open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів

АМЕУ

17.04.2007 протокол N 9

ГЕНЕРАЛЬНІ УМОВИ

транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ

Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ
(далі - Умови) регулюють діяльність членів АМЕУ щодо організації
перевезень вантажів і застосовуються у випадку, якщо у договорі
транспортного експедирування, дорученні експедитору або документах
FIATA зазначено посилання на норми та положення Умов. Посилаючись
таким чином на Умови, сторони погоджуються прийняти положення Умов
як обов'язкових додаткових умов договору транспортного
експедирування. У випадках невідповідності положень договору
транспортного експедирування цим Умовам, переважну силу будуть
мати положення договору.
Розділ 1
I. Доручення експедиторові
1.1. Доручення експедиторові - документ, що видається
клієнтом експедиторові та містить вказівки щодо організації і
забезпечення міжнародних перевезень, є або невід'ємним додатком до
договору транспортного експедирування, або іншою разовою угодою
про надання транспортно-експедиторських послуг.
1.2. Доручення експедиторові може містити вказівки відносно: - перевезення вантажів; - маршруту перевезення; - предмета перевезення, кількості (маси) вантажу, додаткових
вимог до перевезення; - складування вантажів; - інших послуг у зв'язку з транспортуванням і складуванням
вантажів: - сприяння при митних оформленнях вантажів; - обробки і маркування вантажів; - оформлення страховки; - консультації з питань транспорту; - інших послуг, не заборонених чинним законодавством; - вартості послуг (погодження ціни)
II. Виконання доручення експедиторові

відповідно договору транспортного експедирування
2.1. Клієнт передає експедиторові право розпоряджатися
вантажем в межах доручення, надає документацію і вказівки,
необхідні для виконання договору, а експедитор приймає на себе
обов'язки по доставці вантажу відповідно до отриманих вказівок.
2.2. Експедитор не гарантує точну дату відправки і доставки
вантажу, якщо інше заздалегідь не обумовлено окремо.
2.3. Передача експедиторові інструкцій, необхідних для
виконання договірних умов, підтверджується в договорі
транспортного експедирування або в дорученні експедиторові.
2.4. Якщо в будь-який момент виконання роботи експедитором
виникають або реально можуть виникнути перешкоди або ризики, які
не є наслідком провини або упущень експедитора і уникнути яких
шляхом здійснення розумних зусиль неможливо, експедитор має право
відмовитися від подальшого виконання договору і забезпечити для
клієнта можливість отримання вантажу в місці, яке експедитор
вважає безпечним і зручним. В зазначеному випадку клієнт сплачує
експедитору фактично виконану роботу і відшкодовує додаткові
витрати.
Розділ 2
III. Права і обов'язки експедитора
3.1. Експедитор має право: - при неможливості узгодження своїх дій з клієнтом у разі
потреби проведення додаткових робіт (послуг) на користь клієнта,
раніше не обумовлених договором транспортного експедирування,
доручення, але направлених на ефективне виконання умов і вказівок,
а також у разі виникнення обставин, що загрожують збереженню
вантажу, безпеки людей і навколишнього середовища, або що можуть
призвести до аварії, - має право діяти на свій розсуд, за умови
подальшого надання клієнтові доказів правомірності своїх дій; - самостійно вибирати субпідрядників, засоби транспорту і
маршрут, вступати у контрактні відносини, як від свого імені, так
і від імені клієнта без повідомлення останнього, якщо інше не
передбачено договором або вказівками клієнта; - припинити виконання своїх обов'язків за договором і
отримати плату за фактично виконану роботу у випадку, якщо з вини
клієнта виникають обставини, що перешкоджають належному виконанню
договору та/або якщо клієнт змінює первинні умови договору або
вказівки таким чином, що їх виконання експедитором стає
неможливим; - самостійно перевіряти інформацію про вантаж і документи,
які передаються йому згідно з договором і, у разі виявлення
невідповідності товару інформації клієнта, покладати на нього
відповідальність за пов'язані з цим наслідки (затримки, підвищення
тарифних ставок, додаткові витрати); - у разі неприйняття вантажу або його частини
вантажоодержувачем або клієнтом - має право зберігати вантажі без
дотримання необхідних умов на ризик і за рахунок клієнта.
3.2. Експедитор зобов'язаний: - повідомити клієнта про неповноту отриманої інформації і
документів і зажадати їх надання; - у разі виникнення матеріального збитку у Клієнта негайно
його повідомити про це і погоджувати з ним заходи, необхідні для
отримання компенсації; - пред'явити претензію до третьої особи, з вини якої виник
збиток, в порядку, передбаченому законодавством України; - документально підтверджувати всі наперед не передбачені
витрати, що пов'язані з виконанням зобов'язань по договору.
IV. Відповідальність експедитора
4.1. Відповідальність експедитора наступає в разі його прямої
вини в порушенні умов договору, що може виявлятися в невиконанні
або неналежному виконанні ним своїх обов'язків за договором,
нездійсненні необхідних заходів, що стало причиною матеріального
збитку клієнта. В цьому випадку експедитор зобов'язаний
компенсувати клієнтові витрати і пошкодження, заподіяні вантажу, а
також безпосередні фінансові витрати, які виникли в результаті
порушення експедитором своїх обов'язків по забезпеченню
перевезення вантажів.
4.2. Експедитор несе відповідальність як перевізник у
випадках, коли він сам здійснює перевезення за допомогою власних
транспортних засобів (виконавчий перевізник), а також, якщо він
видав власний транспортний документ або іншим чином узяв на себе
відповідальність за перевезення, що було відображене в договорі
(перевізник за договором) і перевозить транспортом, який ним
зафрахтований для перевезення.
4.3. Обсяг відповідальності. 4.3.1. Відповідальність за доставку і збереження вантажів
покладається на експедитора. Обсяг відповідальності, відповідно до
кількості (маси) втрачених або пошкоджених товарів, визначається
нормами міжнародного права, законодавством України, договором
транспортного експедирування і не може перевищити загальну ринкову
вартість товарів на день прийняття відповідальності експедитором. 4.3.2. Експедитор несе відповідальність за дії і недогляд
третіх осіб, найнятих ним для виконання договору перевезення або
надання інших послуг в тому ж порядку, що і за власні неналежні
дії. 4.3.3. Експедитор не несе відповідальність: - за затримку доставки при виконанні договору, якщо це не
обумовлено окремо; - за дії державних контролюючих органів (прикордонних,
митних, ветеринарних, фітосанітарних, екологічних, карантинних) в
тому випадку, якщо експедитором зажадалися, а клієнтом були надані
всі необхідні і достатні документи для здійснення цими органами
своїх функцій; - за помилки або упущення клієнта щодо вказівок по
конкретному перевезенню відповідно до положення абз. 1 п. 5.2
Умов; - за обробку вантажу, навантажувально-розвантажувальні або
стивідорні роботи, виконані самим клієнтом або особою, що діє від
його імені та в його інтересах; - за відсутність або невідповідність стандартам тари та/або
упаковки, якщо цей обов'язок не покладений на експедитора за
договором транспортного експедирування; - за цінності або небезпечні вантажі, якщо експедитор не
повідомлений про них на момент укладення договору транспортного
експедирування або доручення експедиторові; - за підвищену уразливість вантажу і його схильність до
погіршення, а саме: гниття, випаровування, підвищеної чутливості
до холоду, тепла, вологи тощо, якщо клієнт не повідомив
експедитора про ці властивості вантажу у вказівках, дорученні
експедиторові, в договорі транспортного експедирування; - за обставини, яких експедитор не міг уникнути і наслідків,
яких не міг передбачати (форс-мажорні обставини); - за непрямі втрати, такі як упущена вигода, втрата ринку
тощо.
4.4. Експедитор звільняється від будь-якої відповідальності
за договором транспортного експедирування і цими Умовами у
випадку, якщо претензія йому не пред'явлена клієнтом впродовж 6
місяців після доставки товарів або дати, коли товари повинні були
бути доставлені.
Розділ 3
V. Права і обов'язки клієнта
5.1. Клієнт володіє правами, передбаченими законодавством і
нормами міжнародного права, що регулюють
транспортно-експедиторську діяльність, і договором транспортного
експедирування.
5.2. Клієнт зобов'язаний: - гарантувати і забезпечити отримання експедитором на момент
передачі товару всієї транспортної і товарно-супровідної
документації на товар і детальної інформації про характеристики
товарів, їх марок, ваги, обсягу і кількості, небезпечного
характеру, особливих умов перевезення та іншого відповідно до
узгодженого з експедитором переліку; - забезпечити належну упаковку, маркування, комплектування і
сепарацію вантажів, якщо інше не передбачене договором
транспортного експедирування; - виплатити експедиторові у повному обсязі передбачені
договором грошові суми без будь-яких вирахувань або затримок в
рахунок можливих претензій або заліків; - сплатити експедиторові кошти за фактично виконані роботи
(послуги) відповідно до пред'явлених платіжних документів
незалежно від наявності інших платіжних зобов'язань клієнта перед
третіми особами; - компенсувати експедиторові підтверджені додаткові витрати,
пов'язані з виконанням умов договору, відповідно до абз. 1 п. 3.1
Умов; - якщо виконання експедитором своїх обов'язків за договором
припиняється з незалежних від нього причин, що підтверджується
відповідними документами, клієнт оплачує експедиторові фактично
виконану роботу і виплачує йому компенсацію за понесені додаткові
витрати.
5.3. Інформацію і вказівки клієнт надає експедиторові тільки
у письмовій формі.
5.4. Клієнт на вимогу експедитора оплачує йому
транспортно-експедиторські послуги, якщо експедитор зможе довести,
що вантаж затримався, отримав пошкодження або пропав не з його
вини.
5.5. Клієнт не вправі вимагати від експедитора виконання дій,
не передбачених договором транспортного експедирування, дорученням
експедиторові і вказівками, що додаються до договору.
5.6. У разі зміни номенклатури вантажів, країни призначення
або відправлення, інших умов клієнт негайно офіційно повідомляє
експедитора про ці зміни. В іншому випадку всі збитки, пов'язані з
відсутністю такої інформації, відносяться на рахунок клієнта.
VI. Відповідальність клієнта
6.1. Клієнт несе відповідальність перед експедитором за всі
збитки і додаткові витрати, які стали наслідком неточної або
неповної інформації та/або інструкцій, наданих клієнтом, а також
за передачу експедиторові або будь-яким іншим особам, за яких
експедитор може нести відповідальність, небезпечних товарів, які
стали причиною смерті або тілесних ушкоджень, пошкодження майна,
заподіяли шкоду навколишньому середовищу або будь-які інші втрати.
6.2. Клієнт зобов'язаний піклуватися про те, щоб експедитор
не зазнавав збитки від наслідків, які можуть бути викликані: - помилкою, неясністю або недостатністю відомостей щодо
характеристики вантажу, недоліками упаковки і маркування, якщо цей
обов'язок не покладений на експедитора за договором; - невиконанням вимог карантинних, санітарних і митних
процедур тощо; - неточним виконанням технічних умов і правил навантаження,
розміщення і кріплення товару на певний транспортний засіб, якщо
ці обов'язки не покладені на експедитора; - невчасними розрахунками за надані експедитором послуги; - тим, що експедитора без обґрунтування його вини примусять
заплатити митні і офіційні збори, внести заставу або, якщо в
адресу експедитора висуваються вимоги третьої особи, пов'язані з
виконанням зобов'язань по договору з клієнтом; - іншими причинами, що призвели збитки, які експедитор не міг
передбачити.
6.3. У випадку, якщо клієнт відмовляється від своїх
інструкцій після того, як експедитор розпочав їх виконання, збитки
і витрати, що виникли внаслідок цієї відмови у експедитора,
відшкодовуються клієнтом.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: