open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2003 N 12
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства палива та енергетики

N 24 ( v0024558-03 ) від 19.01.2003 }
Про затвердження Порядку проведення

щорічної оцінки виконання державними службовцями

покладених на них обов'язків і завдань

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців" Головне
управління державної служби України своїм наказом від 31 травня
2002 року N 39 ( v0039351-02 ) "Про затвердження Загальних
методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань"
затвердило Загальні методичні рекомендації щодо проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка). Щорічна оцінка має стати одним з важливих компонентів
управління персоналом, сприяти покращанню добору і розстановки
кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних
службовців, визначенню їх потенціалу, потреб у підвищенні
кваліфікації та особистому розвитку, плануванню кар'єри,
вдосконаленню процесу планування та організації діяльності
державного службовця, аналізу посадових інструкцій. Оцінюючи виконання державними службовцями своїх обов'язків
(згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових і
позапланових завдань (відповідно до плану діяльності структурного
підрозділу та доручень, які отримані в оперативному порядку),
необхідно використовувати особисті плани державних службовців. З метою забезпечення вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) і Загальних
методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань
( v0039351-02 ) у центральному апараті і Державному департаменті
вугільної промисловості Мінпаливенерго України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями апарату Мінпаливенерго покладених на них
завдань та обов'язків, що додається (додаток 1).
2. Головному управлінню кадрової політики (Мамчій) і
Головному адміністративному управлінню (Назаренку) у тижневий
термін забезпечити структурні підрозділи центрального апарату і
Державного департаменту вугільної промисловості Мінпаливенерго
формою бланка щорічної оцінки виконання державними службовцями
посадових обов'язків і завдань на паперових, а Управлінню
взаємодії з комітетами Верховної Ради України, засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю (Пахно) - на електронних
носіях за зразком, що додається (додаток 2).
3. Керівникам Державного департаменту вугільної
промисловості, департаментів, головних управлінь, самостійних
управлінь і відділів:
3.1. Організувати роботу щодо проведення щорічної оцінки у
підвідомчих структурних підрозділах упродовж січня-лютого 2003 р.
3.2. До 25.02.2003 надати Головному управлінню кадрової
політики (Мамчій) заповнені бланки щорічної оцінки для перевірки і
долучення їх до особових справ державних службовців.
3.3. До 01.03.2003 забезпечити складання державними
службовцями підвідомчих структурних підрозділів особистих планів
роботи на 2003 рік згідно з додатком 1 до форми бланка щорічної
оцінки, виходячи з річних планів роботи структурних підрозділів.
Взяти до уваги, що до особистих планів державного службовця
упродовж року можуть вноситися зміни і доповнення з урахуванням
поточної роботи.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар В.Лушкін

Додаток 1

до наказу Мінпаливенерго

16.01.2003 N 12

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями

апарату Мінпаливенерго покладених

на них обов'язків і завдань

Загальна частина
Запровадження системи оцінок під час підбиття підсумків
виконання державними службовцями своїх обов'язків і завдань з
метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної
служби та професійними досягненнями державних службовців
передбачено Стратегією реформування системи державної служби,
затвердженою Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. N 599
( 599/2000 ).
На виконання заходів з реалізації зазначеної Стратегії
( 599/2000 ) Кабінет Міністрів України постановою від 28 грудня
2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п ) затвердив нову редакцію Положення
про проведення атестації державних службовців. Цим Положенням
визначено, що у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка
виконання державними службовцями покладених на них завдань та
обов'язків (далі - щорічна оцінка).
Така оцінка проводиться безпосередніми керівниками
(керівниками структурних підрозділів). У випадках відсутності
(хвороба, довготривале відрядження тощо) безпосереднього керівника
або якщо безпосередній керівник працює не повний звітний рік
щорічну оцінку можуть проводити заступники керівника структурного
підрозділу.
Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, державні
службовці Патронатної служби і Служби Державного секретаря
Мінпаливенерго та державні службовці, призначені на посаду у
звітному періоді, а також працівники Служби безпеки України,
відряджені до Мінпаливенерго.
При оцінюванні виконання державними службовцями обов'язків
(згідно з посадовими інструкціями), та покладених на них планових
і позапланових завдань (відповідно до плану роботи структурного
підрозділу), необхідно використовувати особисті плани державних
службовців. Цей план є робочим документом, який формується
державним службовцем за дорученнями безпосереднього керівника.
Упродовж року до особистого плану можуть вноситися зміни і
доповнення на підставі документів, за якими підрозділу надаються
позапланові завдання (доручення, накази, розпорядження керівництва
Міністерства, рішення колегії тощо).
Отже, оцінювання виконання державними службовцями покладених
на них завдань і обов'язків є процедурою перевірки діяльності
державних службовців відповідно до посадових інструкцій, особистих
планів роботи та порівняння якості їх роботи із визначеними
критеріями і показниками, що здійснюється безпосереднім керівником
шляхом спостереження та контролю.
Критерії та показники якості роботи державних службовців
поділяються на загальні (характерні для усіх державних службовців)
та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного
структурного підрозділу). Зазначені критерії та показники
пов'язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами.
Наприклад, якість, кількість, своєчасність результатів роботи,
продемонстровані державним службовцем, поведінка, вміння, навички
та компетентність, рівень знань, етичні стандарти або інтегровані
показники діяльності.
Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і
справедливості на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
Критерії та показники щорічної оцінки якості роботи
державного службовця за необхідності можуть переглядатись.
Організація і проведення щорічної оцінки
Щорічна оцінка проводиться у центральному апараті
Міністерства палива та енергетики України у січні.
До початку проведення оцінювання керівники структурних
підрозділів мають ознайомити усіх державних службовців із Порядком
проведення щорічної оцінки та критеріями і показниками якості
роботи.
Процедура проведення щорічної оцінки складається з етапів: - підготовчий (2-10 січня) До проведення щорічної оцінки
мають попередньо готуватися як державний службовець, так і його
безпосередній керівник. У цей період аналізується виконання
завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях,
положеннях про структурні підрозділи, особистих планах, а також
наданих окремими дорученнями у звітний період; встановлюється дата
проведення співбесіди. Державні службовці ознайомлюються з планом
роботи підрозділу на наступний рік, відповідно до якого готують
пропозиції до особистого плану; - оцінювання здійснюється: державним службовцем (через
самооцінювання (10-20 січня)) шляхом письмового заповнення
розділів 1, 2, 3 Форми бланка щорічної оцінки. Державний
службовець може висловити свою точку зору на проблемні області, а
також встановити для себе конкретні цілі для удосконалення
професіоналізму і передати заповнену форму бланка щорічної оцінки
безпосередньому керівнику у дводенний термін після визначеної вище
дати.
Безпосередній керівник оцінює (20-31 січня) виконання
державним службовцем посадової інструкції, особистого плану,
визначеного на початку звітного періоду (виконання усіх завдань,
своєчасність, якість, результативність, а також чи були: переноси
термінів та їх причини, зміни до плану, додаткові завдання),
заповнюючи розділ 4 Форми бланка щорічної оцінки, додатки 1, 2 до
неї. Оцінка має бути обґрунтованою, базуватися на конкретних
прикладах. Безпосередній керівник має відмітити хороші показники
роботи державного службовця, рівень знань, вмінь, професійні та
ділові якості державного службовця, які він використав при
виконанні службових обов'язків, тобто його сильні сторони.
Одночасно у своїх коментарях безпосередній керівник недвозначно
вказує на недоліки в роботі державного службовця та шляхи їх
подолання.
Заповнену Форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник
передає державному службовцю для ознайомлення з оцінкою і
призначає дату співбесіди у п'ятиденний термін з дня одержання
форми бланка щорічної оцінки державним службовцем; - співбесіда та підписання результатів обговорення
проводиться безпосереднім керівником з державним службовцем з
метою обговорення результатів оцінки роботи державного службовця
за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо
виконання завдань, визначення необхідності підвищення
кваліфікації.
У ході співбесіди, як правило, обговорюються результативність
у контексті посадових обов'язків та запланованих завдань, успіхи і
причини невдач, заходи щодо подолання перешкод, які виникають у
роботі, прагнення і потреби розвитку, особисті плани на майбутній
період у світлі пріоритетів структурного підрозділу.
Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім
керівником і державним службовцем Форми бланка щорічної оцінки
(розділ 5); - затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки здійснюється після ознайомлення із результатами оцінювання.
Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та
пропозиції (розділ 6 Форми бланка щорічної оцінки), а також
провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди у п'ятиденний
термін з дня одержання Форми бланка щорічної оцінки; - заключний етап. Форма бланка щорічної оцінки до 25 лютого
кожного року направляється Головному управлінню кадрової політики,
яке перевіряє її повноту заповнення і долучає до особової справи.
Схема затвердження щорічної оцінки
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Хто оцінює | Хто затверджує | ----------------------+--------------------+--------------------| Спеціаліст 1 |Начальник відділу |Начальник відділу | категорії, провідний, |управління |управління, | головний спеціаліст | |Головного | | |управління, директор| | |департаменту | ----------------------+--------------------+--------------------| Завідувач сектору, |Начальник |Начальник Головного | начальник відділу у |управління, |управління, директор| складі управління |Головного управління|департаменту | ----------------------+--------------------+--------------------| Начальник управління у|Начальник Головного |Заступник Державного| складі Головного |управління, директор|секретаря | управління |департаменту | | департаменту | | | ----------------------+--------------------+--------------------| Начальник самостійного|Заступник Державного|Державний секретар | відділу управління |секретаря згідно з | | |розподілом | | |обов'язків | | ----------------------+--------------------+--------------------| Начальник Головного |Заступник Державного|Державний секретар | управління, директор |секретаря згідно з | | департаменту |розподілом | | |обов'язків | | -----------------------------------------------------------------
Результати щорічної оцінки
Результати щорічної оцінки враховуються при атестації
державних службовців, а також при розгляді питань просування по
службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених
законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при
вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на
державній службі, формування кадрового резерву та інших питань
проходження державної служби.
У випадках, коли державні службовці отримують "низьку" оцінку
виконання покладених обов'язків і завдань, до них можуть
застосовуватися заходи впливу. Наприклад, встановлення певного
терміну для покращання показників роботи, проведення додаткових
співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового
резерву. У разі необхідності можуть застосовуватися заходи
дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством, у
порядку, визначеному статтями 148, 149 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
Оскарження державними службовцями

результатів щорічної оцінки
У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього
керівника, державний службовець у десятиденний термін оформлює
свої зауваження та обґрунтування, з якими звертається до керівника
вищого рівня. Якщо державний службовець залишився невдоволений
рішенням керівників, він може оскаржити ці рішення Державному
секретареві, який призначає на посаду та звільняє з посад
державних службовців, або міністру у такий же термін.
Примітка. Додаток 1 до форми бланка щорічної оцінки
заповняється за результатами роботи за 2003 рік.
Начальник Головного
управління кадрової політики Л.Мамчій

Додаток 2

до наказу Мінпаливенерго

16.01.2003 N 12

ФОРМА БЛАНКА

щорічної оцінки виконання державним

службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про особу
------------------------------------------------------------------ Прізвище | | ---------------------------+------------------------------------| Ім'я | | ---------------------------+------------------------------------| По батькові | | ---------------------------+------------------------------------| Дата народження | | ---------------------------+------------------------------------| Назва підрозділу | | ---------------------------+------------------------------------| Назва посади | | ---------------------------+------------------------------------| Дата зайняття посади | | ----------------------------------------------------------------| Звітний період | -----------------------------------------------------------------
2. Стислий зміст посадових обов'язків Заповнюється державним службовцем - стисло зазначається зміст
посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях
(положеннях про структурні підрозділи), а також: зміни, якщо такі
сталися протягом року.
3. Самооцінка Заповнюється державним службовцем: 1) Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої
посадові обов'язки? Навести окремі приклади, які підтверджують
Вашу професійну компетентність. 2) Вказати кількість планових завдань, які Вами виконано і
які не виконано (поясніть, чому). Зазначити кількість позапланових
завдань (перевірок, відряджень, організація семінарів, інше), які
Ви виконували. 3) Які окремі доручення (завдання), які мали ключове значення
для роботи Вашого структурного підрозділу або Мінпаливенерго (крім
оперативних завдань) доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи
в групах щодо розробки відповідних програм, актів законодавства? 4) Навести приклади щодо публікації у фахових виданнях, якщо
такі були протягом року. Надати інформацію про навчання
(підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного
рівня).
4. Оцінка безпосереднім керівником 1) Дається оцінка виконання державним службовцем посадових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях та завдань,
викладених у особистому плані роботи, а також ступінь участі та
якості виконання окремих доручень. 2) Керівник коментує рівень знань, вмінь, професійні якості,
здібності (звертаючи увагу на сильні і слабкі сторони) державного
службовця в контексті покладених на нього завдань і обов'язків. 3) Інші коментарі
5. Висновки, пропозиції та рекомендації, як наслідок
обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними
службовцями посадових обов'язків і завдань.
Підсумкова оцінка
------------------------------------------------------------------ Низька | Задовільна | Добра | Висока | -----------------+-------------+---------------+----------------| Спостерігається |Досягає |Цілковите |Перевищує | відставання, |певних |досягнення |очікувані | потребує |результатів, |результатів, |результати, | покращання роботи|володіє |володіння |виявляє | |необхідним |навичками і |ґрунтовні знання| |обсягом |вміннями |і навички | |навичок | | | -----------------------------------------------------------------
Державний службовець і безпосередній керівник мають поставити
свої підписи на підтвердження того, що результати оцінювання
обговорені, та складений особистий план на наступний рік. Безпосередній керівник підбиває підсумки за результатами
співбесіди, надавши пропозиції та рекомендації державному
службовцю, якого оцінює.
Підпис державного службовця Підпис керівника, який проводив

щорічну оцінку __________________________ _______________________________ Дата Дата
6. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і
завдань Чи погоджується керівник вищого рівня з оцінкою, даною
безпосереднім керівником у розділі 5? Навести будь-які інші приклади щодо потенційних можливостей
державного службовця.
Підпис ____________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________

(повністю)
Дата ______________________________________________

Додаток 1

до Форми бланка щорічної

оцінки

ОСОБИСТИЙ ПЛАН

на ____ рік

------------------------------------------------------------------ N | Назва завдання | Термін | Результат виконання | | | |-------------------------------| | | | державним |безпосереднім | | | | службовцем |керівником(*) | ---+----------------+-----------+----------------+--------------| | | | | | ---+----------------+-----------+----------------+--------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Доповнення до плану
------------------------------------------------------------------ N | Назва завдання | Термін | Результат виконання | | | |-------------------------------| | | | державним |безпосереднім | | | | службовцем |керівником(*) | ---+----------------+-----------+----------------+--------------| | | | | | ---+----------------+-----------+----------------+--------------| | | | | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* Коментар безпосереднього керівника.

Додаток 2

до Форми бланка щорічної

оцінки

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

загальних критеріїв та показників

якості роботи державного службовця

---------------------------------------------------------------------------- N | Критерії | РІВНІ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗАВДАНЬ | з/п| |--------------------------------------------------------| | | Низький |Задовільний| Добрий | Високий | --------------------------------------------------------------------------| 1. Виконання обов'язків і завдань | --------------------------------------------------------------------------| 1. |Обсяг роботи,|не відповідає|відповідає |повністю |перевищує | |що |очікуваному, |сподіванням|відповідає |сподівання | |виконується |витрачає | |сподіванням |витрачає набагато| | |значний час | | |менше часу | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 2. |Якість роботи|результати |результати |результатами|результати вищої | | |потрібно |роботи |роботи можна|якості | | |постійно |майже не |користувати-| | | |принципово |потребують |ся | | | |виправляти |виправлень | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 3. |Планування |низький |вміє |вміє |організованість і| |роботи |рівень |організову-|організову- |зібраність | | |планування |вати свою |вати свою |висока; робота | | |повсякденної |роботу, |роботу, |організовується | | |роботи; в |робота |постійно |цілеспрямовано, | | |роботі |виконується|підвищує |використовуються | | |допускає |із |власну |допоміжні засоби | | |прояви |додержанням|культуру | | | |метушні, дії |термінів, |планування; | | | |часто не |складніші |робота | | | |продумані; |завдання |виконується | | | |робота |виконуються|раціонально,| | | |виконується |із |з постійним | | | |нераціонально|незначним |додержанням | | | |із постійним |порушенням |термінів | | | |порушенням |термінів | | | | |термінів | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | --------------------------------------------------------------------------| 2. Професійна компетентність | --------------------------------------------------------------------------| 4. |Професійні |знання |володіє |володіє |володіє | |знання |поверхові, |спеціаль- |системними |глибокими, | | |несистемні, |ними |знаннями, |міцними і | | |професійні |знаннями, |здатний до |всебічними | | |завдання |достатніми |вирішення |знаннями, має | | |самостійно |для задо- |творчих |цілісне уявлення | | |вирішувати |вільного |завдань |про системність; | | |складно |вирішення |професійного|гнучкість | | | |завдань |характеру |мислення дозволяє| | | |професійно-| |вирішувати | | | |го | |складні завдання | | | |характеру | |теоретичного | | | | | |характеру у | | | | | |професійній сфері| -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 5. |Професійні |розвинені |розвинені |розвинені та|високорозвинені | |вміння і |недостатньо, |посередньо,|забезпечують|та забезпечують | |навики |потребує |забезпе- |необхідний |виконання | | |постійної |чують |рівень |практичних | | |сторонньої |необхідний |виконання |завдань | | |допомоги |рівень |професійних |професійного | | | |виконання |завдань |характеру на | | | |професійних| |високому рівні | | | |завдань при| | | | | |сторонній | | | | | |допомозі | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 6. |Уміння |важко |взагалі |Чітко і |логічно | |формулювати |зрозуміти, |легко |переконливо |побудовані | |точку зору |обмежений |зрозуміти, |викладає |висловлення, | |(усно, |словниковий |достатньо |думки, |влучний вибір | |письмово) |запас, |володіє |вільно |належної лексики | | |документи |державною |володіє |та формулювань, у| | |потрібно |мовою, має |державною |документах завжди| | |докорінно |належний |мовою, |впорядковані, | | |переробляти, |вибір |документи не|вільно викладені | | |незадовільно |формулю- |потребують |думки | | |володіє |вань, у |виправлень | | | |державною |документи | | | | |мовою |вносяться | | | | | |незначні | | | | | |зміни | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 7. |Готовність до|здебільшого |працює з |проявляє |ініціативний, | |дій, |пасивний, |власної |ініціативу, |творчо | |ініціатива |безініціатив-|волі, |активний, не|відноситься до | | |ний, елементи|проявляє |позбавлений |вирішення | | |творчого |ініціативу |творчого |практичних | | |підходу до |за необхід-|відношення |завдань, здатний | | |справи не |ністю, |до справи; |генерувати | | |проявляються;|активністю |наполегливий|обґрунтовані ідеї| | |потребує |і творчим | |та пропозиції, | | |постійного |відношенням| |які заслуговують | | |спонукання до|до справи | |на увагу і сприяє| | |роботи |не | |їх реалізації | | | |виділяється| | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 8. |Оперативність|повільно |пристосо- |сприймає |швидко приймає | |мислення |сприймає нові|вується до |нові |нові завдання і | | |завдання, |нових |завдання |ситуації, | | |виявляє |завдань і |охоче, |визначає значущі | | |незадоволення|ситуацій на|розуміє їх |фактори та суть | | |у разі зміни |роботі |суть та |справи | | |завдання або | |пов'язані з | | | |звичайних | |ними | | | |обставин | |проблеми, | | | | | |орієнтується| | | | | |у нових | | | | | |ситуаціях | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 9. |Працездат- |працездат- |працездат- |працездат- |працездатність | |ність та |ність низька,|ність |ний, |висока, витримує | |витривалість |збільшення |задовільна,|збільшення |тривале | | |навантаження |збільшення |навантаження|навантаження, | | |погіршує |навантажен-|не впливає |відповідає | | |якість |ня, як |на якість |активністю на | | |роботи, |правило, не|роботи |підвищення вимог | | |втрачає |впливає на | | | | |впевненість |якість | | | | | |роботи | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 10.|Відповідаль- |виявляє |виявляє |почуття |високо розвинені | |ність |байдужість, |почуття |відповідаль-|почуття | | |безвідповіда-|відповіда- |ності |обов'язку; | | |льність, |льності |виявляє |виконавча | | |схильність до|нестабіль- |постійно |дисципліна | | |невиконання |но, | |відмінна; | | | |потребує | |надійний у | | | |постійного | |вирішенні завдань| | | |контролю за| |повсякденної | | | |виконанням | |діяльності | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 11.|Самостійність|до прийняття |здатний до |у прийнятті |високорозвинена | | |самостійних |прийняття |рішень, як |здібність до | | |рішень |самостійних|правило, |обґрунтованого | | |підготовлений|рішень, але|самостійний;|прийняття | | |недостатньо; |вони не |здатний |самостійних | | |у разі |завжди |аналізувати |рішень; володіє | | |виникнення |бувають |і |навичками | | |найменших |обґрунтова-|прогнозувати|передбачення; в | | |проблем |ними; у |події; у |критичних | | |потребує |критичних |критичних |ситуаціях здатний| | |стороннього |ситуаціях |ситуаціях |до продуманих і | | |втручання |допускає |здатний до |рішучих дій; | | | |прояви |рішучих дій;|самостійно | | | |нерішучості|виконує |вирішує складні | | | | |завдання без|проблеми | | | | |сторонньої | | | | | |допомоги | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 12.|Здатність до |якостей |здатний |здатний |володіє | |лідерства |лідера не має|позитивно |позитивно |високорозвиненими| | |і не |впливати на|впливати на |здібностями | | |намагається |людей, але |людей, має |позитивного | | |мати; у |у |якості |впливу на людей, | | |колективі |практичній |лідера |якості лідера | | |непомітний |діяльності | |виявлені яскраво | | | |цим корис- | | | | | |тується | | | | | |рідко | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 13.|Здатність до |професійний |професійний|працює над |активно, | |накопичення, |досвід |досвід |підвищенням |цілеспрямовано, | |поновлення і |накопичує |накопичує і|і оновленням|систематично і | |творчого |повільно, |оновлює по |професійного|результативно | |застосування |професійні |мірі необ- |досвіду |працює над | |професійного |завдання |хідності, |сумлінно, |підвищенням | |досвіду |вирішує лише |результати |результатив-|професійних | | |традиційними |діяльності |но; має |знань, вмінь і | | |методами, |не |новаторські |навичок; здатний | | |професійне |виділяються|підходи у |реалізувати і | | |новаторство |із-за |професійній |підтримати нове у| | |не сприймає |консерва- |діяльності |професійній сфері| | |або заперечує|тивного | | | | | |підходу до | | | | | |нового, | | | | | |працює за | | | | | |шаблоном | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | --------------------------------------------------------------------------| 3. Етика поведінки | --------------------------------------------------------------------------| 14.|Етика |рівень |рівень |культурний у|володіє високим | |поведінки, |культури |культури |поведінці з |рівнем культури | |стиль |поведінки і |поведінки і|людьми, у |поведінки і | |спілкування |спілкування з|спілкування|спілкуванні |спілкування з | | |людьми |з людьми |тактовний, |людьми; властива | | |низький, |задовіль- |доброзичли- |гнучкість у | | |допускає |ний, але не|вий |використанні | | |елементи |завжди | |стилів | | |нетактовного,|адекватний | |спілкування і | | |грубого |відповідній| |поведінки, у | | |відношення до|ситуації | |критичних | | |оточуючих; | | |ситуаціях завжди | | |поведінка не | | |поводиться | | |відповідає | | |коректно і | | |конкретній | | |водночас з | | |ситуації | | |розумінням | | |(невпевнена, | | | | | |неввічлива, | | | | | |зухвала) | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 15.|Співробітниц-|рідко надає |співпрацює |плідно |виявляє здібності| |тво |допомогу, |з іншими, |співпрацює з|до роботи у | | |часто не |пропонує |іншими, |колективі, надає | | |інформує |допомогу, |пропонує |цінні імпульси | | |інших |регулярно |допомогу, |для досягнення | | | |інформує |регулярно |спільної мети | | | | |інформує | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 16.|Дисциплінова-|систематично |дотримуєть-|дисципліно- |високодисципліно-| |ність |порушує |ся правил |ваний, |ваний, суворо і | | |правила |внутрішньо-|правила |точно | | |внутрішнього |го |внутрішнього|дотримується | | |трудового |трудового |трудового |правил | | |розпорядку та|розпорядку |розпорядку і|внутрішнього | | |етики |та правил |етики |трудового | | |поведінки |етики |поведінки |розпорядку та | | | |поведінки, |виконує без |правил етики | | | |але час від|порушень | | | | |часу | | | | | |потребує | | | | | |контролю | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | --------------------------------------------------------------------------| Критерії за пунктами 17-21 заповнюються тільки для керівних працівників | --------------------------------------------------------------------------| 17.|Здатність до |неспроможний |репрезентує|репрезентує |цілеспрямовано | |переговорів |репрезентува-|точку зору |точку зору |репрезентує точку| | |ти точку |професійно,|професійно, |зору, не | | |зору, |конкретно |конкретно, |ігноруючи | | |аргументація | |може |належних | | |невпевнена, | |переконливо |контраргументів | | |непереконлива| |аргументува-| | | | | |ти | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 18.|Уміння |не сприяє |ретельно |визначає |чітко визначає | |організовува-|впорядкуванню|вивчає мету|мету і |мету і | |ти роботу |робочого |і |пріоритети; |пріоритети, | |підлеглих |процесу, |пріоритети;|забезпечує |оптимально | | |розподіляє |доцільно |регулярне |організовує | | |завдання з |розподіляє |інформування|робочий процес, | | |затримкою і |робочі |підлеглих; |розподіляючи | | |недоцільно |завдання |раціонально |завдання, досягає| | | | |розподіляє |максимальної | | | | |робочі |ефективності | | | | |завдання | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 19.|Професіона- |нечітке, |пояснює |чітко |роз'яснює | |лізм у |незрозуміле |завдання; |пояснює |завдання | |керівництві |формулювання |не завжди |поставлені |доступно, | |роботою |завдань |надає |завдання; |докладно; вчасно | |підрозділу | |потрібну |надає |консультує | | | |інформацію |потрібну | | | | |та |інформацію | | | | |професійні |та | | | | |поради |професійні | | | | | |поради | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 20.|Контроль |контроль |епізодично |систематично|контроль здійснює| | |відсутній |контролює |контролює |вміло та | | |взагалі або |виконання |виконання |ненав'язливо, | | |неефективний |поставлених|поставлених |результати якого | | |чи надмірний |завдань |завдань |ефективні | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| 21.|Оцінка та |не усвідомлює|ознайомле- |ознайомлений|ретельно та | |заохочення |досягнення та|ний з |з досягнен- |детально вивчає | |співробітни- |можливості |досягнен- |нями та |досягнення та | |ків |працівників, |нями та |можливостями|можливості | | |не знає їх |можливостя-|працівників,|працівників, | | |здібностей та|ми праців- |вірно оцінює|цілеспрямовано | | |інтересів, не|ників; |здібності та|стимулює їх | | |підтримує |намагається|поважає їх |інтереси та | | |заходів з |оцінювати |інтереси, |здібності, | | |підвищення |здібності |підтримує |ефективно | | |кваліфікації,|та поважати|заходи з |спонукає до | | |заважає |їх |підвищення |самостійності | | |самостійності|інтереси; |кваліфіка- |мислення та дій | | |співробітни- |підтримує |ції, стиму- | | | |ків |заходи з |лює самос- | | | | |підвищення |тійність | | | | |кваліфіка- |мислення | | | | |ції |та дій | | -----------------+-------------+-----------+------------+-----------------| необхідне | | | | | позначити: | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: