open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА РАДА

З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 серпня 2004 року N 9

Київ
Про фінансове забезпечення розвитку

аграрного сектора та соціальної

сфери села у 2005 році

Заслухавши інформації Кабінету Міністрів України і комітетів
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин та з питань бюджету "Про фінансове забезпечення розвитку
аграрного сектора та соціальної сфери села у 2005 році",
Консультативно-дорадча рада відзначає наступне.
В Державному бюджеті України на 2004 рік потреба в коштах для
фінансування цільових програм підтримки агропромислового
виробництва забезпечена частково. Це стримує процеси реформування
на селі, підвищення конкурентоспроможності галузі, запровадження
сучасних механізмів розвитку ринкових відносин, формування
організованого та прозорого ринку сільськогосподарської продукції
і продовольства.
Недотримання у повному обсязі вимог законів України щодо
фінансового забезпечення аграрного сектора призвело до не
виконання таких стратегічних державних програм як захист та
поліпшення використання земель сільськогосподарського призначення,
регулювання ринків сільськогосподарської продукції, страхування
ризиків та підтримка розвитку кредитування, розвиток селекції у
рослинництві і тваринництві, розвиток сільськогосподарського
машинобудування та забезпечення сільськогосподарського
товаровиробника складною сільськогосподарською технікою,
проведення протиепізоотичних заходів, розвиток рибного
господарства та будівництво риболовного флоту, розвиток аграрної
науки та освіти, створення умов для закріплення кадрів на селі
тощо.
Особливої уваги органів державного управління вимагає
підтримка будівництва об'єктів соціальної сфери на селі.
Зважаючи на необхідність прискореного вирішення зазначених
проблем, та враховуючи рішення Верховної Ради України "Про
інформацію Кабінету Міністрів України "Про дотримання вимог
законодавства України щодо підтримки агропромислового виробництва
та пріоритетності соціального розвитку села в Україні у 2004 році
і формування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу" та
"Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік", а також
чисельні звернення керівників Автономної Республіки Крим, голів
обласних рад і обласних державних адміністрацій щодо суттєвого
збільшення фінансового забезпечення розвитку агропромислового
комплексу та соціальної інфраструктури села у 2005 році,
Консультативно-дорадча рада в и р і ш и л а:
1. Інформації Кабінету Міністрів України та комітетів
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин та з питань бюджету "Про фінансове забезпечення аграрного
сектора та соціальної сфери села у 2005 році" взяти до відома.
2. Враховуючи, що Верховною Радою України визначено
2005-2015 роки періодом пріоритетної державної підтримки розвитку
аграрного сектора та соціальної сфери села, необхідність щорічно,
починаючи з 2005 року, передбачати загальні обсяги фінансування
державних цільових програм розвитку аграрного виробництва в
обсягах не менше 10% від загальних видатків Державного бюджету
України та, крім того, передбачити щорічно видатки на будівництво
соціальної інфраструктури на селі в обсягах не менше 1% від
обсягів валового внутрішнього продукту, рекомендувати:
I. Кабінету Міністрів України:
а) переглянути, в плані ефективності і прозорості, механізми
державної підтримки сільськогосподарського виробника, спрямувавши
кошти державного бюджету переважно в розрахунку на один гектар
посівів сільськогосподарських культур, одну голову тварин і птиці,
на метричну одиницю реалізованої продукції за прозорими схемами,
на захист земель, підтримку структурних змін у виробництві,
запровадження біржового ринку, реалізацію заходів по регулюванню
ринку страхування ризиків, підтримку виробників, які знаходяться в
складних кліматичних умовах, та дотримання цінової стабільності на
сільськогосподарську продукцію, підтримку кредитування, оснащення
сільгоспвиробників якісною технікою, яка поставляється через
механізм фінансового лізингу або дотування створення вітчизняної
техніки, інвестування створення на селі нових робочих місць, які б
давали можливість сільському працездатному населенню отримувати
доходи в альтернативних щодо сільськогосподарських робіт галузях
економіки тощо. При цьому не збільшувати податкові навантаження на
сільськогосподарських товаровиробників, звільнивши від
оподаткування частку прибутку, яка інвестується ними у розвиток
господарства. На цих основах формувати проект Державного бюджету
України на 2005 рік;
б) посилити значення, та обгрунтованість цільових програм,
забезпечити першочергове фінансування в 2005 році тих програм, які
мають пріоритетне значення для галузі і реалізації яких дозволить
суттєво підняти науково-технічний рівень агропромислового
виробництва і у такий спосіб підвищити його ефективність.
Забезпечити при їх формуванні і фінансуванні принцип комплексності
розвитку взаємопов'язаних програм в розрізі галузей та напрямків;
в) виділити по всіх головних розпорядниках бюджетних коштів
цільовим призначенням видатки, які спрямовуються на вирішення
питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села
(підготовка кадрів та їх працевлаштування, розвиток культури,
створення нової техніки, газифікація, будівництво доріг тощо.)
г) врахувати в повному обсязі при формуванні проекту
Державного бюджету України на 2005 рік вимоги законодавства
України та постанов Верховної Ради України щодо підтримки
агропромислового виробника та пріоритетності соціального розвитку
села, а також можливий вступ України до СОТ, передбачивши
Міністерству аграрної політики видатки на керівництво та
управління, науку, освіту, культуру і спорт, утримання бюджетних
установ, а також розвиток сільського господарства і соціальної
сфери села, головним розпорядником яких є Міністерство аграрної
політики, в обсязі не менше 9,2 млрд. гривень. В тому числі на
підтримку розвитку сільського господарства та аграрної освіти -
7,4 млрд. гривень, зокрема на наступні основні програми, які
визначені законодавством:
- фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та
рослинництва - 2,35 млрд. грн.;
- формування державного продовольчого резерву для здійснення
інтервенцій - 1,2 млрд. грн.;
- здійснення заставних операцій із сільськогосподарською
продукцією 350 млн. грн.;
- кредитні субсидії по коротко- та середньострокових
кредитах - 300 млн. грн.;
- формування доходів фонду аграрних страхових
субсидій - 150 млн. грн.;
- селекція в тваринництві та птахівництві - 250 млн. грн.;
- селекція в рослинництві - 100 млн. грн.;
- часткова компенсація витрат сільськогосподарських
підприємств з посіву ярих і озимих зернових та технічних культур -
500 млн. грн.;
- часткова компенсація вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва -
100 млн. грн.;
- протиепізоотичні заходи - 165 млн. грн.;
- Національна програма будівництва суден рибопромислового
флоту - 50 млн. гривень.
Крім того, на вирішення соціальних проблем на селі:
- поетапне відшкодування суб'єктам господарювання витрат
власних коштів, понесених в 1999-2004 роках на будівництво
об'єктів соціально-культурного призначення - 200 млн. грн.;
- будівництво і реконструкцію об'єктів соціальної сфери
села 600 млн. грн., визначивши при цьому головним розпорядником
цих коштів Міністерство аграрної політики;
- державне пільгове кредитування індивідуальних сільських
забудовників - 100 млн. грн.;
- реформування та розвиток комунального господарства у
сільській місцевості - 35 млн грн.;
- розвиток фізичної культури та спорту серед сільського
населення - 15 млн. грн;
д) передбачити в видатковій частині державного бюджету
100 млн. грн. на утримання центрального апарату Міністерства
аграрної політики та урядових органів управління, враховуючи
видатки, на удосконалення інформаційного забезпечення, створення
державної системи моніторингу тощо;
є) з метою удосконалення структури управління Міністерства
аграрної політики та забезпечення виконання визначених функцій, і
повноважень збільшити його граничну чисельність на 200 штатних
одиниць для створення додаткових структурних підрозділів по
формуванню цілісної інфраструктури аграрного ринку, запровадженню
державної системи моніторингу ринку сільськогосподарської
продукції і продовольчих товарів створення повноцінних
фінансово-економічних служб, координації діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади по вирішенню соціальних проблем
на селі тощо;
ж) передбачити в бюджетних запитах, головних розпорядників
бюджетних коштів у відповідності з вимогами Державної програми
розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року,
затвердженої Указом Президента України від 15.07.2002 р. N 640
( 640/2002 ), спрямування коштів на розвиток матеріальної бази
функціонування та утримання об'єктів і установ соціальної сфери
села суму не менше 2,1 млрд. гривень;
з) крім запропонованих обсягів видатків Міністерству
аграрної-політики України, передбачити видатки Пенсійному фонду
України для компенсації різниці між сумою страхових внесків та
сплачених сільськогосподарськими підприємствами за спеціальним
режимом оподаткування - 1207,4 млн. гривень;
і) запровадити протекціоністський режим вступу до навчальних
закладів за державним замовленням дітей із сільської місцевості та
подальшого працевлаштування їх на селі з обов'язковим
відпрацюванням не менше трьох років;
к) здійснити безвідкладні заходи щодо припинення закриття
сільських шкіл.
II. Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету:
підготувати та внести, на розгляд Верховної Ради України:
- зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" з метою перерозподілу напрямів використання
понадпланових надходжень від приватизації державного майна в
частині спрямування додаткових коштів на розвиток села на
агропромислового комплексу, при цьому залишки, як перехідні,
залишити на 2005 рік;
- законопроект щодо врегулювання питання надання права
місцевим бюджетам спрямовувати частину видатків на підтримку
розвитку аграрного сектора та соціальної сфери села поряд в
видатками Державного бюджету на зазначені ділі.
III. Міністерству освіти та науки України, Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти:
- прискорити внесення законопроектів з питань щодо
зарахування вчителям сільських шкіл педагогічного стажу за час
навчання в закладах освіти.
IV. Місцевим органам виконавчої влади:
- привести у відповідність до нормативних вимог чисельність
обласних і районних управлінь сільського господарства і
продовольства, забезпечивши необхідне фінансування для Їх
ефективного функціонування.
V. Рахунковій палаті, ГоловКРУ:
- здійснити комплексну перевірку щодо використання бюджетних
коштів в Українській академії аграрних наук.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: