open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

28.02.2012  № 11

{Наказ скасовано на підставі Наказу Державного агентства України з питань кіно № 22 від 03.05.2012}

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у галузі кінематографії

З метою удосконалення порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у галузі кінематографії, ефективного використання бюджетних коштів та відповідно до повноважень, визначених Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 404/2011, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Держкіно взяти до керівництва в роботі Методичні рекомендації, затверджені цим наказом.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови С.В. Сьомкіна.

Голова

К.О. Копилова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
агентства України
з питань кіно
28.02.2012  № 11

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у галузі кінематографії

I. Загальні положення

1.1. Цими Методичними рекомендаціями щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у галузі кінематографії (далі - Методичні рекомендації) визначається процедура формування та документального оформлення проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів спрямованих на реалізацію державної політики щодо розвитку кінематографії.

1.2. Метою Методичних рекомендацій є планування, ефективне та раціональне використання коштів на здійснення заходів, які передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік.

1.3. Ці Методичні рекомендації застосовуються Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно), підприємствами, установами, закладами та організаціями, які здійснюють реалізацію відповідних заходів у галузі кінематографії за рахунок коштів, передбачених Держкіно у Державному бюджеті України.

II. Визначення термінів, які застосовуються в Методичних рекомендаціях

2.1. Захід (програма, проект) - це визначений в установленому законодавством порядку актами Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, рішеннями центральних, місцевих органів виконавчої влади або іншими юридичними особами - засновниками комплекс заходів (сукупність дій, засобів), спрямованих на виконання певних завдань і вирішення питань, пов'язаних з реалізацією державної політики стосовно розвитку кінематографії як в Україні, так і за її межами.

2.2. Концертно-мистецькі та культурологічні заходи, творчі програми та проекти, регіональні кінематографічні ініціативи - форма діяльності, яка характеризується заздалегідь визначеними конкретною метою і строком реалізації (досягнення мети) у галузі кінематографії, а також заходи (програми, проекти), що здійснюються підприємствами, установами, закладами та організаціями всіх форм власності для забезпечення культурних і дозвіллєвих потреб громадян.

2.3. План роботи - це основний документ Держкіно для планування роботи з реалізації заходів із зазначенням терміну виконання, місця проведення й відповідальних за їх організацію.

Форма Плану роботи Держкіно затверджена наказом Державного агентства України з питань кіно від 12.12.2011 р. № 57 "Про затвердження Регламенту Державного агентства України з питань кіно".

2.4. Положення про захід (для фестивалів та конкурсів) - це документ, що відображає зміст заходу та має містити основні елементи за зразком згідно із додатком 1.

2.5. Кошторис витрат (індивідуальний кошторис) - це документ про вартість заходу, який визначає загальний обсяг і структуру витрат на підготовку та проведення заходу, передбаченого Планом роботи, за зразком згідно із додатком 2.

2.6. Розрахунковий кошторис витрат на проведення заходу - це документ, що містить розрахунки планових статей витрат на підготовку та проведення заходу та фактичні витрати за здійснені роботи, послуги, складений за зразком згідно із додатком 3.

2.7. Виконавчий кошторис витрат на проведення заходу - це документ, що містить дані про фактичне перерахування та використання коштів, складений за зразком згідно із додатком 4.

Виконавчий кошторис витрат на проведення заходу є невід'ємною частиною творчого звіту або акта про виконані роботи.

2.8. Договір на соціально-творче замовлення - це двостороння угода, складена за зразком згідно із додатком 5, яка укладається між замовником (Держкіно) такого заходу та її виконавцем, який, як правило, є переможцем торгів (тендерів), що проводяться згідно із законодавством України про державні закупівлі.

Реєстрація та облік договорів на соціально-творче замовлення здійснюється фінансово-економічним відділом Держкіно.

2.9. Акт про виконані роботи - документ, складений за зразком згідно із додатком 6, підписання якого здійснюється після проведення заходу, передбаченого договором на соціально-творче замовлення або договором про реалізацію творчого проекту.

2.10. Творчий звіт - документ, складений за зразком згідно із додатком 7, за результатами заходу, проведеного відповідно до наказу Держкіно.

Облік актів про виконані роботи та творчих звітів здійснюється структурним підрозділом Держкіно, відповідальним, згідно із Планом роботи Держкіно, за реалізацію заходу.

2.11. Засновник заходу - фізична та/або юридична особа, що має виключне право на використання об'єкта авторського права і таке право підтверджено відповідним документом.

2.12. Організація - виконавець заходу - підприємство, установа, заклад, організація, що займається підготовкою та проведенням відповідного заходу.

2.13. Учасники - особи, які беруть безпосередню участь у заході і видатки на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок кошторису на проведення заходу.

III. Порядок включення заходів до Плану роботи Держкіно та підготовка документів на їх проведення

3.1. Проект Плану роботи Держкіно на відповідний рік формується із заходів:

3.1.1. передбачених державними програмами, актами Верховної Ради, актами та дорученнями Кабінету Міністрів, Президента, Міністра культури України;

3.1.2. засновником яких є Держкіно;

3.1.3. засновниками яких є органи місцевої влади, підприємства, установи, заклади та організації.

Заходи, визначені підпунктами 3.1.1-3.1.2 цього пункту, включаються до проекту Плану роботи Держкіно на відповідний рік першочергово.

Пропозиції щодо фінансової підтримки заходів, визначених підпунктом 3.1.3 цього пункту, для попереднього формування проекту Державного бюджету України та проекту Плану роботи Держкіно на відповідний рік, подаються підприємствами, установами, закладами та організаціями до 31 грудня поточного року у вигляді листа із зазначенням назви заходу, терміну його проведення. До листа додається заявка на проведення заходу за зразком згідно із додатком 8 та попередній кошторис витрат за зразком згідно із додатком 2.

Для додаткового включення заходів до Плану роботи Держкіно протягом поточного року підприємства, установи, заклади та організації подають до Агентства лист-звернення, заявку на проведення заходу за зразком згідно із додатком 8 та проект розрахункового кошторису витрат за зразком згідно із додатком 3. Також подається зведений кошторис витрат із врахуванням усіх джерел фінансування (в разі фінансування на дольових засадах). Внесення змін до Плану роботи Агентства оформлюється відповідним наказом Держкіно.

3.2. Отримана від підприємств, установ, закладів та організацій інформація опрацьовується структурними підрозділами Держкіно відповідно до їх компетенції та в зведеному вигляді погоджується Головою, першим заступником та заступником Голови відповідно до розподілу обов'язків як попередні пропозиції до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

При цьому здійснюється аналіз проведених (виконаних) заходів у попередніх роках, оцінюється мистецький та/або творчий рівень за результатами їх проведення та вносяться пропозиції щодо доцільності продовження проведення цих заходів з метою забезпечення подальшого ефективного використання бюджетних коштів. У разі виникнення неузгодженості щодо доцільності проведення одного із заходів до розгляду порушеного питання може бути залучена Експерта комісія з питань кіно.

3.3. Зазначені у пункті 3.2 цих Методичних рекомендацій пропозиції до 30 червня поточного року подаються фінансово-економічному відділу з метою зведення та подання до Міністерства фінансів України як граничні показники видатків Державного бюджету України на наступний рік.

3.5. Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік сформований проект Плану роботи Держкіно доопрацьовується структурними підрозділами з метою приведення у відповідність до затверджених видатків, схвалюється колегією Держкіно та затверджується наказом Держкіно за погодженням з Міністром культури України.

3.6. Структурні підрозділи, визначені Планом роботи Держкіно відповідальними за реалізацію заходу, забезпечують не пізніше ніж за 20 днів до встановленого терміну його проведення (окрім заходів, на виконання окремих доручень Президента, Уряду, Міністра культури України) подання до Держкіно організаторами - виконавцями зазначеного заходу наступних документів:

- Положення про проведення заходу (для фестивалів, конкурсів), затверджене засновником (співзасновниками) та погоджене керівником організації - виконавця заходу;

- концепції заходу, підписаної керівником організації - виконавця заходу, де визначено творчу мету та результат заходу, який має бути спрямований на реалізацію державної політики у сфері культури; дату, місце і час проведення заходу; умови, обсяги фінансування, структуру витрат із зазначенням бюджетних і позабюджетних джерел фінансування заходу;

- списків учасників (фізичних осіб), підписаних керівником організації - виконавця заходу;

- плану-графіка проведення заходу, підписаного керівником організації - виконавця заходу (у разі потреби);

- сценарію заходу, підписаного головним режисером та керівником організації - виконавця заходу (у разі потреби);

- оригіналу запрошення від закордонних організацій, в якому визначаються умови проведення заходу (у разі потреби);

- складу оргкомітету, журі, затвердженого засновником заходу (у разі потреби);

- кошторису витрат (індивідуального кошторису), затвердженого керівником організації - виконавця заходу;

- розрахункового кошторису витрат, затвердженого керівником організації - виконавця заходу;

- зведеного кошторису витрат із врахуванням усіх джерел фінансування (в разі фінансування на дольових засадах), затвердженого засновником та погодженого співзасновниками заходу;

- підписаного керівником організації - виконавця заходу договору на соціально-творче замовлення (у разі потреби).

Документи подаються разом із супровідним листом в 3-ох (трьох) примірниках.

У разі необхідності Держкіно може запросити додаткову інформацію.

3.7. Структурні підрозділи Держкіно попередньо опрацьовують документи, подані керівником організації - виконавця заходу відповідно до пункту 3.6 цих Методичних рекомендацій, оформлюють та забезпечують підписання наказу Держкіно на проведення заходу, договору на соціально-творче замовлення, проведення заходу на належному організаційному, мистецькому (творчому) рівні та контроль за поданням звітності за використані кошти.

IV. Планування коштів на проведення заходів

4.1. У кошторис витрат на проведення заходу включаються тільки ті видатки, необхідність та законність яких обумовлена характером і специфікою заходу, виходячи з дійсної потреби в коштах і з урахуванням додержання режиму економії й ефективного використання коштів.

Планування видатків на проведення заходу здійснюється, виходячи з кількості учасників, тривалості заходу, місця проведення та з урахуванням умов Положення про захід, умов запрошення і угод між співвиконавцями заходу.

При проведенні заходу за кордоном приймаюча сторона обов'язково має взяти на себе частину витрат, пов'язаних з проведенням заходу, про що повідомляється у запрошенні.

4.2. Бюджетні кошти, заплановані й виділені на заходи, не можуть бути спрямовані на придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо, а також на витрати для утримання установ і громадських організацій та об'єднань.

Видатки на утримання організації - виконавця заходу (державного або казенного підприємства, установи, організації, закладу, фінансова підтримка або утримання якого не здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України), який забезпечує проведення заходу, визначаються в кожному конкретному випадку від 2 до 10 % від суми вартості заходу, враховуючи рівень участі організації - виконавця заходу у їх організації та проведенні.

4.3. При плануванні та використанні видатків організаціям - виконавцям заходів рекомендується утримуватися від співпраці з організаціями-посередниками.

V. Фінансове забезпечення

5.1. Видатки на здійснення заходів за рахунок бюджетних коштів передбачаються при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік згідно із нормативно-правовими актами, що визначають порядок формування обсягів витрат, які обов'язково обґрунтовуються відповідними розрахунками.

5.2. Перелік заходів із строками та місцем їх проведення визначається і затверджується Планом роботи Держкіно.

5.3. Структура Плану роботи Держкіно щодо переліку заходів формується за окремими кодами програмної класифікації, кожен з яких розподіляється за такими напрямами:

- заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

- основні питання для розгляду на засіданнях колегії Державного агентства України з питань кіно.

- розроблення нормативно-правової бази.

- заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі кінематографії.

- концертно-мистецькі та культурологічні загальнодержавні заходи, підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва.

- перелік документів, виконання яких поставлено на контроль.

5.4. З метою забезпечення коштами заходів, планування витрат для яких не може бути заздалегідь враховано при формуванні Плану роботи Держкіно, дозволяється вносити зміни до Плану роботи Держкіно в межах асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік.

5.5. До Плану роботи Держкіно включаються лише заходи, здійснення яких передбачено законодавством і фінансування яких забезпечено коштами, передбаченими Держкіно у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремими бюджетними програмами. Обсяг коштів на реалізацію кожного заходу визначається індивідуальним кошторисом на підставі окремих розрахунків.

Фінансування заходів, передбачених підпунктом 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Методичних рекомендацій, здійснюється Держкіно за рахунок асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

5.6. Фінансування передбаченого Планом роботи Держкіно заходу здійснюється шляхом включення юридичної особи, що є організацією - виконавцем заходу, до мережі Держкіно з наступним виділенням бюджетних асигнувань.

Для включення організації - виконавця заходу до мережі Держкіно подаються наступні документи (у двох примірниках):

- реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (ксерокопія);

- статут (ксерокопія);

- довідка про включення організації - виконавця заходу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ксерокопія).

5.7. Фінансування заходу здійснюється у два етапи:

- для забезпечення підготовки та проведення заходу виділяється до 75 відсотків коштів, визначених кошторисом витрат;

- решта коштів перераховується після проведення заходу і подання звітних документів з урахуванням перерахунку на фактичні витрати.

При фінансуванні довгострокових заходів та заходів, термін проведення яких перевищує місяць, кошти виділяються поетапно згідно із графіком проведення та фінансування.

Фінансове забезпечення реалізації заходів здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених Держкіно у Державному бюджеті України на відповідний рік.

5.8. Основні напрямки витрат та сторони, що їх відшкодовують.

5.8.1. Витрати на проведення заходу складаються з двох основних напрямків: перший напрямок - витрати на безпосередню підготовку і проведення заходу, другий - витрати, пов'язані із перебуванням учасників заходу, та витрати на відрядження.

5.8.2. До першого напрямку належать такі витрати, як: оплата праці режисерсько-постановчої та адміністративної групи з нарахуваннями, залучених на умовах договору підряду; орендна плата за користування приміщенням (експлуатаційні витрати, відміна планового заходу); орендна плата (надання послуг) за користування технічним обладнанням, оргтехнікою, інвентарем; транспортні послуги, оренда транспортних засобів та витрати на їх обслуговування; орендна плата за прокат костюмів, одягу тощо; послуги зв'язку, поліграфічні послуги; канцелярські витрати; придбання призів, сувенірів, подарунків (якщо цього потребує даний захід - за окремим погодженням Держкіно); оплата інформаційно-рекламних послуг, представницькі витрати - за окремим погодженням Держкіно (при проведенні заходів міжнародного рівня) тощо.

5.8.3. До другого напрямку належать витрати на проїзд (квитки), проживання, добові (харчування за окремим погодженням Держкіно) учасників заходу.

5.8.4. У разі здійснення заходів громадськими організаціями, бюджетні кошти можуть спрямовуватися лише на витрати з безпосередньої підготовки і проведення заходів, перелік яких наведено у пункті 5.8.2 (крім представницьких витрат) і в пункті 5.8.3. Витрати на утримання учасників заходу, який проводиться громадськими організаціями за рахунок бюджетних коштів, можуть відшкодовуватися тільки в разі, якщо це передбачено відповідним нормативно-правовим актом.

5.8.5. Видатки на заробітну плату (виплату гонорару) з нарахуваннями передбачаються лише для оплати праці осіб, які залучаються для виконання робіт (надання послуг) з підготовки та проведення заходу на підставі договору підряду. Договір підряду із залученими до проведення заходу особами укладається для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками організації - виконавця.

Оплата праці запрошених осіб здійснюється за домовленістю виходячи із складності та обсягу робіт (послуг), покладених на відповідальну особу, та погоджується з Держкіно. Видатки на оплату праці обраховуються з розрахунку місячної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченої для аналогічних категорій працівників відповідних професій, не перевищуючи при цьому нижньої межі схеми тарифних розрядів, затверджених для концертних організацій державного підпорядкування (наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565).

5.8.6. Штатним працівникам підприємств, установ, закладів та організацій, що безпосередньо залучаються до підготовки та участі в проведенні заходу, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Грошові виплати, такі як стипендії, винагороди, матеріальна допомога, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на проведення заходів у сфері культури, не здійснюються.

5.8.7. При проведенні виїзних заходів відшкодування учасникам витрат на проїзд, добові, проживання здійснюється в порядку і розмірах, визначених законодавством України. Витрати на проїзд учасників до місця проведення заходу в обидва кінці, добові в дорозі оплачує сторона, яка направляє учасників. Інші витрати на утримання учасників, а саме: проживання, добові, може відшкодовувати сторона (організація), яка проводить захід.

Добові учасникам при проведенні заходу на виїзді виплачуються згідно із затвердженими нормами відшкодування витрат на відрядження тільки в тому разі, якщо учасники під час участі в заході не забезпечуються харчуванням.

5.8.8. При проведенні міжнародних заходів розміри витрат на проїзд і проживання, виплати добових визначаються з урахуванням умов запрошення та згідно із законодавством.

5.8.9. Відшкодування витрат на проїзд, проживання учасників заходу здійснюється в розмірі фактичних витрат за наявності підтвердних документів (в оригіналі) в межах граничних норм, визначених законодавством України.

5.8.10. Витрати на харчування учасників заходу (якщо цього потребує даний захід) включаються в індивідуальний кошторис витрат згідно із затвердженими списками учасників та кількістю днів харчування (за окремим погодженням Держкіно) і тільки у дні їх безпосередньої участі в заході.

5.8.11. Витрати на нагородження (премії) в першу чергу здійснюються за рахунок коштів призового фонду, який створюється із внесків учасників заходу, організацій-учасників за рахунок позабюджетних коштів. У разі відсутності такого фонду видатки на премії для переможців заходів передбачаються в кошторисах витрат з урахуванням фінансових можливостей у розмірах, які визначаються та погоджуються Держкіно в кожному випадку окремо.

5.8.12. Видатки для придбання подарунків, пам'ятних сувенірів для учасників заходів визначаються в кожному випадку окремо з урахуванням фінансових можливостей та за попереднім погодженням з Держкіно.

5.8.13. Видатки для оплати витрат за надання транспортних послуг для організаційних питань та перевезення учасників заходів розраховуються на підставі укладених з транспортною організацією угод на обслуговування.

5.8.14. Витрати на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій та представників інших установ, організацій, які прибули за запрошенням для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, пов'язаних з розвитком співпраці у галузі кінематографії, а також при проведенні днів кіно зарубіжних країн в Україні, відносяться до представницьких витрат (офіційний прийом (сніданок, обід, вечеря) представників, буфетне обслуговування під час переговорів, оплата послуг перекладачів, які не перебувають в штаті організації-виконавця, тощо).

5.8.15. Планування представницьких витрат по міжнародному культурному співробітництву здійснюється відповідно до запланованих Планом роботи Держкіно заходів в межах затверджених обсягів коштів, з урахуванням умов запрошення, кількості представників та строку візиту.

Списки представників формуються на підставі умов запрошення та за умови, що їх кількість від сторони, що проводить офіційний прийом, не перевищує кількості представників, які прибули від запрошеної сторони, та за окремим погодженням з Держкіно.

VI. Звітність і контроль

6.1. Підприємство, установа, заклад, організація, які отримали бюджетні кошти на підготовку та проведення заходу, після його проведення у терміни, встановлені наказом Держкіно, подають акт про виконані роботи або творчий звіт, виконавчий кошторис витрат, який містить дані про виконання кошторису витрат проведеного заходу, та фактичні списки учасників заходу.

Творчий звіт про реалізацію заходу або акт про виконані роботи підписується першим заступником, заступником Голови, на якого наказом Держкіно про проведення заходу покладено контроль за його виконанням.

Організація - виконавець заходу при співпраці з фізичними особами та суб'єктами господарської діяльності, що надають товари (роботи, послуги) для їх проведення, в обов'язковому порядку в договорах (рахунках) зазначає реквізити (назва заходу, термін та місце проведення, посилання на оплату за рахунок бюджетних коштів), які забезпечують їх ідентифікацію та відповідність вимогам наказу Держкіно на проведення заходу.

6.2. Подані до Держкіно звітні документи мають бути підписані керівником організації - виконавця заходу та завірені печаткою. На час відсутності з поважних причин керівника організації - виконавця заходу дозволяється підписувати звітні документи уповноваженою на такі дії особою організації - виконавця заходу. При цьому до Держкіно подається документ, який засвідчує право підпису уповноваженої особи на звітних документах.

Термін подання звіту може бути продовжений наказом Держкіно за умови наявності об'єктивних причин.

6.3. У разі неподання звітності за попередньо проведені заходи в установлені наказом Держкіно терміни подальше фінансування підприємства, установи, закладу, організації до подання звітності забороняється.

Відповідальність за ефективне та цільове використання бюджетних коштів, своєчасне, повне й достовірне подання звітності про використання виділених бюджетних коштів та їх відповідність плановим призначенням несуть керівник і головний бухгалтер організації - виконавця заходу згідно із діючим законодавством.

6.4. Контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснюється Держкіно. У зв'язку з цим в окремих випадках на вимогу фінансово-економічного відділу Держкіно організація - виконавець заходу має подавати первинні документи, що підтверджують статті виконавчого кошторису витрат на проведення заходу, зокрема:

- наказ (розпорядження) по підприємству, установі, закладу, організації про відрядження осіб із зазначенням: пункту призначення; назви підприємства, куди відряджений працівник; строку й мети відрядження; посвідчення про відрядження щодо прибуття та вибуття (на кожну особу окремо);

- звіти про використання коштів, виданих на відрядження (на кожну особу окремо);

- ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документ, що його замінює, з прізвищем відрядженого працівника, відмітками про перетин кордону і візою країни відрядження (при відрядженні в країни, з якими встановлено повний митний контроль);

- документи, що підтверджують витрати працівника на наймання житла під час відрядження (договір або готельний рахунок, в якому зазначено прізвище працівника, направленого у відрядження, термін проживання, вартість одного дня проживання та загальна вартість проживання, звіт про виконані роботи);

- документи, що підтверджують бронювання місць в готелях, на проїзд (копії квитків), на користування постільними речами в поїздах;

- цивільно-правові угоди, згідно із якими підрядник (юридична особа чи окремий громадянин) бере на себе зобов'язання виконати певну роботу, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу (із зазначенням посади та обов'язків);

- договори на відшкодування експлуатаційних витрат, оренду приміщень, обладнання (з визначенням марки обладнання, ціни за одиницю, кількості та загальної вартості обладнання), автотранспорту (з зазначенням марки та номера авто, кількості автотранспорту, який надається в оренду, кількості днів оренди, ціни за годину (день) оренди та загальної вартості оренди);

- письмова згода-дозвіл керівника Держкіно або уповноваженої ним особи на право залучення третьої особи (посередника) до виконання робіт (послуг);

- договори (рахунки) на оплату матеріальних цінностей, друкованої продукції, акти на списання матеріальних цінностей, примірники виготовленої друкованої продукції, копії прибуткових накладних або актів приймання-передачі на баланс;

- документи, що підтверджують перевезення пасажирів або вантажів (договори із замовником на надання послуг автотранспорту (з зазначенням марки та номера авто, кількості одиниць автотранспорту, який надається в оренду, кількості годин (днів) оренди, ціни за годину (день) оренди та загальної вартості оренди); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; ліцензія; страхові поліси, дорожні листи (для юридичних осіб та всіх суб'єктів підприємницької діяльності при перевезенні вантажів); інші первинні документи згідно з Законом України "Про автомобільний транспорт", а також інших нормативно-правових актів, що регулюють питання автоперевезень);

- калькуляція витрат на відшкодування експлуатаційних витрат (оренда, послуга) приміщення;

- угоди на запрошення колективів, сплату авторського гонорару, платіжні документи (відомість виплати заробітної плати, видатковий касовий ордер, квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення, чек тощо);

- акти виконаних робіт (наданих послуг);

- накладні на приймання товару;

- медіа-план програм, сітка (розшифровка кількості виходів в ефір, ціна за один вихід та загальна вартість);

- розшифровка телефонних розмов;

- довідка від суб'єкта господарської діяльності, що обладнання, на якому виготовлювалася або розроблялася продукція та майно, яке орендується, знаходяться у нього на балансі (власності);

- страхові поліси;

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та свідоцтво про сплату єдиного податку (при співпраці з фізичними особами або СПД);

- інші первинні документи згідно діючого законодавства, які необхідні для отримання товарів (робіт, послуг) при проведенні заходу.Додаток 1
до пункту 2.4
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

ПОЛОЖЕННЯ*
про проведення заходу

________________________________________
(назва заходу)

РОЗДІЛ 1 Загальні положення

1.1. Місце та терміни проведення заходу

1.1. Засновник заходу (співзасновники)

1.2. Перелік організацій, які беруть участь у проведенні заходу

1.3. Мета заходу

1.4. Завдання заходу. Актуальність завдань заходу. Обґрунтування необхідності проведення заходу або окремих її завдань

РОЗДІЛ 2 Організаційні засади проведення заходу

РОЗДІЛ 3 Порядок проведення заходу та порядок подання документів

РОЗДІЛ 4 Учасники заходу

РОЗДІЛ 5 Нагородження переможців заходу

РОЗДІЛ 6. Фінансові умови проведення заходу

РОЗДІЛ 7 Джерела фінансування заходу

РОЗДІЛ 8 Інформаційне забезпечення заходу

____________
* Розділи Положення можуть змінюватися під кожний окремий захід у разі необхідності. Положення подається при проведенні фестивалів, конкурсів.Додаток 2
до п. 2.5
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

{Додатки 3-4 не наводяться.}


Додаток 5
до п. 2.8
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

ДОГОВІР
на соціально-творче замовлення


Додаток 6
до п. 2.9
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

АКТ
про виконані роботи за Договором на соціально-творче замовлення


Додаток 7
до п. 2.10
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

ТВОРЧИЙ ЗВІТ
з підготовки та проведенняДодаток 8
до п. 3.1.3
Методичних рекомендацій
щодо порядку проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих програм та проектів
у галузі кінематографії

для розгляду під час формування
проекту Плану роботи Держкіно
на ___ рік

ЗАЯВКА
на проведення
______________________________________________________
(повна назва заходу)

Ініціатор проведення заходу

Адреса, контактний телефон, факс, e-mail, контактна особа

Засновники (співзасновники) (для фестивалів, конкурсів)

Концепція заходу:
- дата, місце проведення;
- періодичність проведення заходу, вказати скільки разів проводився захід;
- актуальність проведення заходу;
- мета; завдання;
- структура заходу;
- учасники заходу;
- цільова аудиторія

Очікувані результати від проведення заходу

Джерела фінансування заходу

Очікуваний обсяг фінансування від Держкіно (*)

Інші джерела фінансування заходу (місцеві бюджети, спонсори, благодійники) із зазначенням обсягів фінансування

Загалом

Етапи реалізації заходу (для проектів з тривалістю понад місяць)

Назва етапу

Зміст етапу (перелік заходів чи робіт, що мають бути виконані)

Тривалість (дати початку та завершення)

Вартість, тис. грн.

Керівник

М. П.

Підпис

____________
(*) Обсяг фінансування може корегуватися Агентством при формуванні проекту Плану роботи Держкіно України, підготовки проекту наказу на проведення заходу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: