open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ХАРКІВСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
15.01.2008 N 11

Щодо контролю за правильністю

визначення країни походження товарів

З метою контролю за правильністю визначення країни походження
товарів, відповідно до наказу Харківської митниці від 14.12.2007
N 781 "Про затвердження Положення про відділ митних платежів
Харківської митниці", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Порядок взаємодії підрозділів Харківської митниці при
визначенні країни походження товару (додається);
1.2. Перелік товарів, щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження (далі -
Перелік) (додається).
2. Начальникам відділів митного оформлення, начальнику
відділу митних платежів забезпечити безумовне виконання вимог
Порядку взаємодії підрозділів митниці при визначенні країни
походження товару та контроль за ідентифікацією товарів Переліку з
відомостями документів, наданих декларантом при митному
оформленні.
3. Посадовим особам митниці, які працюють у відділах митного
оформлення та до службових обов'язків яких віднесено контроль за
визначенням країни походження товарів, при здійсненні митного
оформлення товарів Переліку посилити контроль за правильністю
визначення країни походження товарів та по товарам, зазначеним у
пунктах 1 та 2 Переліку, забезпечити визначення країни походження
на підставі сертифікату про походження, а у разі його відсутності
направляти запит до сектору визначення походження товарів відділу
митних платежів.
4. Начальнику відділу митних платежів Мартинову М.А.
організувати проведення сектором визначення походження товарів, не
рідше одного разу на квартал, вибіркових перевірок дотримання
вимог цього наказу щодо правильності визначення країни походження
товарів Переліку.
5. Уважати такими, що втратили чинність, накази Східної
регіональної митниці від 09.12.2004 N 941 "Щодо Порядку взаємодії
підрозділів митниці при визначенні країни походження товару" і від
25.06.2005 N 455 "Щодо впорядкування взаємодії підрозділів митниці
у ході проведення контролю за достовірністю сертифікатів
походження" та накази Харківської митниці від 17.10.2005 N 273
( va273483-05 ) "Щодо контролю за правильністю визначення країни
походження товарів" і від 16.03.2006 N 175 ( v0175483-06 ) "Про
внесення змін до наказу Харківської митниці від 17.10.2005 N 273".
6. Начальнику загального відділу Єльніковій О.П. направити
наказ у структурні підрозділи Харківської митниці згідно з
розсилкою.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
начальника митниці згідно з розподілом обов'язків.
Начальник митниці М.І.Прудніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Харківської митниці

15.01.2008 N 11

ПОРЯДОК

взаємодії підрозділів Харківської митниці

при визначенні країни походження товару

1. Загальні положення
1.1. Здійснення контролю за визначенням країни походження
товарів при їх митному оформленні, виконання інших завдань та
функцій, пов'язаних з визначенням країни походження товарів,
віднесено до компетенції: 1.1.1. Посадових осіб сектору визначення походження товарів
відділу митних платежів (далі - Сектору). 1.1.2. Посадових осіб відділу митних платежів, що працюють на
постійній основі у відділах митного оформлення (далі - ВМО). 1.1.3. Інших посадових осіб митниці, до службових обов'язків
яких віднесено контроль за визначенням країни походження товарів.
Зазначені посадові особи призначаються наказом по митниці у
випадках, коли у ВМО присутність представника відділу митних
платежів на постійній основі не передбачена.
2. Порядок дій посадових осіб, вказаних у пунктах 1.1.2

та 1.1.3, при перевірці відомостей про країну

походження товарів та преференційних сертифікатів
2.1. Здійснюють перевірку правильності визначення країни
походження товарів при митному оформленні товарів.
2.2. Здійснюють перевірку сертифікатів про походження
товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод
про вільну торгівлю.
2.3. Приймають рішення про визначення країни походження
товарів у випадку, якщо документи не підтверджують країну
походження або є достатньо підстав для визнання преференційного
сертифікату СТ-1 недійсним, і суб'єкт ЗЕД згоден сплатити
нараховані митні платежі у повному обсязі. Для цього у телефонному
режимі у Секторі отримується порядковий номер рішення та
повідомляються реквізити суб'єкта ЗЕД, найменування товару,
причина прийняття рішення. Рішення готується у двох екземплярах,
один залишається у ВМО, а другий, разом з пакетом документів у
термін до трьох діб передається до Сектору.
2.4. Готують запити встановленого зразка до Сектору у
випадках, коли: 2.4.1. при митному оформленні товарів та інших предметів
виникають спірні питання визначення країни походження товарів; 2.4.2. при митному оформленні товарів надається
преференційний сертифікат, який містить недостатній опис товару,
помилку, розбіжність, неточність або виправлення, не завірене
належним чином; 2.4.3. при митному оформленні товарів, по яким залучення
Сектору є обов'язковим, перелік яких встановлюється наказами
Держмитслужби України або Харківської митниці.
2.5. При підготовці запиту повідомляють про це начальника ВМО
або особу, яка його заміщує (далі - "керівник ВМО") та реєструють
у відповідному журналі ВМО.
2.6. Керівник ВМО, в якому здійснюється митне оформлення
товару, робить на запиті підпис про ознайомлення.
2.7. Запит має бути обґрунтований: містити причину
направлення запиту, точку зору з питань, які викликали сумнів. Разом із запитом подаються: сертифікат про походження товару
(при наявності), ВМД, повний пакет документів (копії), наданих
декларантом при митному оформленні, Акт про митний огляд за
встановленою формою. Усі копії документів мають бути засвідчені
штампом "Під митним контролем". У разі потреби подаються інші документи (паспорт виробу,
інструкція користувача, паспорти якості тощо), які можуть бути
використані Сектором при вирішенні питань визначення країни
походження. В Акті про митний огляд мають бути зазначені відомості про
товар, які дають змогу зробити висновок про країну походження
товару (наприклад, відомості про маркування на товарі та на
упаковці тощо).
2.8. Керівник ВМО, в якому здійснюється митне оформлення
товару, забезпечує надходження зареєстрованого запиту з пакетом
документів до Сектору.
2.9. При надходженні до ВМО службової записки Сектору щодо
необхідності проведення повторного огляду товару для визначення
країни походження, керівник підрозділу узгоджує термін проведення
такого огляду з власником товару, а також повідомляє всіх
залучених до огляду осіб про час та місце його проведення.
2.10. За результатами огляду товару інспектор ВМО складає акт
огляду із зазначенням відомостей про товар, які дають змогу
зробити висновок про країну походження товару, який підписується,
крім нього, представником суб'єкта ЗЕД чи його довіреної особи,
співробітником ВМП - у разі його участі в огляді.
2.11. Прийняте Сектором Рішення про визначення країни
походження товарів є обов'язковим для використання при митному
оформленні товару.
3. Порядок дій посадових осіб сектору визначення

походження товарів Відділу митних платежів

при вирішенні спірних питань, що виникають

при визначенні країни походження товарів

чи достовірності преференційних сертифікатів
3.1. Прийняття запитів здійснює начальник Сектору або особа,
яка його заміщує. При цьому перевіряється відповідність оформлення
запиту вимогам п. 2.7 Порядку та наявність доданих до запиту
документів.
3.2. Начальник Сектору розглядає запит по суті, після чого
зазначає прізвище співробітника Сектору (виконавця) для підготовки
рішення про визначення країни походження товарів чи достовірності
преференційних сертифікатів.
3.3. Виконавець реєструє запит в Журналі обліку рішень про
визначення країни походження товарів, форма якого наведена у
додатку 12 до наказу Держмитслужби України від 28.12.1999 N 864
( z0050-00 ) "Про затвердження Положення про відділ митних
платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування,
митниці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.01.2000 за N 50/4271 (із змінами і доповненнями), та визначає
перелік документів, які необхідно додатково надати для вирішення
спірного питання.
3.4. Додатково надані документи реєструються на зворотній
стороні запиту з зазначенням "Додатково надані документи".
3.5. Листи уповноважених органів про факт видачі сертифікату
та помилки, допущені при його оформленні, отримані засобами
факсимільного зв'язку, реєструються у "Журналі реєстрації та
обліку листів органів, уповноважених на видачу сертифікатів про
походження" сектору визначення країни походження товарів та
зберігаються у пакетах документів відповідних рішень.
3.6. При необхідності проведення повторного митного огляду
товару для вирішення спірного питання щодо визначення країни
походження товарів виконавець готує службову записку до ВМО, якою
повідомляється про необхідність залучення співробітника ВМП для
участі в огляді.
3.7. Електронна копія рішення знаходиться у розділі "Довідки
про визначення країни походження" програми "Інспектор-2006" з
моменту його прийняття, а тверда копія Рішення про визначення
країни походження товару разом з оригіналом сертифікату (при його
наявності та підтвердженні дійсності) у найкоротший термін після
його прийняття передається у ВМО. Інспектор ВМО, який направляв запит, після отримання рішення
про визначення країни походження товару проставляє на запиті
посаду, підпис, прізвище, дату та час отримання відповіді.
Начальник ВМП М.А.Мартинов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Харківської митниці

15.01.2008 N 11

ПЕРЕЛІК

товарів, щодо яких існує можливість неправильного

декларування даних про країну їх походження

1. Товари, щодо яких Митним тарифом України ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) установлені диференційовані
пільгові та повні ставки ввізного мита. 2. Товари, стосовно яких встановлені спеціальні та
антидемпінгові заходи згідно із рішеннями Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі. 3. Товари, які вилучені з режиму вільної торгівлі з окремими
країнами СНД. 4. Товари, що підлягають оподаткуванню вивізним (експортним)
митом.
Начальник ВМП М.А.Мартинов
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: