open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.01.2008 N 11

Про додаткові заходи щодо створення сприятливих

умов для життєдіяльності осіб з обмеженими

фізичними можливостями

З метою реалізації Указу Президента України від 18 грудня
2007 року N 1228/2007 ( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями" та відповідного доручення
Кабінету Міністрів України від 26.12.2007 N 51884/1/1-07
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України щодо
реалізації Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
N 1228/2007 ( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями" (додаються).
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки країни, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Забезпечити виконання зазначених заходів.
2.2. Подавати інформацію для узагальнення і підготовки
відповіді Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента
України до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) щороку до 1 червня та 1 грудня, починаючи з
2008 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Шинкарука В.Д.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

15.01.2008 N 11

ЗАХОДИ

Міністерства освіти і науки України

щодо реалізації Указу Президента України

від 18 грудня 2007 року N 1228/2007

( 1228/2007 )

"Про додаткові невідкладні заходи щодо створення

сприятливих умов для життєдіяльності осіб

з обмеженими фізичними можливостями"

----------------------------------------------------------------------------- N | Положення Указу | Заходи |Термін виконання| Відповідальні | з/п|Президента України| | | виконавці | | ( 1228/2007 ) | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 1.|Пункт 2 абзац |взяти участь у |щороку до |Єресько О.В. | |другий |підготовці щорічної|1 листопада |Болюбаш Я.Я. | |забезпечити за |Національної | |Десятов Т.М. | |участю |доповіді про | |Кудін А.В. | |Національної |становище інвалідів| | | |Асамблеї інвалідів|в Україні | | | |України, інших | | | | |всеукраїнських | | | | |громадських | | | | |організацій | | | | |інвалідів | | | | |підготовку | | | | |щорічних | | | | |національних | | | | |доповідей про | | | | |становище | | | | |інвалідів в | | | | |Україні | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 2.|абзац четвертий |проаналізувати стан|до 1 лютого |Єресько О.В. | |проаналізувати за |виконання Указу |2008 року |Болюбаш Я.Я. | |участю |Президента України | |Десятов Т.М. | |представників |від 1 червня | |Міністерство | |Національної |2005 р. N 900 | |освіти і науки | |Асамблеї інвалідів|( 900/2005 ) | |Автономної | |України, інших |вжити необхідних |до 1 липня |Республіки | |громадських |заходів щодо |2008 року |Крим, | |організацій |виконання Указу | |управління | |інвалідів стан |Президента України | |освіти і науки | |виконання Указу |від 1 червня | |обласних, | |Президента України|2005 р. N 900 | |Київської та | |від 1 червня |у повному обсязі | |Севастопольсь- | |2005 року N 900 | | |кої міських | |( 900/2005 ) "Про | | |державних | |першочергові | | |адміністрацій | |заходи щодо | | | | |створення | | | | |сприятливих умов | | | | |життєдіяльності | | | | |осіб з обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями", | | | | |насамперед у | | | | |частині створення | | | | |належних умов для | | | | |безперешкодного | | | | |доступу осіб з | | | | |обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями до | | | | |будинків і | | | | |приміщень | | | | |центральних | | | | |органів виконавчої| | | | |влади, об'єктів | | | | |соціальної | | | | |інфраструктури, та| | | | |за результатами | | | | |такого аналізу | | | | |вжити заходів щодо| | | | |його виконання у | | | | |повному обсязі, | | | | |передбачивши для | | | | |цього під час | | | | |доопрацювання | | | | |проекту Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |2008 рік" | | | | |необхідні кошти | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 3.|абзац сьомий |створити при МОН |до 1 січня |Єресько О.В. | |забезпечити |комітет |2008 року |Болюбаш Я.Я. | |створення за |забезпечення | |Десятов Т.М. | |участю |доступності | |Свіженко В.О. | |представників |інвалідів та інших | | | |Національної |мало мобільних груп| | | |Асамблеї інвалідів|населення до | | | |України, інших |об'єктів | | | |громадських |інфраструктури | | | |організацій |освіти і науки | | | |інвалідів | | | | |"комітетів | | | | |доступності" при | | | | |міністерствах, | | | | |інших центральних | | | | |органах виконавчої| | | | |влади | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 4.|абзац дев'ятий |Вжити заходів щодо |до 1 березня |Омельченко С.Д.| |розглянути питання|створення у складі |2008 року |Куліков П.М. | |щодо створення у |МОН структурного | |Єресько О.В. | |складі |підрозділу з питань| |Міністерство | |Міністерства |корекційної освіти | |освіти і науки | |освіти і науки |та реабілітації | |Автономної | |структурного |дітей-інвалідів, а | |Республіки | |підрозділу з |також відповідних | |Крим, | |питань корекційної|підрозділів у | |управління | |освіти та |складі місцевих | |освіти і науки | |реабілітації |органів управління | |обласних, | |дітей-інвалідів, а|освітою | |Київської та | |також відповідних | | |Севастопольсь- | |підрозділів у | | |кої міських | |складі місцевих | | |державних | |органів управління| | |адміністрацій | |освітою | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 5.|абзац одинадцятий |Передбачити під час|до 1 лютого |Куліков П.М. | |передбачити під |доопрацювання |2008 року |Кудін А.В. | |час доопрацювання |проекту Закону | |Міністерство | |проекту Закону |України "Про | |освіти і науки | |України "Про |Державний бюджет | |Автономної | |Державний бюджет |України на | |Республіки | |України на |2008 рік" необхідні| |Крим, | |2008 рік" |кошти для створення| |управління | |необхідні кошти |у навчальних | |освіти і науки | |для створення у |закладах сучасної | |обласних, | |навчальних |навчально- | |Київської та | |закладах сучасної |реабілітаційної | |Севастопольсь- | |навчально- |бази | |кої міських | |реабілітаційної | | |державних | |бази | | |адміністрацій | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 6.|Пункт 3 |Забезпечити |постійно |Куліков П.М. | |установити |контроль за | |Міністерство | |жорсткий контроль |врахуванням потреб | |освіти і науки | |за врахуванням при|осіб з обмеженими | |Автономної | |будівництві нових,|фізичними | |Республіки | |проведенні |можливостями при | |Крим, | |реконструкції та |будівництві нових, | |управління | |капітальних |проведенні | |освіти і науки | |ремонтів існуючих |реконструкції та | |обласних, | |будівель та |капітальних | |Київської та | |приміщень, |ремонтів існуючих | |Севастопольсь- | |закладів |будівель та | |кої міських | |культури, та |приміщень | |державних | |охорони здоров'я, |навчальних закладів| |адміністрацій | |навчальних | | | | |закладів, об'єктів| | | | |житлового та | | | | |громадського | | | | |призначення потреб| | | | |осіб з обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями, | | | | |в т.ч. за | | | | |забезпеченням | | | | |житлових об'єктів | | | | |засобами | | | | |проводового | | | | |радіомовлення | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 7.|Пункт 5 |Створити необхідні |постійно |Міністерство | |абзац другий вжити|умови для навчання | |освіти і науки | |заходів щодо |дітей-інвалідів у | |Автономної | |створення умов для|неспеціалізованих | |Республіки | |навчання (за |загальноосвітніх | |Крим, | |відсутності |навчальних | |управління | |протипоказань) |закладах | |освіти і науки | |дітей-інвалідів у | | |обласних, | |неспеціалізованих | | |Київської та | |загальноосвітніх | | |Севастопольсь- | |закладах | | |кої міських | | | | |державних | | | | |адміністрацій | | | | |Єресько О.В. | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 8.|абзац третій |Удосконалити |постійно |Куліков П.М. | |вжити заходів щодо|навчально- | |Міністерство | |удосконалення |матеріальну базу | |освіти і науки | |навчально- |загальноосвітніх, | |Автономної | |матеріальної бази |професійно- | |Республіки | |загальноосвітніх, |технічних, вищих | |Крим, | |професійно- |навчальних | |управління | |технічних, вищих |закладів для | |освіти і науки | |навчальних |забезпечення | |обласних, | |закладів для |освітніх потреб | |Київської та | |забезпечення |дітей-інвалідів та | |Севастопольсь- | |освітніх потреб |молоді з | |кої міських | |дітей-інвалідів |інвалідністю | |державних | |та молоді з | | |адміністрацій | |інвалідністю | | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 9.|абзац четвертий |Вжити заходів щодо |протягом |Кудін А.В. | |вжити заходів щодо|видання протягом |2008-2010 років |Куліков П.М. | |видання протягом |2008-2010 років у | |Єресько О.В. | |2008-2010 років у |достатній | | | |достатній |кількості | | | |кількості |спеціальних | | | |спеціальних |підручників, | | | |підручників, |наочно- | | | |наочно-дидактичних|дидактичних | | | |матеріалів і |матеріалів і | | | |посібників для |посібників для | | | |дітей-інвалідів |дітей-інвалідів і | | | |і дітей, які |дітей, які | | | |потребують |потребують | | | |корекції |корекції фізичного | | | |фізичного та |та (або) | | | |(або) розумового |розумового | | | |розвитку |розвитку | | | ---+------------------+-------------------+----------------+---------------| 10.|абзац п'ятий |1. Удосконалити |до 1 вересня |Болюбаш Я.Я. | |вжити заходів щодо|систему підготовки |2008 року |Єресько О.В. | |удосконалення |та перепідготовки |починаючи з |Болюбаш Я.Я. | |системи підготовки|педагогічних |2008 року щороку|Десятов Т.М. | |та перепідготовки |працівників з | |Кудін А.В. | |педагогічних |урахуванням | | | |працівників з |освітніх та | | | |урахуванням |реабілітаційних | | | |освітніх та |потреб людей з | | | |реабілітаційних |інвалідністю, | | | |потреб людей з |запровадження | | | |інвалідністю, |спеціальних | | | |запровадження |навчальних програм | | | |спеціальних |з підготовки | | | |навчальних програм|сурдоперекладачів. | | | |з підготовки |Поінформувати про | | | |сурдоперекладачів |виконання Кабінет | | | | |Міністрів та | | | | |Секретаріат | | | | |Президента України.| | | | |2. Узагальнену |до 25 червня та | | | |інформацію про |25 грудня | | | |стан виконання | | | | |пункту 5 Указу | | | | |( 1228/2007 ) | | | | |надавати | | | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |та Секретаріату | | | | |Президента України | | | ----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: