open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2008 N 11

Про затвердження Статуту Харківського

національного медичного університету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 34 ( v0034282-15 ) від 26.01.2015 }

На виконання Указу Президента України від 22 листопада
2007 року N 1135/2007 ( 1135/2007 ) "Про надання Харківському
державному медичному університету статусу національного" та наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 05.12.2007 N 784
( v0784282-07 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Статут Харківського національного медичного
університету (додається).
2. Ректору Харківського національного медичного університету
(Лісовий В.М.) забезпечити реєстрацію Статуту Харківського
національного медичного університету у встановленому чинним
законодавством України порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Біловола О.М.
Міністр В.М.Князевич

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство освіти Наказ Міністерства
і науки України охорони здоров'я України
Заступник Міністра 16.01.2008 N 11
освіти і науки України Міністр В.М. Князевич
В.Д. Шинкарук
09.01.2008 р. Зареєстровано

Міністерство охорони

здоров'я України

"___" _______ 2008 р. N ___

СТАТУТ
Харківського національного медичного університету
(нова редакція)
Ідентифікаційний код: 01896866

Погоджено за поданням Вченої ради

Конференцією трудового колективу

Харківського національного

медичного університету

02 грудня 2014 р., протокол N 2

Харків - 2015

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Даний Статут Харківського національного медичного
університету (далі - Університет), розроблено відповідно до
чинного законодавства України, є документом, який регламентує його
діяльність.
Університет заснований на державній формі власності.
Указом імператора Олександра I 17.01.1805 року було створено
медичний факультет імператорського Харківського університету.
Розпорядженням Наркома УРСР від 10.06.1920 N 2170 факультет
перетворено на Харківську державну медичну академію.
Рішенням Малої колегії Головпрофсоюзу від 08.11.1921
Харківську державну медичну академію перейменовано на Харківський
державний медичний інститут.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.1994 року
N 244 ( 244-94-п ) "Про удосконалення мережі вищих навчальних
закладів" на базі інституту створено Харківський державний
медичний університет.
Указом Президента України від 22.11.2007 N 1135/2007 "Про
надання Харківському державному медичному університету статусу
національного" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від
05.12.2007 N 784 "Про заходи щодо виконання Указу Президента
України "Про надання Харківському державному медичному
університету статусу національного" ( v0784282-07 ), університету
надано статус національного.
1.2. Повна назва українською мовою: Харківський національний
медичний університет.
Повна назва російською мовою: Харьковский национальный
медицинский университет.
Повна назва англійською мовою: Kharkov National Medical
University.
1.3. Місцезнаходження Університету: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-11, 707-73-80. Факс. (057) 700-41-32; 705-07-11. Електронна адреса: meduniver@knmu.kharkov.ua
1.3. Харківський національний медичний університет заснований
на державній формі власності і належить до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) та
працює на засадах неприбутковості. Майно Університету є державною
власністю.
Університет може бути засновником (співзасновником) інших
юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до
напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності
Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань.
Університет має рівні права з вищими навчальними закладами
державної, комунальної та приватної форми власності у провадженні
освітньої, наукової та інших видів діяльності.
Університет може провадити освітню діяльність спільно з
іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми
програмами.
Університет може утворювати навчальні, навчально-наукові та
навчально-науково-виробничі комплекси, університетські клініки,
наукові парки та входити до складу консорціуму. Учасники
комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і
фінансову самостійність.
1.4. Основними напрямами діяльності Університету згідно з
державним замовленням і договірними зобов'язаннями є:
- підготовка висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої
освіти «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр», «спеціаліст»,
«бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за
галузями знань: «Медицина», «Соціальне забезпечення», «Специфічні
категорії», тощо;
- підготовка іноземних громадян за напрямами «Медицина»,
«Природничі науки», тощо;
- підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних
закладів;
- підготовка в інтернатурі, лікарській резидентурі та
клінічній ординатурі вітчизняних та іноземних громадян;
- військова підготовка вітчизняних студентів за програмою
офіцерів запасу медичної служби;
- спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та
стажування лікарських кадрів;
- науково-дослідна робота;
- медична практика відповідно до спеціалізації та згідно з
отриманою ліцензією;
- здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти та науки.
1.5. Діяльність Університету здійснюється на основі
принципів:
- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ
України, державних органів та органів місцевого самоврядування,
органів управління Університету та його структурних підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та
релігійних організацій.
1.6. Університет має рівні з іншими вищими навчальними
закладами права, що становлять зміст його автономії та
самоврядування, у тому числі має право:
- розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в
межах ліцензованих спеціальностей;
- самостійно визначати форми навчання та форми організації
освітнього процесу;
- обирати типи програм підготовки молодших спеціалістів,
молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії та
докторів наук, що передбачені Міжнародною стандартною
класифікацією освіти;
- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників за конкурсом та на умовах контракту, строкового
трудового договору відповідно до законодавства;
- формувати власний штатний розпис;
- приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі
встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора
філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час
зарахування на навчання або на посаду наукового чи
науково-педагогічного працівника;
- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх,
науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників
освітнього процесу;
- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до
законодавства;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст
і програми навчальних дисциплін;
- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти,
які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру
атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої
освіти;
- приймати остаточне рішення щодо присудження наукових
ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
- утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням
з органами місцевого самоврядування;
- утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої
структурні підрозділи;
- провадити видавничу діяльність, зокрема видавати
підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати
власну поліграфічну базу;
- провадити на підставі відповідних договорів спільну
діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими
юридичними особами;
- розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та
навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в
установах та організаціях;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- встановлювати власні форми морального та матеріального
заохочення учасників освітнього процесу;
- звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють
управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або
розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти,
а також брати участь у роботі над проектами;
- провадити фінансово-господарську та іншу діяльність
відповідно до законодавства та цього Статуту;
- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання
платних послуг;
- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
- впроваджувати підготовку за новими спеціальностями;
- відкривати нові спеціальності;
- здійснювати навчання іноземних громадян українською,
англійською та іншими мовами;
- надавати послуги, пов' язанні з підготовкою до вступу до
вищих навчальних закладів громадянам України та іноземцям;
- проводити науково-дослідні роботи, спрямовані на вирішення
актуальних проблем медицини та охорони здоров'я, проблем вищої
освіти;
- залучати науково-педагогічні кадри з інших медичних та
фармацевтичних установ для поліпшення якості підготовки фахівців;
- проводити спільну діяльність разом з вищими навчальними
закладами, школами, ліцеями, коледжами, підприємствами,
установами, організаціями, клінічними базами, лікувальними
закладами та аптеками відповідно до законодавства;
- виступати засновником (співзасновником) інших об' єднань у
вигляді наукових парків, консорціумів, комплексів тощо, які
здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів
навчально-науково-виробничої діяльності;
- брати участь у програмах двостороннього та
багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами,
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, у
міжнародних освітніх та наукових програмах;
- користуватися пільгами, установленими законодавством;
- здійснювати фінансування проведення капітальних та поточних
ремонтів в приміщеннях клінічних кафедр розташованих в клінічних
лікувально-профілактичних закладах охорони здоров' я, а також
закупівлю обладнання, яке спільно буде використовуватися з цими
закладами для проведення навчальної і наукової роботи,
лікувального та лікувально-діагностичного процесів відповідно до
законодавства;
- брати та здавати приміщення в оренду;
- здійснювати в межах повноважень медичну практику;
- здійснювати наукову і науково-дослідну діяльність та
залучатися до проведення до клінічних та клінічних досліджень;
- здійснювати дослідження, наукові й науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та
державним замовленням;
- здійснювати підготовку наукових кадрів у сфері охорони
здоров'я, фінансову підтримка розвитку наукової інфраструктури;
- здійснювати медичну практику;
- здійснювати надання спеціалізованої і високоспеціалізованої
діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню
із впровадженням нових наукових розробок;
- забезпечувати діагностику й лікування захворювань із
впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у
клініках, науково-дослідних установах Університету;
- забезпечувати підвищення рівня надання медичної допомоги та
збереження здоров'я населення;
- забезпечувати функціонування клінічної бази для практичної
підготовки та перепідготовки лікарів за профілем;
- здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори
про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з вищими
навчальними закладами іноземних держав, міжнародними
організаціями, фондами відповідно до законодавства;
- створювати навчально-практичні центри, університетські
клініки та лікарні тощо;
- надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та
післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні, а також
підготовку наукових кадрів для іноземних держав;
- організовувати конференції, симпозіуми, конгреси та інші
заходи;
- створювати за погодженням з Міністерством освіти і науки
України (далі - МОН України) спеціалізовані Вчені ради для захисту
дисертацій з присудженням наукових ступенів доктора філософії і
доктора наук;
- здійснювати придбання, зберігання, використання, відпуск,
перевезення, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та
їх препаратів і прекурсорів;
- встановлювати ціни на всі види послуг, продукцію власного
виробництва відповідно до законодавства;
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) безоплатно від органів
державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі
благодійних) та фізичних осіб;
- здійснювати роздрібну і оптову торгівлю продукцією власного
виробництва згідно із законодавством;
- проводити операції з цінними паперами;
- розвивати власну соціальну базу, мережу
спортивно-оздоровчих, навчально-практичних центрів,
лікувально-профілактичних і культурно-побутових закладів та
закладів харчування;
- надавати безкоштовні лікувально-діагностичні послуги
студентам та працівникам Університету;
- спрямовувати кошти на будівництво та благоустрій
соціально-побутових об'єктів;
- спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних,
науково-педагогічних та інших категорій працівників Університету
та студентів, які навчаються у ньому;
- проводити науково-дослідні, пошукові та проектно-пошукові
роботи;
- проводити роботи з діагностики, стандартизації і
сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів,
метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
- проводити лабораторні дослідження, діагностику інфекційних
та інших захворювань з метою наукових досліджень;
- здійснювати розробку та впроваджувати, реалізовувати та
супроводжувати програмне забезпечення з навчальною, виробничою та
науково-дослідницькою метою;
- здійснювати методичну та інноваційну діяльність;
- надавати у тимчасове користування спортивний інвентар та
обладнання, якщо це не суперечить навчальним планам та не належить
до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету;
- здійснювати в межах повноважень будівництво, реконструкцію,
ремонт та облаштування приміщень;
- забезпечувати оформлення документів про освіту державного
зразка в установленому законодавством порядку;
- забезпечувати виготовлення та видання власних документів
про вищу освіту за неакредитованими освітніми програмами за
зразком, що визначається Вченою радою Університету;
- виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком,
визначеним спільним рішенням Вчених рад Університету та іншого
навчального закладу;
- у разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома
спеціальностями (спеціалізаціями) виготовляти та видавати
подвійний диплом за зразком, визначеним Вченою радою Університету;
- здійснювати виготовлення та ремонт меблів;
- забезпечувати оформлення студентських квитків, залікових
книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з
фізичними та юридичними особами, їх дублікатів для всіх категорій
осіб, що навчаються в Університеті;
- проводити інжинірингові роботи;
- збирати, обробляти та використовувати персональні дані
суб'єктів персональних даних з обмеженим доступом у картотеках з
метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до
вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої
інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів
університету з питань реалізації, визначених законодавством і
трудовим договором, прав та обов' язків, сфер і трудових відносин
та соціального захисту, а також з метою виготовлення, обліку та
видачі студентського квитка, документів про освіту та вчені звання
державного зразка і забезпечення роботи ІВС «ОСВІТА» в межах,
необхідних для досягнення зазначеної мети;
- розроблення та проведення заходів щодо запобігання
корупційним правопорушенням в Університеті, а також здійснення
контролю за їх проведенням;
- персональні дані суб'єктів персональних даних Університет
може надавати третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні,
виготовленні, обліку та видачі студентських квитків, документів
про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні
роботи ІВС "ОСВІТА", інших організацій та в інших випадках прямо
передбачених законодавством. Відповідно до частини 10 пункту 2
статті 8 Закону України "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ) суб'єкт персональних даних має право вносити
застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
- здійснювати іншу діяльність, що не суперечить
законодавству.
1.7. Університет зобов'язаний:
- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження
відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення
академічного плагіату в наукових роботах наукових,
науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів
вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти;
- створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти
особами з особливими освітніми потребами;
- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних
стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію
своїх прав і виконання зобов' язань.
Крім вищезазначених зобов'язань, Університет забезпечує:
- дотримання вимог законодавства України;
- дотримання безпечних умов проведення освітньої діяльності;
- соціальний захист членів трудового колективу та інших
учасників навчально-виховного процесу;
- умови для отримання особами вищої освіти;
- здійснення підготовки кадрів з вищою освітою;
- умови для оволодіння системою знань про людину, природу і
суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання
морально, психічно і фізично здорового покоління громадян,
формування громадянської позиції, почуття патріотизму, власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за
свою долю, долю суспільства, держави і людства;
- дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості
й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та
студентами;
- виконання умов державного контракту та інших угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;
- проведення наукових досліджень як основи підготовки
майбутніх фахівців;
- підготовку молоді до викладацької, самостійної наукової
діяльності;
- інформування абітурієнтів і студентів щодо ситуації, що
склалася на ринку зайнятості.
1.8. Головними завданнями Університету є:
- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка
забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за
обраними ними спеціальностями;
- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових
досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього
процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і
використання отриманих результатів в освітньому процесі;
- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку
держави через формування людського капіталу;
- формування особистості шляхом патріотичного, правового,
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції
та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно
мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі
освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
- створення необхідних умов для реалізації учасниками
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
- збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства;
- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і
культурного рівня громадян;
- налагодження міжнародних зв'язків та провадження
міжнародної діяльності у галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і
культури;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
- проведення наукових досліджень як основи підготовки
майбутніх фахівців;
- забезпечення набуття студентами практичних знань,
підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах
лікувально-профілактичних закладів, в Університетській лікарні,
навчально-практичних центрах та навчально-практичних центрах
первинної медико-санітарної допомоги;
- постійний розвиток та вдосконалення матеріально-технічної
бази Університету.
1.9. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав
і мати обов' язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Університет веде самостійний баланс, має спеціальні
реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі
центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, вкладні (депозитні) рахунки в
установах державних банків в національній та іноземній валютах,
печатку із зображенням Державного герба України та своєю назвою,
штампи. Може мати інші необхідні реквізити та атрибути, які
затверджуються Вченою радою університету.
1.10. Автономія Університету - це самостійність, незалежність
і відповідальність Університету у прийнятті рішень стосовно
розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень,
освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої
діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах,
передбачених Законом України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ).
Права Університету, що визначають зміст його автономії,
визначаються Законом України "Про вищу освіту" і не можуть бути
обмежені іншими законами та нормативно-правовими актами.
1.11. Університет здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України та цього Статуту. У своїй діяльності
Університет керується нормами чинного законодавства України щодо
захисту персональних даних.
1.12. Структурні підрозділи.
Структура Університету, статус і функції його структурних
підрозділів визначаються цим Статутом та Положеннями про
відповідні структурні підрозділи.
Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради
Університету у порядку, визначеному Законом України "Про вищу
освіту" і цим Статутом.
Основними структурними підрозділами Університету є
факультети, кафедри, наукова бібліотека.
Структурними підрозділами є:
- факультети;
- кафедри;
- бібліотеки;
- підготовчі відділення та курси;
- навчально-методичні кабінети;
- лабораторії;
- центри, інститути (комплекси);
- медичний коледж;
- клініки;
- віварій;
- бухгалтерія;
- господарські, планово-фінансові,
навчально-науково-методичні, наукові та інші підрозділи;
- господарські служби та групи;
- студентські гуртожитки (студентське містечко);
- відокремлені підрозділи (філії, представництва);
- відділення;
- редакційно-видавничі підрозділи;
- спортивно-оздоровчий табір, заклади культурно-побутового
призначення.
В Університеті також можуть створюватися інші підрозділи,
діяльність яких не заборонена законом.
Факультет - це структурний підрозділ Університету, що
об'єднує не менш як три кафедри, які у сукупності забезпечують
підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми
навчання.
Керівництво факультетом здійснює декан, який не може
перебувати на цій посаді більш як два строки. Декан факультету
повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до
профілю факультету.
Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень
своїм заступникам. Повноваження декана факультету визначаються
Положенням про факультет, яке затверджується Вченою радою
Університету.
Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності
відповідного факультету, які є обов'язковими для виконання всіма
учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані
ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, цьому
Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.
Декан факультету обирається Вченою радою Університету строком
на п'ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор
Університету укладає з деканом факультету контракт. Декан
факультету здійснює свої повноваження на постійній основі. Інші
питання щодо порядку обрання декана факультету можуть визначатися
цим Статутом.
Якщо в Університеті утворюється новий факультет, ректор
Університету призначає виконувача обов'язків декана цього
факультету на строк до проведення виборів декана факультету, але
не більш як на три місяці. Одна і та сама особа не може бути
деканом факультету Університету більше ніж два строки.
Навчально-науковий інститут - структурний підрозділ
Університету, що об'єднує відповідні кафедри, лабораторії,
науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які
провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження.
Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор,
який не може перебувати на цій посаді більш як два строки.
Директор навчально-наукового інституту повинен мати науковий
ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю
навчально-наукового інституту.
Директор навчально-наукового інституту може делегувати
частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження
директора навчально-наукового інституту визначаються Положенням
про навчально-науковий інститут, яке затверджується Вченою радою
Університету.
Директор навчально-наукового інституту видає розпорядження
щодо діяльності відповідного навчально-наукового інституту, які є
обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
навчально-наукового інституту і можуть бути скасовані ректором
Університету, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту чи
завдають шкоди інтересам Університету.
Директор навчально-наукового інституту обирається Вченою
радою Університету строком на п' ять років з урахуванням
пропозицій навчально-наукового інституту. Ректор Університету
укладає з директором навчально-наукового інституту контракт.
Директор навчально-наукового інституту здійснює свої повноваження
на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання директора
навчально-наукового інституту можуть визначатися цим Статутом.
Якщо в Університеті утворюється новий навчально-науковий
інститут, ректор Університету призначає виконувача обов'язків
директора цього навчально-наукового інституту на строк до
проведення виборів директора навчально-наукового інституту, але не
більш як на три місяці.
Підстави дострокового розірвання контракту з деканом,
директором навчально-наукового інституту
Декан факультету (директор навчально-наукового інституту)
може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням
Вченої ради Університету або органу громадського самоврядування
факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за
порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про
звільнення декана факультету (директора навчально-наукового
інституту) вноситься до органу громадського самоврядування
факультету не менш як половиною голосів статутного складу Вченої
ради факультету (навчально-наукового інституту). Пропозиція про
звільнення декана факультету (директора навчально-наукового
інституту) приймається не менш як двома третинами голосів
статутного складу органу громадського самоврядування факультету.
Кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету, що
провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною
спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою
спеціальностей, до складу якого входить не менше п' яти
науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним
місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або
вчене звання.
Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може
перебувати на посаді більш як два строки.
Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене
звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається
за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету
строком на п' ять років з урахуванням пропозицій трудового
колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри.
Ректор Університету укладає із завідувачем кафедри контракт.
Трудовий колектив факультету має право делегувати свої
повноваження Вченій раді факультету з приводу урахування
пропозицій щодо обрання на посади керівників кафедр,
науково-педагогічних працівників.
Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу,
виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін,
здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін,
навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Мета, принципи та програми освітньої, наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності Університету
відповідають вимогам Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про вищу освіту" ( 1556-18 ) та інших законодавчих актів.
2.2. Мета освітньої діяльності:
- відтворення інтелектуального потенціалу держави;
- забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;
- формування моральних принципів та норм поведінки
особистості.
2.3. Освітня діяльність базується на принципах:
- багатопрофільності;
- якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості
результатів освіти, якості технологій навчання;
- ступеневості підготовки фахівців;
- становлення демократичної системи навчання;
- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх
інтересів, здібностей та потреб суспільства;
- використання державних стандартів вищої освіти як
обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
- випереджального інноваційного розвитку освіти;
- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог
ринку праці;
- особистісній орієнтації освіти;
- інтеграції до європейського та світового освітніх
просторів;
- формування національних і загальнолюдських цінностей;
- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості,
сприяння розвитку громадського контролю;
- інших принципах, які передбачені концепцією освітньої
діяльності Університету.
2.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби
реалізації:
2.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі здійснюється
через:
- формування якісного контингенту студентів;
- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
- формування змісту освіти та змісту навчання на основі
суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості,
прогностичності та діагностичності;
- формування вузівських компонентів державних стандартів
вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету,
потреб галузі та запитів студентів;
- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно
змінам ринкових умов;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й
сприяння працевлаштуванню випускників;
- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного
процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних
науково-технічних досягнень;
- підвищення якості освіти, оновлення форм організації
навчально-виховного процесу;
- науково-методичне забезпечення навчального процесу як
інформаційної моделі педагогічної системи;
- спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
стажування;
- розробку ефективних освітніх технологій;
- створення умов для розвитку обдарованої молоді;
- виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців відповідної кваліфікації.
2.4.2. Національне виховання здійснюється через:
- забезпечення культурного й духовного розвитку особистості,
виховання в дусі патріотизму й поваги до Конституції України
( 254к/96-ВР );
- прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання
громадянських прав і свобод;
- поваги до традицій, культури, віросповідання та мов
спілкування народів світу;
- формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих
здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти
і самореалізації особистості;
- стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;
- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на
культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і
духовності;
- ствердження національної ідеї, що сприяє національній
самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями
світової культури, загальнолюдськими надбаннями;
- формування у молоді потреби й уміння жити в громадянському
суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;
- формування національних світоглядних позицій, ідей,
поглядів і переконань на основі цінностей української та світової
культури;
- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного
вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;
- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує
обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і
можливість опановувати рідну українську мову і практично володіти
хоча б однією іноземною мовою;
- сприяння розвитку високої мовної культури громадян,
вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин
України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і
послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних,
роз'яснювальних заходів;
- формування нових життєвих орієнтирів особистості;
- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства -
відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої,
толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і
патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав
особистості, зменшення соціальної нерівності;
- формування відповідальності за власний добробут та стан
добробуту суспільства.
2.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти
здійснюється через:
- запровадження ефективної системи інформування громадськості
про можливості здобуття вищої освіти;
- створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на
конкурсних засадах;
- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок
бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;
- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок
індивідуального кредитування;
- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами,
дітьми, позбавленими батьківського піклування, та
дітьми-інвалідами;
- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних
рівнів акредитації;
- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних
технологій навчання;
- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у
формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного
тестування.
2.4.4. Створення системи безперервної освіти через:
- забезпечення послідовності змісту та координації
навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;
- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
- оптимізацію системи післядипломної освіти на основі
відповідних державних стандартів;
- створення інтегрованих навчальних планів і програм
післядипломної освіти;
- формування та розвиток навчальних науково-виробничих
комплексів ступеневої підготовки фахівців;
- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.
2.4.5. Підготовка студентства до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві через:
- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення
освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників
навчально-виховного процесу;
- запровадження нових форм навчання із застосуванням у
навчальному процесі та бібліотечній справі
інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними
засобами;
- створення електронних підручників;
- застосування сучасних засобів навчання;
- використання комунікаційно-інформаційних засобів та
глобальних інформаційно-освітніх мереж.
2.4.6. Поєднання освіти і науки через:
- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових
досліджень;
- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних
досягнень;
- випереджальний розвиток освіти;
- інноваційну освітню діяльність;
- правовий захист освітніх інновацій та результатів
науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;
- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів
державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем
навчання та виховання;
- залучення до наукової діяльності обдарованої студентської
молоді, педагогічних працівників;
- залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених
інших навчальних закладів;
- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції
освіти і науки;
- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень
науки, культури і соціальної практики;
- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та
практики;
- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними
закладами і науковими установами, а також з клінічними базами та
лікувальними закладами.
2.4.7. Кадрове забезпечення навчального процесу здійснюється
через:
- відповідність кадрового забезпечення вимогам акредитації
спеціальностей;
- створення умов для ефективної професійної діяльності
педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- забезпечення економічних і соціальних гарантій для
професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі
в суспільстві.
2.5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в
Університеті.
2.5.1. Мета і завдання наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Університету.
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в
Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і
провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої
діяльності в системі вищої освіти.
Суб' єктами наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які
навчаються в Університеті, інші працівники Університету, а також
працівники підприємств, які спільно з Університетом провадять
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.
Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення
наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і
впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки,
матеріалів, тощо для забезпечення інноваційного розвитку
суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
Основними завданнями наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Університету є:
- одержання конкурентоспроможних наукових і
науково-прикладних результатів;
- застосування нових наукових, науково-технічних знань під
час підготовки фахівців з вищою освітою;
- формування сучасного наукового кадрового потенціалу,
здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних
наукових розробок.
2.5.2. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Університету і наукових установ Національної академії
наук України, Національної академії медичних наук України.
Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Університету і наукових установ Національної академії
наук України, Національної академії медичних наук України
здійснюється з метою розроблення та виконання пріоритетних
наукових програм, проведення наукових досліджень,
експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових,
фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до
законодавства.
Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Університету й наукових установ
Національної академії наук України, Національної академії медичних
наук України є:
- участь у розробленні та виконання державних цільових
програм медичного і соціального розвитку;
- проведення спільних наукових досліджень, експериментальних
та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного
бюджету та власних надходжень;
- участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних
об' єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм
кооперації;
- впровадження спільно створених інноваційних продуктів у
виробництво, практичну сферу охорони здоров' я тощо;
- забезпечення набуття, охорони та захисту прав
інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної діяльності;
- провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної
діяльності;
- залучення Університетом наукових працівників з наукових
установ і організацій Національної академії наук України,
Національної академії медичних наук України для провадження
освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів
і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних
посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для
забезпечення навчального процесу у вищій школі;
- організація на базі Університету наукових досліджень
молодих вчених, докторантів та аспірантів, забезпечення
безпосередньої участі студентів Університету у проведенні наукових
досліджень.
2.5.3. Організація наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності в Університеті.
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в
Університеті провадиться відповідно до законодавства про освітню,
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність та
здійснюється безпосередньо на засадах автономії.
Наукові дослідження, що проводяться в Університеті за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, фінансуються державними
органами та органами місцевого самоврядування, до сфери управління
яких належить Університет, незалежно від фінансування освітньої
діяльності. У першочерговому порядку фінансуються фундаментальні
дослідження, а також прикладні науково-дослідні роботи, що
виконуються у межах основних напрямів розвитку науки і техніки.
Університет на конкурсних засадах формує тематику
науково-дослідних робіт і самостійно затверджує тематичні плани
наукової діяльності.
2.5.4. Організаційні форми провадження наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності Університетом.
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може
провадитись Університетом, у тому числі через створені ним
юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів
наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану
інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.
До виконання наукових і науково-технічних робіт в
Університеті можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і
педагогічні працівники, інші працівники Університету, особи, які
навчаються в Університеті, а також працівники інших організацій.
2.5.5. Права інтелектуальної власності та їх захист.
Набуття, охорона та захист прав Університету та учасників
освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та
інших видів діяльності забезпечуються відповідно до закону.
Університет має право розпоряджатися майновими правами
інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної
власності.
Витрати Університету, понесені у зв'язку із забезпеченням
правової охорони на об'єкти права інтелектуальної власності,
майнові права на які набуті в установленому законом порядку,
здійснюються за рахунок власних надходжень Університету.
Об'єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За
результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському
обліку Університету у порядку, передбаченому законом.
Університет здійснює заходи з впровадження результатів
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, включаючи
трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності,
майнові права на які вони набули.
Університет здійснює заходи із запобігання академічному
плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів
без відповідного посилання.
Договір про створення об' єкта права інтелектуальної
власності за замовленням має визначати способи, умови та порядок
здійснення відповідних майнових прав інтелектуальної власності.
2.6. Міжнародне співробітництво.
2.6.1. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері
вищої освіти.
Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає
договори про співробітництво, налагоджує прямі зв'язки з вищими
навчальними закладами, науковими установами та підприємствами
іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо
відповідно до законодавства.
Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету
є:
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього
міждержавного й міжуніверситетського обміну студентами,
аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та
науковими працівниками;
- проведення спільних наукових досліджень;
- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів
та інших заходів;
- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
- спільна видавнича діяльність;
- надання послуг, пов' язаних із здобуттям вищої та
післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні;
- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними
вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та
наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та
наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а
також договорів між Університетом та іноземними партнерами;
- залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових
працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в
педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в
Університеті;
- направлення осіб, які навчаються в Університеті, на
навчання у закордонних вищих навчальних закладах;
- сприяння академічній мобільності наукових,
науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
- здійснення навчання іноземних громадян англійською,
російською та українською мовами;
- надання послуг іноземцям, пов' язаних з підготовкою до
вступу до вищих навчальних закладів;
- здійснення заочного (дистанційного) навчання іноземних
громадян відповідно до законодавства України;
- навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі,
аспірантурі, докторантурі, їх стажування;
- інші напрями і форми, не заборонені законом.
2.6.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету у сфері
вищої освіти
Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться
відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з
іноземними юридичними та фізичними особами.
Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності
Університету є:
- організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до
вступу в Університет та осіб з числа громадян України до навчання
за кордоном;
- провадження освітньої діяльності, пов' язаної з навчанням
іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для
іноземних держав;
- організація навчання за кордоном;
- виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок;
- здійснення міжнародного співробітництва, укладання
договорів про співробітництво, налагодження прямих зв'язків з
вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними
організаціями, фондами відповідно до законодавства, участь у
роботі міжнародних організацій;
- укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними
особами.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
3.1. Повноваження Міністерства охорони здоров'я України (далі
- МОЗ України) щодо управління Університетом визначаються Законом
України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ) та іншими законами України,
а також цим Статутом.
МОЗ України:
- затверджує Статут Університету та за поданням конференції
трудового колективу Університету вносить до нього зміни або
затверджує нову редакцію;
- МОЗ України не пізніше одного місяця від дня обрання
укладає контракт з ректором Університету;
- за поданням конференції трудового колективу Університету
достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав,
визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту
та умов контракту;
- формує пропозиції і розміщує державне замовлення на
підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому
законодавством;
- здійснює розподіл випускників Університету та
працевлаштування в заклади охорони здоров'я у межах державного
замовлення;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Університету;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Міністерство охорони здоров'я може делегувати окремі свої
повноваження ректору або іншому органу управління Університету.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
4.1. Вчена рада Університету.
Вчена рада є колегіальним органом управління Університету,
який утворюється строком на п' ять років, склад якого
затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих
днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої
ради.
Вчена рада Університету:
- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку
освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає на конференцію трудового колективу проект
Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і
доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт
Університету;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в
банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора Університету рішення про
утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади
проректорів, деканів, директорів, завідувачів кафедр, професорів і
доцентів, директора бібліотеки;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного
рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу,
визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджує зразок та порядок виготовлення власного
документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для
його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення,
процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних
дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних
підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого
дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до
атестаційної колегії МОН України;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів
про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття
на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших
працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити подання про відкликання ректора
Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом,
контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу
Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно
до цього Статуту.
Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається
таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які
мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності
Вченої ради. До складу Вченої ради Університету входять за
посадами ректор Університету, проректори, заступники ректора,
декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів,
учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер,
керівники органів самоврядування та голова первинної профспілкової
організації Університету, а також виборні представники, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників і
обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів
філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють
інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній
основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів,
інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники
виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та
аспірантів, керівники органів студентського самоврядування
Університету відповідно до квот, визначених цим Статутом.
Квота представників від факультетів та інших структурних
підрозділів на Вчену раду визначається, виходячи із кількості
професорів, докторів філософії, докторів наук, дисциплін, що
викладаються на кафедрі, тощо. Вибори представників від
факультетів та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради
згідно з доведеними квотами проводяться у підрозділах.
Рекомендації факультетів та інших структурних підрозділів
подаються на затвердження конференції трудового колективу.
Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних
днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також
представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75
відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові,
науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10
відсотків - виборні представники з числа студентів.
Виборні представники з числа працівників Університету
обираються конференцією трудового колективу Університету за
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні
представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих
таємних виборів.
Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом
ректора Університету.
В Університеті можуть бути утворені Вчені ради структурних
підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою
Університету відповідно до цього Статуту. Вчена рада Університету
може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних
підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах,
визначених для Вченої ради Університету.
4.2. Вчена рада факультету.
Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету
Університету.
Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається
таємним голосуванням з числа членів Вченої ради факультету, які
мають науковий ступінь та/або вчене звання. До складу Вченої ради
факультету входять за посадами декан, заступники декана,
завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування
факультету, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів,
докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які
представляють інших працівників факультету і які працюють на
постійній основі, виборні представники з числа осіб, які
навчаються в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків
складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні
працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні
представники з числа студентів Університету.
Виборні представники обираються органом громадського
самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в
яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які
навчаються в Університеті, - вищим органом студентського
самоврядування факультету.
До компетенції Вченої ради факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності
факультету;
- надання рекомендацій Вченій раді Університету з приводу
обрання на посаду таємним голосуванням декана, завідувача кафедри,
директора, професора;
- обрання на посади доцентів (відповідно до делегованих
повноважень Вченої ради Університету), старших викладачів,
викладачів, асистентів;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті;
- ухвалення звіту декана факультету;
- при наявності вагомих підстав Вчена рада факультету може
відміняти попередньо прийняті свої рішення.
Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою
радою Університету.
4.3. Вчена рада навчально-наукового інституту.
Вчена рада навчально-наукового інституту є колегіальним
органом навчально-наукового інституту Університету. Вчену раду
навчально-наукового інституту очолює її голова, який обирається
таємним голосуванням з числа членів Вченої ради
навчально-наукового інституту, які мають науковий ступінь та/або
вчене звання. До складу Вченої ради навчально-наукового інституту
входять за посадами директор, заступники директора, завідувачі
кафедр, керівники органів студентського самоврядування
навчально-наукового інституту, а також виборні представники, які
представляють науково-педагогічних працівників і обираються з
числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні
представники, які представляють інших працівників
навчально-наукового інституту і які працюють на постійній основі,
виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.
При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні
становити науково-педагогічні працівники навчально-наукового
інституту і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа
студентів Університету.
Виборні представники обираються органом громадського
самоврядування навчально-наукового інституту.
До компетенції Вченої ради навчально-наукового інституту
належать:
- організація навчально-методичної і виховної роботи;
- прийняття рекомендацій щодо надбавок, премій та правил
внутрішнього розпорядку;
- подання на придбання та ефективне використання
науково-інформаційних ресурсів, запровадження та удосконалення
комп' ютерних та інших автоматизованих технологій у навчальному,
дослідницькому та науково-інформаційному процесах;
- надання допомоги в реалізації адміністративно-господарських
завдань тощо;
- за наявності вагомих підстав Вчена рада навчально-наукового
інституту може скасовувати попередньо прийняті свої рішення.
4.4. Наглядова рада.
Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету
додержанням мети його створення в Університеті утворюється
Наглядова рада.
Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних
завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для
забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і
здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії
Університету з державними органами та органами місцевого
самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними
організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах
розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і
конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль
за його діяльністю тощо.
Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі
конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого
голосу.
Наглядова рада має право вносити на конференцію трудового
колективу Університету подання про відкликання ректора
Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом,
контрактом.
Порядок формування Наглядової ради, строк її повноважень,
компетенція і порядок діяльності визначаються цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду Університету, яке затверджується
Вченою радою Університету. До складу Наглядової ради не можуть
входити працівники Університету.
4.5. Ректорат.
Для вирішення поточних питань діяльності Університету,
утворюється робочий орган - ректорат.
До складу ректорату, який затверджує ректор, входять
проректори, заступники ректора, головний бухгалтер, декани
факультетів, директори навчально-наукових інститутів, голова
первинної профспілкової організації Університету, директор
студмістечка, начальники структурних підрозділів.
Ректорат діє на підставі цього Статуту та Положення, яке
затверджується Вченою радою Університету.
4.6. Приймальна комісія.
Приймальна комісія є робочим органом управління, завданням
якої є формування контингенту студентів.
Склад, функції та діяльність приймальної комісії
регламентується:
«Положенням про приймальну комісію вищого навчального
закладу», «Умовами прийому до вищих навчальних закладів»,
«Правилами прийому до Харківського національного медичного
університету», законодавством України, нормативними документами
МОН України та МОЗ України.
Склад та план роботи приймальної комісії затверджує ректор,
який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії
становить 1 рік.
Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів приймальна комісія подає на затвердження Вченої ради
Університету «Правила прийому до Харківського національного
медичного університету».
Перед закінченням терміну повноважень приймальна комісія
щороку звітує про результати своєї діяльності перед Вченою радою
Університету.
5. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ
5.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює
ректор.
Його права, обов'язки та відповідальність визначаються
законодавством і Статутом Університету.
Ректор є представником Університету у відносинах з державними
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень,
передбачених Законом України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ) і
статутом Університету.
Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Університету;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності
Університету, погоджує з МОЗ України структуру, кошторис та
штатний розпис та затверджує його структуру і штатний розпис;
- видає накази і розпорядження, дає обов' язкові для
виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними
підрозділами Університету доручення;
- відповідає за результати діяльності Університету перед МОЗ
України або уповноваженим ним органом;
- є розпорядником майна і коштів;
- забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов'язки працівників;
- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
- відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому
здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського
самоврядування;
- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням
навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних,
науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та
відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;
- сприяє та створює умови для діяльності органів
студентського самоврядування, організацій профспілок працівників
Університету і студентів, громадських організацій, які діють в
Університеті;
- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів
вищої освіти, створенню та зміцненню спортивно-оздоровчої бази
Університету, створення належних умов для занять масовим спортом;
- спільно з виборними органами первинних організацій
профспілок працівників Університету і студентів подає на
затвердження вищому колегіальному органу громадського
самоврядування Університету Правила внутрішнього трудового
розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує
їх;
- здійснює інші повноваження, зокрема:
- самостійно вирішує всі питання управління (керівництва)
діяльністю Університету за винятком тих, які законодавством
віднесені до компетенції МОЗ України, Вченої ради, Наглядової ради
та конференції трудового колективу Університету;
- за погодженням з МОЗ України призначає і звільняє з посади
головного бухгалтера та начальника юридичної служби відповідно до
законодавства України;
- розподіляє функціональні обов' язки між проректорами;
- накладає на працівників дисциплінарні стягнення та
застосовує заохочення відповідно до законодавства України;
- погоджує в обов'язковому порядку з МОЗ України свої
відпустки, відрядження, у тому числі закордонні, та забезпечує
інформування МОЗ України про випадки тимчасової втрати своєї
працездатності;
- здійснює контроль за організацією навчально-виховної та
культурно-масової роботи;
- організовує побутове обслуговування учасників
навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- утворює дорадчі органи, не передбачені цим Статутом.
Ректор Університету відповідає за провадження освітньої,
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в
Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності,
стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.
Ректор Університету щороку звітує перед МОЗ України та
Конференцією трудового колективу Університету.
Ректор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою
діяльність на офіційному веб-сайті Університету.
Ректор Університету може делегувати частину своїх повноважень
проректорам, заступникам і керівниками структурних підрозділів.
Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа,
яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути
призначена радником ректора Університету на громадських засадах
або за рахунок власних надходжень Університету в порядку,
визначеному цим Статутом, зокрема: при виявленні бажання він може
бути призначений на посаду радника ректора після погодження із
Вченою радою Університету. Після прийняття рішення про погодження
призначення видається наказ ректора Університету.
Ректор Університету може бути звільнений з посади МОЗ
України, а також у зв' язку з прийняттям рішення про його
відкликання конференцією трудового колективу Університету з
підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього
Статуту та умов контракту. Подання про відкликання ректора може
бути внесено на розгляд конференції трудового колективу
Університету не менш як половиною Статутного складу Вченої або
Наглядової рад Університету. Рішення про відкликання ректора
Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не
менш як двох третин Статутного складу конференції трудового
колективу Університету.
МОЗ України призначає виконувача обов' язків ректора
Університету з числа штатних науково-педагогічних працівників
Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.
Кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно
володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і
стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як
10 років, бути громадянином України.
Одна і та сама особа не може бути ректором Університету
більше ніж два строки.
МОЗ України зобов' язане оголосити конкурс на заміщення
посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку контракту ректора Університету. У разі
дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс
оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.
МОЗ України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу
на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо
претендентів на посаду ректора Університету і протягом 10 днів з
дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить
кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України
"Про вищу освіту" ( 1556-18 ), до Університету для голосування.
Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування
строком на п' ять років у порядку, передбаченому Законом України
"Про вищу освіту" та цим Статутом.
5.2. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:
- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний
штатний працівник Університету;
- представники з числа інших штатних працівників, які
обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних
виборів;
- виборні представники з числа студентів, які обираються
студентами шляхом прямих таємних виборів.
При цьому загальна кількість (повний склад) наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету
повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб,
які мають право брати участь у виборах; кількість виборних
представників з числа інших працівників Університету - до 10
відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів -
не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у
виборах.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них
взяли більш ніж 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають
право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і
голосує особисто.
З особою (кандидатурою), яка набрала більш ніж 50 відсотків
голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, МОЗ України
укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з
дня її обрання.
6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
6.1. Конференція трудового колективу Університету.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету є конференція трудового колективу, включаючи виборних
представників з числа студентів.
Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального
органу громадського самоврядування визначається цим Статутом.
Конференція трудового колективу Університету скликається для
вирішення найважливіших питань діяльності Університету з
ініціативи ректора, Вченої ради Університету, профспілкового
комітету, а також не менше третини працівників структурних
підрозділів.
На конференції трудового колективу Університету повинні бути
представлені всі категорії учасників освітнього процесу
Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів
(членів) виборного органу повинні становити наукові,
науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які
працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15
відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються
студентами шляхом прямих таємних виборів.
Конференція трудового колективу Університету скликається не
рідше ніж один раз на рік.
Конференція трудового колективу Університету:
- погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут
Університету або зміни (доповнення) до нього;
- заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його
діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до
законодавства про працю;
- розглядає за обґрунтованим поданням Вченої або Наглядової
рад Університету питання про дострокове припинення повноважень
ректора Університету;
- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та
колективний договір;
- розглядає інші питання діяльності Університету.
Трудовий колектив Університету включає: науково-педагогічних,
наукових та інженерно-технічних працівників, адміністративний,
навчально-виробничий та допоміжний персонал.
Представництво на конференції трудового колективу
Університету визначається пропорційно до чисельності працівників
підрозділів за квотою:
1 делегат від 20 науково-педагогічних та педагогічних
працівників; 1 делегат від 142 працівників інших структурних
підрозділів Університету, які працюють на постійній основі; 1
делегат від 685 осіб, які навчаються в Університеті.
Вибори делегатів на конференцію проводяться на загальних
зборах працівників структурних підрозділів Університету за участю
не менш як 2/3 працівників підрозділу та на Конференції студентів
Університету за участю не менш як 2/3 від загальної кількості усіх
делегатів.
Обраним делегатам на конференцію трудового колективу
Університету видаються посвідчення установленої форми, які
підписуються головою первинної профспілкової організації
Університету і заступником ректора з кадрових питань.
Термін повноважень обраних делегатів на конференцію трудового
колективу Університету становить один рік. Підрозділи Університету
в разі потреби мають право достроково переобирати делегатів.
Конференція трудового колективу Університету вважається
повноважною, якщо в ній беруть участь дві третини від загальної
кількості обраних делегатів.
6.2. Конференція трудового колективу факультету.
Органом громадського самоврядування факультету є конференція
трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з
числа осіб, які навчаються в Університеті.
Порядок скликання конференції трудового колективу факультету
та його діяльності визначається цим Статутом.
Конференція трудового колективу факультету скликається не
рідше ніж один раз в рік.
На конференції трудового колективу факультету повинні бути
представлені всі категорії працівників факультету та виборні
працівники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому
не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу
повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники
факультету і не менш як 15 відсотків - виборні представники з
числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних
виборів.
Конференція трудового колективу факультету:
- оцінює діяльність декана факультету;
- затверджує річний звіт про діяльність факультету;
- подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з
посади декана факультету з підстав передбачених законодавством
України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;
- обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
- обирає делегатів до конференції трудового колективу
Університету;
- обирає кандидатури до Вченої ради Університету.
6.3. Студентське самоврядування.
В Університеті та його структурних підрозділах діє
студентське самоврядування, яке є невід' ємною частиною
громадського самоврядування Університету. Студентське
самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати
питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а
також брати участь в управлінні Університетом.
Студентське самоврядування об' єднує всіх студентів
Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають
рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі,
дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та
інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом.
Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і
через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом
прямого таємного голосування студентів.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування
керуються законодавством, Статутом Університету та Положенням про
студентське самоврядування Університету.
6.3.1. Орган студентського самоврядування діє на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органу студентського
самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському
самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних
організацій.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
групи, курсу, інституту, факультету, гуртожитку, Університету.
Орган студентського самоврядування діє у формі студентської
ради.
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи
студентського самоврядування обираються строком на один рік.
Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування,
можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального
таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування
потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів
Університету.
Керівник студентського самоврядування та його заступники
можуть перебувати на посаді не більш як два строки.
З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її
участь в органі студентського самоврядування у порядку,
передбаченому положенням про студентське самоврядування
Університету.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований
як громадська організація відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про вищу
освіту" ( 1556-18 ).
6.3.2. Органи студентського самоврядування:
- беруть участь в управлінні Університету у порядку,
встановленому Законом України "Про вищу освіту" та цим Статутом;
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи,
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту
та харчування;
- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні,
оздоровчі та інші заходи;
- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості
вищої освіти;
- захищають права та інтереси студентів, які навчаються в
Університеті;
- делегують своїх представників до робочих,
консультативно-дорадчих органів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та
діяльність;
- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних
побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації
харчування студентів;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського
самоврядування;
- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази
Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та
відпочинку студентів;
- мають право оголошувати акції протесту;
- виконують інші функції, передбачені Законом України "Про
вищу освіту" ( 1556-18 ) та положенням про студентське
самоврядування Університету.
6.3.3. За погодженням з органом студентського самоврядування
Університету приймаються рішення про:
- відрахування студентів з Університету та їх поновлення на
навчання;
- переведення осіб, які навчаються в Університеті за
державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним
замовленням;
- призначення заступника декана, заступника директора
інституту, проректора (заступника) ректора Університету;
- поселення осіб, які навчаються в Університеті, до
гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
- діяльність студентських містечок та гуртожитків для
проживання осіб, які навчаються в Університеті.
6.3.4. Вищим органом студентського самоврядування
університету є конференція студентів Університету, яка:
- ухвалює Положення про студентське самоврядування
Університету визначає структуру, повноваження та порядок
проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих
органів студентського самоврядування;
- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і
контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм
відповідну оцінку;
- затверджує процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів
студентського самоврядування, вносить до нього зміни та
доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
- обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та
виконання бюджету органів студентського самоврядування;
- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та
заслуховує їх звіти;
- визначає структуру, повноваження та порядок обрання
виконавчих органів студентського самоврядування.
Адміністрація Університету не має права втручатися в
діяльність органів студентського самоврядування.
Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності
органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі,
оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до
Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів
тощо), про що укладається відповідна угода.
6.3.5. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
- кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не
менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом
від основної діяльності;
- членські внески студентів, розмір яких встановлюється
конференцією студентів Університету. Розмір місячного членського
внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до
затверджених ними кошторисів.
Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше ніж один раз
на рік.
6.4. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених.
В Університеті та його структурних підрозділах діють
студентські наукові товариства і Рада молодих вчених, які є
частиною системи громадського самоврядування Університету.
У роботі студентських наукових товариств і Ради молодих
вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40
років), які навчаються або працюють в Університеті.
Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених
забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або
працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності,
підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
У своїй діяльності студентські наукові товариства і Рада
молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та
Положенням про студентські наукові товариства і Раду молодих
вчених.
6.4.1. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених
діють на принципах:
- свободи наукової творчості;
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності
студентських наукових товариств і Ради молодих вчених.
6.4.2. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених:
- приймають акти, що регламентують їх організацію та
діяльність;
- проводять організаційні, наукові та освітні заходи;
- популяризують наукову діяльність серед студентської молоді,
сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та
інноваційної діяльності;
- представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими
організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної
кар'єри;
- сприяють підвищенню якості наукових досліджень;
- сприяють обміну інформацією між молодими вченими та
дослідниками;
- сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного
співробітництва;
- взаємодіють з Національною академією наук України та
національними галузевими академіями наук, науковими та
науково-дослідними установами;
- виконують інші функції, передбачені Положенням про
студентські наукові товариства і Раду молодих вчених, Законом
України «Про вищу освіту» та іншими законами України.
За погодженням із студентськими науковими товариствами і
Радою молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про
відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з
Університету та їх поновлення на навчання.
Органи управління студентських наукових товариств і Ради
молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів.
Структура студентських наукових товариств і Ради молодих вчених та
організаційний механізм їх діяльності визначаються положеннями,
які затверджуються конференцією трудового колективу Університету.
Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
студентських наукових товариств і Ради молодих вчених, крім
випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому
Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.
Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов
для діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих
вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним
зв' язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо).
Фінансовою основою діяльності студентських наукових товариств
і Ради молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою
Університету.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ.

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Освітній процес.
Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у
сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через
систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та
інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на
формування гармонійно розвиненої особистості.
Положення про організацію освітнього процесу затверджується
Вченою радою Університету відповідно до законодавства.
7.2. Мова викладання у вищих навчальних закладах.
Мовою викладання в Університеті є державна мова.
З метою створення умов для міжнародної академічної
мобільності в Університеті здійснюється викладання однієї чи
кількох дисциплін іноземними мовами, при цьому забезпечується
цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни
державною мовою.
Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою
Університет утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без
громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних
або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. При
цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної
мови як окремої навчальної дисципліни.
7.3. Форми навчання в Університеті.
Навчання в Університеті здійснюється:
- за очною (денною, вечірньою) формою.
7.4. Форми організації освітнього процесу та види навчальних
занять.
Освітній процес в Університеті здійснюється за такими
формами:
- навчальні заняття;
- самостійна робота;
- практична підготовка;
- контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
Університет має право встановлювати інші форми освітнього
процесу та види навчальних занять.
7.5. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах.
Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті,
здійснюється шляхом проходження ними практики на базі лікувальних
закладів та установах згідно з укладеними Університетом
договорами, що забезпечують практичну підготовку.
Проходження практики студентом здійснюється відповідно до
законодавства.
7.6. Умови прийому на навчання до Університету.
Прийом на навчання до Університету здійснюється відповідно до
Закону України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ), Умов прийому до
вищих навчальних закладів затверджених МОН України та "Правил
прийому до Харківського національного медичного університету".
Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері
освіти.
7.7. Основні посади наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників Університету та порядок їх заміщення
Основними посадами науково-педагогічних працівників
Університету є:
1) ректор;
2) заступники ректора (перший проректор з
науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної
роботи, проректор з наукової роботи), діяльність яких
безпосередньо пов' язана з освітнім або науковим процесом;
3) директори інститутів (центрів), їх заступники, діяльність
яких безпосередньо пов' язана з освітнім або науковим процесом;
4) декани факультетів, їх заступники, діяльність яких
безпосередньо пов' язана з освітнім або науковим процесом;
5) директор бібліотеки;
6) завідувач кафедри;
7) професор;
8) доцент;
9) старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
10) завідувач аспірантури, докторантури та клінічної
ординатури.
Основними посадами педагогічних працівників Університету є:
1) директор медичного коледжу;
2) викладач;
3) методист.
Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних
працівників Університету встановлюється Кабінетом Міністрів
України. Перелік посад наукових працівників Університету
визначається відповідно до Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
Посади педагогічних працівників можуть займати особи зі
ступенем магістра за відповідною спеціальністю.
Педагогічні працівники призначаються на посаду та
звільняються з посади ректором Університету. Педагогічні
працівники кожні п' ять років проходять атестацію. За результатами
атестації визначається відповідність працівників займаній посаді,
присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи,
які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які
мають ступінь магістра.
Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників -завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших
викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту)
передує конкурсний відбір, порядок проведення якого встановлюється
згідно з Положенням, затвердженим Вченою радою Університету.
В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення
освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади
науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим
договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у
поточному навчальному році.
Особа в Університеті не може одночасно займати дві та більше
посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських
функцій.
7.8. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників.
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники
Університету користуються правами, передбаченими Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про вищу освіту"
( 1556-18 ), Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами України.
Наукові та науково-педагогічні працівники Університету мають
право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність».
7.9. Обов'язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників.
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники
Університету зобов' язані дотримуватися Конституції України, вимог
законодавства України, інших нормативно-правових актів.
7.10. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним
та іншим працівникам Університету.
Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим
працівникам Університету:
- створюються належні умови для праці, підвищення
кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного
обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;
- виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до
законодавства.
Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам
Університету встановлюються доплати за наукові ступені та вчені
звання згідно з чинним законодавством та в межах затверджених
фондом заробітної плати.
Ректор Університету відповідно до законодавства, цього
Статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює
розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та
заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших
працівників Університету.
7.11. Особами, які навчаються в Університеті, є:
1) здобувачі вищої освіти;
2) інші особи, які навчаються в Університеті.
Здобувачами вищої освіти є:
- студент;
- аспірант;
- докторант.
До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать:
- слухач;
- інтерн;
- лікар-резидент;
- клінічний ординатор.
7.12. Права осіб, які навчаються в Університеті.
Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- вибір форми навчання під час вступу до Університету;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв' язку з навчанням за
основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги,
передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;
- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними
фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету;
- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у
доступних форматах з використанням технологій, що враховують
обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров' я (для осіб з
особливими освітніми потребами);
- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою,
оздоровчою базами відповідно до цього Статуту;
- забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку,
встановленому законодавством;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських
роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх робіт для публікації;
- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної,
спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в
Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
- участь у громадських об' єднаннях;
- участь у діяльності органів громадського самоврядування
Університету, інститутів, факультетів, Вченої ради Університету,
органів студентського самоврядування;
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в
обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При
цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої
освіти, за погодженням з деканом відповідного факультету;
- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а
також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання
тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного
(місцевого) бюджету;
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених
законодавством;
- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) періодів навчання на денній формі навчання в
Університеті, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі,
інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових
внесків;
- академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням
окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення
навчання у порядку, встановленому МОН України;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у
навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та
спортивні досягнення тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психічного насильства;
- безоплатне проходження практики на підприємствах, в
установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під
час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім
календарних тижнів на навчальний рік;
- отримання цільових пільгових державних кредитів для
здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
- оскарження дій органів управління Університету та їх
посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний
доступ до інфраструктури Університету відповідно до
медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності,
зумовлених станом здоров'я.
Особи, які навчаються в Університеті за денною формою
навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають
право на отримання стипендій у встановленому законодавством
порядку.
Особи, які навчаються в Університеті за денною формою
навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними
(юридичними) особами.
Розмір стипендіального фонду Університету повинен
забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом
третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми
навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без
урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.
Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх
призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам
студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року
навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які
отримують соціальні стипендії.
Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з
рейтингом, складеним стипендіальною комісією Університету за
результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати
навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна
стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам,
зарахованим до Університету на перший курс навчання за рахунок
коштів державного бюджету.
Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або
науковій діяльності, за рішенням Вченої ради Університету можуть
призначатися персональні та іменні стипендії.
Здобувачі вищої освіти, які навчаються у Університеті за
денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у
транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти Університету мають право на отримання студентського
квитка, зразок якого затверджується МОН України.
7.13. Обов'язки осіб, які навчаються в Університеті.
Особи, які навчаються в Університеті, зобов'язані:
- дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил
внутрішнього розпорядку Університету;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені
відповідними Правилами та Інструкціями;
- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку Університету ректор може накласти на студента
дисциплінарне стягнення.
7.14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти.
Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:
- завершення навчання за відповідною освітньою (науковою)
програмою;
- власне бажання;
- переведення до іншого навчального закладу;
- невиконання навчального плану;
- порушення умов договору (контракту), укладеного між
Університетом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною)
особою, яка оплачує таке навчання;
- інші випадки, передбачені законодавством України.
Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за
освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить
інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані
оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної
довідки встановлюється МОН України.
Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у
зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої
(наукової) програми (за станом здоров' я, призовом на строкову
військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї,
сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна
відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в
освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може
бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено
міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними
закладами.
Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у
зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця
навчання та стипендії.
Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну
мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової
діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі)
на території України чи поза її межами, гарантується збереження
місця навчання та виплата стипендії відповідно до Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не
відраховуються зі складу здобувачів вищої освіти.
Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за
відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на
навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.
Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Університету або
яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів
вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також порядок
надання їм академічної відпустки визначаються Положенням,
затвердженим МОН України.
У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію
освітньої програми та неотримання Університетом нового сертифіката
про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок
коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення
до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня
програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного
(місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України.
7.15. Працевлаштування випускників Університету.
Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов
для реалізації випускниками Університету права на працю, гарантує
створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду
трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та
суспільних потреб.
МОЗ України здійснює розподіл випускників Університету та
сприяє їх працевлаштуванню в заклади охорони здоров'я у межах
державного замовлення.
7.16. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Університету.
Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти
та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та
оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше
вищої освіти (спеціальності).
Післядипломна освіта включає:
- спеціалізацію;
- перепідготовку;
- підвищення кваліфікації;
- стажування.
Форми післядипломної освіти:
- інтернатура;
- лікарська резидентура;
- клінічна ординатура тощо.
Інтернатура проводиться в Університеті і є обов'язковою
формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими і
провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації
лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.
Лікарська резидентура проводиться в Університеті і є формою
спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими
спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для
отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з Переліком
лікарських спеціальностей, затвердженим МОЗ України.
Клінічна ординатура проводиться в Університеті і є формою
підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли
підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною
лікарською спеціальністю.
Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою
післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого
затверджується МОЗ України.
8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ
8.1. Матеріально-технічна база і правовий режим майна
Університету.
Матеріально-технічна база Університету включає будівлі,
споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби,
службове житло та інші матеріальні цінності.
Відповідно до законодавства та з урахуванням
організаційно-правової форми Університету з метою забезпечення
його статутної діяльності засновником закріплюються на основі
права господарського відання або передаються у власність будівлі,
споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні
засоби та інше майно.
Землекористування та реалізація прав власника земельних
ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю,
здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу
України ( 2768-14 ).
Повноваження МОЗ України щодо розпорядження державним майном
у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.
Майно закріплюється за Університетом на праві господарського
відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає
вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без
згоди засновника Університету та конференції трудового колективу
Університету, крім випадків, передбачених законодавством.
Власні надходження Університету отримані від плати за
послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та
навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти
відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Університету,
зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в
територіальному органі центрального органу виконавчої влади у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на
поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних
банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від
розміщення коштів Університету, на вкладних (депозитних) рахунках
в установах державних банків, включаються до фінансового плану
(кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання
майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт
приміщень, поліпшення матеріально-технічного,
навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.
Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві
господарського відання об'єктів власності здійснюється без права
їх викупу відповідно до законодавства.
Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні
відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними
нормами і стандартами. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю
пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами,
здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального
дизайну.
Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і
приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з
особливими освітніми потребами.
Земельні ділянки передаються Університету у постійне
користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України
( 2768-14 ).
Університет у порядку, визначеному законом, та відповідно до
Статуту має право:
- на оперативне управління об' єктами права інтелектуальної
власності, створених у ході виконання наукових досліджень за
власні кошти або кошти державного бюджету (крім випадків,
визначених законом);
- засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та
розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов
функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і
матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання,
транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого
самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як
благодійну допомогу;
- провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за
кордоном;
- використовувати майно, закріплене за ним на праві
господарського відання, у тому числі для провадження господарської
діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно
до законодавства;
- створювати власні або використовувати за договором інші
матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової,
інноваційної або господарської діяльності;
- створювати та розвивати власну базу соціально-побутових
об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і
культурно-мистецьких структурних підрозділів;
- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію,
проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;
- спрямовувати кошти на соціальну підтримку
науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників
Університету та осіб, які навчаються в Університеті;
- відкривати депозитні рахунки у національній та іноземній
валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими
кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень,
установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
- брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних
структур і утворених за участю Університету малих підприємств, що
розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення
до них нематеріальних активів (майнових прав на об' єкти права
інтелектуальної власності);
- засновувати навчальні заклади і наукові установи;
- здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за
колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях,
а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до
світових інформаційних мереж та баз даних;
- шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на
об' єкти права інтелектуальної власності) брати участь у
формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів
(наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).
8.2. Фінансування університету.
Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату
послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних
кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством,
з дотриманням принципів цільового та ефективного використання
коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
Джерелами формування майна Університету є:
- кошти Державного бюджету України.
- власні надходження Університету:
- за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх
основною діяльністю;
- надходження від додаткової (господарської) та/або
виробничої діяльності;
- за оренду майна, від реалізації майна (крім нерухомого
майна);
- кошти від розміщення на депозитивних рахунках коштів
Університету за надання платних послуг;
- інші власні надходження Університету;
- благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної
та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;
- надходження коштів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
- інші джерела не заборонені законодавчими актами.
Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою
освітою, а також на підготовку наукових і науково-педагогічних
кадрів встановлюються у Державному бюджеті України на відповідний
рік.
Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної
діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених
законодавством та цим Статутом.
До кошторису Університету обов'язково включаються витрати,
пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази,
із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для
провадження освітньої і наукової діяльності, а також з
проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої
освіти.
Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Законом України "Про вищу
освіту" ( 1556-18 ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
нормативними документами з оплати праці за схемами посадових
окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої
влади.
Форми і системи оплати праці, умови й показники преміювання
працівників Університету, порядок установлення надбавок за високі
досягнення у праці або на період виконання особливо важливих
робіт, а також порядок установлення та скасування підвищених
посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення
посад, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
визначаються окремим положенням у межах фонду оплати праці та
згідно із законодавством України.
Кошти, отримані Університетом як плата за навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за
надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід
державного або місцевих бюджетів.
Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, які
надходять до Університету у вигляд безповоротної фінансової
допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,
у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової,
оздоровчої, спортивної та культурної діяльності, не вважаються
прибутком і не оподатковуються.
Університет має право:
передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між
своїми структурними підрозділами, в тому числі філіями та
відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним
особам закріплене за ним майно згідно із чинним законодавством та
за погодженням з МОЗ України;
за погодженням з МОЗ України реалізувати застаріле
обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від
реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази
Університету в порядку встановленому законодавством.
8.3. Платні послуги у сфері вищої освіти.
Університет відповідно до законодавства та цього Статуту може
надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови
забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного
статутного виду діяльності.
Університет має право надавати платні послуги, зокрема, з:
- навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої
освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої
вищої освіти надано законодавством;
- отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт
уже одержав вищу освіту з іншої спеціальності;
- навчання іноземних і вітчизняних студентів на умовах
контракту з фізичними та юридичними особами у межах ліцензованого
обсягу підготовки;
- надання послуг з поглибленого вивчення окремих предметів
понад обсяг навчального плану, вивчення різних напрямів
нетрадиційної медицини;
- прийому кандидатських іспитів у осіб, які не працюють в
Університеті, видання та розповсюдження авторефератів та
дисертацій;
- навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі,
лікарській резидентурі, аспірантурі, докторантурі, їх стажування;
- проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і
провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і
лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах;
- навчання лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі
медичні заклади освіти, або навчались на умовах контракту з
юридичними та фізичними особами;
- повторного навчання в інтернатурі на очному циклі
лікаря-інтерна;
- отримання другої спеціальності в інтернатурі або
магістратурі;
- проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та
фізичними особами на базі Університету;
- проведення лабораторних досліджень, діагностика інфекційних
та інших захворювань;
- виконання науково-дослідних та консультативно-методичних
робіт на договірних умовах;
- проведення наукової та науково-технічної експертизи;
- надання послуг з організації заходів, пов' язаних із
проведенням наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними
особами, навчальних, навчально-практичних, наукових закладів,
установ і центрів на базі Університету;
- проведення робіт з діагностики, стандартизації і
сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів,
метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
- організації та проведення семінарів, конференцій,
симпозіумів та виставок;
- надання послуг з друкування, ксерокопіювання, сканування
текстів та запис їх на носії;
- здійснення видавничої діяльності (підготовка, друкування та
розповсюдження підручників, монографій, наукових та
навчально-методичних праць, наукових журналів, друкованих засобів
масової інформації, тощо);
- організовувати оздоровлення та відпочинок студентів і
працівників Університету;
- організовувати групові та індивідуальні заняття фізичною
культурою та спортом у спортзалі понад норми, встановлені
навчальними планами (зазначені послуги можуть надаватися також
особам, що не перебувають з Університетом у трудових відносинах і
не навчаються в ньому);
- організація тимчасового проживання учасників конференцій,
симпозіумів, нарад, семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів,
змагань;
- надання для тимчасового проживання в міжсезонний період
(канікули, відпустки) гуртожитків університету;
- надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків
Університету для тимчасового проживання: осіб, які навчаються або
працюють в університеті, абітурієнтів під час вступних іспитів,
осіб, які направленні у відрядження до Університету;
- здавання в оренду рухомого майна, будівель, приміщень,
споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов'язаних з
навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю, яке
не погіршує соціально-побутові умови працівників університету та
студентів;
- надавати послуги у сфері громадського харчування
(виробництво та реалізація продукції громадського харчування,
організації її споживання кулінарної продукції);
- здійснення в межах повноважень медичної практики,
проведення діагностичної медичної експертизи та інших послуг у
сфері охорони здоров' я згідно переліку, встановленому чинним
законодавством.
Університет може надавати й інші платні послуги, які не
вказані в Статуті, але дозволені законодавством.
Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи
порядок визначення їх вартості для здобувачів вищої освіти,
встановлюється МОН України, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством фінансів України.
Університет має право надавати додатково платні освітні та
інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним
стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими
структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за
державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг
окремими структурними підрозділами
Університету, що діють на підставі Положення, затвердженого
відповідно до законодавства та цього Статуту.
Платні освітні та інші послуги надаються Університетом за
умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо
необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання
платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.
Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок
оплати освітньої послуги (разова, щороку, щосеместрово, щомісяця)
встановлюються у договорі (контракті), що укладається між
Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну
освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе
фінансові зобов' язання щодо її оплати.
Типовий договір, що укладається між Університетом та фізичною
(юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється
Університетом в національній валюті.
Університет має право змінювати плату за навчання у порядку,
передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш
як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній
календарний рік, або/та у випадках передбачених чинним
законодавством України.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових
освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової
інформації, на офіційних веб­сайтах, на інформаційних стендах та в
будь-який інший спосіб.
9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
9.1. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у
сфері вищої освіти.
Рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім інформації з
обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та
результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої
освіти підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах
та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в
будь-який інший спосіб.
Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі
та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет Університету,
його видатки та доходи, стан майна Університету та порядок його
використання.
Статут та інші документи Університету, якими регулюється
порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його
керівних органів, а також бюджет Університету та річний, у тому
числі фінансовий, звіт повинні бути оприлюднені на офіційному
веб-сайті Університету.
Університет зобов'язаний публікувати на своєму офіційному
веб-сайті:
- кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до
нього;
- звіт про використання та надходження коштів;
- інформацію щодо проведення тендерних процедур;
- штатний розпис на поточний рік.
9.2. Університет самостійно здійснює оперативний і
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність
згідно з установленими нормами, подає відомості на вимогу органів,
яким законодавством України надано право контролю за відповідними
напрямками діяльності Університету.
9.3. Аудит фінансової діяльності Університету здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ
10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням
Вченої ради Університету, конференцією трудового колективу
Університету та затверджуються у встановленому порядку.
10.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
10.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної
реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
перетворення, виділення) Університету здійснюється згідно з чинним
законодавством.
Реорганізація чи ліквідація вищого навчального закладу не
повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в цьому
вищому навчальному закладі . Обов'язок щодо вирішення всіх питань
продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами
покладається на засновника (засновників) вищого навчального
закладу.
11.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники органу управління
майном та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган
управління майном.
11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження щодо управління Університетом.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету та
подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з Університетом, котра ліквідується,
повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.
11.4. Під час реорганізації і ліквідації Університету
вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їхніх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.
{ Статут в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 34
( v0034282-15 ) від 26.01.2015 }
Ректор університету,
професор В.М.Лісовий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: