open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
27.03.2009 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

агентства України з інвестицій та розвитку

N 132 ( v0132537-10 ) від 01.12.2010 }
Про затвердження Положення

про Юридичний департамент Державного

агентства України з інвестицій та інновацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій

N 18 ( v0018527-09 ) від 12.05.2009 }

Відповідно до Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 ( 1040-2008-п ),
з метою врегулювання відносин, пов'язаних з діяльністю юридичної
служби Державного агентства України з інвестицій та інновацій,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Юридичний департамент Державного
агентства України з інвестицій та інновацій, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
агентства України з інвестицій та інновацій від 09.04.2008 N 24
"Про затвердження Положення про Юридичний департамент Державного
агентства України з інвестицій та інновацій".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова В.Івченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

з інвестицій та інновацій

27.03.2009 N 11

ПОЛОЖЕННЯ

про Юридичний департамент Державного

агентства України з інвестицій та інновацій

1. Це Положення регулює відносини, пов'язані з діяльністю
Юридичного департаменту Державного агентства України з інвестицій
та інновацій (далі - Юридичний департамент), утвореного як
самостійний структурний підрозділ у структурі Державного агентства
України з інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій).
2. До складу Юридичного департаменту входять такі структурні
підрозділи:
1) відділ фінансового та інвестиційного законодавства;
2) відділ цивільного законодавства та підприємництва;
3) відділ внутрішнього фінансового контролю та правового
забезпечення управління об'єктами державної власності; { Підпункт
3 пункту 2 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 18 ( v0018527-09 ) від 12.05.2009 }
4) відділ представництва в судах та договірно-правової
роботи. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів,
що входять до складу Юридичного департаменту, визначаються у
положеннях про них.
3. Юридичний департамент у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим
Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи Юридичний
департамент керується актами Міністерства юстиції України.
4. Основним завданням Юридичного департаменту є організація
правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства Головою
та працівниками Держінвестицій під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків, а також представлення
інтересів Держінвестицій в судах.
5. Юридичний департамент підпорядковується безпосередньо
Голові Держінвестицій.
6. Юридичний департамент спрямовує, координує правову роботу,
здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення на
підприємствах, установах та організаціях (далі - підприємства),
які належать до сфери управління Держінвестицій, у їх
відокремлених підрозділах.
7. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту
такого акта Держінвестицій для його прийняття чи погодження без
попереднього розгляду та погодження з Юридичним департаментом не
допускається.
8. Пропозиції Юридичного департаменту щодо приведення
нормативно-правових актів та інших документів Держінвестицій, а
також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у
відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду
Головою Держінвестицій та керівником відповідного підприємства. У разі неврахування пропозицій Юридичного департаменту або
часткового їх врахування департамент подає Голові Держінвестицій
письмовий висновок до проекту акта.
9. Юридичний департамент відповідно до покладених на нього
завдань:
1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації
державної правової політики у сфері інвестицій та інноваційної
діяльності, правильного застосування законодавства у
Держінвестицій, на підприємствах, що належать до сфери його
управління, у представленні інтересів Держінвестицій в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленні проектів
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
Держінвестицій;
3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним
договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на
підпис Голови Держінвестицій, погоджує (візує) їх за наявності віз
керівників заінтересованих структурних підрозділів Держінвестицій;
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів, підготовлених структурними підрозділами Держінвестицій, за
результатами якої готує висновки за формою, що затверджується
Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності
віз керівників заінтересованих структурних підрозділів
Держінвестицій;
5) переглядає разом із структурними підрозділами
Держінвестицій нормативно-правові акти та інші документи з питань,
що належать до його компетенції, з метою приведення їх у
відповідність із законодавством;
6) інформує Голову Держінвестицій про необхідність вжиття
заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших
документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування;
7) вносить Голові Держінвестицій пропозиції щодо подання
нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку,
визначеному Міністерством юстиції України;
8) разом із заінтересованими структурними підрозділами
Держінвестицій узагальнює практику застосування законодавства у
сфері інвестицій та інноваційної діяльності, готує пропозиції щодо
його вдосконалення, подає їх на розгляд Голови Держінвестицій для
вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових
актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до
державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших
документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до
компетенції Держінвестицій, та готує пропозиції до них;
10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів
(контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів,
спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні
захисту майнових прав і законних інтересів Держінвестицій, а також
погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи)
керівників заінтересованих структурних підрозділів Держінвестицій;
12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює
контроль за її проведенням;
13) проводить разом із заінтересованими структурними
підрозділами Держінвестицій аналіз результатів господарської
діяльності Держінвестицій, вивчає умови і причини виникнення
непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також
стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і
контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані
за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані
статистичної звітності, що характеризують стан дотримання
законності Держінвестицій, готує правові висновки за фактами
виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з
відшкодування збитків;
14-1) здійснює через відділ внутрішнього фінансового контролю
та правового забезпечення управління об'єктами державної власності
передбачені законодавством функції внутрішнього фінансового
контролю; { Пункт 9 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Наказом
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 18
( v0018527-09 ) від 12.05.2009 }
15) подає пропозиції Голові Держінвестицій про притягнення до
відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це
не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу
Держінвестицій);
16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про
працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Голові
Держінвестицій письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення
таких порушень;
17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в
Держінвестицій, на підприємствах, що належать до сфери його
управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на
розгляд Голови Держінвестицій щодо її поліпшення, усунення
недоліків у правовому забезпеченні діяльності Держінвестицій,
вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності
Юридичного департаменту, виконання актів Міністерства юстиції
України та його територіальних органів;
18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів
України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та
зберігання;
19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів
законодавства в друкованих виданнях;
20) визначає разом із заінтересованими структурними
підрозділами Держінвестицій потребу в юридичних кадрах підприємств
що належать до сфери управління Держінвестицій;
21) погоджує кандидатури претендентів на посади керівників
юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління
Держінвестицій;
22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням
кваліфікації працівників Юридичного департаменту та підприємств,
що належать до сфери управління Держінвестицій, роз'яснює
застосування законодавства, надає правові консультації з питань,
що належать до компетенції Держінвестицій, а також за дорученням
Голови Держінвестицій розглядає звернення громадян, звернення та
запити народних депутатів України;
23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових
знань працівників Держінвестицій;
24) забезпечує в установленому порядку представлення
інтересів Держінвестицій в судах та інших органах.
10. Покладення на Юридичний департамент обов'язків, що не
належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
11. Юридичний департамент має право:
1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами
Держінвестицій та підприємствами, що належать до сфери його
управління;
2) одержувати в установленому порядку для виконання
покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію,
довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб
підприємств, що належать до сфери управління Держінвестицій. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які
потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи
зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу
Юридичного департаменту;
3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держінвестицій спеціалістів з метою підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення
і здійснення заходів, які проводяться Юридичним департаментом
відповідно до покладених на нього завдань;
4) інформувати Голову Держінвестицій про покладення на
Юридичний департамент обов'язків, що виходять за межі його
компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного
подання на вимогу Юридичного департаменту необхідних матеріалів
посадовими особами підприємств, що належать до сфери управління
Держінвестицій.
12. Юридичний департамент забезпечує підготовку відповідної
інформації для її подання Міністерству юстиції України у
встановлені ним строки.
13. Держінвестицій створює умови для належної роботи і
підвищення кваліфікації працівників Юридичного департаменту,
забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним
зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для
виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і
довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з
правових питань, електронною системою інформаційно-правового
забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
14. Підвищення кваліфікації працівників Юридичного
департаменту організовує Міністерство юстиції України.
15. На посаду директора Юридичного департаменту, його
заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем
роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менш як п'ять років.
16. На посаду начальника відділу, головного спеціаліста
Юридичного департаменту призначається особа з вищою юридичною
освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і
стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або
за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.
17. На посаду провідного спеціаліста Юридичного департаменту
призначається особа з вищою юридичною освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем
роботи за фахом не менш як два роки.
18. Директор Юридичного департаменту призначається на посаду
на підставі висновку Міністерства юстиції України.
19. Для проведення атестації директора Юридичного
департаменту залучається представник Міністерства юстиції України.
20. Директор Юридичного департаменту:
1) забезпечує виконання завдань, покладених на Юридичний
департамент;
2) здійснює загальне керівництво діяльністю Юридичного
департаменту, спрямовує, координує та контролює роботу структурних
підрозділів, що входять до складу Юридичного департаменту;
3) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб
підприємств, що належать до сфери управління Держінвестицій;
4) планує роботу Юридичного департаменту;
5) має право підпису документів і матеріалів, що готуються
Юридичним департаментом відповідно до окремих доручень Голови
Держінвестицій;
6) приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до
компетенції Юридичного департаменту, в межах повноважень, наданих
Головою Держінвестицій;
7) підписує службову документацію, що направляється іншим
структурним підрозділам та керівництву Держінвестицій;
8) погоджує відрядження працівників Юридичного департаменту в
межах країни і за кордон;
9) сприяє організації навчання працівників Юридичного
департаменту для підвищення рівня їх правових знань та
кваліфікацій;
10) дає згоду на надання відпусток працівникам Юридичного
департаменту та візує їх заяви з цих питань;
11) звертається до Голови Держінвестицій з пропозиціями щодо
проведення організаційних змін у Юридичному департаменті;
12) утворює тимчасові робочі групи, що складаються з
працівників Юридичного департаменту, з метою підготовки і
реалізації особливо важливих завдань;
13) погоджує положення про структурні підрозділи, що входять
до складу Юридичного департаменту;
14) подає пропозиції Голові Держінвестицій щодо прийняття на
роботу, переведення, звільнення працівників Юридичного
департаменту, їх заохочення або притягнення до відповідальності
згідно із законодавством;
15) погоджує кандидатури претендентів на посади керівників
юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління
Держінвестицій;
16) виконує інші передбачені законодавством повноваження
керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу
виконавчої влади.
21. Директор Юридичного департаменту несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Юридичний департамент
завдань та функцій. У разі неналежного виконання директором Юридичного
департаменту покладених на нього завдань Міністерство юстиції
України порушує питання про притягнення його до відповідальності
згідно із законодавством.
22. Директору Юридичного департаменту безпосередньо
підпорядковані: заступник директора департаменту - начальник відділу
цивільного законодавств та підприємництва Юридичного департаменту; заступник директора департаменту - начальник відділу
фінансового та інвестиційного законодавства Юридичного
департаменту;
{ Абзац четвертий пункту 22 виключено на підставі Наказу
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 18
( v0018527-09 ) від 12.05.2009 }
начальник відділу представництва в судах та
договірно-правової роботи.
22-1. Відділ внутрішнього фінансового контролю та правового
забезпечення управління об'єктами державної власності виконує
функції контрольно-ревізійного підрозділу, який забезпечує
здійснення Держінвестицій внутрішнього фінансового контролю. Начальник відділу внутрішнього фінансового контролю та
правового забезпечення управління об'єктами державної власності
підпорядковується безпосередньо Голові Держінвестицій, а також є
підзвітним Голові Головного контрольно-ревізійного управління
України в частині проведення контрольно-ревізійної роботи і
складання звітності за її результатами. Директор Юридичного департаменту забезпечує організацію
роботи і спрямовує діяльність відділу внутрішнього фінансового
контролю та правового забезпечення управління об'єктами державної
власності вживає заходів по виконанню ним своїх завдань і функцій,
а також реалізує інші повноваження, необхідні для ефективної
роботи цього відділу і виконання службових обов'язків його
начальником. Положення доповнено пунктом 22-1 згідно з Наказом Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 18 ( v0018527-09 )
від 12.05.2009 }
23. Під час відсутності директора Юридичного департаменту
його обов'язки тимчасово виконує один із заступників директора
департаменту - начальників відділів, який визначається в
установленому порядку директором Юридичного департаменту за
погодженням із Головою Держінвестицій.
24. Пропозиції Юридичного департаменту щодо приведення у
відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших
правових актів Держінвестицій, підприємств, що належать до сфери
управління Держінвестицій, що суперечать закону, є обов'язковими
для розгляду керівництвом Держінвестицій, керівниками структурних
підрозділів Держінвестицій і підприємств, що належать до сфери
управління Держінвестицій.
25. Працівники Юридичного департаменту, які не вжили
передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень
законодавства, що були їм відомі та відносилися до їх компетенції,
несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.
26. У разі неналежного виконання та/або невиконання наданих
працівникам Юридичного департаменту доручень директор Юридичного
департаменту порушує перед Головою Держінвестицій питання про
притягнення їх до відповідальності згідно з Кодексом законів про
працю України ( 322-08 ) та Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ). У разі незгоди із наданими дорученнями працівники Юридичного
департаменту мають право звертатися в установленому порядку
безпосередньо до Голови Держінвестицій та доводити свою позицію.
Директор
Юридичного департаменту В.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: