open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

02.02.2012  № 12

Про затвердження Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо передачі в оренду державного майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного агентства України з управління
державними корпоративними правами та майном
N 28 від 28.02.2012
№ 107 від 07.06.2013}

З метою забезпечення єдиного системного підходу до порядку розгляду Агентством держмайна України матеріалів щодо передачі в оренду державного майна і прийняття відповідних рішень, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України.

3. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України та господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Агентства
держмайна УкраїниД.В. Колєсніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
02.02.2012  № 12

ПОРЯДОК
прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна

I. Загальні положення

1. Порядок прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок визначає процедуру надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України як органом управління про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Усі терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в розумінні Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Для цілей даного Порядку під терміном "балансоутримувач" розуміються підприємства (в т. ч. їх об'єднання), установи та організації, суб'єктом управління яких є Агентство держмайна України, та господарські товариства, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України.

4. Надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України, як органом управління, про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України, відбувається на підставі протоколу Комісії, яка створюється і діє відповідно до окремого наказу Агентства держмайна України (далі - Комісія).

II. Подання документів

1. Балансоутримувачі, до яких звернулись потенційні орендарі або інші особи, які відповідно до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон) мають право ініціювати оренду державного майна, одночасно із зверненням до орендодавців, визначених статтею 5 Закону, стосовно передачі в оренду державного майна, обов'язково в п'ятиденний термін подають до Агентства держмайна України разом з листом-зверненням наступний пакет документів:

- техніко-економічне обґрунтування, в якому зазначається обґрунтування доцільності та економічні розрахунки ефективності здавання в оренду);

- відомість про вартість основних засобів, які пропонуються для передачі в оренду (додаток № 3 до цього Порядку);

- довідку про загальну наявність державного майна, майна, зданого в оренду та яке передбачається до оренди (додаток № 4 до цього Порядку);

- акт інвентаризації державного майна, що пропонується до передачі в оренду, та площ, які передані в оренду (додаток № 5 до цього Порядку);

- довідку про загальну наявність державного майна, яке перебуває в оренді (додаток № 6 до цього Порядку).

У випадку, коли передбачається укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією, до Агентства держмайна України надається техніко-економічне обґрунтування, в якому зазначаються орієнтовні дані про комунальні платежі та інші витрати на утримання об'єкта оренди.

У випадку, якщо балансоутримувачем передбачається передати в оренду нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, до Агентства держмайна України, разом з пакетом документів, визначеним абзацом першим цього пункту, подаються документи, визначені у Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878.

{Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 107 від 07.06.2013}

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

2. У разі потреби Агентство держмайна України може звернутися із запитом до балансоутримувача щодо отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення. Балансоутримувач у триденний строк надає письмову відповідь на запит Агентства держмайна України щодо надання інформації, необхідної для виконання положень цього Порядку.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

3. У випадку, коли орендодавцем відповідно до законодавства виступає підприємство, відповідні копії документів засвідчуються підписом керівника орендодавця та скріплюються печаткою.

4. Матеріали, подані орендодавцем - Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями чи представництвами) на виконання статті 9 Закону розглядаються відповідно до цього Порядку.

III. Розгляд матеріалів та прийняття рішення

1. Розгляд матеріалів та надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України як органом управління про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України, здійснюється протягом 15 днів з дати реєстрації в Агентстві відповідного пакету документів, який надійшов від орендодавця (ФДМУ чи ін.), як вхідної кореспонденції.

У випадку додаткового надання з ініціативи орендодавця доповнень до раніше надісланого пакету документів, термін розгляду обраховується з моменту отримання та реєстрації Агентством держмайна України останнього доповнення від орендодавця, при цьому окремим листом заявник (орендодавець) повідомляється про новий перебіг 15-денного строку, встановленого частиною 3 статті 9 Закону.

2. За дорученням керівництва Агентства держмайна України пакет документів, який надійшов від орендодавця (ФДМУ чи ін.), направляється для опрацювання та перевірки комплектності до секретаря Комісії.

{Абзац перший пункту 2 розділу III в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

Секретар Комісії, у разі наявності всіх документів, передбачених цим Порядком, та відповідності їх оформлення, передає пакет документів щодо оренди до структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання за галузевим (профільним) напрямом (далі - галузевий структурний підрозділ).

{Абзац пункту 2 розділу III в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

У разі неподання у повному обсязі документів, передбачених цим Порядком, секретар Комісії готує проект листа Агентства держмайна України на адресу орендодавця (ФДМУ чи ін.) із зазначенням виявлених недоліків".

{Абзац пункту 2 розділу III в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

Одночасно копії супровідних листів до пакетів документів направляються для відома і контролю до Управління реструктуризації та реформування власності та до відома Режимно-секретного сектору. Секретар комісії має право запитувати та отримати протягом одного робочого дня від структурних підрозділів, в яких документи знаходяться на розгляді чи погодженні, інформацію (в тому числі й письмову) про стан розгляду документів.

{Абзац пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

{Абзац пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

У випадку відсутності необхідних документів від балансоутримувача, за наявності матеріалів від орендодавця, галузевий структурний підрозділ готує запит до балансоутримувача з вимогою надання відповідних матеріалів, який підписується керівництвом Агентства держмайна України і терміново доводиться (надсилається засобами факсимільного, електронного, поштового зв'язку) до балансоутримувача.

2.1 Галузевий структурний підрозділ, який опрацьовує пакет документів у повному обсязі протягом двох робочих днів з дня надходження матеріалів від секретаря комісії, зобов'язаний надати відповідну інформацію за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, і далі передати вказаний висновок разом з отриманим пакетом документів щодо оренди до Департаменту фінансового забезпечення.

{Пункт 2.1 розділу III в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 107 від 07.06.2013}

2.2 Департамент фінансового забезпечення протягом двох робочих днів з дня отримання від галузевого структурного підрозділу матеріалів розглядає пакет документів та передає разом з службовою запискою до Управління реструктуризації та реформування власності.

{Пункт 2.2  розділу III в редакції Наказів Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012, № 107 від 07.06.2013}

2.3. Управління реструктуризації та реформування власності розглядає матеріали щодо оренди у повному обсязі і протягом трьох робочих днів з моменту надходження пакету документів від Департаменту фінансового забезпечення готує і забезпечує здійснення погодження проекту рішення Агентства держмайна України щодо оренди.

{Абзац перший підпункту 2.3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

{Абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

Проект рішення Агентства держмайна України візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

{Абзац третій підпункту 2.3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

2.4. У разі непогодження проекту рішення структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

2.5. Після погодження проекту рішення відповідно до підпункту 2.3 Управління реструктуризації та реформування власності протягом одного робочого дня вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії.

{Підпункт 2.5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

3. Після розгляду Комісією усіх матеріалів щодо оренди, наданих пропозицій та прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом, Голова Агентства держмайна України підписує відповідне повідомлення (пропозиції, висновки, лист-дозвіл або лист-відмову) про прийняте Агентством як суб'єктом управління рішення, проект якого готується Управлінням реструктуризації та реформування власності.

У разі прийняття Агентством позитивного рішення щодо оренди у повідомленні на виконання вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, також визначається кандидатура представника Агентства (як органу, уповноваженого управляти відповідним майном) до складу конкурсної комісії.

Копія рішення Агентства держмайна України обов'язково надсилається балансоутримувачу, у випадку, якщо він не виступає орендодавцем.

4. Рішення про відмову в наданні згоди на укладення договору оренди державного майна приймається Комісією в разі, коли:

- у визначених цим Порядком висновках про розгляд матеріалів надано обґрунтовані зауваження та заперечення (в т. ч., але не виключно, виявлено недостовірні дані);

- Агентством держмайна України визначено інші шляхи використання об'єкта оренди.

IV. Розгляд матеріалів галузевим структурним підрозділом

1. Відповідний галузевий структурний підрозділ розглядає пакет документів щодо передачі державного майна в оренду у такому порядку:

- перевіряє (спільно з Департаментом юридичного забезпечення) відповідність пакету документів вимогам чинного законодавства та цього Порядку;

- перевіряє статус об'єкта оренди в розрізі критеріїв, визначених ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- визначає доцільність оренди державного майна, при цьому враховується можливість та необхідність використання такого майна балансоутримувачем за цільовим призначенням з метою збільшення обсягів виробництва;

- аналізує вплив на діяльність підприємства-балансоутримувача, яке належить до державної власності протягом терміну оренди;

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

- в межах своєї компетенції аналізує техніко-економічне обґрунтування;

- визначає можливість поширення інформації, яка є конфіденційною щодо балансоутримувача, або може призвести до втрати його конкурентоспроможності;

- опрацьовує (спільно з Режимно-секретним сектором) питання щодо провадження балансоутримувачем діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявності та чинності спеціального дозволу на провадження такої діяльності та забезпечує надання необхідних підтверджуючих документів про те, що об'єкти та майно, яке передається в оренду не відноситься до державної таємниці та мобілізаційних потужностей галузей національної економіки;

- опрацьовує питання щодо монопольного становища балансоутримувача;

- визначає чи не підлягають об'єкти оренди під критерії заборони до приватизації, визначені ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна";

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

{Абзац дванадцятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

{Абзац тринадцятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

- акт технічного стану об'єктів оренди повинен обов'язково вказувати (уточнювати) комплектність об'єкта, підкреслювати ознаки виробничої потужності, продуктивності, точності, унікальності технології устаткування (його частин або вузлів), забезпечення метрологічних рівнів та характеристик тощо.

V. Невід'ємні поліпшення

1. Процедура надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна визначена наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 № 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна".

2. Питання щодо доцільності здійснення орендарями невід'ємних поліпшень і зміни складу орендованого майна виносяться на розгляд Комісії.

3. Для розгляду питання щодо доцільності здійснення невід'ємних поліпшень необхідно надати Агентству держмайна України заяву та такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці;

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

5) копію договору оренди та згоду Агентства держмайна України на його укладення;

6) копії додаткових угод до договорів оренди (у разі наявності);

7) інформацію про нарахування і використання амортизаційних відрахувань на передане в оренду державне майно.

У разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно, чи коштів, отриманих від відчуження орендованого майна, також:

8) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

4. Агентство держмайна України може додатково затребувати інформацію та документи, необхідні для прийняття рішення.

{Розділ V в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

VI. Прийняття рішення про надання дозволу щодо пролонгації договору оренди

1. у разі звернення орендодавця до Агентства держмайна України як суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна, рішення про надання дозволу щодо пролонгації договорів оренди (внесення змін) державного майна приймається Агентством держмайна України при поданні орендодавцем звернення разом із завіреними належним чином копіями:

- раніше наданого дозволу на оренду державного майна;

- укладеного договору оренди (зі всіма внесеними змінами);

- проекту змін або доповнень до укладеного договору оренди (у разі наявності).

Також, до свого звернення орендодавець додає лист балансоутримувача, у якому зазначається інформація балансоутримувача про його згоду на продовження строку дії договору або внесення відповідних змін до договору оренди.

Документи щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна направляються для опрацювання та перевірки комплектності до секретаря Комісії.

У разі неподання у повному обсязі документів, передбачених цим Порядком, секретар Комісії готує проект листа Агентства держмайна України на адресу орендодавця (ФДМУ чи ін.) із зазначенням виявлених недоліків.

Секретар Комісії, у разі наявності всіх документів, передбачених цим Порядком, та відповідності їх оформлення, передає пакет документів до Управління реструктуризації та реформування власності.

Управління реструктуризації та реформування власності розглядає матеріали щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна у повному обсязі і протягом трьох робочих днів з дня надходження пакета документів від секретаря Комісії, готує і забезпечує здійснення погодження проекту рішення Агентства держмайна України щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна.

Проект рішення Агентства держмайна України щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

У разі непогодження проекту рішення структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

Після погодження проекту рішення Управління реструктуризації та реформування власності протягом одного робочого дня вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії.

Після розгляду Комісією усіх матеріалів щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна та прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом, Голова Агентства держмайна України підписує відповідне повідомлення (лист-дозвіл або лист-відмову) про прийняте Агентством як суб'єктом управління рішення, проект якого готується Управлінням реструктуризації та реформування власності.

При цьому, у разі якщо на момент продовження дії договору оренди оцінку об'єкта оренди було зроблено більш як три роки тому, обов'язковою є умова надання актуальної оцінки об'єкта оренди та розрахунку орендної плати.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

2. Якщо балансоутримувач має намір у майбутньому використовувати орендоване майно для власних потреб, він повинен обґрунтовано письмово повідомити про це Агентство держмайна України не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну договору оренди.

У вищезазначеному випадку Агентство державного майна України на виконання частини 3 статті 17 Закону попередить орендаря про намір власника використовувати відповідне майно для власних потреб.Додаток 1
до Порядку, затвердженого наказом
Агентства держмайна України
02.02.2012  № 12

ІНФОРМАЦІЯ
щодо умов договору оренди

складено станом на "___" ____________ 20__ р.

____________________________
(назва підрозділу)

розглянуто лист

_______________________________
(ФДМУ, балансоутримувача)

( № ____ від "___" ____________ 20 __ р. з доданими до нього документами та встановлено наступне:

№ з/п

Положення договору оренди (чи інші умови, визнані необхідними суб'єктом управління)

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

Найменування, ідентифікаційний код, адреса балансоутримувача2

Найменування, ідентифікаційний код, адреса орендаря3

Найменування об'єкта оренди, дані про фізичні обсяги (площа, кількість, тощо)4

Термін, на який укладається договір оренди5

Статус об'єкта оренди в розрізі критеріїв, визначених статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"6

Статус об'єкта оренди за критеріями щодо заборони до приватизації, визначеними ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"7

Провадження балансоутримувачем діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявність та чинність спеціального дозволу на провадження такої діяльності8

Вплив на цілісність майнового комплексу9

Кандидатура до складу конкурсної комісіїВисновок щодо доцільності передачі майна в оренду на умовах, визначених в проекті договору оренди:
_____________________________________________________________________________
(погоджує або не погоджує)

Керівник структурного підрозділу

підпис

Дата

Відповідальний виконавець

підпис

Дата

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012; в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 107 від 07.06.2013}
Додаток 2
до Порядку, затвердженого наказом
Агентства держмайна України
02.02.2012  № 12

ВИСНОВОК
щодо умов договору оренди
складено станом на "___" ____________ 20__ р.

Департаментом фінансового забезпечення розглянуто лист __________________________                                                                                                                   (ФДМУ, балансоутримувача)

№ від "___" ____________ 20__ р. з доданими до нього документами та встановлено наступне:

№ з/п

Положення договору оренди (чи інші умови, визнані необхідними суб'єктом управління)

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

Розмір орендної плати з урахуванням її індексації

2

Фінансові умови відповідальності орендаря

3

Техніко-економічне обґрунтування в межах компетенції

Висновок щодо доцільності передачі майна в оренду на умовах, визначених в проекті договору оренди:
_____________________________
              (погоджує або не погоджує)


Керівник структурного підрозділу

Підпис

Дата

Відповідальний виконавець

Підпис

Дата
Додаток 3
до Порядку, затвердженого наказом
Агентства держмайна України
02.02.2012  № 12


ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-баласоутримувача)

ВІДОМІСТЬ
про вартість основних засобів, які пропонуються для передачі в оренду,
станом на "___" ____________ 20__ р.
по _____________________________________
(назва підприємства)

№ з/п

Назва інвентарного об'єкта

Рік випуску

Рік вводу в експлуатацію

Номер інвентарного об'єкта

Капітальні ремонти

Балансова (первісна) вартість, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова (залишкова) вартість, грн.

інвентарний

заводський

кількість

вартість останнього, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 4
до Порядку, затвердженого
наказом Агентства держмайна
України
02.02.2012  № 12


ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

ДОВІДКА
про загальну наявність державного майна, майна, зданого в оренду та яке передбачається до оренди
станом на "___" ____________ 20__ р.
по ____________________________________
(назва підприємства)

№ з/п

Дані про об'єкти оренди**

Загальна величина

Пропонується здати в оренду

Здано в оренду на дату звернення

Площа виробничих приміщень, м кв.

Кількість індивідуально визначеного майна, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

Інше індивідуально визначене майно, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

Інше індивідуально визначене майно, шт.

__________
* - щодо нерухомого майна також подаються дані щодо розміру земельної ділянки, на якій таке майно розташоване.
** - якісні показники кожної одиниці окремо детально зазначаються в техніко-економічному обґрунтуванні.

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

{Додаток 4 в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}
Додаток 5
до Порядку, затвердженого наказом
Агентства держмайна України
02.02.2012  № 12

АКТ
інвентаризації державного майна, що пропонується до передачі в оренду, та площ, які передані в орендуДодаток 6
до Порядку, затвердженого наказом
Агентства держмайна України
02.02.2012  № 12


ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

ДОВІДКА
про загальну наявність державного майна, яке перебуває в оренді
станом на "___" ____________ 20__ р.
по ____________________________________
(назва підприємства)

№ п/п

Дані про орендаря (за наявності нерухомого майна в оренді)

Назва орендаря

Ідентифікаційний код

Договір оренди

загальна сума нарахованої орендної плати за період, оренди, грн.

сума орендної плати за місяць, грн.

№ договору

дата укладання

термін дії

вартість майна, грн.

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача_____________
(підпис)______________________
(прізвище та ініціали)

{Додаток 6 в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 28 від 28.02.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: