open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2004 N 10

Про виконання вимог II з'їзду профспілки

працівників вугільної промисловості України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства палива та енергетики

N 172 ( v0172558-04 ) від 02.04.2004 )

З метою виконання вимог постанови II з'їзду профспілки
працівників вугільної промисловості України від 10 вересня 2003 р.
N 2-2 "Про звіт Центрального комітету профспілки працівників
вугільної промисловості України щодо діяльності за період з
10.09.98 до 10.09.2003" та його звернення до органів державної
влади і управління галуззю щодо захисту прав працівників на
продуктивну безпечну працю, належну оплату та охорону здоров'я
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам структурних підрозділів Мінпаливенерго,
підприємств вугільної галузі, що належать до сфери управління
міністерства та щодо яких Мінпаливенерго здійснює корпоративне
управління (далі - підприємства вугільної галузі):
1.1. Забезпечити виконання Заходів щодо реалізації вимог
постанови II з'їзду профспілки працівників вугільної промисловості
України (додаються).
1.2. Надавати Департаменту соціально-трудових відносин 5-го
числа кожного місяця, наступного за звітним півріччям, інформацію
щодо виконання Заходів, за реалізацію яких на них покладено
відповідальність.
2. Департаменту соціально-трудових відносин (Лазебнику В.І.)
надавати Центральному комітету профспілки працівників вугільної
промисловості України 10-го числа кожного місяця, наступного за
звітним півріччям, інформацію про стан виконання Заходів.
3. Покласти на керівників структурних підрозділів апарату
Мінпаливенерго та підприємств вугільної галузі, відповідно до їх
функціональних обов'язків, персональну відповідальність за
виконанням Заходів, наведених у додатку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Тітенка С.М.
Міністр С.Єрмілов

Додаток

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

14.01.2004 N 10

ЗАХОДИ

щодо реалізації вимог постанови II з'їзду профспілки

працівників вугільної промисловості України

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходу | Термін | Відповідальні за | з/п| |виконання| виконання | ---+---------------------------+---------+----------------------| 1. |Здійснити вичерпне |Протягом |Керівники підприємств | |виконання рішення примирних| року |Департамент | |органів з колективного | |соціально-трудових | |трудового спору між | |відносин | |Міністерством палива та | | | |енергетики України і | | | |профспілкою працівників | | | |вугільної промисловості | | | |України, забезпечивши: | | | |- погашення до кінця 2004 | | | |року заборгованості із | | | |заробітної плати | | | |працівникам галузі | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| |- 100% виплату поточної |Постійно |Керівники підприємств | |заробітної плати | |Департамент | | | |соціально-трудових | | | |відносин | ---+---------------------------+---------+----------------------| |- після погашення |Постійно |Керівники підприємств | |заборгованості із | |Департамент | |заробітної плати збільшення| |соціально-трудових | |тарифних ставок і посадових| |відносин | |окладів до рівня, | | | |визначеного чинним | | | |законодавством, генеральною| | | |і галузевою угодами | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| |- побутовим паливом за |Постійно |Керівники підприємств | |нормами згідно Галузевої | |Департамент | |угоди | |соціально-трудових | | | |відносин | ---+---------------------------+---------+----------------------| 2. |Змінити механізм |I квартал|Департамент | |розрахунків за відвантажене| 2004 р. |економічного і | |на електростанції вугілля, | |фінансового | |передбачивши акредитивну | |регулювання ПЕК | |форму платежів для повної | | | |оплати відвантаженого на | | | |електростанції вугілля і | | | |цільового спрямування | | | |шахтами отриманих від | | | |генерації коштів на оплату | | | |у повному обсязі спожитої | | | |електроенергії і виплату | | | |заробітної плати | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 3. |У процесі реформування |Постійно |Департамент майнових | |вугільної галузі головну | |відносин | |увагу звернути на | |Департамент | |розв'язання існуючих | |соціально-трудових | |соціально-економічних | |відносин | |проблем. Не допускати | | | |невиважених рішень, які | | | |обмежують права трудових | | | |колективів | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 4. |Опрацювати із залученням |I квартал|Департамент | |наукових організацій | 2004 р. |стратегічної політики | |наслідки вступу України у | |та перспективного | |СОТ для вугільної | |розвитку ПЕК | |промисловості. Розробити | | | |заходи щодо усунення або | | | |максимального пом'якшення | | | |впливу на галузь негативних| | | |наслідків цього процесу і | | | |рекомендувати їх Кабінету | | | |Міністрів України | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 5. |Забезпечити у повному |Постійно |Департамент вугільної | |обсязі виконання вимог | |промисловості, | |ст. 43 і 48 Гірничого | |Департамент | |закону України ( 1127-14 ) | |соціально-трудових | | | |відносин | | | |Управління | | | |реструктуризації | | | |вугільних і | | | |торфодобувних | | | |підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 6. |Установлювати підвідомчим | Жовтень |Департамент | |підприємствам завдання з | 2004 р. |соціально-трудових | |вивезення побутового палива| |відносин | |до жовтня кожного року, | | | |тобто до початку | | | |опалювального сезону | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 7. |Спільно з профспілками | Січень |Департамент із | |розробити і затвердити | 2004 р. |надзвичайних ситуацій | |галузевий перелік засобів | |та охорони праці | |індивідуального захисту, | |Департамент вугільної | |передбачивши їх придбання | |промисловості, | |за кошти, які надходять з | |Контрольно-ревізійний | |держбюджету на охорону | |департамент | |праці, і 2% коштів від | | | |реалізації продукції з | | | |віднесенням цих витрат на | | | |технологічні потреби. | | | |Установити суворий контроль| | | |за його дотриманням | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 8. |Проводити закупівлю |Постійно |Департамент із | |сертифікованих ЗІЗ на | |надзвичайних ситуацій | |тендерних засадах з | |та охорони праці | |обов'язковим залученням до | |Департамент вугільної | |їх проведення представників| |промисловості, | |профспілки на всіх рівнях | |Контрольно-ревізійний | | | |департамент | ---+---------------------------+---------+----------------------| 9. |Негайно вжити заходів щодо |I квартал|Департамент майнових | |запобігання відчуженню | 2004 р. |відносин | |комплексу будівель ДонВУГІ | |Департамент | | | |стратегічної політики | | | |та перспективного | | | |розвитку ПЕК | ---+---------------------------+---------+----------------------| 10.|Разом з ППВПУ вивчити діючу|I квартал|Департамент | |медичну службу в НАЕК | 2004 р. |соціально-трудових | |"Енергоатом" і надати | |відносин | |пропозиції щодо можливості | | | |впровадження такої служби у| | | |вугільній галузі | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 11.|Забезпечити на всіх |Постійно |Керівники підприємств | |підприємствах галузі за | |Департамент | |рахунок поступового | |соціально-трудових | |збільшення фондів оплати | |відносин | |праці встановлення тарифних| | | |ставок і окладів, | | | |розрахованих відповідно до | | | |законодавчо встановлених | | | |рівнів мінімальної | | | |заробітної плати | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 12.|Забезпечити виплату |Постійно |Керівники підприємств | |поточної заробітної плати в| |Департамент | |повному обсязі у | |соціально-трудових | |встановлені колективними | |відносин | |договорами терміни | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 13.|Організувати систематичне |Постійно |Керівники підприємств | |вивезення побутового палива| |Департамент | |працівникам у розмірі не | |соціально-трудових | |меншому від встановленого | |відносин | |на місяць завдання. | | | |Здійснити заходи щодо | | | |погашення заборгованості з | | | |вивезення вугілля за | | | |попередні роки | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 14.|Проаналізувати причини | Лютий |Департамент із | |зростання в 2003 році | 2004 р. |надзвичайних ситуацій | |аварійності, травматизму і | |та охорони праці | |профзахворювань на кожному | |Керівники підприємств | |підприємстві та | | | |організації, розробити і | | | |здійснити заходи, | | | |спрямовані на підвищення | | | |безпеки праці, поліпшення | | | |організації профілактичної | | | |роботи і надання практичної| | | |допомоги у вирішенні питань| | | |охорони праці | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 15.|Укомплектувати фахівцями | Січень |Департамент із | |відповідного рівня штати | 2004 р. |надзвичайних ситуацій | |служб охорони праці на | |та охорони праці | |підприємствах, в установах | |Департамент вугільної | |і організаціях галузі | |промисловості | | | |Керівники підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 16.|Перевірити у Положеннях про| I |Департамент із | |структурні підрозділи |півріччя |надзвичайних ситуацій | |державних підприємств | 2004 р. |та охорони праці | |наявність обов'язків та | |Керівники підприємств | |відповідальність керівників| | | |за виконання вимог Закону | | | |України "Про охорону праці"| | | |( 2694-12 ) | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 17.|Забезпечити працівників у |Протягом |Керівники підприємств | |повному обсязі спецодягом, | року |Департамент вугільної | |спецвзуттям, іншими | |промисловості | |засобами індивідуального і | | | |колективного захисту згідно| | | |з галузевими нормами | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 18.|Організувати навчання і |Протягом |Департамент із | |перевірку знань працівників| року |надзвичайних ситуацій | |з питань охорони праці | |та охорони праці | |відповідно до чинного | |Управління кадрової | |законодавства | |політики | | | |Керівники підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 19.|Провести вибори та навчання|Січень - |Департамент вугільної | |громадських інспекторів з | лютий |промисловості | |охорони праці | 2004 р. |Керівники підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 20.|Завершити впровадження |I квартал|Департамент із | |положення про систему | 2004 р. |надзвичайних ситуацій | |управління охороною праці | |та охорони праці | |на всіх підприємствах | |Департамент вугільної | |галузі | |промисловості | | | |Керівники підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 21.|Розробити і затвердити | I - II |Департамент | |програму природоохоронних | квартал |стратегічної політики | |заходів і розпочати її | 2004 р. |і перспективного | |реалізацію | |розвитку ПЕК | | | |Керівники підприємств | ---+---------------------------+---------+----------------------| 22.|Запровадити положення про |I квартал|Департамент із | |стимулювання охорони праці,|2004 року|надзвичайних ситуацій | |яке охоплює всі рівні | |та охорони праці | |керування в галузі, і | |Департамент вугільної | |забезпечити механізм його | |промисловості, | |введення | |Департамент | | | |соціально-трудових | | | |відносин | ---+---------------------------+---------+----------------------| 23.|Забезпечити фінансування |Протягом |Департамент із | |діяльності | року |надзвичайних ситуацій | |науково-дослідних і | |та охорони праці | |проектно-конструкторських | |Департамент | |інститутів для вирішення | |стратегічної політики | |найважливіших питань щодо | |та перспективного | |запобігання аваріям, | |розвитку ПЕК | |нещасним випадкам і | | | |профзахворюванням, | | | |забезпечення належних умов | | | |праці та індивідуальними | | | |засобами з охорони праці | | | ---+---------------------------+---------+----------------------| 24.|Зжити заходів щодо |Протягом |Управління кадрової | |поліпшення підготовки і | року |політики | |перепідготовки працівників | |Керівники підприємств | |галузі, залучення молоді на| | | |підприємства | | | ----------------------------------------------------------------- Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 172 ( v0172558-04 ) від 02.04.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: