open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
В К А З І В К А
16.02.1998 N 9

Про створення єдиної системи

нумерації земельних ділянок

для ведення державного

земельного кадастру
( Доповнення до Вказівки див. в документі Державного комітету

України по земельних ресурсах ( n0003219-98 ) від 12.05.98 ) На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
2 грудня 1997 р. N 1355 ( 1355-97-п ) "Про Програму створення
автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру" та
з метою створення єдиної системи нумерації земельних ділянок для
ведення державного земельного кадастру З О Б О В' Я З У Ю:
1. Голову Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру, начальників
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
земельних ресурсів:
1.1. Довести в 10-денний термін до районних, та міських
відділів (управлінь) земельних ресурсів Тимчасові методичні
вказівки щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам,
схвалені науково-технічною радою Держкомзему України 26 січня
1998 р. протокол N 1 (додається).
1.2. Розробити до 1 червня 1998 року індексні кадастрові
карти Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, адміністративних районів, сільських (селищних) рад,
міст відповідно до Тимчасових методичних вказівок щодо присвоєння
кадастрових номерів земельним ділянкам, надіслати їх Держкомзему
України для проходження експертизи і після затвердження
відповідними органами державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування повернути Держкомзему України для складання єдиного
державного реєстру.
2. Головному управлінню державного земельного кадастру
(Панчук О.Я.) до 15 березня 1998 року розробити індексну карту
України та зразки індексних кадастрових карт для області,
адміністративного району, населеного пункту.
3. Контроль за виконанням цієї вказівки залишаю за собою.
Перший заступник
Голови Комітету А.М.Третяк

Додаток

до вказівки

Держкомзему України

16.02.1998 N 9
СХВАЛЕНО

Протокол

науково-технічної ради

Держкомзему України

26.01.1998 N 1

ТИМЧАСОВІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо присвоєння кадастрових номерів

земельним ділянкам для ведення

державного земельного кадастру

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Земельна ділянка - частина земної поверхні, яка має фіксовані
геометричні та юридичні межі і є базовою одиницею кадастрового
реєстру земель. Формування земельної ділянки - встановлення її технічних,
економічних характеристик та юридичного статусу в процесі
землеустрою. Кадастровий номер - унікальний (не повторюється на всій
території України) номер, який присвоюється при формуванні
земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування. Кадастровий квартал - компактне об'єднання земельних ділянок
у населеному пункті, яке обмежене інженерними спорудами або
природними межами. Кадастрова зона - сукупність (об'єднання) земельних ділянок,
які знаходяться за межами населених пунктів на території сільської
(селищної) ради, або об'єднання кадастрових кварталів у населених
пунктах. Кадастрова облікова одиниця - земельна ділянка, кадастровий
квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальна одиниця. Індексна кадастрова карта - спеціальна карта (план)
розміщення кадастрових облікових одиниць в межах
адміністративно-територіальних утворень, яка містить межі
облікових одиниць, їх нумерацію. Черговий кадастровий план - спеціальний план, створений в
державній системі координат, на якому відображаються межі
земельних ділянок, їх площі та кадастрові номери, а також інша
необхідна кадастрова інформація.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Для забезпечення створення і функціонування
автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру,
можливостей ефективної обробки і управління інформацією у
відповідній інформаційній системі, підтримки зв'язку з іншими
галузевими кадастрами та інформаційними системами запроваджується
єдина система кадастрової нумерації земельних ділянок.
2.2. Система забезпечує унікальність кадастрового номера
кожної земельної ділянки протягом всього періоду її існування,
підтримує механізм обігу земельних ділянок (таких, наприклад, як
відокремлення частини, об'єднання тощо), зручна та гнучка з точки
зору процедур комп'ютерної реалізації, а також несе в собі
додаткову інформацію щодо географічного місця положення земельної
ділянки в межах адміністративно-територіального устрою.
2.3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною
як для сільської місцевості, так і для населених пунктів і діє на
всій території України. Кадастрові номери присвоюються всім
земельним ділянкам, які знаходяться у власності або користуванні
юридичних та фізичних осіб.
2.4. При встановленні розмежування районів міст (міст) на
кадастрові квартали (зони) повинна бути забезпечена стабільність
цих територіальних утворень. Розподіл території по кадастрових
кварталах (зонах) і їх нумерація разом з відповідними індексними
кадастровими картами затверджується відповідними органами
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з їх
компетенцією.
2.5. Роботи по впровадженню єдиної системи кадастрової
нумерації земельних ділянок виконуються державними та іншими
землевпорядними організаціями.
3. СТРУКТУРА КАДАСТРОВОГО

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
3.1. Структура кадастрового номера земельної ділянки є
однорідною на всій території України і має ієрархічну структуру
(див. схему 1):
I рівень - номери областей, міст державного підпорядкування
(Київ, Севастополь); II рівень - номери адміністративних районів, міст обласного
підпорядкування, а також районів у містах державного
підпорядкування; III рівень - номери сільських, селищних рад, міст районного
підпорядкування або підпорядкованих міськраді, райраді міст,
номери районів міст обласного підпорядкування, номери кадастрових
зон в містах державного підпорядкування; IV рівень - номери сільських населених пунктів, кадастрових
зон на території сільських (селищних) рад за межами населених
пунктів, номери кадастрових кварталів у містах (смт); V рівень - номер земельної ділянки.
3.2. Для зручності побудови і подальшого використання
кадастрового номера земельні ділянки в містах (смт) об'єднуються в
кадастрові квартали, які в свою чергу можуть об'єднуватись у
великих містах в кадастрові зони. Межі кадастрових кварталів (зон)
проходять по зовнішніх межах земельних ділянок (кварталів) і таким
чином мають точно визначену геодезичну границю.
3.3. Кадастровий номер земельної ділянки являє собою
послідовність номерів кожного рівня (починаючи з І), відокремлених
один від іншого двокрапкою. Відсутні рівні кодуються нулями (див.
схеми 2, 3, 4 та додатки 1, 2).
Приклади побудови кадастрових номерів:
10:10:02:01:118 - номер Київської області; - номер Згурівського району; - номер Безуглівської сільської Ради; - номер кадастрової зони; - номер земельної ділянки.
10:10:08:03:27 - номер Київської області; - номер Згурівського району; - номер Красненської сільської Ради; - номер с. Олександрівка; - номер земельної ділянки.
10:34:00:12:53 - номер Київської області; - м. Ржищів; - кадастрові зони відсутні; - номер кадастрового кварталу; - номер земельної ділянки.
4. ІНДЕКСНА КАДАСТРОВА КАРТА (ІКК)
4.1. ІКК створюється для відображення розташування і
нумерації облікових кадастрових одиниць на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці верхнього рівня.
4.2. Планово-картографічною основою для ІКК є карти (плани) з
достатнім відображенням облікових одиниць, які підлягають
нумерації.
4.3. ІКК створюються для різних рівнів
адміністративно-територіальних одиниць. 4.3.1. ІКК області, на якій нанесені й пронумеровані
адміністративні райони та міста обласного підпорядкування.
Спочатку в алфавітному порядку нумеруються райони (починаючи з I),
а потім міста в алфавітному порядку. 4.3.2. На ІКК району наносяться і нумеруються сільські
(селищні) ради, населені пункти районного підпорядкування.
Нумерація проводиться як у попередньому пункті. 4.3.3. На ІКК у межах сформованих в процесі земельної реформи
територій сільських (селищних) рад наносяться межі кадастрових зон
та сільських населених пунктів, пронумеровані в алфавітному
порядку. 4.3.4. На ІКК міста (районів міст) наносяться межі районів
міста, кадастрових зон (якщо вони існують), а також межі та
нумерація кадастрових кварталів.
4.4. ІКК створюються державними та іншими землевпорядними
організаціями та затверджуються згідно з пунктом 2.4 після
проходження державної землевпорядної експертизи.
5. МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ОПЕРАЦІЙ

ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
5.1. При переході прав на земельні ділянки до нового
правовласника або при зміні переліку прав у відношенні до
земельної ділянки номер ділянки не змінюється.
5.2. При відокремленні частини земельної ділянки, об'єднанні
земельних ділянок або інших операціях, пов'язаних з регулюванням
меж земельних ділянок, новим ділянкам після їх формування
присвоюються нові кадастрові номери.
5.3. Облік земельних ділянок в графічному і цифровому виразі
ведеться на чергових кадастрових планах.
5.4. При проведенні операцій із земельними ділянками
попередні кадастрові номери земельних ділянок зберігаються на
черговому кадастровому плані та в архіві.
Схема 1
(графічне зображення не наводиться)
Схема 2
Адміністративно-територіальний поділ України
(графічне зображення не наводиться)

Схема 3
Адміністративно-територіальний

поділ Київської області
(графічне зображення не наводиться)

Схема 4
Адміністративно-територіальний поділ

Згурівського району Київської області
(графічне зображення не наводиться)

Додаток 1

Райони і міста обласного

підпорядкування Київської області

Київська область (райони) 1. Баришівський 2. Білоцерківський 3. Богуславський 4. Бориспільський 5. Бородянський 6. Броварський 7. Васильківський 8. Вишгородський 9. Володарський 10. Згурівський 11. Іванківський 12. Кагарлицький 13. Києво-Святошинський 14. Макарівський 15. Миронівський 16. Обухівський 17. Переяслав-Хмельницький 18. Поліський 19. Рокитнянський 20. Сквирський 21. Ставищенський 22. Таращанський 23. Тетіївський 24. Фастівський 25. Яготинський
Київська область (міста) 26. Березань 27. Біла Церква 28. Бориспіль 29. Бровари 30. Васильків 31. Ірпінь 32. Переяслав-Хмельницький 33. Прип'ять 34. Ржищів 35. Славутич 36. Фастів

Додаток 2

Селищні (сільські) ради та сільські

населені пункти Згурівського району

------------------------------------------------------------------ N | Назва сільської ради | Назва населеного пункту | п/п | | | -----+-----------------------+----------------------------------| 1 |Аркадіївська |с. Аркадіївка, | | |с. Терлещина | -----+-----------------------+----------------------------------| 2 |Безуглівська |с. Безуглівка, | | |с. Свобода | -----+-----------------------+----------------------------------| 3 |Великокрупільська |с. В. Крупіль, | | |с. М. Крупіль | -----+-----------------------+----------------------------------| 4 |Войківська |с. Войкове, | | |с. Софіївка | -----+-----------------------+----------------------------------| 5 |Згурівська селищна |смт Згурівка, | |рада |с. Леніне, | | |с. Червоне | -----+-----------------------+----------------------------------| 6 |Жовтневська |с. Вишневе, | | |с. Гр. Гребля, | | |с. Жовтневе | -----+-----------------------+----------------------------------| 7 |Жуківська |с. Жуківка | -----+-----------------------+----------------------------------| 8 |Красненська |с. Красне, | | |с. Олександрівка | -----+-----------------------+----------------------------------| 9 |Лизогубослобідська |с. Лизогубова Слобода | -----+-----------------------+----------------------------------| 10 |Малоберезанська |с. Левченкове, | | |с. Мала Березанка | -----+-----------------------+----------------------------------| 11 |Малосупоївська |с. Мала Супоївка | -----+-----------------------+----------------------------------| 12 |Новоолександрівська |с. Вільне, | | |с. Нова Олександрівка, | | |с. Старе | -----+-----------------------+----------------------------------| 13 |Новооржицька |с. Зелене, | | |с. Нова Оржиця | -----+-----------------------+----------------------------------| 14 |Пасківщинська |с. Пасківщина | -----+-----------------------+----------------------------------| 15 |Правожовтневська |с. Горбачівка, | | |с. Пайки, | | |с. Право Жовтня | -----+-----------------------+----------------------------------| 16 |Середівська |с. Олексіївка, | | |с. Середівка | -----+-----------------------+----------------------------------| 17 |Старооржицька |с. Стара Оржиця | -----+-----------------------+----------------------------------| 18 |Турівська |с. Вільний, | | |с. Іллінське, | | |с. Петрівське, | | |с. Турівка, | | |с. Урсалівка | -----+-----------------------+----------------------------------| 19 |Усівська |с. Усівка | -----+-----------------------+----------------------------------| 20 |Черевківська |с. Черевки | -----+-----------------------+----------------------------------| 21 |Шевченківська |с. Володимирське, | | |с. Майське, | | |с. Шевченкове | -----------------------------------------------------------------
"Землевпорядний вісник",
N 4, 1998 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: