( va539202-04 )
з використанням питомої ваги проміжного споживання у випуску за
даними остаточного року.
Проміжне споживання по загальнодержавному управлінню
розраховується за даними звіту "Про використання Зведеного бюджету
України по видатках" і визначається як поточні витрати, тобто без
урахування капітальних витрат, за кодами економічної класифікації,
на основі відсотків остаточного року та експертних оцінок.
Оплата послуг фінансових посередників визначається як різниця
між доходами від власності, одержаними фінансовими посередниками,
і відсотками, сплаченими їхнім кредиторам.
Сума випуску усіх видів економічної діяльності дорівнює
випуску в основних цінах. Основні ціни - це ціни за одиницю
виробленого товару чи послуги з урахуванням субсидій на продукти
та за виключенням податків на продукти, які належать до сплати.
Валова додана вартість в основних цінах визначається як
різниця між випуском і проміжним споживанням кожного виду
економічної діяльності, зменшена на величину послуг фінансового
посередництва.
Податки на продукти справляються пропорційно кількості або
вартості товарів та послуг, вироблених, реалізованих виробничою
одиницею - резидентом.
До основних податків на продукти відносяться: податок на
додану вартість, акцизний збір, ввізне та вивізне мито,
відрахування плати за транзит природного газу, транспортування
нафти та аміаку через територію України.
Податки на продукти визначаються згідно з даними квартального
звіту "Про виконання Зведеного бюджету України" за доходами та
приймаються до розрахунку за принципом нарахувань.
Субсидії на продукти надаються пропорційно кількості або
вартості товарів та послуг, вироблених, реалізованих виробничою
одиницею - резидентом. Субсидії на продукти розраховуються згідно
з даними квартального звіту "Про виконання Державного та місцевого
бюджетів України по видатках". Субсидії на продукти призначені для
державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу
продукцію, а також на покриття поточних збитків підприємств
житлового, комунального господарств, установ культури, міського
транспорту тощо.
Валовий внутрішній продукт у ринкових цінах визначається як
сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в
основних цінах і податків на продукти за виключенням субсидій на
продукти.
3. Джерела інформації
При проведенні розрахунків ВВП виробничим методом
використовуються дані державних статистичних спостережень та
адміністративні дані.
Дані державних статистичних спостережень:
Дані структурної статистики: - форма N 1-підприємництво "Звіт про основні показники
діяльності підприємства" (квартальна) ( v0237202-03 ) по великих,
середніх підприємствах.
Дані статистики сільського господарства та навколишнього
середовища: - форма N 3-лг "Звіт про заготівлю деревини" ( vk411202-04 ); - ф. N 24-СГ "Звіт про стан тваринництва" ( v0412202-04 ); - ф. N 7-СГ "Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння
озимих культур та проведення інших робіт" ( v0412202-04 ); - 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю" ( v0412202-04 ); - 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю" ( v0412202-04 ).
Дані статистики науки, інновацій та інформатики: - форма N 1-наука "Звіт про виконання наукових та
науково-технічних робіт" ( z0853-03 ).
Дані статистики послуг та соціальних програм: - форма N 1-громадська організація "Звіт про діяльність
громадської організації" ( v0496202-01 ); - форма N 1-житлофонд "Житловий фонд" ( v0182202-03 ).
Дані статистики торгівлі: - форма N 1-біржа "Звіт про діяльність біржі"
( v560b202-04 ); - форма N 3-торг "Звіт про продаж та запаси товарів у
торговій мережі і мережі ресторанного господарства"
( v0531202-04 ); - ф. N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства по оптовій
торгівлі" ( v560a202-04 ).
Дані статистики фінансів: - форма N 1-ст "Звіт про фінансову діяльність страхової
організації" ( z0913-00 ); - форма N 1-дт "Звіт про фінансову діяльність довірчого
товариства" ( z0265-04 );
Дані вибіркового статистичного обстеження умов життя
домогосподарств: - витрати на придбання продовольчих та непродовольчих товарів
на ринках і у окремих громадян; - витрати на отримання послуг у окремих громадян.
Дані статистики праці: - форма 1-ПВ "Звіт з праці" (квартальна) ( va472202-04 ).
Адміністративні дані: - звіт про виконання Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя по
відповідних кодах функціональної, програмної та економічної
класифікацій; - звітність про виконання бюджетів загальнодержавних
позабюджетних фондів; - інформація про прибутки та збитки Національного банку
України та дані Зведеного звіту про прибутки та збитки банків
України; - звіт про доходи та витрати страховика Державної комісії з
регулювання фінансових послуг України; - форми N Д-1 "Звіт про ремонт і утримання автомобільних
доріг" ( z0947-04 ) та N Д-9 "Про надходження та використання
коштів на дорожнє господарство" ( z0284-03 ) Державної служби
автомобільних доріг України; - інформація Державної податкової адміністрації України про
доходи та витрати фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності.
4. Порядок розрахунку ВВП у фактичних цінах
Розрахунок ВВП у фактичних цінах виробничим методом
здійснюється за такою схемою:
1. Визначається ринковий випуск (Вр ) госпрозрахункових,

і алих підприємств, домашніх господарств та фінансових установ за
видами економічної діяльності.
2. Визначається неринковий випуск (Вн ) за відповідними

і идами економічної діяльності державних установ, некомерційних,
громадських організацій, позабюджетних фондів.
3. Визначається загальний (ринковий та неринковий) випуск
(В ) за видами економічної діяльності.
і
В = Вр + Вн , де

і і і

і - вид економічної діяльності.
4. Визначається проміжне споживання (ПС ) за видами

і кономічної діяльності.
5. Розраховується валова додана вартість кожного виду
економічної діяльності (ВДВ ) як різниця між випуском і проміжним

і поживанням.
ВДВ = В - ПС

і і і
6. Визначається валова додана вартість усіх видів економічної
діяльності (ВДВ).
ВДВ = (Е)* ВДВ

і
7. Підсумок валової доданої вартості по економіці в цілому
зменшується на величину послуг фінансового посередництва (Ф).
Отриманий результат є валовою доданою вартістю в основних цінах
(ВДВ ). осн
ВДВ = ВДВ - Ф

осн
8. Визначаються податки (П) та субсидії (С) на продукти.
9. Визначаються чисті податки (П ) на продукти шляхом

ч ирахування із суми податків на продукти субсидій на продукти.
П = П - С

ч
10. Валовий внутрішній продукт (ВВП) визначається як підсумок
валової доданої вартості в основних цінах усіх видів економічної
діяльності, збільшений на величину чистих податків на продукти.
ВВП = ВДВ + Пч

осн
--------------- (Е)* знак сумми.
5. Порядок розрахунку складових ВВП

у порівнянних цінах
У квартальних розрахунках для переоцінки складових ВВП у
порівнянних цінах застосовуються два методи: екстраполяції та
дефлятування. Згідно з першим методом, дані по випуску відповідного виду
економічної діяльності за відповідний квартал попереднього року у
фактичних цінах екстраполюються за допомогою відповідних індексів
фізичного обсягу (індекс фізичного обсягу випуску приймається на
рівні індексу фізичного обсягу ВДВ). При використанні другого методу випуск у порівнянних цінах
визначається дефлятуванням його обсягів за звітний період у
фактичних цінах відповідними індексами цін по кожному виду
економічної діяльності (за допомогою індексу-дефлятора випуску
переоцінюється ВДВ). Розрахунок складових ВВП у порівнянних цінах здійснюється за
етапами:
1. Переоцінюється випуск та ВДВ у порівнянних цінах за видами
економічної діяльності. Індикатори, які використовуються для
переоцінки випуску у порівнянних цінах, наведені у додатку 5.
2. Розраховується проміжне споживання у порівнянних цінах як
різниця між випуском і ВДВ у порівнянних цінах за кожним видом
економічної діяльності.
3. Здійснюється переоцінка послуг фінансових посередників за
допомогою індексу середньооблікової чисельності працівників
банківської діяльності.
4. Проводиться переоцінка податків та субсидій на продукти по
чистих податках (податки за виключенням субсидій на продукти) із
використанням індексів фізичного обсягу випуску відповідних видів
економічної діяльності.

Додаток 1

ВИПУСК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

і валовий внутрішній продукт України

за ____________ квартал 200_ року

------------------------------------------------------------------ Види економічної діяльності| У фактичних | У порівнянних | |цінах, млн. грн. | цінах, у % до | | | відповідного | | | періоду | | |попереднього року | |-----------------+------------------| | випуск | валова | випуск | валова | |товарів | додана |товарів | додана | | та |вартість| та |вартість | | послуг | | послуг | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Сільське господарство, | | | | | мисливство та лісове | | | | | господарство | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Добувна промисловість | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Обробна промисловість | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Виробництво електроенергії,| | | | | газу та води | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Будівництво | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Оптова і роздрібна | | | | | торгівля; торгівля | | | | | транспортними засобами; | | | | | послуги з ремонту | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Транспорт та зв'язок | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Освіта | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Охорона здоров'я та | | | | | соціальна допомога | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Інші види економічної | | | | | діяльності* | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Оплата послуг фінансових | X | | X | | посередників | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Всього в основних цінах | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Чисті податки на продукти | | | | | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Випуск у ринкових цінах | | X | | X | ---------------------------+--------+--------+--------+---------| Валовий внутрішній продукт | X | | X | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інші види економічної діяльності: рибне господарство;
готелі та ресторани; фінансова діяльність; операції з нерухомістю,
здавання під найм та послуги юридичним особам; державне
управління; колективні, громадські та особисті послуги.

Додаток 2

ВИДИ

оцінки і терміни розрахунку ВВП

------------------------------------------------------------------ Види оцінки | Терміни |Базова інформація, що використовується| ВВП | розрахунку | для розрахунку | ------------+------------+--------------------------------------| 1 |На 15 день |Оперативна статистична інформація щодо| оперативна |після |темпів зростання (зниження) обсягів | (наростаючим|звітного |виробництва за видами економічної | підсумком) |кварталу |діяльності | ------------+------------+--------------------------------------| 2 попередня |На 90-й день|Статистичні звіти підприємств та | |після |організацій, дані Зведеного бюджету, | |звітного |платіжного балансу, Державної | |кварталу |податкової адміністрації | ------------+------------+--------------------------------------| 3 уточнена |1 декада |Формується на основі даних | |квітня року,|IV статистичних звітів підприємств за | |наступного |квартал з урахуванням пропорцій і | |за звітним |співвідношень остаточних річних | |роком |розрахунків за попередній рік; | | |використовується попередня інформація | | |Зведеного бюджету, остаточні дані | | |платіжного балансу та Державної | | |податкової адміністрації | ------------+------------+--------------------------------------| 4 остаточна |Квітень |Розрахунки здійснюються на основі | |другого за |остаточної річної інформації | |звітним року|статистичної та фінансової звітності з| | |урахуванням пропорцій і співвідношень | | |остаточних річних розрахунків за | | |попередній рік; використовуються | | |остаточні дані Зведеного бюджету, | | |остаточні дані платіжного балансу та | | |Державної податкової адміністрації | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

СКЛАДОВІ

ринкового випуску та інформаційна база

для його визначення

Ринковий випуск наведено по госпрозрахункових підприємствах,
фінансових установах і домашніх господарствах за видами
економічної діяльності.
------------------------------------------------------------------ Види | Ринковий випуск | економічної | | діяльності | | -------------+--------------------------------------------------| Сільське |дорівнює собівартості продукції сільського | господарство,|господарства і мисливства та сумі прибутку | мисливство та|(збитку) від її реалізації, обсягу робіт і послуг | лісове |сільськогосподарського характеру та пов'язаних із | господарство |мисливством послуг, реалізованих на сторону. | |Випуск лісового господарства та пов'язаних із ним | |послуг визначається за вартістю товарної продукції| |і зміни залишків незавершеного виробництва. | |Вартість товарної продукції визначається у розмірі| |вартості робіт по закладенню і вирощуванню лісових| |насаджень, по догляду за лісами, інших робіт, | |виконаних по договорах, які сприяють природному | |відродженню лісів, а також вартості реалізованого | |насіння, сіянців і саджанців та іншої продукції. | -------------+--------------------------------------------------| Добувна і |включає вартість готових виробів, вироблених за | обробна |звітний період, які призначені для реалізації поза| промисло- |межі підприємства, власному капітальному | вість, |будівництву та непромисловим підрозділам власного | виробництво |підприємства, а також вартість робіт (послуг) | та |промислового характеру, виконаних на замовлення | розподілення |поза межі підприємства і непромисловим підрозділам| електро- |свого підприємства, вартість напівфабрикатів | енергії, |власного виробництва, відпущених поза межі | газу та води |підприємства. | |Крім того, по обробній промисловості | |дораховується виробництво домашніми господарствами| |продукції харчової та легкої промисловості з | |використанням динаміки квартальних показників | |обстеження умов життя домогосподарств та річних | |співвідношень. | -------------+--------------------------------------------------| Будівництво |визначається за вартістю будівельних і монтажних | |робіт, виконаних підрядним та господарським | |способами, під час нового будівництва, розширення,| |реконструкції, переобладнання, реставрації та | |ремонту будівель і споруд, оброблення зовнішніх | |частин будівель, а також вартість робіт по | |індивідуальному житловому будівництву. Вартість | |робіт, виконаних субпідрядником для головного | |підрядника, не включається у випуск окремою | |статтею, але є частиною загальної вартості робіт, | |виконаних головним підрядником. | -------------+--------------------------------------------------| Оптова і |визначається за величиною торгової націнки | роздрібна |(реалізованого накладення), яка обчислюється як | торгівля; |різниця між вартістю реалізованих товарів у | торгівля |продажних і купівельних цінах за відрахуванням | транспортними|податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків| засобами, |на продукти плюс субсидії на продукти. Торгова | послуги з |націнка - це доход торговельних організацій, який | ремонту |використовується на покриття витрат обігу й | |утворення прибутку. Послуги з ремонту оцінюються | |за вартістю наданих послуг. | -------------+--------------------------------------------------| Транспорт та |розраховується за вартістю фактично одержаних | зв'язок |доходів від усіх видів перевезень, допоміжних | |послуг по транспортному обробленню вантажів, | |складуванню, від функціонування транспортної | |інфраструктури усіх видів транспорту; діяльності, | |пов'язаної з функціонуванням туристичних агентств | |та бюро подорожей, транспортно-експедиційних | |послуг. Випуск послуг зв'язку визначається за | |вартістю доходів підприємств пошти та зв'язку. | -------------+--------------------------------------------------| Освіта, |визначається за вартістю вироблених і призначених | охорона |для реалізації послуг за економічно значущими | здоров'я та |цінами, включаючи послуги, надані фізичними | соціальна |особами - суб'єктами підприємницької діяльності. | допомога | | ----------------------------------------------------------------| Інші види економічної діяльності | ----------------------------------------------------------------| Рибне |включає вартість продукції рибних ферм і | господарство |риборозплідників. | -------------+--------------------------------------------------| Готелі та |включає вартість наданих послуг з | ресторани |короткотермінового проживання. Випуск ресторанів | |прирівнюється до їхнього товарообороту без | |урахування ПДВ та акцизного збору, тобто включає | |величину торгової націнки та вартість продуктів, | |які витрачені на приготування їжі. | -------------+--------------------------------------------------| Фінансова |визначається за вартістю фактично наданих послуг. | діяльність |Випуск ринкових послуг комерційних банків включає | |два види послуг: непрямо вимірювані послуги | |фінансових посередників та інші банківські | |послуги. Послуги фінансових посередників полягають| |у нагромадженні банками та іншими фінансовими | |установами, які виступають як фінансові | |посередники, тимчасово вільних коштів одних | |одиниць і наданні їх у користування іншим | |одиницям. Вартість цих послуг визначається | |непрямим шляхом як різниця між доходами від | |власності, одержаними фінансовими посередниками | |(за винятком чистого доходу, одержаного від | |інвестування їхніх власних коштів) і відсотками, | |сплаченими їхніми кредиторам (ці послуги | |називаються непрямо вимірюваними послугами | |фінансових посередників). | |Випуск інших (прямих) банківських послуг | |складається з комісійних доходів та частини інших | |банківських операційних доходів. | |Випуск страхування визначається як сума | |страхових платежів та чистого доходу від | |інвестування та розміщення тимчасово вільних | |коштів за мінусом виплати страхових відшкодувань | |по всіх видах страхування та зміни резервів | |страхування. | |Випуск послуг біржової діяльності, | |пов'язаної з організацією торгів, визначається у | |розмірі комісійних, отриманих біржею при | |здійсненні угоди (сума доходу від угод). | |На підставі інформації про доходи від здійснення | |довірчих операцій розраховується випуск послуг, | |наданих довірчими товариствами. | -------------+--------------------------------------------------| Операції з |визначається в розмірі вартості послуг, наданих | нерухомістю, |суб'єктами підприємницької діяльності від операцій| здавання під |з нерухомістю, здавання під найм без | найм та |обслуговуючого персоналу, діяльності у сфері | послуги |інформатизації, досліджень та розробок і від | юридичним |послуг, наданих переважно юридичним особам, від | особам |здавання під найм власної нерухомості власниками | |багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, | |іншого житла, що відноситься до сектору домашніх | |господарств. | -------------+--------------------------------------------------| Державне |визначається за вартістю вироблених і призначених | управління |для реалізації за економічно значущими цінами | |послуг, включаючи послуги, надані фізичними | |особами - суб'єктами підприємницької діяльності. | -------------+--------------------------------------------------| Колективні, |визначається за вартістю вироблених і призначених | громадські та|для реалізації за економічно значущими цінами | особисті |послуг, включаючи послуги, надані фізичними | послуги |особами - суб'єктами підприємницької діяльності. | |Виключенням є громадська діяльність, випуск по | |якій повністю визнається як неринковий. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

СКЛАДОВІ

неринкового випуску та інформаційна

база для його визначення

Неринковий випуск наведено по загальнодержавному управлінню,
некомерційних організаціях, що обслуговують домашні господарства,
домашніх господарств в частині вартості послуг по проживанню у
власному житлі.
------------------------------------------------------------------ Види діяльності| Неринковий випуск | ---------------+------------------------------------------------| Сільське |визначається за сумою поточних витрат за даними | господарство, |про видатки державного та місцевих бюджетів. | мисливство та | | лісове | | господарство | | ---------------+------------------------------------------------| Транспорт та |шляхового господарства визначається у розмірі | зв'язок |вартості виконаних робіт з поточного ремонту й | |утримання автомобільних доріг. | |Випуск фельд'єгерського зв'язку - по сумі | |поточних витрат за даними про видатки | |державного та місцевих бюджетів. | |Випуск шляхового господарства | |та фельд'єгерського зв'язку відносяться до | |загального державного управління. | ---------------+------------------------------------------------| Освіта, охорона|визначається за вартістю поточних витрат на | здоров'я та |виробництво послуг, які надаються безкоштовно чи| соціальна |по економічно незначущих цінах. Ці послуги | допомога |надаються інституційними одиницями (включаючи | |діяльність державних фондів), які функціонують | |не з метою одержання прибутку. | ----------------------------------------------------------------| Інші види економічної діяльності | ----------------------------------------------------------------| Державне |визначається за вартістю поточних витрат на | управління |виробництво послуг, які надаються безкоштовно чи| колективні, |по економічно незначущих цінах. Ці послуги | громадські та |надаються інституційними одиницями (включаючи | особисті |діяльність державних фондів), які функціонують | послуги |не з метою одержання прибутку. | ---------------+------------------------------------------------| Операції з |домашніх господарств в частині умовно обчисленої| нерухомістю, |вартості послуг по проживанню у власному житлі | здавання під |дорівнює вартості будівельних матеріалів, | найм та послуги|придбаних для поточних ремонтних робіт на | юридичним |підставі даних щодо продажу будівельних | особам |матеріалів та споживання основного капіталу. | |Випуск по діяльності інформатизації в частині | |державних програм визначається в розмірі | |поточних витрат за даними видатків бюджетів. | |Випуск досліджень та розробок визначається у | |розмірі поточних витрат за даними видатків | |бюджетів на фундаментальні дослідження, | |загальнодержавні програми, дослідження у різних | |сферах економіки, виробництва та соціального | |розвитку. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 5

ІНДИКАТОРИ

які використовуються для переоцінки

випуску у порівнянних цінах за видами

економічної діяльності

------------------------------------------------------------------ Види економічної | Індикатори | діяльності | | ------------------------+---------------------------------------| Сільське господарство, |індекс фізичного обсягу | мисливство та лісове |сільськогосподарського виробництва; | господарство |індекс фізичного обсягу заготівель | |ліквідної деревини | ------------------------+---------------------------------------| Добувна, обробна |індекс фізичного обсягу промислової | промисловість, |продукції | виробництво та | | розподілення | | електроенергії, газу та | | води | | ------------------------+---------------------------------------| Будівництво |індекс фізичного обсягу | |будівельно-монтажних робіт | ------------------------+---------------------------------------| Оптова і роздрібна |індекс фізичного обсягу товарообороту | торгівля, торгівля |оптової і роздрібної торгівлі | транспортними засобами; | | послуги з ремонту | | ------------------------+---------------------------------------| Транспорт та зв'язок |вантажний транспорт: - індекс фізичного| |обсягу вантажообороту; | |пасажирський транспорт: - індекс | |фізичного обсягу пасажирообороту; | |пошта та зв'язок: - індекс споживчих | |цін, індекс фізичного обсягу зв'язку | ------------------------+---------------------------------------| Освіта |для ринкових послуг: | |- індекс споживчих цін | |для неринкових послуг: | |- дефлятор по затратах, який | |використовується для перерахунку | |кінцевих споживчих витрат органів | |державного управління, що надають | |послуги загального характеру в | |галузі освіти | ------------------------+---------------------------------------| Охорона здоров'я та |для ринкових послуг: | соціальна допомога |- індекс споживчих цін | |для неринкових послуг: | |- дефлятор по затратах, який | |використовується для перерахунку | |кінцевих споживчих витрат | |органів державного управління, що | |надають послуги загального характеру в | |галузі охорони здоров'я та соціального | |забезпечення | ----------------------------------------------------------------| Інші види економічної діяльності | ----------------------------------------------------------------| Рибне господарство |індекс фізичного обсягу виробництва | |продукції рибного господарства | ------------------------+---------------------------------------| Готелі та ресторани |індекс споживчих цін | ------------------------+---------------------------------------| Фінансова діяльність |індекс споживчих цін | ------------------------+---------------------------------------| Операції з нерухомістю, |індекс споживчих цін, індекс | здавання під найм та |середньооблікової чисельності | послуги юридичним особам|працівників у відповідних видах | |діяльності | ------------------------+---------------------------------------| Види економічної |Індикатори | діяльності | | ------------------------+---------------------------------------| Державне управління |для ринкових послуг: | |- індекс-дефлятор заробітної плати | |працівників бюджетної сфери | |для неринкових послуг: | |- дефлятор по затратах, який | |використовується для перерахунку | |кінцевих споживчих витрат | |органів державного управління, що | |надають послуги загального характеру в | |галузі оборони, громадського порядку та| |безпеки | ------------------------+---------------------------------------| Колективні, громадські |для ринкових послуг: | та особисті послуги |- індекс споживчих цін у | |для неринкових послуг: | |- індекс середньооблікової | |чисельності штатних працівників | |бюджетних установ, дефлятор | |по затратах, який використовуються для | |перерахунку кінцевих споживчих витрат | |органів державного управління, що | |надають послуги загального характеру в | |галузі відпочинку, культури та розваг | -----------------------------------------------------------------
Література
1. Система национальных счетов. Комиссия Европейских
сообществ, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный Банк, 1993. -
Брюссель/Люксембург, Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж. - 1998.
2. European System of Accounts (ESA 1995). Eurostat.
3. Эйдриан М.Блум, Роберт Дж.Диппелсман и Нильс Э.Меле.
Руководство по квартальным национальным счетам. Концепции,
источники данных и составление. - МВФ, Вашингтон, округ
Колумбия. - 2001.
4. Руководство по квартальным счетам. - Евростат - 2000.
5. Методика розрахунку валового внутрішнього продукту
виробничим методом і за доходами. - Держкомстат України. - 2004.
6. Методичні рекомендації щодо розрахунку валового
внутрішнього продукту у постійних цінах. - Держкомстат України. -
2004.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: