open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2007 N 12
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету фінансового моніторингу

N 143 ( v0143387-08 ) від 25.06.2008 }
Про створення тендерного

комітету Державного комітету

фінансового моніторингу України

Для організації та проведення Державним комітетом фінансового
моніторингу України процедур закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти, у відповідності до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт та послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року
N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Створити тендерний комітет Державного комітету фінансового
моніторингу України у складі згідно додатка N 1.
2. Затвердити Положення про тендерний комітет Державного
комітету фінансового моніторингу України (додаток N 2).
3. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
N 4 від 06.01.2005 р. вважати таким, що втратив чинність.
4. Сектору забезпечення діловодства (Цапліна Н.М.) ознайомити
з цим наказом членів тендерного комітету. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова С.Г.Гуржій

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

17.01.2007 N 12

СКЛАД

тендерного комітету Державного

комітету фінансового моніторингу України

Зубрій В.П. - перший заступник Голови

Держфінмоніторингу України - голова

тендерного комітету
Члени тендерного комітету:
Клюшке С.М. - заступник Голови Держфінмоніторингу

України;
Давидюк В.С. - директор Департаменту інформаційних

технологій Держфінмоніторингу України;
Твердохліб І.П. - директор Департаменту аналітичної роботи

Держфінмоніторингу України;
Стецюк Ю.В. - заступник директора Департаменту

інформаційних технологій - завідуючий

сектором супроводження інформаційних

систем Держфінмоніторингу України;
Поплевічева Н.Г. - начальник Відділу фінансового

забезпечення Держфінмоніторингу України;
Коноваленко В.С. - завідуючий Сектором режиму та безпеки

Держфінмоніторингу України;
Хоменко А.П. - завідуючий Сектором господарського

забезпечення Держфінмоніторингу України;
Песиголовець Я.О. - начальник відділу претензійно-позовної

та договірної роботи Юридичного управління

Держфінмоніторингу України;
Киричок І.М. - головний спеціаліст - з питань

забезпечення державних закупівель

Державного комітету фінансового

моніторингу України;
Чев'юк К.В. - завідуючий Сектором

контрольно-ревізійної роботи.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

17.01.2007 N 12

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Державного

комітету фінансового моніторингу України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
Державного комітету фінансового моніторингу України (далі -
Тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність
його членів.
1.2. Тендерний комітет створюється наказом Державного
комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг
України) для організації та проведення процедур закупівлі товарів,
робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності
у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів
Тендерного комітету та їх неупередженості. У своїй роботі Тендерний комітет керується Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), іншими нормативно-правовими актами з питань
закупівель товарів, робіт і послуг, а також цим Положенням.
2. Організація та порядок роботи

Тендерного комітету
2.1. Склад Тендерного комітету затверджується наказом
Держфінмоніторингу України. Членами Тендерного комітету є представники Держфінмоніторингу
України в кількості не менше 5 осіб. До складу Тендерного комітету не можуть входити посадові
особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи
об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.
2.2. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається наказом Держфінмоніторингу України та
є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.
Голова Тендерного комітету організовує його роботу і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на комітет
функцій.
2.3. Голова Тендерного комітету призначає заступника
(заступників) голови, відповідального секретаря та визначає
функції кожного члена Тендерного комітету.
2.4. За рішенням голови Тендерного комітету можуть
створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань,
що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись
у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних
підрозділів замовника.
2.5. Робоча група з представників Тендерного комітету
в складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель. Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель відповідно до
вимог тендерної документації та оформити протокол про результати
розкриття тендерних пропозицій.
2.6. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби. На засіданнях Тендерного комітету
підлягають розгляду питання відповідно до його функцій.
2.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів
у присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету.
У разі рівного розподілу голосів голос голови Тендерного комітету
є ухвальним.
2.8. Рішення Тендерного комітету оформляється протоколом,
який підписується усіма членами Тендерного комітету, які брали
участь у голосуванні.
2.9. Члени Тендерного комітету протягом шести місяців
з моменту вступу до Тендерного комітету мають отримати відповідні
свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи
підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення
процедур закупівель. Повторне підвищення кваліфікації або навчання
здійснюється не рідше одного разу кожні два роки.
2.10. Для отримання експертної та консультаційної підтримки
щодо організації та проведення процедури закупівлі
Держфінмоніторинг України може залучати на договірних засадах
відповідно до законодавства сторонніх осіб, які мають відповідний
досвід роботи в наданні зазначених послуг.
2.11. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші
фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи
Тендерного комітету на договірних засадах відповідно до
законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про
закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про
закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами Тендерного
комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або
бездіяльність Тендерного комітету та службових осіб
Держфінмоніторингу України, учасника чи інших осіб, та за
виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на
підставі рішення Тендерного комітету Держфінмоніторингу України,
та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або
бездіяльністю.
3. Головні функції Тендерного комітету
3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності
закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель; розміщення у визначеному законодавством України порядку
в засобах масової інформації річні плани державних закупівель,
оголошень про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої
кваліфікації, протоколи розкриття тендерних (цінових) пропозицій,
акцептів тендерної пропозиції та повідомлення про результати
торгів, запити щодо цінових пропозицій (котирувань), звітів про
результати здійснення процедури закупівлі, включаючи всі додатки
до нього, оголошень про результати проведеної процедури закупівлі,
інформацію про розгляд скарг, у разі їх надходження (інформацію
про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги) тощо; підготовлення та розсилання необхідної для проведення
процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників
процедур державних закупівель документації; надання роз'яснень учасників процедур державних закупівель
щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх
відповідних запитів; проведення процедури попередньої кваліфікації учасників
процедур державних закупівель у разі її застосування; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства тощо.
4. Права та обов'язки

Тендерного комітету
4.1. Тендерний комітет має право: від імені Держфінмоніторингу України в межах наданих
повноважень та визначених функцій виступати організатором
проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг); готувати та подавати на затвердження Голові
Держфінмоніторингу України проекти наказів щодо складу Тендерного
комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів); одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівлі; залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи
в Тендерному комітеті інших працівників Держфінмоніторингу України
та на договірних засадах сторонніх осіб; у межах затвердженого кошторису Держфінмоніторингу України
здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати
тощо.
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності
з чинним законодавством, установленими процедурами закупівлі
та термінами; забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
державних закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі,
об'єктивний та чесний вибір переможця; зберігати конфіденційність інформації; своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на
адресу Держфінмоніторингу України скарг від учасників процедур
державних закупівель, що беруть участь у торгах (тендерах), щодо
можливих порушень процедур закупівель; своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження Голові Держфінмоніторингу України тощо.
5. Повноваження голови, відповідального

секретаря та інших членів

Тендерного комітету
5.1. Голова Тендерного комітету: планує проведення засідань Тендерного комітету та веде
засідання; пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного
комітету; приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп
Тендерного комітету; вносить на розгляд Голови Держфінмоніторингу України
пропозиції щодо змін у складі Тендерного комітету; приймає рішення щодо проведення позапланових засідань
Тендерного комітету; подає письмові роз'яснення Голові Держфінмоніторингу України
при виявленні порушень у роботі Тендерного комітету, зокрема,
внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного
законодавства скарги від постачальників (виконавців), що беруть
чи брали участь у процедурах закупівлі тощо.
5.2 Голова Тендерного комітету призначає заступника
(заступників), які у разі відсутності виконує обов'язки голови
Тендерного комітету.
5.3. До обов'язків секретаря Тендерного комітету належать: ведення та оформлення протоколів засідань Тендерного
комітету; забезпечення оперативного інформування членів Тендерного
комітету стосовно організаційних питань його діяльності, виконання
інших організаційних робіт за дорученням голови Тендерного
комітету; складання за результатами роботи Тендерного комітету звіту
щодо кожної процедури закупівлі тощо.
5.4. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні
Тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати
функції секретаря іншому члену Тендерного комітету.
5.5. Члени Тендерного комітету на засіданнях Тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
державних закупівель у разі її застосування, оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі.
5.6. Члени Тендерного комітету мають право: брати участь
в усіх засіданнях Тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій учасників процедур державних закупівель,
виносити питання на розгляд Тендерного комітету, а також мають
право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань
Тендерного комітету.
5.7. Члени Тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних
нормативно-правових актів Держфінмоніторингу України, цього
Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні
пропозиції учасників процедур державних закупівель, забезпечувати
збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета
діяльності Тендерного комітету.
6. Витрати на організацію

та проведення процедур закупівлі
6.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури
закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету
затверджується Головою Держфінмоніторингу України.
6.2. Члени Тендерного комітету рішенням Голови
Держфінмоніторингу України за поданням голови Тендерного комітету
в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за
якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією
процедур закупівель, зокрема, за виконання завдань у неробочий
час.
7. Відповідальність членів

Тендерного комітету
7.1. Голова Тендерного комітету, відповідальний секретар
та інші члени Тендерного комітету відповідно до своїх повноважень
несуть відповідальність згідно із законодавством за порушення,
допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та
об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності
та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні
звітності.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: