open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.09.2000 N 11

Про затвердження Регламенту роботи правління

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 28 ( v0028583-01 ) від 15.08.2001

N 9 ( v0009583-03 ) від 04.09.2003

N 33 ( v0033583-05 ) від 25.10.2005

N 10 ( v0010583-06 ) від 06.03.2006

N 39 ( v0039583-07 ) від 12.07.2007 }

На підставі статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Регламент роботи правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, що додається.
Голова С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

08.09.2000 N 11

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

1. Загальні положення
1.1. Правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -
правління Фонду) здійснює свої повноваження відповідно до
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, Статуту Фонду
( v0004583-00 ) та цього Регламенту.
1.2. Регламент роботи правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Регламент) встановлює порядок: планування роботи правління Фонду; підготовки засідання правління Фонду; підготовки матеріалів, що вносяться на розгляд правління
Фонду; проведення першого засідання новоствореного правління Фонду; ведення засідання правління Фонду; прийняття рішень; призначення директора виконавчої дирекції Фонду та його
заступників; оформлення документів засідань правління Фонду; створення постійних і тимчасових комісій; здійснення правлінням Фонду контрольних функцій та контролю
за виконанням рішень правління.
1.3. Основною формою роботи правління Фонду є засідання.
1.4. Правління Фонду у межах своєї компетенції приймає
рішення, які є обов'язковими для виконавчої дирекції, її робочих
органів, страхувальників та застрахованих осіб.
2. Планування роботи правління Фонду
2.1. На основі пропозицій голови правління Фонду, його
заступників, голів постійних комісій, членів правління Фонду та їх
дублерів, виконавчої дирекції Фонду, рекомендацій наглядової ради
та спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади,
які здійснюють державний нагляд у сфері соціального страхування
від нещасного випадку (далі - органи державного нагляду),
правління Фонду затверджує у четвертому кварталі року, що передує
відповідному року, Програму робіт Фонду (далі - Програма робіт) та
план проведення засідань правління Фонду.
2.2. Постійні комісії правління Фонду планують свою
діяльність відповідно до Положення про ці комісії, Програми робіт
на відповідний рік та плану проведення засідань правління Фонду.
3. Порядок підготовки засідання правління Фонду
3.1. Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до
затвердженого ним плану.
3.2. Питання для розгляду на засіданні правління вносяться
виходячи із затверджених Програми робіт та плану проведення
засідань правління, а також за пропозиціями виконавчої дирекції
Фонду та представницьких сторін або окремих членів правління,
надісланих до виконавчої дирекції Фонду за 25 днів до дати
проведення засідання правління разом з обгрунтуванням необхідності
прийняття рішення, проектом рішення з цього питання та зазначенням
доповідача. У разі коли питання, передбачене планом проведення засідань
правління або визначене правлінням Фонду, з поважних причин не
може бути внесено для розгляду у встановлений термін, виконавча
дирекція Фонду подає голові правління письмове вмотивоване
прохання про його перенесення.
3.3. Виконавча дирекція не пізніш як за 20 днів до засідання
правління формує проект порядку денного.
Проект порядку денного не пізніш як за 15 днів до засідання
правління (крім позапланових засідань) подається виконавчою
дирекцією Фонду на погодження голові правління та його
заступникам. Погоджений проект порядку денного планового засідання разом з
проектами постанов і відповідними матеріалами, визначеними
пунктом 4.1 цього Регламенту, надсилаються не пізніш як за 12 днів
до засідання правління членам правління та їх дублерам і, в разі
потреби, запрошеним на засідання. Пропозиції, зміни та доповнення до проекту порядку денного,
подані з порушенням встановлених строків, визначених абзацами
першим та третім цього пункту, не розглядаються. Винятком може
бути вимога однієї третини загальної чисельності членів правління
або пропозиція виконавчої дирекції Фонду, яка носить невідкладний
характер. Порядок денний засідання правління Фонду затверджується
безпосередньо на його засіданні.
3.4. Члени правління не пізніш як за 3 робочі дні до
засідання правління подають виконавчій дирекції свої письмові
пропозиції та зауваження до проекту порядку денного та проектів
рішень правління. Після отримання пропозицій та зауважень виконавча дирекція за
результатами роботи постійних комісій готує таблицю розбіжностей
до пунктів проектів рішень правління Фонду (додаток 1). Таблиця розбіжностей вноситься на розгляд постійної комісії,
яка готує остаточні пропозиції щодо редакції проекту постанови
правління та подає їх разом з таблицею розбіжностей членам
правління під час їх реєстрації перед початком засідання.
3.5. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися
за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів
однієї з трьох представницьких сторін правління Фонду чи на вимогу
однієї третини членів правління Фонду. Позапланове засідання правління Фонду може проводитись також
за письмовою вимогою наглядової ради Фонду або органів державного
нагляду. У разі невиконання цієї вимоги органи державного нагляду
мають право самі скликати та провести позапланове засідання
правління Фонду. Позапланове засідання правління вважається скликаним у
встановленому порядку, якщо члени правління запрошені на засідання
не пізніш як за три робочі дні до його проведення з повідомленням
проекту порядку денного. Матеріали до цього засідання видаються
членам правління під час їх реєстрації.
3.6. Головою правління, його заступниками, керівництвом
виконавчої дирекції Фонду запрошуються на засідання правління
Фонду, які проводяться відкрито, представники органів виконавчої
влади, профспілок та їх об'єднань, об'єднань роботодавців,
підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та
працівники виконавчої дирекції Фонду. Про їх присутність
головуючий на засіданні повідомляє членів правління Фонду під час
відкриття засідання.
4. Порядок підготовки матеріалів, що вносяться

на розгляд правління Фонду
4.1. Проект постанови правління Фонду готується виконавчою
дирекцією в порядку, визначеному її директором. До проекту постанови додаються: а) пояснювальна записка (додаток 2); б) порівняльна таблиця (додаток 3); в) інші інформаційні матеріали у разі необхідності. Проекти рішень правління Фонду, які підлягають державній
реєстрації в Мін'юсті, оприлюднюються шляхом розміщення на
веб-сайті Фонду у порядку, визначеному Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). { Пункт 4.1 розділу 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 39 ( v0039583-07 ) від
12.07.2007 }
4.2. Питання, що вносяться на засідання правління,
обов'язково попередньо опрацьовуються відповідними постійними
комісіями, до повноважень яких належать ці питання і які
створюються згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) і діють відповідно до Положення,
затвердженого правлінням Фонду. Організаційною формою роботи постійної комісії є засідання,
на якому розглядаються питання, що належать до повноважень цієї
комісії. Засідання постійної комісії вважається правомочним, якщо
на ньому присутні не менше половини складу цієї комісії,
затвердженої правлінням Фонду. Член відповідної постійної комісії, який з поважних причин не
може бути присутнім на її засіданні, може передати право голосу
лише одному члену цієї комісії, який представляє інтереси тієї ж
сторони. Підготовлений проект постанови правління Фонду та
інформаційні матеріали подаються структурним підрозділом
виконавчої дирекції Фонду (далі - структурний підрозділ), який
відповідав за його підготовку, членам відповідної постійної
комісії для розгляду та узгодження не пізніш як за три дні до
засідання цієї комісії, якщо остання своїм рішенням не встановила
інший термін подання матеріалів. Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них відкритим
голосуванням проголосувала більшість присутніх на засіданні членів
комісії. Вони оформляються протоколом, який підписує голова
комісії. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій,
можуть за їх ініціативою, а також за дорученням правління Фонду
розглядатися на спільному засіданні. Спільні засідання веде один
із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі
необхідності спільне засідання за рішенням постійних комісій може
вести голова правління Фонду або його заступник. Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій,
підписуються головами цих комісій. Для підготовки проектів постанов правління Фонду і розгляду
окремих питань, що обговорюються на засіданнях постійних комісій,
можуть створюватись робочі групи із залученням експертів. Порядок
роботи цих груп визначається відповідним рішенням правління або
постійної комісії. Протокол засідання робочої групи складається
структурним підрозділом виконавчої дирекції Фонду, до компетенції
якого належить питання, що розглядається цією групою. Голова правління та його заступники не можуть бути головами
робочих груп, постійних і тимчасових комісій. Протокол засідання постійної комісії готується протягом трьох
робочих днів з дати його проведення структурним підрозділом
виконавчої дирекції Фонду, який за рішенням її директора
здійснював організаційне забезпечення проведення засідання цієї
комісії, і подається на підпис голові комісії.
5. Порядок проведення першого засідання

новоствореного правління Фонду
5.1. Перше засідання новоствореного правління до обрання його
голови організовує та веде голова правління попереднього складу,
на яке запрошуються керівник центрального органу виконавчої влади,
який здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду, керівники
всеукраїнських об'єднань профспілок та організацій роботодавців.
5.2. Для перевірки повноважень призначених (делегованих)
представницькими сторонами членів правління з їх числа обирається
Тимчасова мандатна комісія у складі 3 осіб (по одній від кожної
представницької сторони). Для підрахунку голосів з числа призначених (делегованих)
представницькими сторонами членів правління обирається Тимчасова
лічильна комісія у складі 3 осіб (по одній від кожної
представницької сторони). До складу комісії не можуть входити
члени правління, по кандидатурах яких проводиться голосування.
5.3. Обов'язковому розгляду на першому засіданні
новоствореного правління підлягають питання: - звіт голови правління (попереднього складу) про результати
діяльності Фонду за період роботи правління; - визначення черговості головування представників сторін; - обрання голови правління та його заступників; - звіт директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність; - затвердження складу постійних комісій правління Фонду; - затвердження плану проведення засідань правління Фонду на
поточний рік.
5.4. Голова правління та його заступники обираються з числа
членів правління, призначених (делегованих) представницькими
сторонами на 2 роки. Для забезпечення почергового представництва на посадах голови
правління та його заступників кожної із трьох представницьких
сторін правлінням Фонду визначається черговість головування.
5.5. Висунення кандидатури на посаду голови правління
здійснюється шляхом подання особою, яка головувала на засіданні
відповідної сторони під час розгляду цього питання, згідно з
встановленою черговістю головування представників сторін у
правлінні Фонду. У разі коли при голосуванні кандидат не набрав необхідної
кількості голосів, проводиться повторне висунення кандидатури та
повторне голосування.
5.6. Голова правління обирається на засіданні правління
Фонду. Форма проведення засідання та голосування визначається на
початку засідання. Обраним вважається член правління, за якого
проголосувало більше половини членів правління, присутніх на
засіданні.
5.7. Обрання заступників голови правління Фонду, які разом з
головою правління представляють три сторони, що входять до складу
правління, проводиться за процедурою, передбаченою для обрання
голови правління Фонду. Вибори заступників голови правління
проводяться після обрання голови правління.
6. Порядок ведення засідання правління Фонду
6.1. Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше двох третин складу кожної з трьох
представницьких сторін. В засіданні можуть брати участь дублери,
які за тимчасової відсутності членів правління Фонду за рішенням
голови правління Фонду виконують їх обов'язки з правом голосу. У разі відсутності необхідної кількості членів правління
повторне засідання проводиться через сім календарних днів або в
терміни, визначені правлінням.
6.2. Реєстрацію членів правління Фонду, їх дублерів та інших
учасників засідання правління Фонду проводить виконавча дирекція
Фонду перед початком засідання. У разі проведення ранкового та денного засідань реєстрація
проводиться перед початком кожного засідання. Про кількість присутніх на засіданні головуючий оголошує
перед його відкриттям. Дані реєстрації є підставою для визначення
кворуму та прийняття рішення щодо правомочності засідання
правління.
6.3. Засідання правління Фонду відкриває і веде голова
правління. На час виступу голови правління на засіданні з
доповіддю, співдоповіддю або в обговоренні, при внесенні ним
пропозицій з непроцедурних питань та прийнятті рішень щодо них, а
також при розгляді питання стосовно нього або в разі його
відсутності засідання веде один із заступників голови правління.
6.4. Якщо член правління протягом календарного року без
поважних причин (хвороба, відрядження тощо) був відсутній більш як
на одній третині засідань правління Фонду, він несе
відповідальність згідно з пунктом 22 Статуту Фонду
( v0004583-00 ). { Пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 10 ( v0010583-06 ) від
06.03.2006 }
6.5. У засіданні правління Фонду з правом дорадчого голосу
бере участь директор виконавчої дирекції Фонду. В засіданні
правління можуть брати участь члени наглядової ради Фонду.
6.6. Головуючий на засіданні правління: - забезпечує дотримання порядку денного і цього Регламенту та
вживає заходів для підтримання порядку на засіданні; - формує список учасників засідання, які бажають виступити з
обговорюваних питань; - вносить на голосування проекти документів, що
розглядаються; - веде облік пропозицій та зауважень, висловлених членами
правління з обговорюваних та процедурних питань, інформує про них
учасників засідання. Головуючий має право попереджувати промовця про використаний
ним час, відведений для виступу, про порушення цього Регламенту та
загальноприйнятих норм етики, а після двох попереджень - позбавити
його слова до кінця засідання. Головуючий не має права коментувати виступи учасників
засідання.
6.7. Для доповідей на засіданні правління, як правило,
надається до 10 хвилин, а для співдоповідей та інформаційних
повідомлень - до 7 хвилин, для виступів в обговоренні і довідок -
до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів
голосування, для запитань, пропозицій, повторних виступів - до
1 хвилини, якщо інше не встановлено на засіданні правління. Головуючий за згодою членів правління може продовжити наданий
для доповіді або виступу час.
6.8. При внесенні питання для обговорення запис на виступ
проводиться в порядку надходження заяв. Слово може бути надано позачергово доповідачу, якщо це
доцільно для швидкого та об'єктивного вирішення питання. Слово для
повторного виступу в обговоренні питання порядку денного надається
за відсутності бажаючих виступити вперше. Запрошеним на засідання слово може надаватися лише за згодою
членів правління.
6.9. Обговорення питання припиняється за рішенням більшості
присутніх на засіданні членів правління.
6.10. Пропозиції та зауваження, висловлені під час
обговорення питання, подаються у письмовій формі для розгляду їх
при доопрацюванні відповідного рішення.
7. Прийняття рішень
7.1. Рішення правління приймається відкритим голосуванням. Перед початком голосування головуючий на засіданні оголошує
пропозиції та зауваження до проектів рішень, що вносяться на
голосування, їх авторів і порядок внесення, уточнює формулювання,
нагадує, якою кількістю голосів рішення може бути прийнято.
7.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління
при наявності кворуму. Голос голови правління є вирішальним у разі
рівного розподілу голосів. У разі коли під час прийняття рішення однією із трьох
представницьких сторін оголошено про відмову брати участь в
голосуванні, дане питання переноситься на наступне засідання
правління. У період між засіданнями правління це питання
обговорюється представницькими сторонами шляхом проведення
консультацій та переговорів з метою врегулювання проблеми. Якщо
при розгляді цього питання на наступному засіданні та ж сама
сторона повторно відмовляється брати участь в голосуванні, питання
ставиться на голосування і рішення приймається в установленому
порядку.
7.3. З розглянутих на засіданні питань правління ухвалює
рішення у формі постанови або протокольного доручення в порядку,
визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) та цим Регламентом.
7.4. Постанови набирають чинності з моменту їх прийняття,
якщо не встановлено інший термін набрання ними чинності відповідно
до законодавства України. Рішення правління Фонду, які мають нормативний характер і
стосуються прав та обов'язків страхувальників і застрахованих
осіб, набирають чинності через 10 днів після їх державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, якщо в них не
встановлено пізнішого строку набрання ними чинності, але не раніше
дня доведення їх до відома населення. { Пункт 7.4 доповнено
абзацом згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 39
( v0039583-07 ) від 12.07.2007 }
7.5. Рішення, яке не отримало необхідної кількості голосів,
вважається відхиленим, про що робиться відповідний запис у
протоколі засідання.
7.6. Постанови правління, прийняті в установленому порядку,
оформлені відповідно до вимог цього Регламенту та узгоджені із
заступниками голови правління, разом з стенограмою та протоколом
засідання подаються на підпис головуючому на засіданні правління
протягом десяти наступних робочих днів після проведення засідання. Протокольні доручення подаються на підпис головуючому на
засіданні правління протягом трьох наступних робочих днів після
проведення засідання. Рішення правління Фонду, які підлягають державній
реєстрації, оформлені у порядку, встановленому законодавством,
подаються на державну реєстрацію до Мін'юсту протягом п'яти
робочих днів після їх прийняття. { Пункт 7.6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 39
( v0039583-07 ) від 12.07.2007 }
7.7. Виконання рішень правління забезпечує виконавча дирекція
Фонду, а в разі потреби їх положення реалізуються наказами
директора виконавчої дирекції Фонду.
8. Оформлення документів засідання правління
8.1. На засіданні правління виконавчою дирекцією Фонду
забезпечується ведення протокольних записів, стенографування та
запис інформації на магнітні носії. Протокол засідання веде структурний підрозділ, що здійснює
забезпечення роботи правління та наглядової ради. Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складеним на
основі виступів, повинен містити всебічну характеристику
обговорюваного питання з додержанням змісту й форми викладу,
пропозиції учасників сторін. У протоколі зазначаються: назви документа та засідання;
порядковий номер протоколу, дата, місце і час проведення
засідання; головуючий (посада, прізвище, ініціали); загальна
кількість членів правління та їх дублерів; кількість членів
правління та їх дублерів від представницьких сторін, які присутні
на засіданні; список запрошених із зазначенням посад; питання
порядку денного; прізвища та ініціали доповідачів,
співдоповідачів, виступаючих; короткий зміст доповіді,
співдоповіді та виступів; внесені пропозиції (зауваження),
результати голосування. При обговоренні спірних питань у протоколі можуть фіксуватися
виступи доповідачів та інших учасників засідання правління,
запитання доповідачеві, а також вестися конспективні записи
виступів під час обговорення. До протоколу додаються списки присутніх на засіданні членів
правління та їх дублерів, інші інформаційні матеріали.
8.2. Постанови правління Фонду після підписання у п'ятиденний
строк надсилаються членам правління, їх дублерам і виконавцям. Рішення правління Фонду, які підлягають державній реєстрації
в Мін'юсті, надсилаються членам правління, їх дублерам і
виконавцям у п'ятиденний строк з дня набрання ними чинності.
{ Пункт 8.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 39 ( v0039583-07 ) від 12.07.2007 } Рішення правління Фонду, зареєстровані в Мін'юсті,
розміщуються на веб-сайті Фонду. { Пункт 8.2 доповнено абзацом
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 39
( v0039583-07 ) від 12.07.2007 } Структурний підрозділ, що здійснює забезпечення роботи
правління та наглядової ради, доводить постанови правління до його
членів, їх дублерів і за заявкою відповідного структурного
підрозділу - до регіональних управлінь виконавчої дирекції Фонду
та веде реєстр розсилки. У разі прийняття правлінням рішення про необхідність
термінового доведення постанови до робочих органів або надання
відповідних роз'яснень за дорученням директора виконавчої дирекції
Фонду структурний підрозділ, який готував цю постанову, забезпечує
його виконання. У цьому разі реєстр розсилки готує цей структурний
підрозділ.
8.3. Матеріали засідання правління оформляються і
зберігаються у виконавчій дирекції Фонду. Члени правління можуть
ознайомитися з цими матеріалами безпосередньо у виконавчій
дирекції Фонду.
8.4. Офіційне повідомлення засобів масової інформації про
проведення засідань правління Фонду і порядок денний здійснює
структурний підрозділ, який взаємодіє з цими організаціями.
9. Створення постійних і тимчасових комісій
9.1 Постійні комісії правління Фонду з основних напрямів
діяльності Фонду створюються на паритетних засадах правлінням за
пропозицією представницьких сторін на термін його повноважень з
метою вирішення найбільш важливих завдань Фонду, більш активного
залучення членів правління до участі в реалізації статутних
завдань, в розробці проектів документів Фонду.
9.2. Постійна комісія обирається з числа членів правління в
складі голови та членів комісії. Кожний член правління має право
бути членом лише однієї постійної комісії. При цьому
забезпечується почергове представництво на посадах голови комісії
кожної із трьох представницьких сторін правління строком на
2 роки.
9.3. До роботи постійної комісії можуть залучатися дублери
членів правління Фонду.
9.4. Пропозиції щодо кількості постійних комісій, їх
функціональної спрямованості та персонального складу вносяться на
розгляд правління Фонду.
9.5. Постійні комісії керуються в своїй діяльності
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законодавством України про
соціальне страхування, Статутом Фонду ( v0004583-00 ), рішеннями
та постановами правління Фонду, цим Регламентом і Положенням про
постійні комісії ( v0007583-00 ), яке затверджується правлінням
Фонду.
9.6. Для розгляду правлінням окремих питань можуть
створюватися тимчасові комісії, про що приймається відповідна
постанова правління. В ній, як правило, відображаються: - назва комісії; - завдання комісії; - кількісний та персональний склад комісії; - порядок обрання голови комісії; - термін діяльності комісії; - заходи щодо організаційно-технічного забезпечення роботи
комісії.
9.7 Повноваження тимчасової комісії припиняється автоматично
у разі прийняття правлінням документа, для підготовки проекту
якого створювалась комісія, або припинення повноважень правління.
10. Здійснення правлінням Фонду контрольних

функцій та контролю за виконанням

рішень правління Фонду
10.1. Правління Фонду здійснює свої контрольні функції
відповідно до законодавства про соціальне страхування від
нещасного випадку, Статуту Фонду ( v0004583-00 ) та інших
нормативних документів, прийнятих правлінням Фонду, якими ці
функції визначено.
10.2. Правління Фонду щорічно до 1 березня заслуховує та
затверджує підготовлений виконавчою дирекцією Фонду звіт про
страхову діяльність Фонду, стан охорони праці в народному
господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві,
використання страхових коштів.
10.3. З ініціативи правління Фонду, наглядової ради чи органу
державного нагляду заслуховуються звіти директора виконавчої
дирекції Фонду про страхову діяльність, використання страхових
коштів Фонду та з інших питань в строки, визначені правлінням
Фонду. У разі потреби правління Фонду може заслуховувати з деяких
питань керівників відповідних робочих органів.
10.4. Контроль за виконанням протокольних рішень правління
Фонду здійснює виконавча дирекція Фонду, яка інформує правління
про їх виконання.
10.5. Контролю підлягають пункти постанов, в яких встановлено
завдання, якщо інше не визначено рішенням правління Фонду.
10.6. Відповідальність за виконання рішень правління Фонду
несе директор виконавчої дирекції, його заступники та керівники
робочих органів або особи, визначені у рішенні.
10.7. Рішення правління, що підлягають контролю, обов'язково
повинні містити строки їх виконання. Строк виконання рішення може бути продовжено за рішенням
правління у разі надання обгрунтованих пояснень про неможливість
або неповне його виконання у встановлений термін.
10.8. Пропозиції про зняття рішень з контролю вносяться
відповідними структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду в
установленому порядку, а рішення про зняття їх з контролю приймає
правління Фонду.
10.9. Інформація про виконання раніше прийнятих рішень
подається на чергове засідання правління після закінчення строку
їх виконання, якщо інше не зазначено у рішеннях правління.
10.10. У разі необхідності виконавча дирекція (її робочі
органи) або особи, визначені постановою, на черговому засіданні
інформують членів правління про стан виконання раніше прийнятих
рішень.
{ Регламент в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 33
( v0033583-05 ) від 25.10.2005 }
Додаток 1

до абзацу другого

пункту 3.4 Розділу III

ТАБЛИЦЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

за проектом постанови____________________________________________

(назва постанови)
------------------------------------------------------------------ Редакція |Член правління,| Зміст | Рішення | спірної частини| який подав | зауваження | відповідної | проекту | зауваження | (пропозиції) | постійної | постанови | (пропозиції) | | комісії щодо | | | | врахування | | | | зауважень | | | | (пропозицій). | | | | Мотиви їх | | | | відхилення в | | | | цілому чи | | | | частково | -----------------------------------------------------------------
______________________ ______________ ______________________
(голова постійної (підпис) (прізвище, ім'я, по

комісії) батькові)
"___" ____________ 200_ р.

Додаток 2

до підпункту "а"

абзацу другого пункту 4.1

Розділу IV

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови_____________________________________________

(назва постанови)
У пояснювальній записці, як правило, відображаються такі
питання:
1. Обгрунтування прийняття необхідної постанови Зазначається підстава прийняття проекту (на виконання закону,
нормативно-правових актів, доручення голови правління чи його
заступників, рішення постійної комісії, з власної ініціативи) і
обумовленість розробки цього проекту нормами законодавства.
2. Цілі і завдання прийняття постанови Розкриваються концептуальні ідеї, покладені в основу проекту
постанови, кінцева мета якої планується досягти внаслідок
реалізації цієї постанови. Визначається практична значимість і
цілеспрямованість проекту.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
постанови Відображаються предмет правового регулювання, структура,
склад і найважливіші положення проекту постанови.
4. Фінансово-економічне обгрунтування Фінансово-економічне обгрунтування проекту постанови дається
у разі, коли реалізація його потребує матеріальних та інших
витрат. Дається розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію
постанови із зазначенням конкретних витрат.
5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
постанови Дається оцінка впливу реалізації постанови на
соціально-економічну ситуацію в системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві.
_____________________ ___________________ _____________________
(посада керівника (підпис) (прізвище, ім'я, по

структурного батькові)

підрозділу)
"___" ____________ 200_ р.

Додаток 3

до підпункту "б"

абзацу другого пункту 4.1

Розділу IV

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови_____________________________________________

(назва постанови)
------------------------------------------------------------------ Зміст положення (норми) діючої | Зміст положення (норми) | постанови | запропонованого проекту | | постанови | -----------------------------------------------------------------
_____________________ _______________ _____________________
(посада керівника (підпис) (прізвище, ім'я, по

структурного батькові)

підрозділу)

"___" ____________ 200_ р.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: