open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

08.02.2013  № 9

Про затвердження Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

З метою забезпечення проведення Державним агентством України з управління зоною відчуження консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у визначеній сфері та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з управління зоною відчуження, що додається.

2. Сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю забезпечити розміщення на веб-сайті ДАЗВ затвердженого цим наказом Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобро Д.Г.

Голова

В. ХолошаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАЗВ
08.02.2013 № 9

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

1. Громадська рада при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ України), налагодження ефективної взаємодії ДАЗВ України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду погоджується з ДАЗВ України та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю ДАЗВ України;

сприяння у врахуванні громадської думки під час формування та реалізації державної політики ДАЗВ України.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає ДАЗВ України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає ДАЗВ України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає ДАЗВ України обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи ДАЗВ України;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням ДАЗВ України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ДАЗВ України та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає ДАЗВ України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань, зокрема: забезпечення бар'єрної функції зони відчуження; поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання; забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання; реабілітації радіаційно забруднених територій; фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України; зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників ДАЗВ України, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від ДАЗВ України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені структурні підрозділи ДАЗВ України.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради ДАЗВ України утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Діюча Громадська рада утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового її складу не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення своїх повноважень.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та ДАЗВ України.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ДАЗВ України в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що ДАЗВ України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради ДАЗВ України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. ДАЗВ України затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням.

12. Голова Громадської ради:

організовує її діяльність;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від її імені;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії ДАЗВ України.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати будь-який член Громадської ради. Порядок роботи секретаря ради визначається головою Громадської ради.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина її членів. За певних обставин, при необхідності, можлива дистанційна участь членів Громадської ради у її засіданнях, зокрема шляхом завчасного висловлення своєї позиції письмово або через електронні комунікації.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ДАЗВ України.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ДАЗВ України.

Рішення ДАЗВ України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості через його оприлюднення на офіційному веб-сайті ДАЗВ України та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує ДАЗВ України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті ДАЗВ України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює ДАЗВ України.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Перший заступник
Голови ДАЗВД. Бобро

{Текст взято з сайту ДАЗВ України http://dazv.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: