open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.03.2013  № 9

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органів

Відповідно до статей 3, 4, 11 - 13 Закону України "Про професійний розвиток працівників" та з метою забезпечення ефективного використання праці шляхом проведення оцінки професійного рівня працівників керівного складу та спеціалістів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органів, керуючись пунктом 5, абзацом тринадцятим пункту 7 та пунктом 10 частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", підпунктом 7 пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 18 квітня 2000 року № 4 (із змінами), правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про проведення атестації працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12 липня 2007 року № 44 "Про запровадження атестації працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів".

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Голова правління

Б. РайковЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
19.03.2013 № 9

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру та умови проведення оцінки професійного рівня знань працівників керівного складу та спеціалістів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) та її робочих органів.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

керівник - директор виконавчої дирекції Фонду та начальник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

працівник керівного складу - начальник самостійного структурного підрозділу виконавчої дирекції Фонду, начальник управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, його заступники, начальник відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення, його заступники та начальник (завідувач) структурного підрозділу відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

робочий орган - управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення;

спеціалісти - працівники виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, які займають посади заступника начальника самостійного структурного підрозділу (структурного підрозділу), начальника відділу або завідувача сектору, які входять до складу самостійного структурного підрозділу (структурного підрозділу), головного спеціаліста, провідного спеціаліста, спеціаліста I або II категорії, а також працівники, які займають інші посади, передбачені штатним розписом.

1.3. Атестація працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів проводиться з метою підтвердження кваліфікації працівників керівного складу та спеціалістів шляхом оцінки результатів їх роботи, ділових та професійних якостей, виявлених при виконанні функціональних і посадових обов'язків, визначених професійно-кваліфікаційними вимогами і відображених у положеннях про робочий орган, положеннях про самостійні структурні підрозділи (структурні підрозділи) та/або у посадових інструкціях, що затверджуються керівником.

Атестація працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів проводиться один раз на три роки. Періодичність проведення атестації визначається колективними договорами, укладеними у виконавчій дирекції Фонду та відповідних робочих органах.

1.4. Атестації підлягають працівники керівного складу та спеціалісти, що працюють у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах. Категорії працівників, які підлягають атестації, визначаються колективними договорами, укладеними у виконавчій дирекції Фонду та відповідних робочих органах.

Атестації не підлягають працівники керівного складу та спеціалісти, які підпадають під категорію працівників, зазначену статтею 12 Закону України "Про професійний розвиток працівників".

1.5. Атестація працівників керівного складу та спеціалістів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів проводиться атестаційними комісіями, створеними за рішеннями керівників, які формуються з висококваліфікованих фахівців, працівників керівного складу кадрової і юридичної служби та представника виборного органу первинної профспілкової організації.

Наказом виконавчої дирекції Фонду створюється та затверджується персональний склад атестаційної комісії виконавчої дирекції Фонду, яка організує та проводить атестацію начальників самостійних структурних підрозділів і спеціалістів виконавчої дирекції Фонду та начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. До складу атестаційної комісії виконавчої дирекції Фонду за погодженням правління Фонду та наглядової ради Фонду можуть входити їх члени.

Наказами управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються та затверджуються персональні склади атестаційних комісій управлінь, які організують та проводять атестацію заступників начальників, начальників (завідувачів) структурних підрозділів та спеціалістів цих управлінь, начальників відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення та їх заступників. До складу атестаційної комісії управління включаються представники (фахівці) виконавчої дирекції Фонду та можуть входити члени правління та наглядової ради Фонду.

Наказами відділень в районах та містах обласного значення створюються та затверджуються персональні склади атестаційних комісій відділень, які організують та проводять атестацію спеціалістів цих відділень. До складу атестаційної комісії відділення входять представники атестаційної комісії управління та можуть входити члени правління Фонду, наглядової ради Фонду та представники (фахівці) виконавчої дирекції Фонду.

У разі, якщо чисельність працівників відділення становить менше семи штатних одиниць, атестація спеціалістів такого відділення проводиться атестаційною комісією управління за умови призначення начальника цього відділення заступником голови такої комісії.

1.6. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, секретаря, представника виборного органу первинної профспілкової організації та членів комісії, чисельність яких визначається керівником.

Працівник керівного складу, який входить до складу атестаційної комісії, звільняється від обов'язків члена атестаційної комісії на період проведення атестації спеціаліста, який перебуває у його безпосередньому підпорядкуванні, крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 1.5 цього Положення, або спеціаліст перебуває у безпосередньому підпорядкуванні керівника.

II. Організація та проведення атестації

2.1. Атестаційна комісія проводить чергову та повторну атестацію працівників.

Чергова атестація проводиться за рішенням керівника згідно з графіком, з дотриманням строку, встановленого абзацом другим пункту 1.3 цього Положення.

Повторна атестація проводиться на підставі наказу керівника не раніше ніж через рік з дня проведення попередньої атестації для працівників керівного складу та спеціалістів, стосовно яких попередньою атестаційною комісією прийнято рішення про невідповідність їх займаній посаді, за умови виконання такими працівниками рекомендацій щодо підвищення їх кваліфікації за певним фаховим напрямом.

Інформація про строки та графік проведення атестації узгоджується з відповідним органом первинної профспілкової організації і разом з переліком орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до дати проведення атестації.

2.2. На кожного працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації.

Характеристика повинна містити аналіз виконання працівником посадових обов'язків, відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

Характеристики на працівників керівного складу складаються кадровими службами виконавчої дирекції Фонду та відповідних робочих органів та підписуються керівником або його заступниками, в межах керівних повноважень.

Кадровою службою виконавчої дирекції Фонду складаються характеристики на начальників самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та начальників управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Кадровими службами управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі складаються характеристики на заступників начальника та начальників (завідувачів) структурних підрозділів цих управлінь та начальників відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення.

Характеристика на спеціаліста складається та підписується працівником керівного складу, у безпосередньому підпорядкуванні якого цей спеціаліст перебуває.

У разі незгоди з відомостями, викладеними у характеристиці, працівник може подати до атестаційної комісії відповідну заяву з обґрунтуванням такої незгоди, а також інші додаткові відомості про свою професійну діяльність.

2.3. Атестація проводиться у присутності працівника.

При проведенні атестації спеціаліста обов'язкова присутність працівника керівного складу, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебуває спеціаліст, або особи, що його заміщує.

Атестація працівників керівного складу, які увійшли до складу атестаційної комісії, передує атестації спеціалістів.

2.4. Атестацію починає секретар атестаційної комісії з ознайомлення з характеристикою працівника, який атестується.

Під час проведення атестації атестаційна комісія надає можливість працівнику дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.

2.5. Атестаційна комісія забезпечує об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності працівника, який атестується.

Оцінка професійного рівня працівника ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам і покладених на нього функціональних та/або посадових обов'язках, результативності роботи.

При оцінці професійного рівня працівника враховуються уміння оперативно приймати рішення для виконання поставлених завдань, здатність до самооцінки, співчуття та розуміння осіб, яким надаються соціальні та реабілітаційні послуги тощо.

Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов'язані з виконуваною ним роботою.

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, об'єктивності, яка виключає прояви упередженості або будь-які форми дискримінації.

2.6. Під час проведення атестації атестаційна комісія враховує характеристики виконання працівником покладених на нього завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також рекомендації попередньої атестаційної комісії.

У разі подання працівником, який підлягає атестації, заяви про незгоду з поданою характеристикою та додаткових відомостей про свою професійну діяльність за попередній період атестаційна комісія має право перенести атестацію цього працівника на дату проведення повторної атестації у строк, визначений абзацом третім пункту 2.1 цього Положення.

2.7. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, до якого додається атестаційний лист, за формою, наведеною у додатку до цього Положення. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами атестаційної комісії та зберігається в особовій справі працівника.

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

2.8. Обробка персональних даних категорій працівників, які підлягають атестації, здійснюється атестаційною комісію відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" та "Про інформацію".

III. Результати атестації

3.1. Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голосування проводиться у відсутності працівника, яка атестується.

У разі рівного розподілу голосів членів атестаційної комісії при прийнятті рішення голос голови комісії має вирішальне значення.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестувався, та керівника протягом трьох днів після його прийняття.

3.2. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати керівникові зарахувати його до кадрового резерву, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

3.3. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати керівникові перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою повторною атестацією. Рекомендації атестаційної комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів Фонду керівник за результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України.

3.4. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.Додаток
до Положення про проведення
атестації працівників виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань України
та її робочих органів

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________

Займана посада і стаж роботи на цій посаді (на момент атестації) ____________________
____________________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу
і рік закінчення, спеціальність) _________________________________________________
____________________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) _____________________________________
____________________________________________________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування або в структурі органів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Рішення атестаційної комісії виконавчої дирекції Фонду, атестаційної комісії управління,
атестаційної комісії відділення (зазначати відповідну атестаційну комісію, у разі якщо
попередньо проводилася атестація працівника керівного складу або спеціаліста)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Рішення атестаційної комісії

За підсумками голосування атестаційної комісії виконавчої дирекції Фонду, атестаційної
комісії управління, атестаційної комісії відділення (зазначається атестаційна комісія, яка
проводила атестацію працівника керівного складу або спеціаліста):

відповідає займаній посаді

(за _____, проти ________);

відповідає займаній посаді за умови
____________________________________
____________________________________
____________________________________(за _____, проти ________);

не відповідає займаній посаді

(за _____, проти ________)

Рішення атестаційної комісії
____________________________________
____________________________________
____________________________________(за _____, проти ________);

Рекомендації атестаційної комісії _______________________________________________
____________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

_____________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар атестаційної комісії

_____________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_____________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Дата атестації "___" ____________ 20__ року.

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений(а)
_______________________________________
(підпис працівника, який атестувався)

{Текст взято з сайту Фонду соцстраху нещасн.випадків www.social.org.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: