open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Н А К А З
01.02.2005 N 9

Про розподіл обов'язків між директором

і заступниками директора Держзв'язку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.09.2004 N 1186 ( 1186-2004-п ) "Про утворення Державного
департаменту з питань зв'язку та інформатизації", керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1264
( 1264-2004-п ) "Про затвердження Положення про Державний
департамент з питань зв'язку та інформатизації" та наказом
Мінтрансзв'язку України від 27.10.2004 N 954 "Про забезпечення
реалізації функцій державного управління та регулювання в галузі
зв'язку та сфері інформатизації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити функціональні обов'язки директора Державного
департаменту з питань зв'язку та інформатизації, першого
заступника директора та заступників директора згідно з додатком 1.
2. Установити, що у разі відсутності директора Держзв'язку
його обов'язки виконує перший заступник директора. У разі відсутності першого заступника директора чи одного із
заступників виконання їх обов'язків здійснюється згідно з
додатком 2.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор І.В.Кравець

Додаток 1

до наказу Держзв'язку

01.02.2005 N 9

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

директора Державного департаменту

з питань зв'язку та інформатизації

(Держзв'язку), першого заступника

директора та заступників директора

Директор Держзв'язку Кравець І.В. здійснює керівництво
діяльністю Держзв'язку та несе персональну відповідальність перед
Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту та зв'язку
України за виконання покладених на Держзв'язок завдань; забезпечує
здійснення державного управління у сферах телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку; організовує виконання актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Директор Держзв'язку: координує питання впровадження адміністративної реформи,
забезпечує організацію роботи по вдосконаленню структури
управління сфер телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового
зв'язку; організовує роботу Держзв'язку і його колегії, головує на
засіданнях колегії; представляє Держзв'язку у відносинах з підприємствами,
установами, організаціями, діє від імені Держзв'язку без
довіреності у межах, установлених законодавством; забезпечує здійснення функцій Адміністрації зв'язку та
радіочастот України (в міжнародних відносинах), в тому числі:
забезпечує участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку,
здійснює представництво інтересів України у всесвітніх,
європейських та регіональних організаціях з питань, що стосуються
телекомунікацій, поштового зв'язку, інформатизації та користування
радіочастотним ресурсом; координує роботу щодо узагальнення практики застосування
актів законодавства з питань, що належать до компетенції
Держзв'язку, розробляє та подає на розгляд Мінтрансзв'язку України
пропозиції щодо його вдосконалення; виконує обов'язки члена Галузевої комісії Мінтрансзв'язку
України з питань контролю за своєчасністю виплати заробітної
плати, виконанням зобов'язань перед державним бюджетом, Пенсійним
фондом; очолює: - Галузеву Раду по роботі з кадрами Держзв'язку, - Конкурсну комісію Держзв'язку, - Постійно діючу галузеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Держзв'язку, - Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення
учасників бойових дій при Держзв'язку; забезпечує здійснення функцій з управління об'єктами
державної власності щодо державних підприємств, установ,
організацій галузі зв'язку та сфери інформатизації, що передані до
сфери управління Мінтрансзв'язку України (робота по реорганізації,
ліквідації підприємств; внесення пропозицій щодо відчуження,
передачі в заставу майнових об'єктів, оренди, списання, передачі у
комунальну власність державного майна, що знаходиться на балансі
підприємств; підготовка проектів статутів підприємств та змін і
доповнень до них; підготовка пропозицій щодо кандидатур на
призначення керівників підприємств, припинення дії контрактів з
ними та притягнення їх до відповідальності, а з керівниками
підприємств, визначеними Мінтрансзв'язку, укладати та розривати
контракти від імені Мінтрансзв'язку); координує організацію кадрової роботи в Держзв'язку, на
державних підприємствах, в установах та організаціях сфери
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку; затверджує структуру, штатний розпис та кошторис Держзв'язку; затверджує положення про структурні підрозділи Держзв'язку,
положення про відділи та посадові інструкції державних службовців
підпорядкованих структурних підрозділів, затверджує склад та
положення про науково-технічну раду та інші дорадчі та
консультативні органи; забезпечує організацію розробки галузевої угоди, нормативних
документів з питань організації, нормування і оплати праці на
державних підприємствах, в установах та організаціях сфери
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку; забезпечує організацію вирішення питань соціальної політики; забезпечує виконання завдань мобілізаційної готовності
держави; забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням у Держзв'язку та на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку (в
частині телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового
зв'язку); взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, представницькими органами, з
відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями; в межах своїх функціональних повноважень забезпечує розгляд
депутатських запитів, звернень народних депутатів України та
листів комітетів Верховної Ради України;
Директор Держзв'язку спрямовує, координує та контролює
діяльність: - Управління кадрів; - Юридичного управління; - Контрольно-ревізійного відділу; - Режимно-секретного відділу; - Відділу мобілізаційної роботи.
Директор Держзв'язку Кравець І.В., в межах визначених
повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність
підприємств, установ, організацій сфер телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку.
Перший заступник директора Держзв'язку Савченко О.Я. координує формування та реалізацію науково-технічної
політики, стратегії розвитку наукового забезпечення у сферах
телекомунікації, інформатизації та надання послуг поштового
зв'язку; забезпечує здійснення функцій Генерального державного
замовника Національної програми інформатизації, в тому числі: - створення та забезпечення роботи тендерного комітету з
питань НПІ та підготовку проектів договорів в рамках виконання
НПІ; - створення та організацію роботи науково-технічної ради з
НПІ; - організацію відбору окремих завдань (проектів) на етапі
формування НПІ; - організацію приймання виконаних завдань (робіт) з
інформатизації; - організацію експертизи окремих завдань (проектів) НПІ та
Програми в цілому; - підготовку пропозицій щодо формування завдань НПІ на
наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на
наступний бюджетний рік; забезпечує здійснення функції замовника програм щодо наукових
виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації,
прикладних досліджень у сфері сучасних інформаційних систем та
зв'язку; координує питання, що належать до його компетенції, пов'язані
з розробленням проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів; координує діяльність в сфері міжнародного співробітництва,
питання реалізації міжнародних інвестиційних та
інноваційно-інвестиційних проектів; забезпечує виконання заходів щодо управління та визначення
уповноваженої організації з адміністрування адресним простором
українського сегмента мережі Інтернет, у тому числі домену UA,
виконання функцій центрального засвідчувального органу системи
електронного цифрового підпису; координує діяльність з питань розробки порядку проведення
державної реєстрації інформаційних ресурсів, здійснює управління
та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням,
використанням та захистом національних ресурсів; забезпечує координацію діяльності з питань створення та
інтеграції електронних інформаційних систем і ресурсів у Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади і надання інформаційних та
інших послуг через електронну інформаційну систему "Електронний
Уряд"; забезпечує здійснення організаційних заходів щодо
запровадження електронного документообігу та застосування
електронного цифрового підпису; координує діяльність з питань розроблення порядку проведення
державного моніторингу стану інформатизації в країні, моніторингу
вітчизняних та зарубіжних ринків систем, засобів та послуг у
визначених сферах, надання органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування методичної допомоги з цих питань; координує питання, пов'язані з проведенням виставок засобів і
систем зв'язку та інформатизації в Україні і за її межами,
координує участь у них органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; забезпечує проведення державної політики у сфері охорони
праці та пожежної безпеки, впровадження економічних методів
управління охороною праці на підприємствах, в установах, що
належать до сфери управління Мінтрансзв'язку (в частині
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку); взаємодіє в межах функціональних повноважень з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
представницькими органами, з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями; здійснює керівництво роботою: - Науково-технічної ради з Національної програми
інформатизації; - Науково-технічної ради Держзв'язку; - Комісії з питань попередження та запобігання негативним
наслідкам комп'ютерних вірусних атак в державних та корпоративних
комп'ютерних мережах; - Атестаційної комісії Держзв'язку по підтвердженню
кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам ВНЗ; - Тендерного комітету Держзв'язку для організації та
проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг
за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що
залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України; - комісії Держзв'язку з питань складання переліку згідно з
наказом Держкомзв'язку від 17.06.2002 N 122 (z0559-02); - комісії з питань охорони праці; в межах своїх функціональних повноважень забезпечує розгляд
депутатських запитів, звернень народних депутатів України та
листів комітетів Верховної Ради України.
Перший заступник директора Держзв'язку спрямовує, координує
та контролює діяльність: - Управління інформаційних систем; - Управління розвитку інформатизації; - Управління міжнародних зв'язків та європейської інтеграції; - Відділу науково-технічної політики; - Сектору з охорони праці.
Затверджує положення про відділи та посадові інструкції
державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів.
Перший заступник директора Савченко О.Я., в межах визначених
повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність
підприємств, установ, організацій сфер телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку.
Заступник директора Держзв'язку Яцук П.П.: координує питання проведення технічної політики у сферах
телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку, а також
стосовно стандартизації та підтвердження відповідності технічних
засобів телекомунікацій; координує роботу, пов'язану з розробленням та забезпеченням
проведення технічної політики щодо формування номерного ресурсу,
прийманням рішення про зміну структури номерного ресурсу та
простору нумерації в інтересах розширення і забезпечення
достатньої ємності номерного ресурсу та приведення його у
відповідність з міжнародними вимогами; розробляє типовий договір та порядок взаємодії операторів
телекомунікацій з національним центром оперативно-технічного
управління телекомунікаційними мережами; координує діяльність, пов'язану із забезпеченням спецзв'язку
та фельдзв'язку; здійснює внутрішній фінансовий контроль та контроль за
платежами до бюджету, Пенсійного фонду, виплати заробітної плати;
заходи, спрямовані на посилання профілактики правопорушень у
фінансово-господарській діяльності; взаємодіє в межах функціональних повноважень з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
представницькими органами, з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями; здійснює керівництво роботою: - Міжвідомчою комісією з питань розвитку телекомунікаційних
мереж; - Технічною комісією з питань сертифікації техніки зв'язку; - Комісії з питань номерного ресурсу; - Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок,
маркованих конвертів і карток в України; - Консультативної ради з питань митного контролю міжнародних
поштових відправлень і розвитку послуг поштового зв'язку; - Комісії Адміністрації зв'язку та радіочастот України по
контролю за реалізацією Положень Пекінської поштової стратегії; - Комісії з питань надання висновків щодо продовження
законодавчо встановлених термінів розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями в галузі зв'язку; - Комісії по списанню необоротних активів, які знаходяться на
балансі Держзв'язку; - Галузевої комісії Держзв'язку з питань контролю за
своєчасністю виплати заробітної плати, виконанням зобов'язань
перед державним бюджетом, Пенсійним фондом; в межах своїх функціональних повноважень забезпечує розгляд
депутатських запитів, звернень народних депутатів України та
листів комітетів Верховної Ради України.
Заступник директора Держзв'язку Яцук П.П. спрямовує,
координує та контролює діяльність: - Управління стратегії розвитку телекомунікацій; - Управління стандартизації, сертифікації та метрології; - Управління поштового зв'язку; - Управління економічної політики; - Управління бухгалтерського обліку і звітності. Затверджує положення про відділи та посадові інструкції
державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів.
Заступник директора Яцук П.П., в межах визначених
повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність
підприємств, установ, організацій сфер телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку.
Заступник директора Держзв'язку Звєрєв В.П.: забезпечує здійснення функцій Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України, визначених Мінтрансзв'язку України; забезпечує проведення державної політики у сфері користування
радіочастотним ресурсом України, здійснення заходів щодо його
закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні,
розроблення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот
України і Плану використання радіочастотного ресурсу України; забезпечує здійснення функцій замовника бюджетної програми
щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України, в
тому числі: - участь у забезпеченні роботи тендерного комітету з питань
забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу та
підготовку проектів договорів в рамках виконання цієї бюджетної
програми; - організацію відбору окремих завдань (проектів) на етапі
формування тематичного плану НДР щодо ефективного використання
радіочастотного ресурсу України, затвердження тематичних планів
щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу; - організацію приймання виконаних завдань (робіт) щодо
ефективного використання радіочастотного ресурсу; - готує пропозиції щодо доцільності проведення і фінансування
робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх
міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування
системи радіочастотного моніторингу; - підготовку пропозицій щодо формування завдань з питань
забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу на
наступні роки; забезпечує зв'язки із громадськістю та координує взаємодію з
засобами масової інформації; забезпечує узагальнення практики застосування та підготовку
пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать
до його компетенції, розроблення та організацію виконання актів
законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією; взаємодіє в межах функціональних повноважень з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
представницькими органами, з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями; здійснює керівництво роботою: - Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання
радіочастот; - Ліцензійної комісії з питань ліцензування певних видів
господарської діяльності в галузі зв'язку Держзв'язку; - Організаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю Держзв'язку; в межах своїх функціональних повноважень забезпечує розгляд
депутатських запитів, звернень народних депутатів України та истів комітетів Верховної Ради України.
Заступник директора Звєрєв В.П. спрямовує, координує та
контролює діяльність: - Управління контролю, координації діяльності операторів
зв'язку та ліцензування; - Управління радіотехнологій та радіочастотного ресурсу; - Управління справами; - Сектору взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю; - Сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України.
Затверджує положення про відділи та посадові інструкції
державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів.
Заступник директора Звєрєв В.П., в межах визначених
повноважень, спрямовує, координує та контролює діяльність
підприємств, установ, організацій сфер телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку.

Додаток 2

до наказу Держзв'язку

01.02.2005 N 9

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ

першого заступника директора Держзв'язку

та заступників директора у разі їх відсутності

------------------------------------------------------------------ Посада, прізвище та ініціали | Хто заміщує | ------------------------------+---------------------------------| перший заступник |заступник директора Яцук П.П. | директора Савченко О.Я. | | ------------------------------+---------------------------------| заступник директора Яцук П.П. |заступник директора Звєрєв В.П. | ------------------------------+---------------------------------| заступник директора |заступник директора Яцук П.П. | Звєрєв В.П. | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: