open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

15.02.2013  № 11

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 202 від 29.04.2016}

(з основної діяльності)

Про затвердження Положення про колегію ДСНС України

На виконання статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 12 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Колегію Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
15.02.2013 № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Колегія).

1.2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання ДСНС України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків діяльності ДСНС України.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про ДСНС України, наказами ДСНС України та цим Положенням, дорученнями Голови.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Голова ДСНС України).

II. Функції Колегії

Колегія ДСНС України:

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямків діяльності ДСНС України.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства сфери компетенції ДСНС України;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на ДСНС України завдань;

розширення міжнародного співробітництва у визначеній сфері діяльності;

реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності.

2.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку сфери діяльності, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

2.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДСНС України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України.

2.6. Аналізує стан роботи ДСНС України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.7. Розглядає результати роботи ДСНС України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції).

2.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, служби цивільного захисту, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.9. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ДСНС України.

III. Склад Колегії

До складу Колегії входять: Голова ДСНС України (голова Колегії), перший заступник Голови ДСНС України, заступник Голови ДСНС України, визначені Міністром оборони України посадові особи Міністерства оборони України, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, її територіальних органів, а також за згодою - представники інших державних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова ДСНС України.

IV. Організація роботи Колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є її засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається головою Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.2. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії Плану засідань Колегії на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, підрозділи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

4.3. Члени Колегії, керівники департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України до 1 грудня подають секретарю Колегії погоджені із першим заступником Голови ДСНС України (заступником Голови ДСНС України) пропозиції до проекту плану роботи Колегії на рік за формою (питання, що пропонується до розгляду на засіданні Колегії; доцільний строк його розгляду; назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку матеріалів, прізвище та ініціали його керівника; коротке обґрунтування доцільності розгляду питання на засіданні Колегії).

4.4. На підставі рішень та доручень Голови ДСНС України, пропозицій, внесених членами Колегії, керівниками департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, аналізу виконання попередніх рішень Колегії секретар Колегії складає проект плану роботи Колегії на рік та після погодження із заступниками Голови подає його на розгляд і затвердження Голові.

4.5. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України.

У разі необхідності план або витяги з нього надсилаються іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям, що беруть участь у вирішенні запропонованих до розгляду питань.

4.6. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови Колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

4.7. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.

4.8. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

4.9. На розгляд Колегії подаються:

проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проект рішення Колегії;

список членів Колегії;

список запрошених осіб, участь яких планується в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.10. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

4.11. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають їх секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Матеріали повинні бути завізовані першим заступником Голови ДСНС України (заступником Голови ДСНС України), керівником самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку розгляду питання на засіданні Колегії та з відміткою літредактора. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.12. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, відповідальні за підготовку питань на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

4.13. Оповіщення запрошених на засідання Колегії посадових осіб здійснюють:

секретар Колегії - членів Колегії;

керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, які відповідають за підготовку питання на засідання, - додатково запрошених посадових осіб відповідно до списку.

4.14. У разі об'єктивної неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані засідань Колегії питань, відповідальні за їх підготовку керівники самостійних структурних підрозділів зобов'язані не пізніше ніж за 15 днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку на ім'я Голови ДСНС України, завізовану першим заступником Голови ДСНС України (заступником голови ДСНС України), з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення строку або зняття питання з розгляду на засіданні Колегії. Рішення щодо цього приймається Головою ДСНС України.

4.15. При необґрунтованому порушенні встановленого порядку та строків подання матеріалів Голова ДСНС України, за відповідними пропозиціями секретаря Колегії, приймає рішення про зняття непідготовленого питання з порядку денного засідання Колегії.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів на засідання Колегії несуть посадові особи, зазначені в плані засідань Колегії, а також перший заступник Голови ДСНС України (заступник Голови ДСНС України), які координують роботу цих підрозділів.

V. Порядок проведення засідання Колегії

5.1. Засідання Колегії проводить голова Колегії, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови ДСНС України.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.6. Члени Колегії та особи, запрошені для участі і розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

5.10. Після засідання Колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

5.11. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДСНС України (спільного наказу).

5.12. Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем Колегії, який веде протокол.

5.14. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.15. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує секретар Колегії, який потім оформляє стенограму засідання у вигляді протоколу.

5.16. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

5.17. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється Департаментом ресурсного забезпечення та Управлінням телекомунікацій, інформаційних технологій та Системи 112 апарату ДСНС України.

5.18. Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Колегії здійснюється Адміністративним департаментом апарату ДСНС України.

VI. Контроль за виконанням рішень Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії, затверджених наказом ДСНС України, здійснюється Адміністративним департаментом апарату ДСНС України.

6.2. Керівники департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України зобов'язані доповідати першому заступнику Голови ДСНС України (заступнику Голови ДСНС України) про стан виконання заходів, передбачених наказами, рішеннями Колегії, протокольними дорученнями, в день завершення терміну виконання того чи іншого заходу та інформувати письмово секретаря Колегії.

6.3. Секретар Колегії на підставі наданої інформації щокварталу, станом на 15 число першого місяця, наступного за звітним кварталом, відпрацьовує та доповідає Голові ДСНС України результати аналізу виконання рішень Колегії.

6.4. У разі виникнення ускладнень у процесі виконання рішень Колегії або при необхідності перенесення строків виконання завдань перший заступник Голови ДСНС України (заступник ДСНС України), на яких покладено контроль за виконанням рішень Колегії, узгоджують ці питання з Головою ДСНС України та інформують секретаря Колегії про прийняте рішення.

6.5. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: