open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
26.07.2007 N 10

Аналіз виконання

закінчених у 2006 році науково-дослідних,

дослідно-конструкторських

та нормативних розробок

у сфері житлово-комунального господарства

та результати їх впровадження

Розглянувши питання про виконання закінчених у 2006 році
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та нормативних
розробок у сфері житлово-комунального господарства, колегія
Мінжитлокомунгоспу зазначає, що в результаті їх впровадження
створюється законодавча, нормативно-правова та технологічна база
для забезпечення ефективної діяльності та розвитку галузі.
У 2006 році науково-технічна діяльність у сфері
житлово-комунального господарства здійснювалась відповідно до
законів України, рішень Уряду та наукових частин шести державних
цільових програм.
У межах науково-технічного та нормативно-правового
забезпечення цих програм протягом минулого року згідно з
укладеними договорами виконувалось 139 науково-технічних та
нормативних розробок, з яких 94 (або 69%) повністю завершено.
Вартість завершених розробок у 2006 році склала 3658,31
тис. гривень, або 63% планових річних видатків.
У результаті виконання робіт розроблено 2 проекти
законодавчих актів, 62 проекти нормативно-правових та методичних
документів, 6 проектів нормативних документів у сфері
стандартизації, 23 науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи.
Протягом 2006 року розроблено проекти Законів України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері
житлово-комунального господарства" та "Про внесення змін до Закону
України "Про приватизацію державного житлового фонду".
Розроблено і затверджено постановами Кабінету Міністрів
України Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах України ( 1045-2006-п ), Порядок визначення
відновної вартості об'єктів благоустрою ( 826-2006-п ), Порядок
розрахунку плати за соціальне житло ( 155-2007-п ) та Типове
положення про соціальний гуртожиток ( 878-2005-п ).
Оприлюднено Національну доповідь щодо якості питної води та
стану питного водопостачання.
Завершено ряд науково-технічних та прикладних розробок, серед
яких: - нові комбіновані технології і споруди блочно-модульної
конструкції потужністю від 1000 до 10000 куб.м/добу для очищення
стічних вод; - Метод інтенсифікації роботи споруд біологічного очищення
стічних вод із застосуванням інертних носіїв з імобілізованим
біоценозом та реагентної обробки; - Методика організації запровадження двоетапного перевезення
твердих побутових відходів; - Правила з організації збирання, транспортування і
знешкодження твердих побутових відходів; - Методичні рекомендації оцінки економічної ефективності
інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах
житлово-комунального господарства.
Планові видатки Державного бюджету України ( 489-16 ) на
науково-дослідні, дослідно-конструкторські та нормативні розробки
задовольняються щорічно в обсягах, які не перевищують 20 - 50%
від потреби.
Основною проблемою у процесі реалізації науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та нормативних розробок у сфері
житлово-комунального господарства є їх недостатнє фінансування.
Єдиним джерелом фінансування науково-технічних розробок
залишається державний бюджет.
Такий стан бюджетного фінансування науково-технічної
діяльності не дає можливості повною мірою забезпечити проведення
на належному рівні державної політики з питань реформування
галузі, енергозбереження, створення сучасної законодавчої бази,
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкції
житлових будинків, ліквідації наслідків підтоплення тощо.
Необхідно прискорити затвердження низки нормативно-методичних
документів, які розроблено на замовлення окремих структурних
підрозділів (комунальної теплоенергетики, експлуатації житлового
фонду, водопровідно-каналізаційного господарства) Міністерства. Із
загальної кількості таких розробок не затверджено або перебувають
на стадії експертизи та погодження 52 розробки, що становить майже
56% від загальної їх кількості.
Аналіз виконаних науково-технічних та нормативних розробок
свідчить про низький рівень організаційної роботи щодо
впровадження результатів закінчених нормативних, науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт, які здійснювались за рахунок
коштів державного бюджету.
Управлінням благоустрою та комунального обслуговування
розроблено та затверджено рішеннями Уряду і наказами Міністерства
17 нормативних документів, 2 проекти нормативних документів
перебувають на стадії опрацювання та погодження.
Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства
створено 8 прикладних наукових та науково-технічних робіт, 7
проектів нормативних документів не затверджено відповідними
наказами Міністерства.
Управлінням теплоенергетики виконано 2 прикладні наукові та
науково-технічні роботи. Розроблено, але не затверджено проекти 4
нормативних розробок.
Відділом міського електротранспорту розроблено та затверджено
наказами Міністерства 2 нормативні документи, розроблено проект
ДСТУ.
Управлінням житлової політики та розвитку житлового
господарства реалізовано та затверджено постановами Кабінету
Міністрів України 2 нормативні документи. Розроблено 3 прикладні
наукові та науково-технічні роботи, проект нормативно-правового
акта, розроблено і опрацьовуються проекти 17 нормативних
документів.
Управлінням економіки та тарифної політики створено 3
науково-методичні документи, розроблено і потребують затвердження
8 проектів нормативних документів.
Сектором інженерного захисту територій розроблено проекти 4
нормативних документів та інформаційний звіт.
Відділом енергозбереження розроблено, але не затверджено
проекти 3 нормативних документів.
Управлінням стратегії реформування житлово-комунального
господарства розроблено і затверджено розпорядженням Уряду
першочергові заходи щодо реформування галузі та підготовлено
проект законодавчого акта.
На замовлення Фінансово-економічного управління розроблено
проект Методичних рекомендації щодо порядку складання фінансової
звітності за сегментами діяльності підприємствами водопостачання
та водовідведення, який наразі не затверджено.
Відділом науково-технічної політики та стандартизації
розроблено 4 науково-дослідні роботи.
З метою поліпшення стану виконання та впровадження
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та нормативних
розробок у сфері житлово-комунального господарства колегія
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання закінчених науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та нормативних розробок у сфері
житлово-комунального господарства взяти до відома. Визнати стан їх виконання недостатнім.
2. Звернути увагу керівників структурних підрозділів на
низький рівень організаційної роботи щодо затвердження закінчених
нормативних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських
розробок, які виконувалися на замовлення Міністерства за рахунок
коштів державного бюджету.
3. Керівникам структурних підрозділів - замовникам наукових
розробок:
3.1. Забезпечити постійний розгляд на засіданнях секцій
науково-технічної ради проміжних етапів науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та нормативних розробок, а також
результатів завершених робіт.
3.2. За участю виконавців розробок додатково розглянути на
засіданнях секцій науково-технічної ради результати завершених у
минулі роки розробок та прийняти відповідні рішення щодо
впровадження їх у виробництво. Протоколи засідання секцій надати
Відділу науково-технічної політики та стандартизації до 15 жовтня
2007 року.
3.3. Під час формування пропозицій до Плану
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і нормативних робіт
на 2008 рік розглянути доцільність їх виконання виходячи з
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку галузі, з попереднім
розглядом на засіданнях секцій науково-технічної ради за участю
представників виконавця, можливих інвесторів та підприємств -
споживачів цієї продукції. При цьому перевагу надавати розробкам,
фінансування яких має здійснюватися на засадах пайового спів
фінансування.
4. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) до 1 грудня 2007 року подати та затвердити в
установленому порядку Зміни та доповнення до Порядку проведення
ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою ( z0189-04 )
і ДСТУ "Зовнішнє освітлення. Технічні вимоги".
5. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(В.П.Рудий) до 1 грудня 2007 року подати та затвердити в
установленому порядку: Інструкцію з нормування та визначення
фактичної величини витоків холодної та гарячої води у житлових
будинках; Положення про проведення моніторингу якості питної води
та стану систем питного водопостачання; Порядок видачі тимчасових
дозволів на реалізацію питної води з відхиленням від вимог
нормативних документів; Зміни і доповнення до Правил технічної
експлуатації систем водопостачання та каналізації населених
пунктів України ( z0231-95 ), до Правил приймання стічних вод
у комунальні та відомчі системи каналізації ( z0403-02 ), до
Правил обстеження, оцінки технічного стану споруд з водопостачання
та каналізації ( z0748-98 ), Правила користування послугами
водопостачання та водовідведення в містах і селах України
( z0165-94 ).
6. Управлінню теплоенергетики (В.М.Бербенець) до 1 грудня
2007 року подати та затвердити в установленому порядку: Порядок
коригування рівня тарифів на теплову енергію при впровадженні
заходів з енергозбереження, що призвели до економії енергоносіїв
при виробництві теплової енергії або до зменшення втрат при її
транспортуванні і постачанні, Порядок розрахунку норм витрат
електроенергії на технологічні потреби підприємств
теплоенергетики; концепцію Державної програми реформування
організаційно-правових відносин в галузі теплоенергетики та
технологічної модернізації і розвитку систем теплозабезпечення
об'єктів житлово-комунального господарства; ДБН "Теплові мережі".
7. Управлінню житлової політики та розвитку житлового
господарства (В.М.Кірюшин) відповідно до Загальнодержавної
програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства на 2004 - 2010 рр. ( 1869-15 ) до 1 грудня подати та
затвердити в установленому порядку проекти нормативно-правових та
нормативних актів, що розроблялись управлінням у 2006 році.
8. Управлінню економіки та тарифної політики (А.А.Кулеша) до
1 грудня 2007 року подати та затвердити в установленому порядку:
Порядок запровадження диференційованої плати за житло, до складу
якої включається поступово плата за капітальний ремонт житлового
будинку; Порядок визначення вартості робіт з поточного ремонту
житлового фонду; Методичні рекомендацій щодо застосування Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій; Порядок накопичення та використання
коштів на капремонт жилих будинків; Зміни до Правил розрахунку
двоставкових тарифів на теплову енергію та гарячу воду
( z0776-00 ).
9. Сектору інженерного захисту територій (В.М.Тарасенко) до 1
грудня 2007 року подати та затвердити в установленому порядку:
Рекомендації щодо методів прогнозування режиму підземних вод,
оцінки ризиків та впливу процесів підтоплення на загальний стан
міського середовища; Інструкцію з визначення ризиків та шкоди,
заподіяної внаслідок підтоплення територій та споруд в межах
міських населених пунктів; Проект нової редакції Комплексної
програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і
селищах України із змінами і доповненнями до програми.
10. Відділу енергозбереження (А.Ю.Шульга) до 1 грудня 2007
року подати та затвердити в установленому порядку: Методичні
рекомендації оцінки економічної ефективності інвестицій в
енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального
господарства; ДСТУ "Енергозбереження. Служба енергоменеджменту
підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги";
Типове положення про порядок економічного стимулювання реалізації
енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального
господарства.
11. Фінансово-економічному управлінню (М.М.Ващук) до 1 грудня
2007 року подати та затвердити в установленому порядку Методичні
рекомендації щодо порядку складання фінансової звітності за
сегментами діяльності підприємствами водопостачання та водовід
ведення.
12. Відділу науково-технічної політики та стандартизації
(Н.В.Чайка) спільно з ДП "Інноваційний центр" (С.В.Бржестовський)
доповнити Інформаційний збірник науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та нормативних розробок для
житлово-комунального господарства завершеними у 2006 році
роботами.
13. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Голова Колегії О.П.Попов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: