open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
26.11.2004

протокол N 11/4-19

Про результати апробації навчальної літератури

в 2003-2004 н.р.

Заслухавши та обговоривши доповідну записку Департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти і Науково-методичного
центру середньої освіти "Про результати апробації навчальної
літератури у 2003-2004 навчальному році", колегія У Х В А Л Ю Є:
1. Доповідну записку "Про результати апробації навчальної
літератури у 2003/2004 навчальному році" взяти до уваги.
2. Надати гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки
України" підручникам, що за результатами апробації дістали
схвальні відгуки з регіонів та мають відповідне рішення предметних
комісій Науково-методичної ради (додаток).
3. Науково-методичному центру середньої освіти
(Завалевський Ю.І.):
3.1. Продовжити апробацію програм, навчальної літератури для
початкової школи, розроблених відповідно до Державного стандарту
початкової освіти та підручників і навчальних посібників для
основної і старшої школи.
3.2. Визначити базові експериментальні загальноосвітні
навчальні заклади для проведення у 2005/2006 навчальному році
апробації підручників для 5 класу 12-річної школи.
3.3. Залучати до процесу апробації навчальної літератури,
виданої за кошти державного бюджету і видавництв, фахівців АПН
України, авторські колективи та працівників методичних установ.
3.4. Провести моніторингове дослідження якості новостворених
підручників для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Інституту навчальної літератури (Харламова Т.Б.)
забезпечити видання, доставку та відповідне розподілення
запланованих для апробації у 2004-2005 навчальному році
підручників.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
За голову колегії,
в.о. Міністра А.М.Гуржій

Додаток
Колегії Міністерства

освіти і науки України

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

"Про результати апробації навчальної

літератури у 2003-2004 н.р."

Відродження, розбудова і реформування національної системи
освіти значною мірою залежить від новітніх науково-теоретичних,
психолого-педагогічних та методичних досліджень, які надають все
більшого пріоритету процесу навчання, тобто самостійній
пізнавальній діяльності учнів, їхнього розвитку засобами
навчальних предметів, формуванню в них загальної культури,
успадкування духовних надбань рідного народу, формування в
учнівської молоді високоморальної позиції громадянина української
держави. Для успішної реалізації таких принципово відмінних
характеристик навчально-виховного процесу необхідні впровадження
нових педагогічних технологій, оновлення методів, форм і засобів
навчання. Відомо, що найголовнішим серед них є саме навчальна
книга.
Слід зазначити, що сучасні українські підручники якісно
відрізняються від навчальних видань минулих років у дидактичному,
психологічному, методичному аспектах, у якісному
санітарно-гігієнічному та поліграфічному оформленні. В основному
навчальні книги нового покоління синтезують в собі найкращі
досягнення вітчизняної та світової теорії і практики
підручникотворення, відображають нові підходи до реалізації змісту
навчальних дисциплін та організації навчально-виховного процесу.
Нині продовжується удосконалення змісту навчальних книг,
створення особистісно-орієнтованих підручників для основної та
старшої школи з урахуванням вимог державних стандартів освіти та
сучасних досягнень педагогічної науки.
Саме з метою удосконалення української навчальної книги МОН
України спільно з АПН України, управліннями освіти обласних та
міських держадміністрацій з 1995/1996 навчального року по цей рік
включно здійснюється експериментальне науково-педагогічне і
методичне апробування новоствореної навчальної літератури. Загалом
за цей період було проведено апробацію 487 назв навчальних книг, з
яких 104 затверджені як стабільні і рекомендовані до видання з
грифом "Затверджено Міністерством освіти і науки України".
Апробація допомагає виявити неякісні навчальні видання, про що
також свідчать результати минулих років. Так 12 назв підручників
були відхиленими, як такі, що не відповідають сучасним вимогам до
навчальної літератури.
У 2003-2004 н.р. апробація підручників проводилася відповідно
до наказів Міністерства освіти і науки України N 499
( v0499290-03 ) від 25.07.2003 р. та N 834 від 18.12.2003 р.
Організація процесу апробування, узагальнення його матеріалів
здійснювалися відповідно до Положення про апробацію навчальної
літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого
наказом МОНУ від 12.06.2001 N 447 ( z0543-01 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 25.06.2001 N 543/5734. Згідно із
зазначеними документами у цьому навчальному році у
загальноосвітніх навчальних закладах України апробувалося 142
назви навчальної літератури. З них: для початкової школи 80 назв
підручників, що відповідають вимогам Державного стандарту
початкової загальної освіти (у т. ч. 16 програм для 1-2 класів та
19 програм для 3-4 класів з українською мовою навчання), 11 назв
підручників з предметів суспільно-гуманітарного циклу,
38 найменувань із природничо-математичних дисциплін, 8 підручників
для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання
національних меншин та 5 - з основ здоров'я та безпеки
життєдіяльності. Із загального переліку навчальних книг, що
апробуються, 90 видано за державні кошти, 48 - за обігові кошти
видавництв (додаток 1).
Апробація навчальної літератури здійснювалася в усіх регіонах
України у 1686 загальноосвітніх навчальних закладах, в ній брали
участь 1840 вчителів та понад 37 тис. учнів.
З належною відповідальністю до організації процесу
апробування новостворених підручників поставилися в Донецькій,
Закарпатській, Запорізькій, Київській, Одеській, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях. Просимо
відзначити ці області за творчий підхід, сумлінне виконання і
вичерпні аналітичні матеріали апробації навчальної літератури.
У 2003/2004 році із запланованих наказом МОНУ для
експериментального науково-педагогічного та методичного
апробування підручників не надійшли до навчальних закладів (або
надійшли із значним запізненням) 13 найменувань підручників, з них
8 - видаються за державні кошти, 5 - за кошти видавництв.
Результати апробування впевнено доводять, що підручники
нового покоління справді вигідно відрізняються від попередніх.
Їхній зміст орієнтований на виконання не тільки інформаційної, а й
мотиваційної і розвивальної функцій. Особистісно-орієнтована
структура більшості з них дає можливість використання діалогу та
полілогу як ефективної форми організації навчально-виховного
процесу. Крім цього, структурування змістової частини передбачає
вільний вибір навчального матеріалу за рівнем складності,
наявність обов'язкового і додаткового текстового і позатекстових
компонентів.
Новостворені підручники, які апробувалися у 2003-2004 н.р.
відповідають навчальним планам та програмам, у більшості з них
дотримано основні дидактичні принципи та враховано вікові
особливості учнів.
За результатами апробації та висновками відповідних
предметних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України 47 назв навчальної літератури рекомендовано до
видання з грифом "Затверджено Міністерством освіти і науки
України", у тому числі для початкової школи - 23, з предметів
суспільно-гуманітарного циклу - 9, із природничо-математичних
дисциплін - 11, із фізичного виховання та основ здоров'я - 1, для
закладів з мовами навчання національних меншин - 3 (додаток 2).
У 2003/2004 навчальному році завершено апробацію 16 програм і
26 підручників та навчальних посібників для початкової школи.
Результати апробації, які надійшли з регіонів, дають
можливість зробити висновки, що програми для 1-2 класів
(українською та російською мовою навчання) реалізують вимоги
Державного стандарту початкової загальної освіти. Їх практична
цінність не тільки в оновленні змісту освіти, але і в посиленні
практично-діяльнісного компоненту. Обсяг і зміст навчального
матеріалу базується на сучасних досягненнях науки і дібраний
відповідно до вікових особливостей дітей 6-7 років. Проте
більшість експертів-вчителів пропонує уніфікувати структуру
програм для всіх предметів з погодинним розподілом навчального
часу за темами та розділами.
Вся навчальна література, що апробувалася, створена
відповідно до завдань початкової освіти, висвітлених у програмах,
базується на позиціях особистісно-орієнтованої педагогіки, на
засадах прилучення до культурних надбань українського народу і
народів світу, активізації мовленнєвої діяльності дітей,
спонуканні до використання набутих знань у сучасному житті,
застосуванні інтерактивних форм спілкування.
Зміст багатьох підручників зорієнтовано на використання
міжпредметних зв'язків, цілісність сприймання навчального
матеріалу.
Аналіз отриманих з регіонів матеріалів показав, що у змісті
всіх апробованих підручників дотримано принципи науковості,
доступності, послідовності викладу навчального матеріалу;
враховано вікові особливості дітей 6-7-річного віку - матеріал
підручників подано в цікавій формі із застосуванням ігрових
методів навчання - через діалог персонажів, віршовані тексти тощо.
Вчителі-експерти дали схвальну оцінку естетичності, сучасності,
яскравості поліграфічного оформлення навчальної книги для дітей
цього віку, що позитивно впливає на сприймання та засвоєння
матеріалу підручника.
У процесі апробації особливу увагу приділено аналізу
методичного апарату, зокрема відповідності, доцільності добору
завдань та запитань до поданого матеріалу, їхньої коректності та
грамотного формулювання, представлення завдань різного рівня
складності, які спонукають до самостійної творчої діяльності.
Результати проведеної апробації показали, що методичний апарат
більшості підручників допомагає вчителю використовувати на уроці
різноманітні форми і методи роботи, навчальний матеріал
розподілено відповідно до норм навчального часу.
Рішенням комісії з педагогіки та методики початкового
навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки України (протокол N 16 від 11.06.2004) було
вирішено, що вся апробована навчальна література потребує
незначного доопрацювання і повторного розгляду на фаховій комісії.
У зв'язку з цим розгляд питання результатів апробації
навчальної літератури на засіданні колегії Міністерства освіти і
науки України перенесено з липня місяця на жовтень 2004 року (лист
НМЦ від 24.06.2004 N 14/18.1-571).
Авторськими колективами та видавництвами вся апробована
література була доопрацьована, пройшла науково-методичну
експертизу та повторно розглянута на засіданні комісії з
педагогіки та методики початкового навчання НМР з питань освіти
Міністерства освіти і науки України, за рішенням якої (протокол
N 19 від 20.09.2004): - 16 програмам та 21 підручнику рекомендовано надати гриф
"Затверджено Міністерством освіти і науки України" (додаток 2); - 19 програмам та 31 підручнику рекомендовано продовжити
апробацію у 2004/2005 н.р. (додаток 4); - 5 навчальних посібників з ініціативи авторів та видавництв
доопрацьовуються до статусу підручника: "Стежинка до майстерності.
1 клас" українською та російською мовами (авт. Веремійчик І.);
"Трудове навчання. 1 клас" (авт. Заволокіна О.); "Майстрик і
мастринка. 2 клас" українською та російською мовами
(авт. Веремійчик І.) (додаток 3); - 6 підручників рекомендовано зняти з апробації у зв'язку з
їх невиданням через недостатнє державне фінансування: "Я і світ.
2 клас" українською та російською мовами (авт. Арцишевський Р.,
Балашова С.); "Я і світ. 3 клас" українською та російською мовами
(авт. Арцишевський Р., Балашова С.); "Трудове навчання. 1 клас"
(авт. Денисенко Л., Тименко В.); "Трудове навчання. 2 клас" (авт.
Денисенко Л., Тименко В.) (додаток 5).
За результатами 2-х років апробації 4 підручники з іноземних
мов для початкової школи рекомендовані до видання з грифом
"Затверджено Міністерством освіти і науки України".
Вчителями-практиками відзначено, що підручники для 2 класу
загальноосвітніх навчальних закладів "Англійська мова"
(авт. Карп'юк О.Д.), "Німецька мова" (Басай Н.П., Горбач Л.В.),
"Німецька мова" (Павлюк З.Л.), "Іспанська мова" (Редько В.Г.)
відповідають діючій програмі з іноземних мов, мають комунікативне
спрямування, побудовані за оригінальними авторськими концепціями,
сприяють формуванню світоглядних позицій учнів, розвитку мотивації
навчання іншомовного спілкування і залученню до моделювання
реальних, казкових і життєвих ситуацій. Авторами враховані вікові
особливості учнів, що досягається наявністю у підручниках чималої
кількості коміксів, ігор, вправ з логічним навантаженням. Ще
однією особливістю підручників є наявність казково-сюжетної
історії, яка розгортається на їх сторінках і є прикладом жвавого,
реалістичного контакту, що мотивує та інформує учнів і дає їм
змістовий фон для сприйняття нового матеріалу.
До підручників з англійської та німецької мов були висловлені
незначні зауваження та пропозиції щодо їх удосконалення.
Підручники доопрацьовані відповідно до матеріалів апробації.
У цьому н.р. за наказом МОН України від 20.02.2004 р. N 131
( v0131290-04 ) було також заплановано проведення моніторингового
дослідження якості 25 новостворених підручників для 3 класу та
рівня навчальних досягнень учнів з математики, української мови й
читання. У процесі моніторингу отримано результати по
21 підручнику. 4 навчальні книги не були включені до загального
звіту у зв'язку з недостатньою кількістю одержаної з областей
інформації.
Загальна кількість респондентів, які брали участь у
бланковому опитуванні, складає 16538 осіб, з них 2905 учителів та
понад 13,5 тисяч батьків з усіх регіонів України.
Загальна кількість учасників тестування щодо якості та рівня
навчальних досягнень склала 3081 особи, у т. ч. з математики -
1496; української мови - 939; читання - 746 респондентів.
Аналіз результатів моніторингового дослідження якості
підручників для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
переконливо доводить, що їхній зміст зорієнтований на гуманізацію
навчання та розвиток особистих інтересів школярів. У процесі
дослідження висловлені і певні зауваження: недостатня кількість
різнорівневих завдань та творчих вправ, що сприяють розвитку
здібностей талановитих дітей; в деяких підручниках не враховані
принципи наступності та послідовності (додатки 6, 7
( va011290-04 ).
Важливою складовою в реформуванні загальноосвітньої
підготовки є удосконалення суспільно-гуманітарної освіти,
спрямованої на реалізацію основних напрямків гуманізації та
гуманітаризації навчально-виховного процесу. Успішне виконання цих
завдань неможливе без оновлення змісту навчальних книг. У цьому
навчальному році за результатами апробації 5 назв підручників із
суспільно-гуманітарних дисциплін рекомендовано до видання з грифом
"Затверджено Міністерством освіти і науки України". Серед них: - підручник "Українська мова. 10-11 кл." автора
Вороніної В.І. Експертами відзначено, що матеріал цього підручника
враховує сучасні досягнення української мовознавчої науки. Він
відповідає діючій програмі з української мови, укладений з
урахуванням вікових особливостей старшокласників. До підручника
введено різноманітні завдання для індивідуальної, колективної,
групової роботи. Наявні вправи різних видів складності - від
творчо-узагальнюючого до репродуктивного. Підручник відрізняється
цікавою рубрикацією: "Обміркуйте в групі", "Для юних лінгвістів",
"Народ скаже, як зав'яже", "Думка думку доганяє", "Ти - коректор",
"Ти - редактор", що дає змогу уникнути стандартних форм роботи.
Ілюстративний матеріал підручника сприяє унаочненню, допомагає
краще запам'ятовувати й узагальнювати вивчене; - аналіз підручників "Історія середніх віків", 7 кл. (авт.
Крижанівський О.П., Хірна О.М.) та "Всесвітня історія", 11 кл.
(авт. Ладиченко Т.В.) довів, що вони відповідають чинній програмі
із всесвітньої історії та побудовані на засадах цивілізаційного і
культурологічного підходів до формування змісту історичної освіти.
Навчальний матеріал підручників спрямований на формування
науково-теоретичного мислення, що дає учням можливість
опрацьовувати окремі теми, встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки. Методичний апарат спрямований на розвиток логічного
мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності школярів.
Цікавою є і структура навчальних книг. Зокрема, у підручнику для
11 класу введено нові рубрики, а саме "Словник персоналій",
"Перевір себе", "Питання для обговорення в групі"%; - з основ правознавства у цьому н. р. апробувався підручник
"Основи правознавства" для 9 класу (авт. Наровлянський О.Д.), який
відповідає програмі "Основи правознавства" для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Усенко І.Б.,
Наровлянський О.Д.). Відзначено, що навчальний матеріал книги
сприяє формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтацій
громадянина демократичного суспільства, враховує вікові
особливості дев'ятикласників. Підручник має чітку структуру, що
дає можливість учням засвоїти знання шляхом самостійної
пізнавальної діяльності, спираючись на основні нормативно-правові
акти, закони тощо; - позитивні відгуки за результатами апробації отримав і
посібник "Художня культура світу" (авт. Миропольська Н.Є.,
Бєлкіна Е.В., Масол Л.М.), навчальний матеріал якого викладено
системно, послідовно, логічно. Посібник має якісний добір
ілюстративних засобів як джерел додаткової інформації. Він сприяє
поглибленню та узагальненню естетичних, мистецтвознавчих і
культурологічних знань учнів, отриманих у попередніх класах.
Структурування матеріалу посібника відбувається за принципом
культурних регіонів світу, визначених ЮНЕСКО, що є цікавим і
доцільним, оскільки учні мають змогу познайомитися з особливостями
національної культури народів світу.
Суттєві зміни відбуваються і в шкільній
природничо-математичній освіті, що, безперечно, знаходять своє
відображення і у підручниках. У цьому н.р. позитивні оцінки за
результатами апробації отримали 1JI назв новостворених
підручників із природничо-математичних предметів. З них: - підручник "Геометрія" (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.,
Владімірова Н.Г.) для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, який нині суттєво доопрацьований за матеріалами
апробації. Його зміст відповідає діючій програмі. Теоретичний
матеріал викладено доступно, на належному науковому рівні з
урахуванням вікових особливостей учнів. Матеріал підручника
спрямований на формування системи математичних понять, розвиток
мислення, просторової уяви, на вироблення в учнів уміння
висловлювати власні думки. До підручника включено достатню
кількість усних і тренувальних задач та задач практичного
спрямування; - успішно завершено апробацію і двох підручників з алгебри. У
відгуках та анкетах вчителів, що проводили апробацію підручника
"Алгебра. 8 кл." (авт. Кравчук В., Янченко Г.), а також у анкетах
учнів і батьків, що брали участь в апробації, відзначені такі
позитивні сторони цієї навчальної книги: доступна образна мова,
науковість, чіткість та логічність викладу матеріалу підручника;
належний рівень розробки методичного апарату; врахування вікових
особливостей; наявність вправ і задач, диференційованих за різними
ступенями складності і спрямованих на розвиток логічного мислення
та творчих здібностей учнів.
За результатами апробації зазначено, що підручник "Алгебра і
початки аналізу" (авт. Шкіль М.І., Хмара Т.М., Колесник Т.В.) для
10 класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідає діючій
програмі. У ньому додержується принцип науковості у поданні
теорем, понять, фактів. Методичний апарат підручника досить
досконалий, спрямований на розвиток логічного мислення, творчих
здібностей, відповідає принципам диференційованого підходу
навчання математики. Достатній рівень естетичного оформлення.
Підручник відповідає віковим та психологічним особливостям учнів.
Відповідно до зроблених зауважень у зміст навчальної книги
внесено певні зміни: - додатково включено елементарні відомості з логіки та теорії
множин, - з підручника для 11 класу перенесено відомості із
статистики, оскільки вони використовуються для обробки
експериментальних даних лабораторних робіт з фізики, - доповнено розділи "Відповіді та вказівки", "Довідник", - збільшено кількість прикладів застосування різних методів
та особливих прийомів розв'язування рівнянь, нерівностей, їх
систем, - завершено апробацію і 3-х підручників з фізики. Це 2
підручники авторів Коршака Є.В., Ляшенка О.І., Савченка В.Ф. для
9 та 10 класів. Експертами зазначено, що вони відповідають чинним
програмам, а також принципам науковості, доступності, єдності
конкретного і абстрактного у змісті, мотивації навчальної
діяльності учнів, гуманістичній спрямованості, забезпеченню
можливостей самостійного вивчення предмету.
Структурно підручники продовжують традиції раніше виданих
книг цих авторів для 7-8 класів: в них чітко поданий текст, значна
кількість багатоколірних ілюстрацій, висновки на полях, запитання
для повторення, завдання для самостійного розв'язування учнями.
Лабораторні роботи органічно вписані в той матеріал, який
вивчається і, значною мірою, є джерелом нової навчальної
інформації для учнів.
Під час апробації вчителями виявлені певні недоліки і
неточності, з якими автори погодились і усунули їх під час
доопрацювання; - зміст пробного підручника "Фізика" (авт. Пшенічка П.Ф.,
Мельничук С.В.) для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
також відповідає діючій програмі з фізики для 7 класу і містить
значну кількість додаткового матеріалу для бажаючих знати більше.
Підручник враховує вікові особливості учнів. До нього включено
велику кількість прикладів, задач, дослідів, експериментальних
завдань, які зацікавлять семикласників, що вперше знайомляться з
фізикою; - успішно пройшли апробацію і підручники з хімії.
Експериментальний підручник "Хімія" (авт. Попель П.П.,
Крикля Л.С.) для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів є
складовою навчально-методичного комплексу, створеного викладачами
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Методисти та вчителі, які брали участь в апробації цього
підручника, відзначають високу науковість його змісту,
оригінальність дібраного матеріалу, який зв'язаний з життям та
побутом людей, що посилює практичну цінність підручника, а також
нові підходи до вивчення курсу хімії.
Більшість вчителів-практиків відзначають високий
науково-теоретичний рівень викладу матеріалу з курсу органічної
хімії, працюючи з пробним підручником "Органічна хімія"
(авт. Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М., Грабовий А.К.) для 10-11 класів
хімічного профілю та з поглибленим вивченням хімії. До структури
підручника включено достатню кількість завдань, схем та малюнків,
які сприяють систематизації набутих знань, економії часу
старшокласників. Підручник доопрацьовано відповідно до навчальної
програми для 10-11 класів профільної старшої школи; - за результатами, надісланими з областей, відзначено і
підручник "Географія материків і океанів" для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Масляк П.О.), структура
та послідовність викладення матеріалу якого відображають логічні
зв'язки кожної наступної теми з попередніми і спрямовані на
відпрацювання основних ідей, теорій, понять курсу. Підручник
відрізняється цікавими позатекстовими компонентами, які створюють
умови для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці і
вдома. Він яскраво оформлений, розвиває естетичний смак і істотно
відрізняється від попередніх дуже вдалим добором наукової
інформації та стислим її викладом; - схвальні відгуки отримав також і підручник "Географія
материків і океанів" для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (авт. Коберник С.Г., Скуратович О.Я.), який відповідає
діючій програмі та відбиває зміни, пов'язані з реформуванням
освітянського процесу.
Навчальний матеріал підручника спрямований на формування
науково-теоретичного мислення, мотивації навчання, світоглядних
позицій. Завдання, що пропонуються у підручнику, мають різні
ступені складності, вони різноманітні та оригінальні.
Ілюстративний матеріал підручника має значну методичну цінність.
Проведене анкетування батьків підтверджує, що зазначений підручник
якісний, цікавий, оригінальний і подобається учням; - завершено апробацію підручника "Креслення. 8-9 кл."
(авт. Сидоренко В.К.) для загальноосвітніх навчальних закладів.
Зазначено, що він повністю відповідає чинній програмі. Матеріал
викладено у доступній і зрозумілій формі, з урахуванням принципу
наступності. Вдало дібрані завдання мотиваційного характеру,
тексти, спрямовані на формування світоглядних позицій. Матеріал
оптимально розподілений протягом навчального року. Продумана
система завдань, запитань, спрямованих на розвиток логічного
мислення, пізнавальної активності, творчих здібностей школярів.
Автор вдало продумав послідовність вивчення всіх тем, врахував
міжпредметні зв'язки, включив термінологічний словник.
Поліграфічне виконання відповідає естетичним вимогам, гігієнічним
та поліграфічним нормам.
Важливою гарантією рівного доступу до якісної освіти є
забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх навчальних
закладів з мовами навчання національних меншин. Так, у цьому
навчальному році практичне випробування проходили 8 підручників
для цих закладів. Серед них схвальні відгуки отримали 3 підручники
з української мови як державної для загальноосвітніх навчальних
закладів з румунською мовою навчання. Це підручник "Українська
мова. Усний курс" (авт. Криган С.Г.) для 1 класу. Він відповідає
вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти,
завданням вивчення курсу, пізнавальним і віковим можливостям;
забезпечує елементарні рівні комунікативних і частково мовленнєвих
умінь, підготовку учнів до вивчення української грамоти. Матеріал
підручника сприяє реалізації навчальних завдань щодо вивчення
другої мови.
За результатами апробації відзначено, що підручники
"Українська мова" для 3 кл. та "Українська мова" для 4 кл.
(авт. Криган С.Г.), також відповідають сучасним вимогам до
навчальної книги. Їхній зміст та структура, методичний апарат та
поліграфія забезпечують належний рівень оволодіння знаннями та
навичками. Вони вміщують цікаві, пізнавальні тексти, систему
питань, завдань, вправ, які дають можливість забезпечити
початковий рівень розвитку комунікативних, лінгвоукраїнознавчих,
лінгвістичних умінь та всіх видів мовленнєвої діяльності.
Високої оцінки, на думку експертів, заслуговує і підручник
"Основи безпеки життєдіяльності" для 8 класу
(авт. Воронцова Т.В., Репік І.А.), який відповідає діючій програмі
та є логічним продовженням підручників для 5-7 класів. Його зміст
поглиблює знання і вміння учнів, набуті у попередніх класах,
інформаційно-ілюстративний матеріал сприяє формуванню інтересу до
предмету, розвитку науково-теоретичного мислення, вихованню
культури щодо власної безпеки, життєвої компетенції та
громадянської позиції.
Позитивні відгуки у ході апробації отримали і 14 назв
підручників (додаток 3), до змісту та поліграфічного оформлення
яких були висловлені незначні зауваження, а саме: нераціональний
розподіл матеріалу, не уточнені статистичні дані, недостатня
кількість завдань за рівнем складності та текстів для
самоперевірки.
У процесі доопрацювання, до якого ці підручники рекомендовані
за матеріалами апробації, зазначені недоліки мають бути усуненими,
і навчальні книги у доопрацьованому вигляді будуть повторно
розглянуті на засіданнях предметних комісій.
Значна кількість підручників (67 назв) рекомендована для
продовження апробації у 2004/2005 н.р. (додаток 4).
У зв'язку з тим, що протягом 2-х років не доставляються до
загальноосвітніх навчальних закладів для експериментального
апробування знято з подальшої апробації 10 назв підручників,
2 підручники знято з апробації як такі, що не відповідають
сучасним вимогам та ще 2 підручники знято у зв'язку із змінами у
програмах для профільного навчання (додаток 5).
Процес апробації навчальної літератури міг би бути значно
ефективнішим за умови належного фінансування на здійснення заходів
щодо її проведення. Так, у зв'язку з обмеженим державним
фінансуванням співробітники Департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти, НМЦ СО не мали можливості надавати у повному
обсязі необхідну допомогу вчителям-практикам та районним і
обласним методичним службам в організації апробування. З цієї ж
причини неможливо було передбачити виїзди наукових працівників АПН
України та авторів підручників до навчальних закладів, їх особисту
участь у спостереженнях, аналізі, контрольних вимірах щодо
ефективності підручника.
Таким чином, можна зробити висновок, що апробація є
необхідним етапом у процесі створення якісної навчальної
літератури. Вона потребує наукового обґрунтування та вдосконалення
методичних рекомендацій щодо організації, проведення та
узагальнення результатів апробації, її розгляду предметними
комісіями Науково-методичної ради МОНУ.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти П.Б.Полянський
Директор Науково-методичного
центру середньої освіти Ю.І.Завалевський

Додаток 1

до рішення колегії

Міністерства освіти

і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

ПЕРЕЛІК

навчальної літератури, якій надано гриф

"Затверджено Міністерством освіти

і науки України"

Програми
1. "Українська мова", 1-2 кл. (авт. Вашуленко М., Ґудзик І.,
Прищепа О.).
2. "Російська мова", 1-2 кл. (авт. Ґудзик І.).
3. "Читання", 1-2 кл. (авт. Савченко О., Мартиненко В.).
4. "Математика", 1-2 кл. (авт. Кочина Л., Листопад Н.).
5. "Основи здоров'я і фізична культура", 1-2 кл.
(авт. Зубалій М., Борисенко А., Остапенко О., Столітенко В.,
Столітенко З., Жевага С., Іванова Л.).
6. "Трудове навчання", 1-2 кл. (авт. Тименко В.,
Денисенко Л., Вдовченко В.).
7. "Художня праця", 1-2 кл. (авт. Тименко В.).
8. "Я і Україна. Навколишній світ", 1-2 кл. (авт. Бібік Н.,
Коваль Н.);
9. "Я і Україна", 1-2 кл. (авт. Ільченко В., Гуз К.).
10. "Я і Україна", 1-2 кл. (авт. Арцишевський Р.,
Дурманенко Є., Рославець Р. та ін).
11. "Мистецтво", 1-2 кл. (авт. Масол Л. та ін.).
12. "Музика", 1-2 кл. (авт. Ростовський О. та ін.).
13. "Образотворче мистецтво", 1-2 кл. (авт. Любарська Л. та
ін.).
14. "Російська мова", 1-2 кл. (авт. Ґудзик І., Вашуленко М.,
Прищепа О.).
15. "Українська мова як державна", 1-2 кл.
(авт. Хорошковська О.).
16. "Читання" (рос.), 1-2 кл. (авт. Ґудзик І.).
Підручники
1. "Буквар", 1 кл. (авт. Луцик Д. та ін.).
2. "Українська мова" (для шкіл з рос. мовою навчання), 1 кл.
(авт. Хорошковська О., Охота Г.).
3. "Математика", 1 кл. (авт. Богданович М.).
4. "Я і світ", 1 кл. (авт. Арцишевський Р., Балашова С.).
5. "Я і світ" (рос.), 1 кл. (авт. Арцишевський Р.,
Балашова С.).
6. "Музика", 1 кл. (авт. Лужний В.).
7. "Рідна мова", 2 кл. (авт. Білецька М., Вашуленко М.).
8. "Українська мова" (для шкіл з рос. мовою навчання), 2 кл.
(авт. Хорошковська О., Охота Г.).
9. "Російська мова" (усний курс), 2 кл. (авт. Ґудзик І.,
Гурська В.).
10. "Російська мова" (для шкіл з рос. мовою навчання), 2 кл.
(авт. Малихіна О).
11. "Російська мова" (для шкіл з рос. мовою навчання), 2 кл.
(авт. Сильнова Е. та ін.).
12. "Читанка", 2 кл. (авт. Савченко О.).
13. "Книга для читання" (рос.), 2 кл. (авт. Попова Т.,
Лапшина І.).
14. "Математика", 2 кл. (авт. Кочина Л., Листопад Н.).
15. "Математика" (рос.), 2 кл. (авт. Кочина Л., Листопад Н.).
16. "Математика", 2 кл. (авт. Богданович М.).
17. "Довкілля", 2 кл. (авт. Гуз К., Ільченко В.).
18. "Я і Україна", 2 кл. (авт. Бібік Н., Коваль Н.).
19. "Я і Україна" (рос.), 2 кл. (авт. Бібік Н., Коваль Н.).
20. "Основи здоров'я", 2 кл. (авт. Бібік Н. М. та ін.).
21. "Основи здоров'я" (рос.), 2 кл. (авт. Бібік Н.М. та ін.).
22. "Українська мова", 10-11 кл. (авт. Вороніна В.І.).
23. "Історія середніх віків", 7 кл. (авт. Крижанівський О.П.,
Хірна О. М.).
24. "Всесвітня історія", 11 кл. (авт. Ладиченко Т.В.).
25. "Основи правознавства", 9 кл. (авт. Наровлянський О. Д.).
26. "Іспанська мова", 2 кл. (авт. Редько В. Г.).
27. "Німецька мова", 2 кл. (авт. Басай Н. П., Горбач Л. В.).
28. "Англійська мова", 2 кл. (авт. Карп'юк).
29. "Німецька мова", 2 кл. (авт. Павлюк З. Л.).
30. "Художня культура світу у 2-х частинах", 10 кл. (авт. иропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М.).
31. "Алгебра", 8 кл. (авт. Янченко Г., Кравчук В.,
Підручна М.).
32. "Алгебра та початки аналізу" (для поглибленого вивчення),
10 кл. (авт. Шкіль М. І. та ін.).
33. "Геометрія", 10-11 кл. (авт. Бевз Г.П. та ін.).
34. "Фізика", 7 кл. (авт. Мельничук С.В., Пшенічка П.Ф.).
35. "Фізика", 9 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін.).
36. "Фізика", 10 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін.).
37. "Хімія", 10 кл. (авт. Попель П.П. та ін.).
38. "Органічна хімія", 10-11 кл. (авт. Боєчко Ф.Ф.).
39. "Географія материків і океанів", 7 кл. (авт.
Коберник С.Г., Скуратович О.Я.).
40. "Географія материків і океанів", 7 кл. (авт.
Масляк П.О.).
41. "Креслення", 8-9 кл. (авт. Сидоренко В.К.).
42. "Основи безпеки життєдіяльності", 8 кл. (авт.
Воронцова Т.В., Репік І.А.).
43. "Українська мова. Усний курс", 1 кл. (авт. Криган С.Г.).
44. "Українська мова. Усний курс", 2 кл. (авт. Криган С.Г.).
45. "Українська мова. Усний курс", 3 кл. (авт. Криган С.Г.).

Додаток 1

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

РЕЗУЛЬТАТИ

апробації навчальної літератури

у 2003-2004 навчальному році

------------------------------------------------------------------ N п/п | Результати апробації |Кількість | в тому числі: | | | назв |--------------------| | | | за | за | | | |державні | обігові | | | | кошти | кошти | | | | |видавництв| ------+-------------------------+----------+---------+----------| |Всього на апробації | 142 | 90 | 48 | ------+-------------------------+----------+---------+----------| |з них: | | | | ------+-------------------------+----------+---------+----------| 1. |Переведено у стабільні | 47 | 29 | 16 | ------+-------------------------+----------+---------+----------| 2. |Рекомендовано для | 14 | 5 | 9 | |доопрацювання | | | | ------+-------------------------+----------+---------+----------| 3. |Продовжено апробацію | 67 | 45 | 20 | ------+-------------------------+----------+---------+----------| 4. |Знято з апробації | 14 | 11 | 3 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

ПІДРУЧНИКИ,

яким передбачається надати гриф "Затверджено

Міністерством освіти і науки України"

------------------------------------------------------------------ N| Назва | Автор | Клас | Видавництво,|Примітка| | | | | рік видання| | ----------------------------------------------------------------| Програми (2 збірника) | ----------------------------------------------------------------| 1|Українська |Вашуленко М., | 1-2 |"Початкова | | |мова |Ґудзик І., | |школа", 2001 | | | |Прищепа О. | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 2|Російська |Ґудзик І. | 1-2 |"Початкова | | |мова | | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 3|Читання |Савченко О., | 1-2 |"Початкова | | | |Мартиненко В. | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 4|Математика |Кочина Л., | 1-2 |"Початкова | | | |Листопад Н. | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 5|Основи |Зубалій М., | 1-2 |"Початкова | | |здоров'я і |Борисенко А., | |школа", 2001 | | |фізична |Остапенко О., | | | | |культура |Столітенко В., | | | | | |Столітенко З., | | | | | |Жевага С., | | | | | |Іванова Л. | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 6|Трудове |Тименко В., | 1-2 |"Початкова | | |навчання |Денисенко Л., | |школа", 2001 | | | |Вдовченко В. | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 7|Художня |Тименко В. | 1-2 |"Початкова | | |праця | | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 8|Я і |Бібік Н., | 1-2 |"Початкова | | |Україна. |Коваль Н. | |школа", 2001 | | |Навколишній| | | | | |світ | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 9|Я і Україна|Ільченко В., | 1-2 |"Початкова | | | |Гуз К. | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 10|Я і Україна|Арцишевський Р., | 1-2 |"Початкова | | | |Дурманенко Є., | |школа", 2001 | | | |Рославець Р. | | | | | |та ін. | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 11|Мистецтво |Масол Л. та ін. | 1-2 |"Початкова | | | | | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 12|Музика |Ростовський О. | 1-2 |"Початкова | | | |та ін. | |школа", 2001 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 13|Образо- |Любарська Л. | 1-2 |"Початкова | | |творче |та ін. | |школа", 2001 | | |мистецтво | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 14|Російська |Ґудзик І., | 1-2 |"Початкова | | |мова |Вашуленко М., | |школа", 2001 | | | |Прищепа О. | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 15|Українська |Хорошковська О. | 1-2 |"Початкова | | |мова як | | |школа", 2001 | | |державна | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 16|Читання |Ґудзик І. | 1-2 |"Початкова | | |(рос.) | | |школа", 2001 | | ----------------------------------------------------------------| Підручники | ----------------------------------------------------------------| 1|Буквар |Луцик Д. та | 1 |"Світ", 2002 |за кошти| | |ін. | | |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 2|Українська |Хорошковська О., | 1 |"Освіта", |за кошти| |мова (для |Охота Г. | |2002 |держбюд-| |шкіл з рос.| | | |жету | |мовою | | | | | |навчання) | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 3|Математика |Богданович М. | 1 |"Освіта", |за кошти| | | | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 4|Я і світ |Арцишевський Р., | 1 |"Літера", |за кошти| | |Балашова С. | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 5|Я і світ |Арцишевський Р., | 1 |"Літера", |за кошти| |(рос.) |Балашова С. | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 6|Музика |Лужний В. | 1 |"Педагогічна |за кошти| | | | |думка", 2001 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 7|Рідна мова |Білецька М., | 2 |"Освіта", |за кошти| | |Вашуленко М. | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 8|Українська |Хорошковська О., | 2 |"Освіта", |за кошти| |мова (для |Охота Г. | |2002 |держбюд-| |шкіл з рос.| | | |жету | |мовою | | | | | |навчання) | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 9|Російська |Ґудзик І., | 2 |"Освіта", |за кошти| |мова (усний|Гурська В. | |2002 |держбюд-| |курс) | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 10|Російська |Малихіна О. | 2 |"Навчальна |за кошти| |мова (для | | |книга", 2002 |держбюд-| |шкіл з рос.| | | |жету | |мовою | | | | | |навчання) | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 11|Російська |Сильнова Е. | 2 |"Освіта", |за кошти| |мова (для |та ін. | |2002 |держбюд-| |шкіл з рос.| | | |жету | |мовою | | | | | |навчання) | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 12|Читанка |Савченко О. | 2 |"Освіта", |за кошти| | | | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 13|Книга для |Попова Т., | 2 |"Освіта", |за кошти| |читання |Лапшина І. | |2002 |видав- | |(рос.) | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 14|Математика |Кочина Л., | 2 |"Літера", |за кошти| | |Листопад Н. | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 15|Математика |Кочина Л., | 2 |"Літера", |за кошти| |(рос.) |Листопад Н. | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 16|Математика |Богданович М. | 2 |"Освіта", |за кошти| | | | |2002 |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 17|Довкілля |Гуз К., | 2 |НМЦ |за кошти| | |Ільченко В. | |інтеграції |авторів | | | | |змісту освіти| | | | | |АПН України, | | | | | |2002 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 18|Я і Україна|Бібік Н., | 2 |"Форум", 2002|за кошти| | |Коваль Н. | | |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 19|Я і Україна|Бібік Н., | 2 |"Форум", 2002|за кошти| |(рос.) |Коваль Н. | | |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 20|Основи |Бібік Н.М. | 2 |"Навчальна |за кошти| |здоров'я |та ін. | |книга", 2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 21|Основи |Бібік Н.М. | 2 |"Навчальна |за кошти| |здоров'я |та ін. | |книга", 2002 |держбюд-| |(рос.) | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 22|Українська |Вороніна В.І. | 10-11 |"Прем'єр", |за кошти| |мова | | |2003 |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 23|Історія |Крижанівський О.П.| 7 |"Аквілон- |за кошти| |середніх |Хірна О.М. | |Прес", |держбюд-| |віків | | |2003 |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 24|Всесвітня |Ладиченко Т.В. | 11 |"А.С.К.", |за кошти| |історія | | |2003 |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 25|Основи |Наровлянський О.Д.| 9 |"Парламент- |за кошти| |право- | | |ське |видав- | |знавства | | |видавництво",|ництва | | | | |2003 | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 26|Іспанська |Редько В. Г. | 2 |"Генеза", |за кошти| |мова | | |2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 27|Німецька |Басай Н.П., | 2 |"Освіта", |за кошти| |мова |Горбач Л.В. | |2003 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 28|Англійська |Карп'юк О.Д. | 2 |"Навчальна |за кошти| |мова | | |книга", 2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 29|Німецька |Павлюк З.Л. | 2 |"Навчальна |за кошти| |мова | | |книга", 2002 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 30|Художня |Миропольська Н.Є.,| 10 |"Вища школа",|за кошти| |культура |Бєлкіна Е.В., | |2002 |видав- | |світу у 2-х|Масол Л. М. | | |ництва | |частинах | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 31|Алгебра |Г.Янченко, | 8 |"Підручники і|за кошти| | |В.Кравчук, | |посібники", |видав- | | |М.Підручна | |2002 |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 32|Алгебра та |Шкіль М.І. | 10 |"Освіта", |за кошти| |початки |та ін. | |2001 |видав- | |аналізу | | | |ництва | |(для | | | | | |поглибле- | | | | | |ного | | | | | |вивчення) | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 33|Геометрія |Бевз Г.П. та ін. | 10-11 |"Вежа", 2001 |за кошти| | | | | |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 34|Фізика |Мельничук С.В., | 7 |"Агат", 2002 |за кошти| | |Пшенічка П.Ф. | | |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 35|Фізика |Коршак Є.В. | 9 |"Перун", 2002|за кошти| | |та ін. | | |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 36|Фізика |Коршак Є.В. | 10 |"Перун", 2002|за кошти| | |та ін. | | |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 37|Хімія |Попель П.П. | 10 |"Академія", |за кошти| | |та ін. | |2002 |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 38|Органічна |Боєчко Ф.Ф. | 10-11 |"Вища школа",|за кошти| |хімія | | |2001 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 39|Географія |Коберник С.Г., | 7 |"Навчальна |за кошти| |материків і|Скуратович О.Я. | |книга", 2002 |держбюд-| |океанів | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 40|Географія |Масляк П.О. | 7 |"Стафед-2", |за кошти| |материків і| | |2002 |видав- | |океанів | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 41|Креслення |Сидоренко В.К. | 8-9 |"Арка", 2002 |за кошти| | | | | |видав- | | | | | |ництва | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 42|Основи |Воронцова Т.В., | 8 |"Алатон", |за кошти| |безпеки |Репік І.А. | |2002 |видав- | |життє- | | | |ництва | |діяльності | | | | | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 43|Українська |Криган С.Г. | 1 |"Букрек", |за кошти| |мова. Усний| | |2001 |держбюд-| |курс | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 44|Українська |Криган С.Г. | 3 |"Букрек", |за кошти| |мова | | |2001 |держбюд-| | | | | |жету | --+-----------+------------------+-------+-------------+--------| 45|Українська |Криган С.Г. | 4 |"Букрек", |за кошти| |мова | | |2001 |держбюд-| | | | | |жету | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

ПІДРУЧНИКИ,

які рекомендовані для доопрацювання та повторного

розгляду предметними комісіями

------------------------------------------------------------------ N | Назва | Автор |Клас | Видавництво, рік | п/п | | | | видання | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 1 |Стежинка до |Веремійчик І. | 1 |"Педагогічна думка", | |майстерності | | |2002, за кошти | | | | |держбюджету | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 2 |Стежинка до |Веремійчик І. | 1 |"Педагогічна думка", | |майстерності | | |2002, за кошти | |(рос.) | | |держбюджету | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 3 |Трудове |Заволокіна О. | 1 |"Ярослав", 2002, за | |навчання | | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 4 |Майстрик і |Веремійчик І. | 2 |"Педагогічна думка", | |майстринка | | |2002, за кошти | | | | |держбюджету | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 5 |Майстрик і |Веремійчик І. | 2 |"Педагогічна думка", | |майстринка | | |2002, за кошти | |(рос.) | | |держбюджету | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 6 |Англійська |Горець І.Г., | 2 |"Прем'єр", 2002 за | |мова |Щупак І.Г. | |кошти держбюджету | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 7 |Математика |Г.П.Бевз | 6 |"Вежа", 2001, за | | | | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 8 |Геометрія |Г.П.Бевз та ін.|10- 11|"Вежа", 2001, за | | | | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 9 |Алгебра |Г.П.Бевз | 7 |"Освіта", 2002, за | | | | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 10 |Алгебра та |М.І.Шкіль та | 11 |"Освіта", 2002, за | |початки |ін. | |кошти видавництва | |аналізу (для | | | | |поглибленого | | | | |вивчення) | | | | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 11 |Інформатика |Жалдак М.І., | 7 |"Діасофт", 200, за | | |Морзе Н.В. | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 12 |Біологія |Шабанов Д.А., | 7 |"Торсінг", 2002, за | | |Шабанова Г.В., | |кошти видавництва | | |Шапаренко С.О. | | | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 13 |Біологія |Межжерін С.В., | 7 |"Освіта", 2002, за | | |Межжеріна Я.О. | |кошти видавництва | ----+--------------+---------------+------+---------------------| 14 |Фізична |Чернов Б.О. | 8 |"Освіта", 2002, за | |географія | | |кошти видавництва | |України | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА,

апробацію якої продовжено

------------------------------------------------------------------ N | Назва | Автор |Клас | Видавництво, рік | п/п| | | | видання | ----------------------------------------------------------------| Програми для середньої загальноосвітньої школи (2 збірника) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Українська мова |Вашуленко М., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Ґудзик І., | |2001 | | |Прищепа О. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 2 |Російська мова |Ґудзик І. | 3-4 |"Початкова школа",| | | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 3 |Читання |Савченко О., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Мартиненко В. | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 4 |Математика |Кочина Л., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Листопад Н. | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 5 |Основи здоров'я |Зубалій М., | 3-4 |"Початкова школа",| |і фізична |Борисенко А., | |2001 | |культура |Остапенко О., | | | | |Столітенко В., | | | | |Столітенко З., | | | | |Жевага С., | | | | |Іванова Л. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 6 |Трудове навчання|Тименко В., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Денисенко Л., | |2001 | | |Вдовченко В. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 7 |Трудове навчання|Веремійчик І. | 3-4 |"Початкова школа",| | | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 8 |Художня праця |Тименко В. | 3-4 |"Початкова школа",| | | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 9 |Я і Україна. |Байбара Т. | 3-4 |"Початкова школа",| |Природознавство | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 10 |Я і Україна. |Бібік Н. | 3-4 |"Початкова школа",| |Громадянська | | |2001 | |освіта | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 11 |Я і Україна. |Ільченко В., | 3-4 |"Початкова школа",| |Довкілля |Гуз К. | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 12 |Я і Україна |Арцишевський Р., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Дурманенко Є., | |2001 | | |Рославець Р. | | | | |та ін. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 13 |Мистецтво |Масол Л. та ін. | 3-4 |"Початкова школа",| | | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 14 |Музика |Ростовський О. та | 3-4 |"Початкова школа",| | |ін. | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 15 |Образотворче |Любарська Л. | 3-4 |"Початкова школа",| |мистецтво |та ін. | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 16 |Російська мова |Ґудзик І., | 3-4 |"Початкова школа",| | |Вашуленко М., | |2001 | | |Прищепа О. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 17 |Читання (рос.) |Ґудзик І. | 3-4 |"Початкова школа",| | | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 18 |Українська мова |Хорошковська О. | 3-4 |"Початкова школа",| |як державна | | |2001 | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 19 |Читання і |Хорошковська О. | 3-4 |"Початкова школа",| |розвиток мови | | |2001 | |(рос.) | | | | ----------------------------------------------------------------| Підручники | ----------------------------------------------------------------| 1 |Буквар (рос.) |Вашуленко М.С., | 1 |"Освіта", 2003, за| | |Ґудзик І.П. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 2 |Буквар |Хорошковська О.Н. | 1 |"Навчальна книга",| | | | |2002, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 3 |Математика |Гайштут О. та ін. | 1 |"Навчальна книга",| | | | |2004, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 4 |Образотворче |Малиніна І.О. | 1 |"Скорпіон", 2003, | |мистецтво* |та ін. | |за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 5 |Образотворче |Любарська Л., | 1 |"Форум", 2002, за | |мистецтво |Резниченко М. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 6 |Російська мова |Анісімова В.О. | 2 |"Перун", 2003, за | | | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 7 |Образотворче |Любарська Л.М. | 2 |"Форум", 2003, за | |мистецтво* | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 8 |Образотворче |Любарська Л.М. | 2 |"Форум", 2003, за | |мистецтво | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 9 |Російська мова |Вербецька О., | 2 |"Ярослав", 2002, | | |Купцова Л. | |за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 10 |Рідна мова |Зарольська Л., | 2 |"Ярослав", 2002, | | |Самсонова Л. | |за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 11 |Рідна мова |Вашуленко М.С., | 3 |"Освіта", 2003, за| | |Мельничайко О.І. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 12 |Українська мова |Хорошковська О.Н.,| 3 |"Освіта", 2003, за| |(для шкіл з |Охота Г.І. | |кошти держбюджету | |російською мовою| | | | |навчання) | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 13 |Російська мова |Ґудзик І.П., | 3 |"Освіта", 2003, за| | |Гурська В.В. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 14 |Російська мова* |Анісімова В.О. | 3 |"Перун", 2003, за | | | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 15 |Російська мова |Малихіна О.В. | 3 |"Навчальна книга",| |(для шкіл з | | |2003, за кошти | |російською мовою| | |держбюджету | |навчання) | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 16 |Російська мова |Сильнова Е.С. | 3 |"Освіта", 2003, за| |(для шкіл з |та ін. | |кошти держбюджету | |російською мовою| | | | |навчання) | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 17 |Читанка* |Савченко О.Я. | 3 |"Освіта", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 18 |Книга для |Ґудзик І.П. | 3 |"Освіта", 2003, за| |читання (рос.) | | |кошти держбюджету | |(для шкіл з рос.| | | | |мовою навчання)*| | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 19 |Математика* |Кочина Л.П., | 3 |"Літера", 2003, за| | |Листопад Н.П. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 20 |Математика |Кочина Л.П., | 3 |"Літера", 2003, за| |(рос.)* |Листопад Н.П. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 21 |Математика*/** |Богданович М.В. | 3 |"Освіта", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 22 |Я і Україна* |Байбара Т.М., | 3 |"Форум", 2003, за | | |Бібік Н.М. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 23 |Я і Україна |Байбара Т.М., | 3 |"Форум", 2003, за | |(рос.)* |Бібік Н.М. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 24 |Я і Україна. |Ільченко В.Р., | 3 |"Довкілля-К", | |Довкілля* |Гуз К.Ж., | |2003, за кошти | | |Ільченко О.Г. | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 25 |Майстровиті |Веремійчик І.М. | 3 |"Педагогічна | |руки* | | |думка", 2003, за | | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 26 |Майстровиті руки|Веремійчик І.М. | 3 |"Педагогічна | |(рос.)* | | |думка", 2003, за | | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 27 |Трудове |Денисенко Л. | 3 |"Педагогічна | |навчання* |та ін. | |думка", 2003, за | | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 28 |Образотворче |Любарська Л.М. | 3 |"Форум", 2003, за | |мистецтво* | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 29 |Образотворче |Любарська Л.М. | 3 |"Форум", 2003, за | |мистецтво | | |кошти держбюджету | |(рос.)* | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 30 |Основи здоров'я*|Бібік Н.М. та ін. | 3 |"Навчальна книга",| | | | |2003, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 31 |Основи здоров'я |Бібік Н.М. та ін. | 3 |"Навчальна книга",| |(рос.)* | | |2003, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 32 |Зарубіжна |Фесенко В.І. | 7 |"Навчальна книга",| |література | | |2003, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 33 |Англійська мова |Плахотник В.М. | 2 |"Перун", 2003, за | | | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 34 |Англійська мова |Карп'юк О.Д. | 3 |"Навчальна книга",| | | | |2003, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 35 |Англійська мова |Щупак І.Т., | 3 |"Прем'єр", 2003, | | |Горець І.Г. | |за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 36 |Англійська мова |Плахотник В.М. | 3 |"Перун", 2003, за | | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 37 |Англійська мова |Несвіт А.М. | 3 |"Генеза", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 38 |Німецька мова |Басай Н.П. | 3 |"Освіта", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 39 |Німецька мова |Павлюк З.Л. | 3 |"Навчальна книга",| | | | |2003, за кошти | | | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 40 |Іспанська мова |Редько В.Г. | 3 |"Генеза", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 41 |Історія України |Кульчицький С.В., | 10 |"Генеза", 2003, за| | |Шаповал Ю.І. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 42 |Всесвітня |Бердичевський Я.М.| 11 |"Прем'єр", 2003, | |історія |та ін. | |за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 43 |Художня культура|Масол Л.М. | 10 |"Вища школа", | |України | | |2004, за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 44 |Геометрія |Афанасьєва О.М. |10-11|"Навчальна книга -| | |та ін. | |Богдан", 2001, за | | | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 45 |Хімія (експери- |Буринська Н.М. | 7 |"Перун", 2003, за | |ментальний | | |кошти держбюджету | |підручник) | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 46 |Хімія (експери- |Попель П.П., | 11 |"Академія", 2003, | |ментальний |Савченко І.О. | |за кошти | |підручник) | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 47 |Органічна хімія |Величко Л.П. |10-11|"Перун", 2003, за | | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 48 |Хімія в |Гладюк М.М. |10-11|"Перун", 2003, за | |сільському | | |кошти видавництва | |господарстві | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 49 |Географія |Корнєєв В.П., | 7 |"Освіта", 2003, за| |материків і |Герасимчук В.М., | |кошти видавництва | |океанів |Пічугін Б.В. | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 50 |Економічна і |Масляк П.О., | 10 |"Вежа", 2003, за | |соціальна |Дахно І.І. | |кошти видавництва | |географія світу | | | | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 51 |Економічна і |за заг. ред. | 10 |"Навчальна книга",| |соціальна |Яценка | |2003, за кошти | |географія світу | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 52 |Алгебра (укр. |Цейтлін О.І. | 7 |"Ярослав", за | |мовою) | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 53 |Алгебра (рос. |Цейтлін О.І. | 7 |"Ярослав", за | |мовою) | | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 54 |Алгебра |Кравчук В.Р., | 9 |"Підручники і | | |Янченко Г.М., | |посібники", за | | |Підручна М.В. | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 55 |Алгебра і |Афанасьєва О.М. | 10 |"Навчальна книга -| |початки аналізу |та ін. | |Богдан", за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 56 |Геометрія |Тадеєв В.О. | 10 |"Навчальна книга -| | | | |Богдан", за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 57 |Астрономія |Пришляк М.П. | 11 |"Ранок", за кошти | | | | |видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 58 |Економіка |Ковальчук Г.О., | 10 |"Навчальна книга",| | |Мельничук В.Г., | |за кошти | | |Огнев'юк В.О. | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 59 |Основи здоров'я |Качеров О.Б., | 2 |"Просвіта", 2003, | |і фізична |Ареф'єв В.Г. | |за кошти | |культура | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 60 |Основи здоров'я |Качеров О.Б., | 3 |"Просвіта", 2003, | |і фізична |Ареф'єв В.Г. | |за кошти | |культура | | |держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 61 |Фізика |Мельничук С.В., | 8 |МСП "Агат", за | | |Пшенічка П.Ф. | |кошти видавництва | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 62 |Буквар з |Лебідь Р.К. | 1 |"Світ", 2003, за | |польської мови |та ін. | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 63 |Буквар з |Товт Д. | 1 |"Світ", 2003, за | |угорської мови | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 64 |Румунська мова |Криган С.Г. | 3 |"Букрек", 2003, за| | | | |кошти держбюджету | ---+----------------+------------------+-----+------------------| 65 |Книга для |Криган С.Г. | 3 |"Букрек", 2003, за| |читання | | |кошти держбюджету | -----------------------------------------------------------------

Додаток 5

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

Навчальна література, яку знято з апробації

------------------------------------------------------------------ N | Назва | Автор |Клас | Видавництво,| Примітка| п/п| | | | рік видання | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 1 |Я і світ |Арцишевський Р.,| 2 |"Літера", за |Не видано | | |Балашова С. | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 2 |Я і світ |Арцишевський Р.,| 2 |"Літера", за |Не видано | |(рос.) |Балашова С. | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 3 |Я і світ |Арцишевський Р.,| 3 |"Літера", за |Не видано | | |Балашова С. | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 4 |Я і світ |Арцишевський Р.,| 3 |"Літера", за |Не видано | |(рос.) |Балашова С. | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 5 |Трудове |Денисенко Л. | 1 |"Педагогічна |Не видано | |навчання |та ін. | |думка", за | | | | | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 6 |Трудове |Денисенко Л. | 2 |"Педагогічна |Не видано | |навчання |та ін. | |думка", за | | | | | |кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 7 |Основи |Гнатюк О.В. | 1 |"Форум", | | |здоров'я і | | |2003, | | |фізична | | |за кошти | | |культура | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 8 |Основи |Качеров О.Б., | 1 |"Просвіта", |Не видано | |здоров'я і |Короп Ю.О. | |2003, | | |фізична |та ін. | |за кошти | | |культура | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 9 |Всесвітня |Давлєтов О.Р. | 11 |"Просвіта", |Не видано | |історія |та ін. | |2002, | | | | | |за кошти | | | | | |видавництва | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 10 |Піснезнайка |Яновська Н.М. | |СПД |Не видано | | | | |"Яновська", | | | | | |2003, | | | | | |за кошти | | | | | |держбюджету | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 11 |Основи |Буринська Н.М. | 11 |"Перун", |У зв'язку | |загальної | | |1996, |із запро- | |хімії | | |за кошти |вадженням | | | | |держбюджету |профіль- | | | | | |ного | | | | | |навчання | | | | | |у старшій | | | | | |школі, | | | | | |переглядом| | | | | |програм з | | | | | |хімії для | | | | | |ЗНЗ | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 12 |Основи |Буринська Н.М. |10-11|"Освіта", |У зв'язку | |хімічної | | |1998, |із запро- | |технології | | |за кошти |вадженням | | | | |держбюджету |профіль- | | | | | |ного | | | | | |навчання | | | | | |у старшій | | | | | |школі, | | | | | |переглядом| | | | | |програм з | | | | | |хімії для | | | | | |ЗНЗ | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 13 |Алгебра і |Бевз Г.П. |10-11|"Освіта", |Не видано | |початки | | |2003, | | |аналізу | | |за кошти | | | | | |видавництва | | ---+------------+----------------+-----+-------------+----------| 14 |Крок за |Коваль Л.А. |1, 2 |"Томіріс", |Не знайшов| |кроком | | |2002, |широкого | | | | |за кошти |використа-| | | | |видавництва |ння серед | | | | | |ЗНЗ з | | | | | |навчанням | | | | | |мовами | | | | | |нац. | | | | | |меншин. | | | | | |Навч. | | | | | |матеріал | | | | | |складний | | | | | |для | | | | | |угорців, | | | | | |румун, | | | | | |кримо- | | | | | |татар. | | | | | |Бажано | | | | | |викорис- | | | | | |товувати | | | | | |для шкіл | | | | | |з рос. | | | | | |мовою | | | | | |навчання | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

УЗАГАЛЬНЕНА ТАБЛИЦЯ

результатів моніторингового дослідження

якості підручників для 3-го класу

------------------------------------------------------------------ N | Назва підручника, |Кількість|Показник |Кількість|Показник| п/п| автори | респон- | якості | респон- | якості | | | дентів- |підручник| дентів- |підручни| | |учителів | а в | батьків | ка в | | | | оцінці | | оцінці | | | |вчителів | |батьків | | | | (%) | | (%) | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 1. |"Рідна мова", | 76 | 80 | 727 | 81 | |Вашуленко М.С., | | | | | |Мельничайко О.І. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 2. |"Українська мова", | 149 | 82 | 528 | 79 | |Хорошковська О.Н., | | | | | |Охота Г.і. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 3. |"Читанка", | 144 | 90 | 778 | 86 | |Савченко О.Я. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 4. |"Математика", | 497 | 82 | 1677 | 72 | |Богданович М.В. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 5. |"Математика", | 211 | 84 | 1688 | 65 | |Кочина Л.П., | | | | | |Листопад Н.П. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 6. |"Русский язык", | 132 | 79 | 564 | 78 | |Сильнова Е.С. та ін. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 7. |"Русский язык", | 126 | 69 | 740 | 62 | |Малихіна О.В. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 8. |"Книга по чтению", | 104 | 89 | 439 | 85 | |Ґудзик І.П. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 9. |"Англійська мова", | 70 | 56 | 326 | 73 | |Карп'юк О.Д. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 10.|"Англійська мова", | 34 | 56 | 151 | 37 | |Несвіт А.М. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 11.|"Англійська мова", | 103 | 56 | 423 | 47 | |Плахотник В.М. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 12.|"Англійська мова", | 30 | 66 | 202 | 62 | |Щупак І.П., | | | | | |Горець І.П. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 13.|"Німецька мова", | 36 | 74 | 140 | 66 | |Басай Н.П., | | | | | |Горбач Л.В. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 14.|"Німецька мова", | 40 | 72 | 220 | 58 | |Павлюк З.П. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 15.|"Я і Україна", | 92 | 82 | 660 | 79 | |Байбара Т.М., | | | | | |Бібік Н.М. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 16.|"Я і Україна. | 83 | 79 | 662 | 80 | |Довкілля", | | | | | |Ільченко В.Р., | | | | | |Гуз К.Ж., | | | | | |Ільченко О.І. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 17.|"Основи здоров'я", | 256 | 90 | 1224 | 89 | |Бібік Н.М. та ін. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 18.|"Основи здоров'я і | 66 | 83 | 337 | 84 | |фізична культура", | | | | | |Качеров О.Б., | | | | | |Ареф'єв В.Г. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 19.|"Трудове навчання", | 75 | 93 | 346 | 84 | |Денисенко Л.І. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 20.|"Майстровиті руки", | 309 | 89 | 1273 | 85 | |Веремійчик І.М. | | | | | ---+---------------------+---------+---------+---------+--------| 21.|"Образотворче | 282 | 89 | 529 | 85 | |мистецтво", | | | | | |Любарська Л.М. | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 7

до доповідної записки

на колегію Міністерства

освіти і науки України

26.10.2004 N 11/4-19

Кваліфікаційна категорія респондентів (у %)

( va011290-04 )
Педагогічний стаж вчителів-респондентів (у %)

( va011290-04 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: