open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
СХВАЛЕНО

Рішення Міжвідомчої комісії

з погашення заборгованості

підприємств

паливно-енергетичного

комплексу

протокол N 11 14.07.2006

ПОРЯДОК

визначення розмірів заборгованості

підприємств паливно-енергетичного комплексу,

які внесені до Реєстру, що виникла внаслідок

невиконання державними вугледобувними

підприємствами зобов'язань з оплати енергоносіїв

1. Цей Порядок розроблений з метою впорядкування процесу
визначення розміру заборгованості, що виникла внаслідок
невиконання державними вугледобувними підприємствами, які внесені
до Реєстру (далі - вугледобувні підприємства), зобов'язань з
оплати енергоносіїв для узгодження його територіальними комісіями
та затвердження Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - Міжвідомча
комісія) для подальшого списання відповідно до підпункту 9.1.2
статті 9 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" від 23.06.2005 р. N 2711-IV ( 2711-15 ) (далі - Закон).
2. Відповідно до цього Порядку терміни вживаються у такому
значенні: заборгованість - підтверджена учасниками розрахунків на
розрахункову дату сума коштів, яка підлягає сплаті за товари,
роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку),
передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв,
відповідно до укладених договорів або з інших підстав,
передбачених законом, у тому числі суми, пені, штрафних та
фінансових санкцій, але не сплачена; енергоносії - кам'яне і буре вугілля, торф, інші види
первинного твердого палива, кам'яновугільні брикети, інші види
вторинного твердого палива, буровугільні і торф'яні брикети,
природний газ, електрична та теплова енергія.
3. Підтвердження заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, що
виникла внаслідок невиконання вугледобувними підприємствами
зобов'язань з оплати енергоносіїв, здійснюється відповідно до
пунктів 5 - 6 Порядку підтвердження заборгованості, що виникла
внаслідок неповних розрахунків за енергоносії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. N 191
( 191-2006-п ) (далі - Порядок підтвердження заборгованості), з
урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
4. Розмір заборгованості вугледобувних підприємств
визначається на підставі: актів про наявність та розмір заборгованості, складених
відповідно до Порядку підтвердження заборгованості ( 191-2006-п ),
Інструкції щодо порядку складання документів ( v0003657-06 )
(протокол засідання Міжвідомчої комісії N 3 від 07.04.2006 р.) за
формою, затвердженою рішенням Міжвідомчої комісії (протокол
засідання N 2 від 24.03.2006 р., додаток N 1); розшифровок інвентаризації кредиторської заборгованості
станом на 31.12.2004 р., складених вугледобувними підприємствами
та погоджених Мінвуглепромом України; звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську
заборгованість, складених вугледобувними підприємствами станом на
01.01.2005 р. та за останній звітний квартал за формою 1-Б
( va344202-05 ), затвердженою наказом Державного комітету
статистики України від 18.11.2005 р. N 370 ( z1441-05 ); звітів про фінансові результати (форма 2) ( z0397-99 ) за
2003-2004 рр., складених вугледобувними підприємствами та
погоджених Мінвуглепромом України; інших документів, що підтверджують наявність кредиторської
заборгованості за енергоносії вугледобувних підприємств (договори,
розрахункові документи, копії судових рішень тощо). При складанні актів про наявність та розмір заборгованості
вугледобувними підприємствами, що є правонаступниками
реорганізованих підприємств або таких, що знаходяться у процесі
реорганізації, у графі 2 основної частини акта "Реквізити
документа, на підставі якого виникли зобов'язання" додатково
зазначається назва підприємства, права та обов'язки по
зобов'язанням якого передані такому вугледобувному підприємству.
5. Розмір заборгованості вугледобувних підприємств,
визначений відповідно до цього Порядку, не може перевищувати: розміру заборгованості, узгодженого учасниками розрахунків
для погашення, зазначеного в акті(ах) про наявність та розмір
заборгованості; відповідних показників розшифровок інвентаризації
кредиторської заборгованості станом на 31.12.2004 р., складених
вугледобувним підприємством та погоджених Мінвуглепромом України
(відповідні графи "вугілля", "газ", "електроенергія", рядок 170
"разом"); відповідних показників звіту про фінансові результати і
дебіторську та кредиторську заборгованість, складеного
вугледобувним підприємством станом за останній звітний квартал, що
передує даті визначення розміру заборгованості (графа 5
"кредиторська поточна заборгованість", рядок 030 "за товари,
роботи, послуги"). За умови перевищення розміру кредиторської заборгованості
вугледобувних підприємств, узгодженого учасниками розрахунків при
складанні акта(ів) про наявність та розмір заборгованості над
відповідними показниками звіту про фінансові результати і
дебіторську та кредиторську заборгованість та/або розшифровок
інвентаризації кредиторської заборгованості вугледобувне
підприємство обґрунтовує таке перевищення з наданням документів
(або їх копій, засвідчених в установленому законодавством
порядку), що стали підставою для коригування розміру
заборгованості. Такими документами можуть бути договори на
постачання енергоносіїв, договори про переведення боргу, рішення
суду; щодо реорганізованих вугледобувних підприємств або таких, що
знаходяться у процесі реорганізації, - передавальний баланс,
рішення органу державного управління щодо реорганізації,
результати інвентаризації заборгованості. При перевищенні розміру кредиторської заборгованості
вугледобувних підприємств внаслідок виконання договору(ів) про
переведення боргу розмір заборгованості, що визначається
відповідно до цього порядку, зменшується на суми такої
заборгованості.
6. Для узгодження сум заборгованості, визначених відповідно
до цього Порядку, підприємства паливно-енергетичного комплексу,
які внесені до Реєстру, надають до територіальних комісій
підтвердні документи, визначені абзацами другим - шостим частини
першої пункту 4, частиною другою пункту 5 цього Порядку, та
довідку про розмір заборгованості, що виникла внаслідок
невиконання вугледобувними підприємствами зобов'язань з оплати
енергоносіїв, за формою, наведеною у додатку 1. Підтвердні документи надаються вугледобувними підприємствами
у тижневий строк після отримання запиту підприємств
паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру і
відповідно до Закону ( 2711-15 ) надають до територіальних комісій
документи щодо узгодження сум дебіторської заборгованості, яку
відповідно до підпункту 9.1.2 статті 9 Закону дозволяється
списати. Рішення про узгодження сум заборгованості, визначених
учасниками розрахунків відповідно до цього Порядку, приймається
територіальною комісією за умови наявності у вугледобувного
підприємства збитків від операційної діяльності за останні два
роки, що передують розрахунковій даті (2003 - 2004 роки).
Наявність збитків від операційної діяльності визначається на
підставі звіту про фінансові результати (форма 2, рядок 105
"Фінансові результати від операційної діяльності (збиток)"
( z0397-99 ), графа 3).
7. Для затвердження узгоджених територіальними комісіями сум
заборгованості, визначених відповідно до цього Порядку, до
секретаріату Міжвідомчої комісії разом з документами, визначеними
пунктом 10 Регламенту секретаріату Міжвідомчої комісії,
затвердженого рішенням Міжвідомчої комісії (протокол N 4 від
14.04.2006 р.), надаються всі підтвердні документи, на підставі
яких територіальними комісіями прийняті рішення щодо узгодження
сум заборгованості.

Додаток 1

ДОВІДКА

про розмір заборгованості ___________________________________________________,

(назва підприємства паливно-енергетичного комплексу,

яке внесено до Реєстру)

що виникла станом на 01.01.2005 р. та є непогашеною

на "___" ____________ 200_ р. внаслідок невиконання

державними вугледобувними підприємствами зобов'язань

з оплати енергоносіїв

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу, яке
внесено до Реєстру:
------------------------------------------------------------------ Повна назва | | ---------------------------------+------------------------------| Код ЄДРПОУ | | ---------------------------------+------------------------------| Місцезнаходження | | ---------------------------------+------------------------------| Номер особового рахунку в Реєстрі| | -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва |Код ЄДРПОУ| Розмір | Розмір |Перевищен-| Реквізити | Наявність | з/п|вугледобу-|вугледобу-| кредитор- | кредиторської |ня розміру|документів,| збитків | | вного | вного | ської |заборгованості |кредитор- | що стали |вугледобув-| | підпри- | підпри- | заборго- |вугледобувного | ської | підставою | ного | | ємства | ємства | ваності |підприємства за|заборгова-| для | підпри- | | | |вугледобув-| енергоносії, | ності, |збільшення |ємства від | | | | ного | визначений |тис. грн. | розміру |операційної| | | | підпри- | відповідно до | |кредиторсь-|діяльності | | | | ємства за | розшифровок | | кої | (так/ні) | | | | енерго- |інвентаризації | |заборгова- | | | | | носії, | кредиторської | | ності | | | | | визначений|заборгованості,| |вугледобув-| | | | | відповідно| станом на | | ного | | | | | до акта, |31.12.2004 р., | | підпри- | | | | | тис. грн. | тис. грн. | | ємства | | ---+----------+----------+-----------+---------------+----------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 (графа 5| 7 | 8 | | | | | |- графа 4)| | | ---+----------+----------+-----------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | 2003 - | | | | | | | | (так/ні) | | | | | | | | 2004 - | | | | | | | | (так/ні) | -----------------------------------------------------------------------------------------
Підприємство
паливно-енергетичного
комплексу
Керівник _______________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер _______________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: