open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Н А К А З
19.04.2010 N 11

Про затвердження примірного

Положення про державну інспекцію

захисту рослин району

Згідно Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 )
(зі змінами) та на виконання наказу Мінагрополітики
від 18.06.2007 р. N 422 ( z0880-07 ) "Про затвердження Положення
про Головну державну інспекцію захисту рослин "Головдержзахист"
і наказу Мінагрополітики від 04.03.2009 р. N 138 "Про затвердження
нової редакції положень про державні інспекції захисту рослин
Автономної Республіки Крим та областей" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити примірне Положення про державну інспекцію
захисту рослин району.
2. Начальникам державних інспекцій захисту рослин АР Крим
і областей забезпечити підготовку та затвердження положень про
державні інспекції захисту рослин районів.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержзахисту
від 04.12.2007 р. N 26 "Про затвердження примірного Положення про
державну районну інспекцію захисту рослин".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Дубовика П.В.
Начальник С.В.Довгань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головної державної

інспекції захисту рослин

Мінагрополітики України

19.04.2010 N 11

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕРЖАВНУ ІНСПЕКЦІЮ ЗАХИСТУ РОСЛИН РАЙОНУ

1. ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН РАЙОНУ (далі -
Держрайзахист) є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади
у сфері захисту рослин _______________ району ___________________
області і є правонаступником державної районної станції захисту
рослин ____________________ району _________________ області. Держрайзахист організовує розроблення заходів щодо захисту
рослин від шкідників, хвороб і бур'янів, а також здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про захист
рослин. Держрайзахист є структурним підрозділом державної інспекції
захисту рослин АР Крим та областей, його діяльність спрямована на
забезпечення єдиної державної політики у сфері захисту рослин.
2. Держрайзахист у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з питань аграрної політики, Головної державної інспекції захисту
рослин, Положеннями про Головну державну інспекцію захисту рослин,
державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та
областей, цим примірним Положенням, та іншими нормативно-правовими
актами.
3. Основними завданнями Держрайзахисту в проведенні
державного контролю у сфері захисту рослин є:
3.1. Організація та проведення обстеження
сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень,
рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження на
заселеність та зараженість їх шкідливими організмами,
науково-обґрунтоване застосування пестицидів у сільському
господарстві, виявлення та своєчасне інформування про наявність
і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур'янів.
3.2. Проведення підприємствами, установами, організаціями
усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана
із захистом рослин, систематичних обстежень угідь, посівів,
насаджень, рослинності закритого ґрунту, а також продукції
рослинного походження на заселеність та зараженість їх шкідливими
організмами.
3.3. Запобігання масовому розмноженню та поширенню шкідливих
організмів.
3.4. Своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту
рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та громадянами встановлених регламентів
застосування засобів захисту рослин, вмісту їх залишкових
кількостей у воді, ґрунті на землях сільськогосподарського
призначення, а також сільськогосподарській продукції та сировині.
3.5. Забезпечення своєчасного проведення профілактичних та
винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками у місцях
зберігання запасів продукції рослинного походження.
4. Держрайзахист відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Організовує спостереження за фітосанітарним станом
сільськогосподарських угідь, приймає участь у розробці прогнозів
появи, розвитку і поширення шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур, а також інформує органи виконавчої
влади, підприємства, установи і організації усіх форм власності та
громадян про строки та методи боротьби з ними.
4.2. Прогнозує обсяги робіт, пов'язаних із захистом рослин
відповідно до фітосанітарного стану.
4.3. Проводить моніторинг ринку пестицидів, проводить
відповідну експертизу та веде баланс потреби і надходження в район
засобів захисту рослин за асортиментом і обсягами.
4.4. Організовує впровадження інтегрованої системи захисту
рослин, ресурсозберігаючих технологій та екологічно безпечних для
людини та довкілля методів і заходів щодо захисту рослин.
4.5. Організовує та здійснює державний контроль за своєчасним
проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням
регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом
залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті на землях
сільськогосподарського призначення, а також сільськогосподарській
продукції та сировині.
4.6. Визначає обставини, межі території, час введення
особливого режиму захисту рослин та заходи щодо локалізації
і ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів, а також
залучає у встановленому законодавством порядку для цих цілей
ресурси держави, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та громадян з попереднім відшкодуванням їм понесених
ними витрат.
4.7. Приймає участь у визначенні збитків, завданих
підприємствам, установам, організаціям та громадянам внаслідок
порушення законодавства про захист рослин.
4.8. Приймає участь в конференціях, семінарах, нарадах
з питань захисту рослин.
4.9. Забезпечує впровадження біологічних методів захисту
рослин.
4.10. Сприяє громадянам, яким земельні ділянки належать на
правах власності або знаходяться в їх користуванні і які
займаються вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин
і насаджень, їх обізнаності із засобами захисту рослин
і технологією їх застосування.
4.11. Розглядає пропозиції, заяви, скарги, звернення
підприємств, установ, організацій і громадян, і в межах своєї
компетенції вживає відповідних заходів.
4.12. Організовує і проводить навчання працівників, робота
яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
торгівлею пестицидами і агрохімікатами, з наступною видачею
посвідчень та допусків.
4.13. Надає на договірній основі послуги із захисту рослин
(навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи
із захисту рослин, надання консультативних, інших послуг).
4.14. Відбирає зразки для аналітичних досліджень пестицидів
на відповідність їх сертифікатам якості та регламентів їх
застосування.
5. Держрайзахист проводить свою діяльність разом з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
органами державної санітарно-епідеміологічної служби і органами
охорони навколишнього природного середовища.
6. Посадові особи Держрайзахисту в межах своєї компетенції,
передбачених законодавством мають право:
6.1. Вимагати від підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та громадян, діяльність яких пов'язана із захистом
рослин, додержання законодавства про захист рослин.
6.2. Відвідувати підприємства, установи, організації усіх
форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею,
лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних
і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
ґрунту, а також реалізацією, переробкою, зберіганням
і використанням рослин і продукції рослинного походження, з метою
перевірки додержання законодавства про захист рослин та відбирати
зразки пестицидів, ґрунту, води, насіння, рослин, продукції
рослинного походження та інших матеріалів для проведення
фітосанітарної діагностики.
6.3. Обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти
діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності
та громадян у разі порушення ними вимог технології та
нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що можуть
спричинити загрозу життю та здоров'ю людей та довкіллю.
6.4. Визначати і регулювати обсяги робіт, пов'язаних із
захистом рослин, відповідно до фітосанітарного стану.
6.5. Забороняти реалізацію засобів захисту рослин, які не
відповідають вимогам щодо їх якості.
6.6. Одержувати від органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та громадян необхідну
інформацію з питань захисту рослин.
6.7. Вносити до відповідних органів виконавчої влади подання
про запровадження особливого режиму захисту рослин.
6.8. Давати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи)
про проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами профілактичних і винищувальних заходів
щодо захисту рослин.
6.9. Накладати адміністративні штрафи на осіб, винних
у порушенні законодавства про захист рослин, згідно з чинним
законодавством.
6.10. Рішення державного інспектора захисту рослин, прийняте
у межах його повноважень, є обов'язковим до виконання.
7. Держрайзахист очолює начальник, який призначається та
звільняється з посади начальником державної інспекції захисту
рослин Автономної Республіки Крим, області за погодженням
з Головною державною інспекцією захисту рослин у порядку,
встановленому чинним законодавством.
8. Начальник Держрайзахисту:
8.1. Здійснює загальне керівництво ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ
ЗАХИСТУ РОСЛИН РАЙОНУ і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на нього завдань.
8.2. Представляє інтереси Держрайзахисту, які входять до його
компетенції, на підприємствах, в установах, організаціях та судах
без особливого на це доручення.
9. Начальник Держрайзахисту одночасно за посадою є головним
державним інспектором захисту рослин району, а інші спеціалісти
Держрайзахисту - державними інспекторами захисту рослин району.
10. Держрайзахист має круглу печатку, кутовий штамп, бланк
зі своїм найменуванням та бланк з написом "Головний державний
інспектор захисту рослин ____________________ району ________________ області".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: