open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.02.2009 N 12

Про утворення Установи Фонду

Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), пунктів 9.11 і 12
Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, затвердженого
постановою правління Фонду від 18.04.2000 р. N 4 ( v0004583-00 ),
та з метою організації профілактики професійних захворювань і
цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілих у власних
спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України постановляє:
1. Утворити Установу соціальної допомоги Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України "Здравниця" (далі - Установа).
2. Схвалити Статут Установи, що додається.
3. Виконавчій дирекції Фонду здійснити заходи щодо державної
реєстрації Установи.
4. Виконавчій дирекції Фонду внести на розгляд на наступне
засідання правління Фонду поетапний план розвитку власної
лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду,
фінансовий план Установи на 2009 рік та кандидатуру на посаду
директора Установи.
Заступник Голови правління В.Іванкевич

СХВАЛЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних

захворювань України

26.02.2009 N 12
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор виконавчої

дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних

захворювань України

С.Г.Богданов

СТАТУТ

Установи соціальної допомоги Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України "Здравниця"

1. Загальні положення
1.1. Установа соціальної допомоги Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України "Здравниця" (далі - Установа) створена
відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) від 26 лютого 2009 року N 12 і
підпорядковується Виконавчій дирекції Фонду (далі - Дирекція),
1.2. Засновником Установи є Фонд.
1.3. Установа не утримується за рахунок коштів Фонду. Має
окремий баланс, що не входить до зведеного балансу Фонду.
2. Найменування та місцезнаходження Установи
2.1. Повне найменування Установи: Установа соціальної
допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України "Здравниця".
2.2. Скорочене найменування - УСД ФССНВ України "Здравниця".
2.3. Місцезнаходження та юридична адреса Установи: Україна,
03062, м. Київ, проспект Перемоги, 92/2.
3. Мета і предмет діяльності Установи
3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення прав
застрахованих осіб щодо організованого лікування та реабілітації
потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань.
3.2. Предметом діяльності Установи є організація надання
потерпілим на виробництві лікувально-профілактичної допомоги (у
тому числі реабілітаційної) у власних лікувальних і
санаторно-курортних закладах, специфікою яких є, лікування,
медична реабілітація, надання оздоровчих та профілактичних послуг
з урахуванням особливостей виникнення та перебігу професійних
захворювань.
4. Основні напрямки діяльності Установи
4.1. Організація лікування захворювань та травм, що пов'язані
з впливом шкідливих факторів на виробництві шляхом забезпечення
потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань кваліфікованою лікувальною допомогою на
базі створених лікувально-профілактичних закладів Фонду.
4.2. Організація заходів з реабілітації потерпілих,
попередження захворювань, зниження ризиків, що пов'язані з впливом
шкідливих факторів на виробництві шляхом забезпечення потерпілих
внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань кваліфікованою лікувально-профілактичною,
реабілітаційною допомогою на базі створених санаторно-курортних
закладів Фонду.
4.3. Забезпечення створення, придбання та розвитку
лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів в
системі Фонду.
4.4. Визначення регіонів України, пріоритетних з
соціально-економічної (транспортна доступність для
постраждалих-споживачів послуг та ін.) та медичної (наявність
природних лікувальних ресурсів, сприятливих кліматичних умов)
точок зору для створення лікувально-профілактичних закладів Фонду;
4.5. Впровадження у власних лікувальних і санаторно-курортних
закладах сучасних стандартів та засобів профілактики, діагностики,
лікування професійних захворювань та подолання наслідків
травматизму.
4.6. Замовлення розробки та впровадження
науково-обґрунтованих, лікувально-профілактичних,
санаторно-курортних та реабілітаційних стандартів з урахуванням
характеру професійної та виробнично-обумовленої захворюваності для
реабілітації кожної нозологічної групи інвалідів найбільш
поширених професійних захворювань та наслідків травм.
4.7. Забезпечення впровадження у створених
лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах
лікувальних методик з визначенням пріоритетних кліматичних
регіонів України, сезонів року, видів та типів природних
лікувальних ресурсів (мінеральні води, лікувальні грязі, тощо),
штучно модельованих природних факторів: гало терапія (лікування в
умовах регульованого дихального середовища мікроклімату штучних
соляних печер); спелеотерапія (вплав на організм мікроклімату
карстових печер), преформованих фізичних чинників для профілактики
та реабілітації кожної нозологічної групи хворих та інвалідів, та
попередження захворюваності.
4.8. Організація надання лікувальних, оздоровчих та
профілактичних послуг потерпілим внаслідок нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
4.9. Забезпечення власних лікувальних і санаторно-курортних
закладів сучасним медичним обладнанням для надання якісної та
всебічної медичної та соціальної допомоги потерпілим внаслідок
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в
тому числі технічними та іншими засобами реабілітації.
4.10. Забезпечення співробітництва із закладами системи
охорони здоров'я з метою підвищення якості медичної допомоги
застрахованим особам на основі єдиних методологічних підходів.
4.11. Участь в організації та проведенні семінарів,
науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів,
медичних рад тощо та контроль за якістю лікувально-діагностичного
процесу.
4.12. Замовлення у спеціалізованих організацій послуг щодо
розвідки, обліку, раціонального використання та охорони родовищ
мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи
лиманів та озер, лікувальних ресурсів на прилеглих території
власних лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів
відповідно до вимог законодавства України.
4.13. Участь у виконанні заходів і робіт для визначення та
узгодження меж округу і зон санітарної охорони родовищ природних
лікувальних ресурсів у встановленому порядку.
4.14. Впровадження в практику роботи лікувально-діагностичних
відділень і кабінетів сучасних методів діагностики і лікування.
4.15. Узагальнення результатів лікування і розробка заходів
щодо підвищення його ефективності.
4.16. Замовлення наукових досліджень, спрямованих на розвиток
медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії.
4.17. Створення матеріально-лікувальної бази Установи шляхом
будівництва, придбання або орендування лікувальних, громадських і
господарських об'єктів, придбання медичного обладнання.
4.18. Інша діяльність, що не суперечить законодавству,
спрямована на досягнення мети створення Установи.
5. Юридичний статус Установи
5.1. Установа є юридичною особою з дня її державної
реєстрації.
5.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами,
а також цим Статутом, що схвалюється правлінням Фонду та
затверджується Дирекцією
5.3. За рішенням правління Фонду Установа може вступати до
асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань відповідно до
законодавства.
5.4. Для досягнення мети діяльності Установа може створювати
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади для надання
потерпілим на виробництві лікувально-профілактичної та
реабілітаційної допомоги у формі власних філій.
5.5. Установа має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, інші
реквізити; може мати власну емблему, товарний (фірмовий) знак та
іншу атрибутику, які реєструються відповідно до законодавства;
веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність
відповідно до законодавства.
5.6. Установа несе відповідно до законодавства
відповідальність за результати своєї господарської діяльності та
виконання зобов'язань усім належним їй майном.
5.7. Установа не відповідає за зобов'язаннями засновника,
який не відповідає за зобов'язаннями Установи.
5.8. Установа має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та
відповідачем у судах.
5.9. Установа може поряд зі своєю основною діяльністю
здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність
відповідає меті, для якої вона була створена, та сприяє її
досягненню. Прибуток від такої діяльності може бути використано
лише для розвитку напрямків діяльності Установи які передбачені
статтею 4 цього Статуту.
6. Майно та фінансове забезпечення Установи
6.1. Дирекція наділяє Установу майном, коштами які
перераховуються траншами в межах коштів, затверджених бюджетами
Фонду на відповідні роки.
6.2. Майно Установи становлять оборотні та необоротні активи,
а також цінності, вартість яких відображається у бухгалтерському
балансі Установи.
6.3. Джерелами формування майна Установи є: 6.3.1. грошові та матеріальні внески Фонду; 6.3.2. доходи від реалізації товарів, робіт, послуг; 6.3.3. доходи від оренди майна Установи; 6.3.4. надходження від реалізації майна Установи; 6.3.5. кредити банків та (або) інших фінансових установ; 6.3.6. добровільні внески юридичних і фізичних осіб; 6.3.7. благодійна допомога; 6.3.8. інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
6.4. Майно Установи закріплюється за нею на праві
оперативного управління відповідно до укладеного між Установою та
Фондом договору. Установа у визначеному цим Статутом порядку
володіє та користується належним їй майном, вчиняючи будь-які дії,
що не суперечать законодавству.
6.5. Відчуження майна, що належить Установі, здійснюється
виключно з дозволу Дирекції за погодженням з правлінням Фонду.
6.6. Кошти одержані від продажу майна, що належить Установі,
використовуються відповідно до затвердженого правлінням Фонду
фінансового плану (кошторису).
6.7. Установа володіє, користується землею та іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із
законодавства.
6.8. Збитки, завдані Установі в результаті порушення її
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
7. Права Установи
7.1. Установа в межах затвердженого кошторису планує свою
діяльність, визначає основні напрямки свого розвитку відповідно до
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури
ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
7.2. Установа має право створювати лікувально-профілактичні
та санаторно-курортні заклади для організації надання потерпілим
на виробництві лікувально-профілактичної допомоги (у тому числі
реабілітаційної) у формі філій.
7.3. Установа має право створювати філії, представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття
поточних та розрахункових рахунків. Положення про філії,
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи
затверджуються Директором Установи за попереднім погодженням із
Директором Дирекції.
7.4. Установа реалізує товари, роботи та послуги за цінами,
що формуються відповідно до умов економічної діяльності.
Реалізація товарів, робіт, послуг засновнику та його підрозділам
здійснюється за собівартістю.
8. Обов'язки Установи
8.1. Установа: 8.1.1. забезпечує своєчасну сплату податків, зборів та інших
відрахувань згідно із законодавством; 8.1.2. здійснює придбання, будівництво, реконструкцію, а
також капітальний ремонт необоротних активів, освоєння нових
фондів; 8.1.3. створює належні умови для лікування, відпочинку та
оздоровлення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань; 8.1.4. виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
8.2. Установа самостійно складає фінансовий план на рік щодо
надходження та використання коштів, та подає його на узгодження до
Дирекції на пізніше 30 листопада року, що передує року,
передбаченому у фінансовому плані. Фінансовий план на рік та зміни до нього погоджуються
Дирекцією та схвалюються правлінням Фонду.
8.3. Щоквартально Директор Установи надає Дирекції, а за
результатами роботи за рік - правлінню Фонду звіт про виконання
фінансового плану.
8.4. Установа самостійно подає відповідно до законодавства
податкову та фінансову звітність про господарську діяльність та
звітує перед Дирекцією.
8.5. Установа самостійно веде бухгалтерський облік та складає
фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством.
9. Управління та структура Установи
9.1. Виконавчим органом Установи, який здійснює управління її
діяльністю, є - Директор.
9.2. Директор Установи призначається на посаду директором
Дирекції за погодженням з правлінням Фонду. Звільнення з посади
Директора Установи здійснюється директором Дирекції з подальшим
інформуванням правління Фонду.
9.3. Директор Установи: 9.3.1. здійснює керівництво Установою; 9.3.2. несе повну відповідальність за стан і діяльність
Установи; 9.3.3. діє від імені та в інтересах Установи у відносинах з
іншими особами; 9.3.4. розпоряджається коштами та майном Установи відповідно
до законодавства та цього Статуту; 9.3.5. укладає договори, видає довіреності, відкриває в
установах банків рахунки; 9.3.6. несе відповідальність за формування та виконання
фінансових планів; 9.3.7. складає та представляє на затвердження Дирекції
штатний розпис та структуру Установи; 9.3.8. призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Установи, керівників філій; 9.3.9. видає накази та розпорядження щодо діяльності
Установи, визначає режим її роботи та затверджує посадові
обов'язки працівників Установи; 9.3.10. підписує від імені адміністрації Установи колективний
договір; 9.3.11. затверджує положення про структурні підрозділи,
філії; 9.3.12. підписує в установленому законодавством порядку
фінансову та статистичну звітність. Директор разом з головним
бухгалтером Установи несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення й достовірність бухгалтерського обліку,
фінансової та статистичної звітності; 9.3.13. здійснює цільове використання коштів згідно із
статутними напрямками діяльності Установи та відповідно до
затвердженого фінансового плану; 9.3.14. здійснює інші функції відповідно до законодавства та
цього Статуту. Директор Установи підконтрольний та підзвітний Дирекції. Директор Установи один раз на рік звітує правлінню про
діяльність Установи та виконання передбачених цим Статутом
завдань.
9.4. Фонд реалізує свої права щодо контролю за діяльністю
Установи через Дирекцію шляхом: 9.4.1. погодження Дирекцією річних фінансових планів
Установи; 9.4.2. затвердження Дирекцією річних інвестиційних планів
Установи та інвестиційних планів на середньострокову перспективу
згідно з затвердженими правлінням Фонду фінансовими планами; 9.4.3. прийняття Дирекцією рішень щодо проведення
аудиторських перевірок Установи; 9.4.4. надання згоди Дирекцією на оренду майна і пропозицій
щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне
використання орендованого майна; 9.4.5. здійснення Дирекцією контролю за ефективним
використанням та збереженням об'єктів власності Установи; 9.4.6. здійснення інших функцій відповідно до законодавства,
рішень правління Фонду та цього Статуту.
9.5. Для нагляду за управлінням майном Установи правління
Фонду може своїм окремим рішенням утворювати наглядову раду.
Порядок роботи наглядової ради, її права і обов'язки визначаються
правлінням Фонду.
9.6. Трудовий колектив, його повноваження та колективний
договір: 9.6.1. трудовий колектив Установи складається з усіх
громадян, які своєю працею беруть участь у її діяльності на
підставі трудового договору (угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з Установою; 9.6.2. основною формою здійснення повноважень трудового
колективу є загальні збори, які скликаються у разі необхідності,
але не рідше ніж один раз на рік; 9.6.3. загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту; 9.6.4. трудовий колектив за поданням директора Установи
затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; 9.6.5. інша діяльність трудового колективу здійснюється
відповідно до законодавства.
9.7. Посадові особи Установи щодо врегулювання питань
соціально-трудових відносин діють відповідно до Статуту,
колективного договору та законодавством.
11. Господарська та соціальна діяльність Установи
11.1. Установа, в межах, передбачених законодавством, може
здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність
відповідає меті, для якої вона була створена, та сприяє її
досягненню.
11.2. Використання прибутку Установи, який спрямовується на
її розвиток, здійснюється відповідно до затвердженого фінансового
плану з урахуванням вимог Господарського кодексу України
( 436-15 ) та інших законів та нормативно-правових актів.
11.3. Установа може здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність згідно із законодавством.
12. Ліквідація та реорганізація Установи
12.1. Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням
правління Фонду або господарського суду згідно із законодавством.
12.2. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється правлінням Фонду. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Дирекції та Установи в
особі її органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації
визначаються законодавством.
12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження щодо управління Установою. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Установи, подає його
правлінню Фонду. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають
в договірних відносинах з Установою, що ліквідується,
повідомляються про її ліквідацію в письмовій формі.
12.4. Установа вважається ліквідованою з дня внесення до
державного реєстру запису про припинення її діяльності.
12.5. Рішення щодо використання майна Установи, що залишилося
після сплати всіх обов'язкових платежів, задоволення вимог
кредиторів та погашення заборгованості по заробітної платі,
приймається правлінням Фонду.
12.6. У разі ліквідації чи реорганізації Установи
працівникам, які звільняються, гарантується збереження їх прав та
інтересів відповідно до законодавства про працю.
12.7. Зміни до цього Статуту схвалюються правлінням Фонду,
затверджуються Дирекцією та реєструються відповідно до
законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: