open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.04.2005 N 10

Про затвердження Порядку розроблення

та затвердження заходів з профілактики нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань, що здійснюються Фондом соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Керуючись абзацом сьомим пункту 7 частини сьомої, частинами
восьмою - дванадцятою статті 17, статтею 22 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), підпунктом 1 пункту
7 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України ( v0004583-00 ),
пунктом 1 підпункту 2.1.2 розділу 2 Положення про виконавчу
дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України ( v0015583-01 ) в
частині основних функцій та повноважень виконавчої дирекції Фонду
щодо участі Фонду у складанні та реалізації національної,
галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов
праці та виробничого середовища, правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження заходів з
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Порядок).
2. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд), довести зазначений Порядок до
управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова правління Т.Степанкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

25.04.2005 N 10

ПОРЯДОК

розроблення та затвердження заходів

з профілактики нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань, що здійснюються

Фондом соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України

1. Цим Порядком регламентується процедура розроблення та
затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань (далі - заходи), що
здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд)
відповідно до чинного законодавства.
2. Порядок поширюється на структурні підрозділи виконавчої
дирекції Фонду, які беруть участь у плануванні робіт і
фінансуванні заходів з профілактики нещасних випадків та
професійних захворювань на виробництві, що здійснюються відповідно
до актів законодавства та інших нормативно-правових актів з
соціального страхування від нещасних випадків та охорони праці.
3. Заходи розробляються на фінансовий рік з розбивкою по
кварталах за формою, наведеною у додатку.
4. Профілактичні заходи формуються на основі: - пропозицій міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців, профспілок,
науково-дослідних інститутів, окремих підприємств, які ініціюють
проблему в галузі охорони праці (ініціатори робіт); - аналітичних матеріалів виконавчої дирекції Фонду щодо стану
виробничого травматизму та профзахворювань, вивчення стану
профілактичної роботи на підприємствах, в установах та
організаціях (ініціатор - Фонд).
5. Профілактичні заходи з охорони праці передбачають: - реалізацію заходів, передбачених програмами поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та
спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози
здоров'ю працівників, викликаної умовами праці; - навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань
соціального страхування та охорони праці; - розроблення законів та інших нормативно-правових актів у
галузі охорони праці та страхування від нещасних випадків; - здійснення наукових досліджень у сфері охорони та медицини
праці; - інші профілактичні заходи (видання та розповсюдження
нормативних актів, підручників, журналів, плакатів, пам'яток тощо
з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони
праці, створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач,
пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці, проведення
семінарів, "круглих столів", тематичних виставок тощо).
6. Критеріями відбору заходів є: - їх актуальність та ефективність; - узгодженість заходів з нормами Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ); - наявність техніко-економічного обґрунтування; - наявність документів, що підтверджують сучасний
науково-технічний рівень очікуваного результату виконання; - пріоритетність вітчизняної науково-технічної розробки в
порівнянні із зарубіжними (за наявності таких); - відповідність витрат обсягу та змісту робіт; - наявність виробника науково-технічної продукції; - наявність споживача науково-технічної продукції та
визначення сфери її застосування.
7. Ініціатори робіт, зазначені в пункті 4: - визначають проблему в галузі охорони та безпеки праці; - оформляють заявку на виконання роботи згідно з
ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3974-2000.
8. Фонд: - організує проведення експертизи заявок на виконання робіт,
узагальнює результати експертизи; - формує перелік заходів та подає його не пізніше 25 березня
поточного року, що передує плановому бюджетному періоду, на
розгляд Постійної комісії з питань програми робіт Фонду,
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
9. За результатами розгляду на засіданні Постійної комісії з
питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на
виробництві та професійним захворювань виконавча дирекція Фонду
подає перелік заходів правлінню Фонду до 25 квітня поточного року,
що передує плановому бюджетному періоду, та Постійній комісії з
питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду.
10. Правління Фонду розглядає запропоновані заходи до
програми робіт Фонду та приймає рішення їх затвердження або
відхилення.
11. Відхилений правлінням перелік заходів виконавча дирекція
Фонду протягом 25 днів доопрацьовує з урахуванням зауважень та
пропозицій і у разі необхідності повторно подає на розгляд
правлінню разом з порівняльною таблицею.
12. Правління Фонду розглядає запропоновані зміни та приймає
рішення про їх затвердження або відхилення. В разі відхилення змін
правління Фонду повідомляє виконавчу дирекцію про підстави
відхилення.
13. Після затвердження правлінням Фонду переліку заходів
виконавча дирекція Фонду здійснює укладення договорів згідно з
установленим порядком.
14. Щорічний звіт про виконання заходів виконавча дирекція
надає правлінню Фонду та Постійній комісії з питань членства,
страхових тарифів і бюджету Фонду з відповідними поясненнями в
терміни, встановлені для подання фінансової звітності
нормативно-правовими актами правління Фонду.
15. Контроль за виконанням заходів здійснює правління Фонду.

Додаток

до Порядку розроблення та

затвердження заходів з

профілактики нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві та

професійних захворювань

України

25.04.2005 N 10

ПЕРЕЛІК

заходів з профілактики нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

на 200_ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу| N та дата | Вартість | Обсяг фінансування на| Сплачено |Очікуваний| | договору, | роботи | 200_ р., тис. грн. |виконавцям |результат | | додаткової | (заходу) |----------------------| робіт за | | |угоди, строк| за |Усього| в т. ч. за |попередній | | | виконання* |договором,| | кварталами |рік (роки) | | | |тис. грн. | |---------------|відповідно | | | | | | | | | |до укладених| | | | | | | | | | договорів, | | | | | | | | | |(тис. грн.) | | ------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Профілактичні заходи, передбачені програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та| виробничого середовища та спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози | здоров'ю працівників, викликаної умовами праці | ------------------------------------------------------------------------------------------| А. Загальнодержавна| | | | | | | | | | (національна) | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| Б. Галузеві | | | | | | | | | | програми | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| В. Регіональні | | | | | | | | | | програми | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------| 2. Інші профілактичні заходи | ------------------------------------------------------------------------------------------| Видання та | | | | | | | | | | розповсюдження | | | | | | | | | | нормативних актів, | | | | | | | | | | підручників, | | | | | | | | | | журналів, плакатів,| | | | | | | | | | пам'яток тощо з | | | | | | | | | | питань соціального | | | | | | | | | | страхування від | | | | | | | | | | нещасного випадку | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| Створення | | | | | | | | | | тематичних | | | | | | | | | | кінофільмів, радіо-| | | | | | | | | | і телепередач | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| Пропаганда | | | | | | | | | | безпечних та | | | | | | | | | | нешкідливих умов | | | | | | | | | | праці | | | | | | | | | | -------------------+------------+----------+------+---+---+---+---+------------+----------| Проведення | | | | | | | | | | семінарів, "круглих| | | | | | | | | | столів", тематичних| | | | | | | | | | виставок тощо | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється за укладеними договорами у попередніх роках.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: