open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.2009 N 9

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому

від 21 лютого 2006 року N 124 "Про створення

комісії з розгляду річних фінансових планів

підприємств вугільної галузі та затвердження

Порядку складання, затвердження та контролю

за виконанням фінансових планів"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства вугільної промисловості

N 124 ( v0124644-06 ) від 21.02.2006, до якого

вносились зміни }

У зв'язку зі зміною структури Міністерства вугільної
промисловості України Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до п. 1 наказу Мінвуглепрому від 21 лютого
2006 року N 124 ( v0124644-06 ) (далі - Наказ), затвердивши новий
персональний склад комісії з розгляду річних фінансових планів:
Офіцеров С.П. - перший заступник Міністра,

голова комісії
Корзун А.В. - заступник Міністра,

заступник голови комісії
Ященко Ю.П. - заступник Міністра
Марушкевич І.М. - директор Департаменту

фінансово-економічних питань
Батечко М.А. - директор Департаменту кадрової

та соціальної політики
Держак В.В. - директор Департаменту перспективного

розвитку та координації підготовчих

робіт
Красник В.Г. - начальник відділу координації наукової

діяльності Департаменту перспективного

розвитку та координації підготовчих

робіт
Пижов С.В. - заступник директора - начальник відділу

виробничих програм та очисних робіт

Департаменту координації виробництва
Рубель О.В. - заступник директора - начальник відділу

енергозабезпечення та енергозбереження

Департаменту координації виробництва
Терзієв І.М. - начальник Управління координації

допоміжних виробництв
Коровка О.І. - начальник Управління капітального

будівництва та інвестицій
Чертков В.Р. - начальник Управління реструктуризації
Лесик Л.С. - начальник Управління бухгалтерського

обліку, звітності та бюджетного

фінансування
Бундуков О.В. - директор Департаменту

контрольно-ревізійної роботи

та боротьби з корупцією
Ященко І.О. - директор Департаменту охорони праці

та надзвичайних ситуацій.
2. У п. 3 Наказу ( v0124644-06 ) (в редакції наказу
Мінвуглепрому від 10.04.2008 N 151) ( v0151644-08 ) слова
"Фінансово-економічний департамент" замінити словами "Департамент
фінансово-економічних питань".
3. Внести зміни у тексті Порядку складання, затвердження та
контролю за виконанням фінансових планів ( v0124644-06 ),
затвердженого Наказом (в редакції наказу Мінвуглепрому від
10.04.2008 N 151) ( v0151644-08 ), слова "Фінансово-економічний
департамент" в усіх відмінках замінити словами "Департамент
фінансово-економічних питань".
4. Абзац 1 пункту 4 у тексті Порядку складання, затвердження
та контролю за виконанням фінансових планів ( v0124644-06 ),
затвердженого Наказом (в редакції наказу Мінвуглепрому від
10.04.2008 N 151) ( v0151644-08 ), викласти у такій редакції: "підприємство, яке не отримує державної підтримки із
державного бюджету подає до 1 травня року, що передує плановому,
проект фінансового плану підприємства, у трьох примірниках
Міністерству вугільної промисловості України".
5. Пункт 4 доповнити абзацом 2 такого змісту: "підприємство, що отримує державну підтримку з державного
бюджету подає проект фінансового плану у трьох примірниках до
Міністерства вугільної промисловості України після прийняття
Державного бюджету України на відповідний рік та розподілу
бюджетних коштів між підприємствами".
6. Внести зміни у тексті Положення про Комісію з розгляду
річних фінансових планів підприємств Міністерства вугільної
промисловості України, затвердженого Наказом ( v0052644-07 ) (в
редакції наказу Мінвуглепрому від 10.04.2008 N 151)
( v0151644-08 ), "Фінансово-економічний департамент" в усіх
відмінках замінити словами "Департамент фінансово-економічних
питань".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
Міністр В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

вугільної промисловості

України

22.01.2009 N 9

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю

за виконанням фінансових планів

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження
(погодження) та контролю за виконанням фінансового плану
державного підприємства, акціонерної, холдингової компаній та
іншого суб'єкта господарювання, у статутному фонді якого понад
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх
підприємств (далі - фінансовий план підприємства).
2. Фінансовий план підприємства складається на рік і
відображає очікувані фінансові результати в запланованому році,
джерела формування коштів та напрями їх використання з метою
забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання
його зобов'язань.
3. Фінансовий план підприємства має забезпечувати отримання
чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично
досягнутий показник попереднього року. У разі зменшення чистого
прибутку порівняно з відповідним періодом попереднього року
підприємство обов'язково має надати аналітичний висновок з
обґрунтуванням причин такого зменшення. Для підприємств, результатом діяльності яких протягом
останніх двох років являється чистий збиток, фінансовий план може
передбачати збитки, але не більше ніж фактичні за попередній рік.
4. Підприємство, яке не отримує державної підтримки із
державного бюджету, подає до 1 травня року, що передує плановому,
проект фінансового плану підприємства, у трьох примірниках
Міністерству вугільної промисловості України. Підприємство, що отримує державну підтримку з державного
бюджету, подає проект фінансового плану у трьох примірниках до
Міністерства вугільної промисловості України після прийняття
Державного бюджету України на відповідний рік та розподілу
бюджетних коштів між підприємствами. До проекту фінансового плану підприємства додається
пояснювальна записка, яка має містити результати аналізу його
фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
поточному році та на плановий рік.
5. Члени комісії погоджують показники фінансового плану
(відповідальні виконавці за напрямком бюджетної програми).
6. Департамент фінансово-економічних питань здійснює аналіз
показників фінансового плану підприємства з обов'язковим
порівнянням результатів його фінансово-господарської діяльності за
два попередні роки.
7. У разі відхилення проекту фінансового плану підприємство
протягом 10 днів доопрацьовує його відповідно до висловлених
зауважень та повторно подає Мінвуглепрому на затвердження.
8. Департамент фінансово-економічних питань подає фінансові
плани підприємств Міністерству фінансів України для здійснення
моніторингу.
9. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства
можуть вноситися один раз на рік, у якому затверджувався
фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року. Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у
періоди, за якими минув строк звітування. Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною
запискою про причини змін готується підприємством і подається до
Департаменту фінансово-економічних питань після закінчення
звітного періоду (кварталу) не пізніше 20 числа місяця, що настає
за звітним кварталом.
10. Департамент фінансово-економічних питань у десятиденний
строк розглядає зазначені зміни та в разі необхідності у тижневий
термін подає проект зміненого фінансового плану підприємства для
здійснення моніторингу Міністерству фінансів України із
зазначенням підстав внесення змін до нього. Мотивована відмова про підстави відхилення змін до
фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.
11. Департамент фінансово-економічних питань здійснює
контроль за виконанням фінансового плану підприємства.
12. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає
щокварталу у строки, встановлені для подання фінансової звітності,
разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за
квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних
відхилень фактичних показників від планових. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за
IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового
плану підприємства за рік.
13. Департамент фінансово-економічних питань подає інформацію
Міністерству економіки України у терміни, встановлені наказом
Міністерства економіки України від 21.06.2005 N 173 ( z0729-05 )
"Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних
холдингових компаній, інших суб'єктів господарювання, у статутному
фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі, та їх дочірніх підприємств".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

22.01.2009 N 9

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з розгляду річних фінансових планів

підприємств Міністерства вугільної

промисловості України

I. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до пункту 9
статті 75, частини восьмої статті 77, пункту 5 статті 89
Господарського кодексу України ( 436-15 ) та на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 N 95-р
( 95-2005-р ) "Про складання фінансових планів підприємств", з
метою оцінки фінансово-господарського діяльності підприємств
вугільної галузі.
1.2. Головою комісії є заступник Міністра.
1.3. Склад комісії затверджується наказом Міністерства
вугільної промисловості України.
1.4. У своїй роботі Комісія керується законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Мінвуглепрому та цим Положенням.
II. Обов'язки та права Комісії
2.1. Комісія: 2.1.1. Розглядає та погоджує показники фінансових планів. 2.1.2. Приймає участь у розгляді звітів керівників
підприємств, про результати роботи підприємств.
2.2. Комісія має право: 2.2.1. Залучати до роботи спеціалістів структурних
підрозділів Мінвуглепрому, проектних, науково-дослідних
організацій за згодою їх керівників. 2.2.2. Отримувати від Департаменту фінансово-економічних
питань звітну інформацію про виконання річного фінансового плану
підприємства.
III. Організація роботи
3.1. Основною формою роботи Комісії є розгляд та погодження
показників річних фінансових планів один раз на рік, та далі у
разі необхідності.
3.2. Комісія в межах своїх повноважень приймає рішення,
організовує та контролює їх виконання.
3.3. Кожен із членів Комісії, відповідно до покладених на
його структурний підрозділ обов'язків, розглядає та погоджує
показники річного фінансового плану у листі погодження.
3.4. Підготовка проектів річних фінансових планів
покладається на Департамент фінансово-економічних питань.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: