open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 16.01.97

м.Київ
vd970116 vn10

Про дозвіл на використання при здійсненні

медичної практики нових виробів

номенклатури Комітету з нової медичної техніки

МОЗ України вітчизняного та зарубіжного виробництва

Відповідно до діючого порядку впровадження виробів медичної
техніки та медичного призначення у медичну практику
Д О З В О Л Я Ю:
Використання нових виробів медичної техніки та медичного
призначення при здійсненні медичної практики згідно з переліком,
що додається. Н А К А З У Ю:
Комітету з нової медичної техніки (Константінов Ю.Б.)
зареєструвати вироби, зазначені у додатку, та внести їх до
Державного реєстру виробів медичної техніки в Україні.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Ш.Коротко
Додаток до наказу

МОЗ України N 10

від 16.01.1997 р.
Перелік

виробів медичної техніки, дозволених до використання

при здійсненні медичної практики _________________________________________________________________
N : Назва виробу та коротка : Організація (підпри- -:N проток.,
п/п: характеристика : ємство) - розробник, :дата засі-
: : його адреса : дання
: : : КНМТ ----------------------------------------------------------------- 1. "Стимулятор біохімічний ООО "БМС", м.Київ. N 10 від
"Юність". Призначений для Мед.співвиконавець - 30.10.96
проведення індивідуального Київська міська
гігієнічного, косметологіч- косметологічна
ного і лікувального масажу лікарня
м'язів обличчя і голови, а
також верхньої половини
тулуба.
2. "Стимулятор біохімічний ООО "БМС", м.Київ. N 10 від
"Гризлі". Призначений для Мед.співвиконавець - 30.10.96
проведення лікувального та Київська міська
гігієнічного масажу м'язів косметологічна
ніг та живота для збіль- лікарня
шення життєдіяльності ор-
ганізму, стимуляції обмін-
них процесів, удоскона-
лення фізичної підготовки.
3. "Апарат для лікування НПК "Фотоприлад", N 10 від
амбліопії фігурними м.Черкаси. 30.10.96
"засліплюючими" панорам- Мед.співвиконавець -
ними полями "Стимул СТ-1". Український НДІ
Призначений для створення очних хвороб і
на екрані "засліплюючих" тканинної терапії.
панорамних полів заданої
енергетичної експозиції.
4. "Монітори реаніматологічні НВП РЕМА, м.Львів. N 10 від
МР-02". Призначені для Мед.співвиконавець - 30.10.96
тривалого контролю за ро- Український НДІ
ботою серцево-судинної кардіології.
системи, функцією дихання,
температурою і артеріальним
тиском крові безпосередньо
біля ліжка хворого.
5. "Освітлювальна система з на- Фірма наукоємних N 10 від
бором волоконно-оптичних технологій 30.10.96
адаптерів до стандартних (TEAH),
медичних інструментів". м.Донецьк
Призначена для створення
необхідного рівня освіт-
лення при діагностиці і
хірургічних втручаннях
в отоляриногології.
6. "Імплантанти керамічні Інститут проблем N 11 від
на основі оксиду алюмі- матеріалознавства 27.11.96
нію". Призначені для ви- ім.І.М.Францевича.
користання в ортопедич- Мед.співвиконавець -
ній стоматології, орто- Національний
педії та травматології, медичний
щелепно-лицевій хірургії. університет.
7. "Очищувач передстерилі- КБ "Луч", м.Київ. N 11 від
заційний ультразвуковий Мед.співвиконавець - 27.11.96
ОПУ-2, 6". Призначений Київський НДІ
для передстерилізаційної епідеміології та
очистки стоматологічних інфекційних хвороб.
інструментів і ортопе-
дичних протезів.
8. "Комплект для визначення "HYPOGUARD /UK/ N 11 від
рівня глюкози серії LIMITED" 27.11.96
SUPREME". (Великобританія)
9. "Стоматологічні матеріали" "Richter & Hoffman- N 11 від

(додаток). Harvard Dental- 27.11.96

GMBH" (Німеччина)
10. "Вирізки марлеві медичні". ТОВ "ФАРМСЕРВІС", N 11 від

м.Запоріжжя 27.11.96
11. "Портативний індивідуальний "KDK N 11 від
прилад для визначення глю- CORPORATION" 27.11.96
кози у крові GLUCOCARD II (Японія)
GT-1620 та тестуючі смуги
до нього GLUCOCARD Test

Strip II"
12. "Стіл загальнохірургічний АТ "Чезара", N 11 від
ЗК-01". Призначений для м.Чернігів. 27.11.96
проведення огляду, процедур, Мед.співвиконавець -
маніпуляцій, хірургічних інститут клінічної
операцій у дітей і дорослих. та експериментальної

хірургії.
13. "Інгалятор для використання "Оріон" N 11 від
препарату "Кромолін". (Фінляндія) 27.11.96
14. "Електрокардіостимулятор НВП РЕМА, м.Львів. N 11 від

СТИКАР-05Д". Мед.співвиконавець - 27.11.96 Призначений для електро- Український НДІ фізіологічної діагностики кардіології. стану серця і лікування порушень ритму серця.
15. "Електростимулятор чотири- ВАТ "Міоритм", N 11 від
канальний малогабаритний м.Київ 27.11.96
"Міоритм 040". Призначений
для фізіотерапевничного
лікування захворювань
нервово-м'язових структур,
травм кісткового апарату,
знеболювання шляхом електро-
впливу серіями біполярних
імпульсів струму.
16. "Електростимулятор "Міоритм ВАТ "Міоритм", N 11 від
021". Призначений для фі- м.Київ 27.11.96
зіотерапевтичного лікування
захворювань нервово-м'язових
структур, травм кісткового
апарату, знеболювання
шляхом електровпливу.
17. "Комплекс велоерготестуючий КБ "функціональної N 11 від
КРК-15". Призначений для діагностики 27.11.96
функціональної діагностики "Ергометр", м.Київ.
і фізичного тестування Мед.співвиконавець-
пацієнта під час велоерго- Інститут геронто-
метричних навантажень і логії АМН України.
під час спокою.
18. "Комплекс електроенцефало- Харківський НДІ N 11 від
графічний ЕЕ 19Д-01". радіотехнічних 27.11.96
Призначений для діагностики вимірювань.
функціонального стану Мед.співвиконавець-
головного мозку людини, шля- Харківська академія
хом реєстрації його біопо- післядипломної
тенціалів з наступною об- освіти.
робкою електроенцефало-
грам.
19. "Комплекс автоматизованого ООО "Інститут проблем N 12 від
зняття та аналізу електро- інформатики", м.Київ. 18.12.96
кардіограм ЕКГ-100/2". Мед.співвиконавець-
Призначений для зняття Український НДІ
біопотенціалів серця кардіології.
по дванадцяти стандарт-
них відведеннях, відо-
браження їх на екрані
ПЕВМ в реальному масштабі
часу і видачі автомати-
зованого електрокардіо-
графічного висновку.
20. "Апарат дозувальний ін'єк- НВП РЕМА, м.Львів. N 12 від
ційний ШІП-02". Призначений Мед.співвиконавець - 18.12.96
для експлуатації в полого- Львівський медичний
вих будинках, відділеннях університет.
недоношених, реанімаційних,
онкологічних і хірургічних
відділеннях, хіміко-біоло-
гічних і медичних лабора-
торіях та наукових закладах.
21. "Стоматологічні матеріали". "DENTAL A.S" N 12 від

(додаток). (Чеська республіка) 18.12.96
22. "Грілки гумові за ГОСТ ВАТ "Київгума", N 12 від
3303-94". Призначені для м.Київ. 18.12.96
місцевого зігрівання тіла,
промивання та спринцювання.
23. "Пузирі гумові для льоду ВАТ "Київгума", N 12 від
за ГОСТ 3302-95". Призна- м.Київ. 18.12.96
чені для місцевого охолод-
ження тіла.
24. "Бинти Мартенсона". ВАТ "Київгума", N 12 від
Призначені для медичних м.Київ. 18.12.96
цілей в хірургії, трав-
матології, ветеринарії
(для фіксації пов'язок,
шин).
25. "Клейонки підкладні гумо- ВАТ "Київгума", N 12 від
ткані за ГОСТ 3251-91". м.Київ. 18.12.96
Призначені для санітарно-
гігієнічних цілей як
підкладний, непроникливий
матеріал.
26. "Джгут кровоспинний гумовий НДІ "Еластик", N 12 від
типу Есмарха". Призначений м.Київ. 18.12.96
для часткової зупинки
кровопотоку.
27. "Пробки гумові для закупо- ВАТ "Київгума", N 12 від
рення пляшок з кров'ю, м.Київ. 18.12.96
кровозамінниками і інфу-
зійними розчинами".
28. "Пробки гумові для закупо- ВАТ "Київгума", N 12 від
рювання пеніцилінових фла- м.Київ. 18.12.96
конів з лікарськими препа-
ратами.
29. "Рукавички хірургічні гумо- ВАТ "Київгума", N 12 від
ві за ГОСТ 3-88". м.Київ. 18.12.96
30. "Трубки медичні гумові, ВАТ "Київгума", N 12 від
типів 1, 6 за ГОСТ м.Київ. 18.12.96
3399-76".
31. "Напальничники медичні ВАТ "Київгума", N 12 від

гумові". м.Київ. 18.12.96
32. "Соски гумові та латексні ВАТ "Київгума", N 12 від
дитячі за ГОСТ 3356-95". м.Київ. 18.12.96
33. "Спринцівки пластизольні ВАТ "Київгума", N 12 від
полівінілхлоридні". м.Київ. 18.12.96
34. "Піпетки медичні травмо- ВАТ "Київгума", N 12 від
безпечні ПМТ". м.Київ. 18.12.96
35. "Шприці та голки однора- "BOGMARK" N 12 від
зового використання" (Польща) 18.12.96

(додаток).
36. "Шприці та голки ін'єкційні "DISPOMED WITT o N 12 від
одноразового використання" HG", Болеславська 18.12.96

(додаток). фабрика скляних

труб та ампул

POLFA (Польща)
37. "Презервативи типу "MEDILATEX SDN N 12 від
MEDILUX" (додаток). BHD" (Малайзія) 18.12.96
38. "Набір малий гінекологіч- Жулянський машино- N 12 від
ний" (додаток) будівний завод, 18.12.96

м.Вишневе Київської

обл.
39. "Апарат портативний для НВО "Респіратор", N 12 від
знеболювання "Анальгон". м.Донецьк. 18.12.96
Призначений для знеболю- Мед.співвиконавець -
вання хворих на догоспі- Луганський медичний
тальному етапі шляхом університет.
інгаляції закисом азоту
та кисню.
40. "Апарат для дихальної НВО "Респіратор", N 12 від
реанімації портативний м.Донецьк. 18.12.96
АДР-П". Призначений для Мед.співвиконавці -
використання в стаціонар- Луганський медичний
них, польових, в тому університет,
числі екстремальних, Луганська станція
умовах, в рухомих медич- швидкої допомоги.
них установах.
41. "Лікувально-діагностичний ВАТ завод "Елем", N 12 від
комплекс "Олена". Призна- м.Запоріжжя. 18.12.96
чений для проведення елект- Мед.співвиконавець -
ропунктурної, термодіагнос- Київська медична
тики та лікувального впли- академія після-
ву електрострумом. дипломної освіти.
42. Пластирі "Breathe Right". " 3 M " N 12 від

(США) 18.12.96
43. Шприці та голки "TIBSET A.S." N 12 від

(додаток). (Турція) 18.12.96
Голова Комітету Ю.Б.Константінов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: