open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2019  № 8

Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури
№ 30 від 21.02.2019
№ 115 від 02.07.2019}

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", з метою удосконалення організації роботи, забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів Генеральної прокуратури України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Генеральної прокуратури України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України забезпечити виконання вимог Регламенту.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Генерального прокурора України від 12.04.2012 № 35 "Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України" та накази про внесення до нього змін від 22.03.2013 № 41, від 12.04.2013 № 49, від 13.11.2013 № 98, від 18.11.2014 № 124, від 25.08.2016 № 307, від 12.07.2017 № 208.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
18.01.2019 № 8

РЕГЛАМЕНТ
Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України визначаються Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2. Керівництво Генеральною прокуратурою України та організацію діяльності органів прокуратури здійснює Генеральний прокурор.

1.3. Перший заступник та заступники Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - перший заступник та заступники Генерального прокурора) організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4. Розподіл обов'язків між Генеральним прокурором, першим заступником та заступниками Генерального прокурора, а також їх взаємозамінність визначаються наказом Генерального прокурора.

1.5. За координацію діяльності заступників Генерального прокурора (крім заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та структурних підрозділів Генеральної прокуратури України відповідає перший заступник Генерального прокурора, якщо інше не передбачено наказом Генерального прокурора.

1.6. Керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, їх заступники безпосередньо організовують роботу в підрозділах.

1.7. Питання організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності, межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур щодо виконання конституційних функцій визначаються окремими наказами Генеральної прокуратури України.

1.8. Проекти наказів Генеральної прокуратури України, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом Генеральної прокуратури України (далі - першим заступником та заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків) і підрозділом забезпечення діяльності керівництва. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчим актом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до Генеральної прокуратури України для погодження.

Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.

1.9. Підготовка та подання до Міністерства юстиції України наказів Генеральної прокуратури України нормативно-правового змісту здійснюється відповідно до організаційно-розпорядчого документа Генеральної прокуратури України з питань підготовки та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів.

1.10. Накази Генерального прокурора оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України у порядку, визначеному Генеральним прокурором, із додержанням вимог режиму таємності.

1.11. Зміни до Регламенту Генеральної прокуратури України вносяться наказом Генерального прокурора, що готується підрозділом забезпечення діяльності керівництва на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

1.12. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються кадровим підрозділом у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.

1.13. Кількісний склад працівників Генеральної прокуратури України визначається кадровим підрозділом, за необхідності - у взаємодії з бухгалтерською службою, на підставі пропозицій першого заступника та заступників Генерального прокурора і затверджується наказом Генерального прокурора.

1.14. Підготовка проектів наказів про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників Генеральної прокуратури України здійснюється кадровим підрозділом за участі підрозділу забезпечення діяльності керівництва, а в необхідних випадках також підрозділу забезпечення охорони державної таємниці на підставі пропозицій заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

Проекти наказів, що стосуються зміни структури або штатної чисельності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попередньо погоджуються з Директором Національного антикорупційного бюро України.

1.15. Кадровий підрозділ невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників Генерального прокурора, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та регіональних прокуратур про зміни у структурі органів прокуратури, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором, а за дорученням Генерального прокурора - також інші накази з кадрових питань.

1.16. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників Генеральної прокуратури України.

1.17. Порядок здійснення представництва в суді Генеральної прокуратури України, її посадових та службових осіб у справах, у яких Генеральна прокуратура України та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється Генеральним прокурором.

1.18. Генеральний прокурор, перший заступник або заступники Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких Генеральна прокуратура України, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.

1.19. Забезпечення взаємодії Генеральної прокуратури України з органами прокурорського самоврядування (всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється підрозділом забезпечення діяльності керівництва, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів - кадровим підрозділом (щодо військових прокуратур - таким самим підрозділом Головної військової прокуратури).

Порядок взаємодії Генеральної прокуратури України з Національною академією прокуратури України визначається окремим наказом Генеральної прокуратури України.

1.20. Діяльність Генеральної прокуратури України здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені Генеральної прокуратури України надсилаються підрозділом з питань зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації за погодженням із Генеральним прокурором на підставі інформацій, наданих самостійними структурними підрозділами згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

1.21. Генеральна прокуратура України має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України "Про прокуратуру", "Про доступ до публічної інформації" з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист персональних даних", а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.

Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України здійснюється в порядку, визначеному Генеральним прокурором.

1.22. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників регіональних прокуратур за необхідності можуть проводитися Генеральною прокуратурою України з використанням засобів відеоконференцзв'язку.

2. Організація роботи структурних підрозділів Генеральної прокуратури України

2.1. Самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України - це департаменти, управління, відділи, що відповідно до структури Генеральної прокуратури України не входять до складу інших підрозділів (департаменту, управління) і підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору, першому заступнику або заступникам Генерального прокурора.

2.2. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Головна військова прокуратура, а також Генеральна інспекція функціонують у Генеральній прокуратурі України на правах самостійних структурних підрозділів.

2.3. Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов'язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами Генерального прокурора.

Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків та керівником підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

2.4. Розподіл обов'язків між прокурорами (слідчими), у тому числі керівництвом підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків. Розподіл обов'язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих Генеральному прокурору, затверджується їх керівниками.

У цих документах визначаються службові обов'язки кожного прокурора або слідчого, закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень - регіональні прокуратури.

За необхідності керівниками самостійних структурних підрозділів може здійснюватися розподіл обов'язків між їх керівництвом, який затверджується Генеральним прокурором, його першим заступником або заступниками відповідно до розподілу обов'язків.

2.5. Посадові обов'язки державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків та затверджуються Генеральним прокурором, а працівників, які виконують функції з обслуговування, - керівниками самостійних структурних підрозділів.

За рішенням керівника підрозділу може також здійснюватися розподіл обов'язків між державними службовцями, який затверджується керівником самостійного структурного підрозділу.

2.6. Робота структурних підрозділів Генеральної прокуратури України організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, регіональних прокуратур та конкретних напрямів.

2.7. Прокурори структурних підрозділів Генеральної прокуратури України у межах повноважень забезпечують:

- вжиття заходів до підвищення ефективності роботи регіональних прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності на нарадах у Генеральній прокуратурі України, виїздів до регіональних прокуратур;

- систематичне вивчення цих питань;

- надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України.

2.8. Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень нарад, доручень керівництва Генеральної прокуратури України.

2.9. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов'язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:

- розробці проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та їх виконанні;

- плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам регіональних прокуратур;

- підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі Генерального прокурора у засіданнях Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, центральних органів державної влади, матеріалів до нарад у Генерального прокурора, а також інших заходів за його участі;

- вивченні та узагальненні практики прокурорсько-слідчої діяльності;

- організації та проведенні виїздів до регіональних прокуратур;

- підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;

- розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;

- визначенні структури та штатної чисельності Генеральної прокуратури України та інших органів прокуратури;

- опрацюванні та підготовці проектів законів й інших нормативно-правових актів;

- розробці загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності та інших документів методичного спрямування;

- підвищенні кваліфікації прокурорів.

2.10. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у Генерального прокурора, підготовці аналітичних матеріалів із різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до регіональних прокуратур, а також в інших випадках за дорученням Генерального прокурора здійснюється підрозділом забезпечення діяльності керівництва.

2.11. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників регіональних прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України відповідно до планів роботи, рішень нарад у Генерального прокурора.

В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом першого заступника або заступника Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків, погодженим із Генеральним прокурором.

2.12. Проекти законодавчих актів, які ініціюються Генеральною прокуратурою України, розробляються підрозділом правового забезпечення з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів, регіональних прокуратур, за необхідності Національної академії прокуратури України у порядку, визначеному Генеральним прокурором.

3. Планування роботи

3.1. План роботи Генеральної прокуратури України складається на квартал. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень передбачаються заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання першочергових завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану додержання вимог законодавства, стану організації роботи на окремих напрямах у регіональних прокуратурах, структурних підрозділах Генеральної прокуратури України, а також надання практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.

До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників Генеральної прокуратури України до регіональних прокуратур.

3.2. Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, та графіка виїздів працівників Генеральної прокуратури України до регіональних прокуратур подаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва не пізніше 15 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок стану додержання вимог законодавства, перевірок діяльності регіональних прокуратур, структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, надання практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, стажування працівників органів прокуратури.

Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.

3.3. При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення регіональних прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.

3.4. За наслідками опрацювання пропозицій підрозділом забезпечення діяльності керівництва формується проект плану роботи Генеральної прокуратури України, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, першим заступником та заступниками Генерального прокурора, підписується керівником підрозділу забезпечення діяльності керівництва та затверджується Генеральним прокурором.

3.5. Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, та графіком виїздів підрозділом забезпечення діяльності керівництва передається для організації виконання першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до регіональних прокуратур.

3.6. Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом Генерального прокурора, який готується підрозділом забезпечення діяльності керівництва на підставі рапорту першого заступника або заступника Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо Генеральному прокурору. Про внесення змін підрозділ забезпечення діяльності керівництва невідкладно інформує керівників регіональних прокуратур.

3.7. Виконання планового заходу завершується:

- перевірка додержання вимог законодавства - складанням доповідної записки першому заступнику або заступнику Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків за підписом керівника самостійного структурного підрозділу. Доповідь Генеральному прокурору про результати виконання таких планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків у разі виявлення суттєвих порушень вимог законодавства або у зв'язку із внесенням пропозицій про реалізацію результатів перевірок на рівні Генерального прокурора;

- вивчення проблемних питань прокурорської діяльності - складанням аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо Генеральному прокурору, він затверджується його керівником;

- перевірка стану організації роботи на певних напрямах у регіональних прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам - складанням доповідної записки Генеральному прокурору, першому заступнику або заступнику Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків за підписом працівника (працівників), яким (якими) здійснювався виїзд. Доповідь Генеральному прокурору про результати виконання вказаних планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків за наявності суттєвих недоліків у роботі регіональних прокуратур або у зв'язку із внесенням пропозицій про розгляд результатів перевірки чи надання практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур на рівні Генерального прокурора, прийняття ним управлінського рішення або ініціювання прийняття рішення з кадрових питань;

- навчально-методичні заходи - складанням рапорту про їх проведення Генеральному прокурору, першому заступнику або заступнику Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за здійснення заходу.

3.8. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам регіональних прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування вищих органів державної влади, правоохоронних органів тощо).

3.9. Про виконання планового заходу, який потребує реалізації на рівні Генерального прокурора, його перший заступник або заступники чи керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Генеральному прокурору, особисто доповідають Генеральному прокурору з внесенням відповідних пропозицій.

3.10. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані.

У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до Генерального прокурора з рапортом, погодженим його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов'язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника та заступників Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків, щодо стажування працівників органів прокуратури - на кадровий підрозділ, а загальний контроль - на підрозділ забезпечення діяльності керівництва.

3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу копій відповідних документів (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів тощо) до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

Контроль за виконанням планового заходу завершується цим підрозділом лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо).

4. Порядок надсилання до регіональних прокуратур листів, завдань та доручень

4.1. З метою організації виконання плану роботи Генеральної прокуратури України самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до регіональних прокуратур за підписом Генерального прокурора, першого заступника або заступників Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.

Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2. Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надаються регіональним прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом Генерального прокурора. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.

4.3. За підписом першого заступника та заступників Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків можуть також надаватися та надсилатися:

- завдання на виконання рішень нарад у Генерального прокурора;

- завдання на виконання доручень Генерального прокурора, у тому числі для забезпечення належної підготовки до нарад у Генерального прокурора;

- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв'язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до законодавства тощо;

- листи із зауваженнями, у тому числі за результатами виїздів до регіональних прокуратур;

- листи про надіслання загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності, затверджених Генеральним прокурором, інших документів методичного характеру, схвалених науково-методичною радою;

- листи про виклик заступників керівників або працівників регіональних прокуратур для участі в організаційних та навчально-методичних заходах Генеральної прокуратури України;

- доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації, у конкретних провадженнях (справах).

4.4. За підписом керівника Генеральної інспекції керівникам регіональних прокуратур можуть надсилатися доручення про перевірку інформації за фактами порушення працівниками прокуратури Присяги прокурора, правил прокурорської етики, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

4.5. Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1 - 4.3, до підпису керівництвом Генеральної прокуратури України надаються для опрацювання працівнику, на якого покладено обов'язок філологічного редагування документів, а також (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3 та листів про виклик заступників керівників і працівників регіональних прокуратур для проходження стажування) для вивчення до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

4.6. Працівники підрозділу забезпечення діяльності керівництва з'ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, у тому числі антикорупційного, а також наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, та за відсутності зауважень візують, а після підпису і реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер із відміткою "окв".

Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

4.7. Витребування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.

4.8. За необхідності систематичного одержання від регіональних прокуратур відомостей про проведену роботу за підписом Генерального прокурора їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування Генеральної прокуратури України.

Виконання таких завдань припиняється за рішенням Генерального прокурора на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків та керівником підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

Підрозділ забезпечення діяльності керівництва у взаємодії із самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України систематично вивчає доцільність виконання завдань із періодичними строками інформування, вносить відповідні пропозиції.

4.9. Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-шостим пункту 4.3 та абзацом першим пункту 4.8, без реєстрації в підрозділі забезпечення діяльності керівництва забороняється. Про листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених цим Регламентом вимог, підрозділ документального забезпечення повідомляє підрозділ забезпечення діяльності керівництва і повертає такі документи виконавцям.

4.10. За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, керівник підрозділу забезпечення діяльності керівництва доповідає Генеральному прокурору для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

5. Організація проведення нарад

5.1. Керівництвом Генеральної прокуратури України, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання вимог законодавства та діяльності органів прокуратури, у тому числі виконання організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, організації роботи структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, звітів прокурорських працівників про виконання службових обов'язків, виконавської та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку.

За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники прокуратур нижчого рівня, а також інших органів, у тому числі в режимі відеоконференцзв'язку.

5.2. За рішенням Генерального прокурора за участі його першого заступника та заступників, керівників самостійних структурних підрозділів та інших працівників Генеральної прокуратури України проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Генеральної прокуратури України.

5.3. Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників регіональних прокуратур, підводяться підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та завдання на наступний період.

5.4. До участі в нарадах у керівництва Генеральної прокуратури України за необхідності та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів.

5.5. Проведення оперативних (апаратних) нарад у Генерального прокурора організовується підрозділом забезпечення діяльності керівництва або за його дорученням іншими структурними підрозділами.

5.6. Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколом упродовж п'яти робочих днів із часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку таких нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

5.7. Контроль за якісним, своєчасним виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у Генерального прокурора та ефективністю їх реалізації покладається на першого заступника та заступників Генерального прокурора, підрозділ забезпечення діяльності керівництва; у першого заступника та заступників Генерального прокурора - на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах - на їх керівників.

Документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у Генерального прокурора, у визначені ними строки надаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

5.8. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених у Генерального прокурора, знімаються з контролю на підставі рапорту першого заступника або заступника Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо Генеральному прокурору, завізованого керівником підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

5.9. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників Генерального прокурора або здійснювався безпосередньо Генеральним прокурором, такий рапорт готується підрозділом забезпечення діяльності керівництва на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

5.10. Рішення нарад у першого заступника та заступників Генерального прокурора, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапортів тих працівників, на яких покладався контроль.

5.11. У разі неналежного виконання прийнятого нарадою рішення або окремих заходів контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.

5.12. Облік оперативних (апаратних) нарад, проведених Генеральним прокурором, здійснюється підрозділом забезпечення діяльності керівництва. У разі організації проведення наради у Генерального прокурора за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку інформується підрозділ забезпечення діяльності керівництва з наданням відповідних документів.

У структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками Генерального прокурора, а також керівництвом структурного підрозділу.

5.13. Організація та проведення оперативних нарад із питань прокурорсько-слідчої діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.

5.14. Генеральним прокурором, його першим заступником та заступниками відповідно до розподілу обов'язків із метою координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності проводяться спільні наради.

5.15. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб'єктами протидії злочинності визначається положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних органів, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

5.16. За організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних нарад у Генерального прокурора відповідає підрозділ із питань нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності або залежно від винесених на обговорення питань - інші самостійні структурні підрозділи згідно з компетенцією.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення таких нарад у першого заступника чи заступників Генерального прокурора здійснює самостійний структурний підрозділ за їх дорученням.

5.17. Відповідальний самостійний структурний підрозділ організовує участь у спільній нараді запрошених осіб; після проведення наради за необхідності доопрацьовує постанову (рішення) і передає її першому заступнику або заступнику Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям і складає протокол.

5.18. Облік спільних нарад, проведених Генеральним прокурором, його першим заступником та заступниками, покладається на підрозділ забезпечення діяльності керівництва. Для забезпечення ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, який організовував проведення спільної наради, у п'ятиденний строк із дня підписання до цього підрозділу надаються копії протоколу та рішення наради.

6. Організація розгляду документів

6.1. Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України здійснюється відповідно до вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, а також цього Регламенту.

6.2. Розгляд звернень та запитів народних депутатів України, звернень комітетів Верховної Ради України здійснюється згідно з вимогами законодавства та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, які регулюють порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

6.3. Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та/або правопорушення, пов'язаного з корупцією, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування вирішуються у Генеральній прокуратурі України відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України "Про запобігання корупції", організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України.

6.4. Адвокатські запити розглядаються в порядку і строки, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", кримінальним процесуальним законодавством, організаційно-розпорядчими документами з питань розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

6.5. Усі звернення та депутатські запити, що надійшли до Генеральної прокуратури України, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації в підрозділі документального забезпечення звернення та запити передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури.

6.6. Звернення громадян, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", із відповідними роз'ясненнями підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів повертаються заявникам.

6.7. Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз'ясненням.

6.8. Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками регіональних прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників Генеральної прокуратури України, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються для розгляду до регіональних прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до компетенції регіональних чи місцевих прокуратур.

6.9. За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції Генеральної прокуратури України, підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до підрозділу документального забезпечення для подальшого спрямування.

6.10. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, таке звернення на підставі рапорту виконавця, погодженого безпосереднім керівником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Депутатські звернення та запити у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника чи заступників Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту одночасно направляється до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

6.11. Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту керівника структурного підрозділу невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд.

6.12. У спірних випадках підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення і запити передаються першому заступнику Генерального прокурора для встановлення порядку їх розгляду.

6.13. Засвідчені примірники законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів підрозділом документального забезпечення передаються до підрозділу правового забезпечення для реєстрації, обліку та зберігання.

Якщо в цих актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації Генеральній прокуратурі України, копії таких документів підрозділом правового забезпечення невідкладно передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для доповіді Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам відповідно до розподілу обов'язків.

6.14. Проекти законів та інших нормативно-правових актів, які надходять від державних органів для опрацювання, передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва з метою підготовки доручень Генерального прокурора, його першого заступника або заступників щодо порядку опрацювання цих документів.

Зауваження структурних підрозділів, підготовлені за результатами опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником чи заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

Пропозиції структурних підрозділів Генеральної прокуратури України щодо змін до законодавства подаються до підрозділу правового забезпечення з обґрунтуванням та редакцією запропонованих змін, візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником чи заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

Копії листів щодо законопроектів, які направляються до Верховної Ради України, підрозділом правового забезпечення передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

6.15. Листи про участь у пленарних засіданнях, засіданнях комітетів Верховної Ради України, парламентських слуханнях, семінарах, конференціях, а також інших заходах, організованих Верховною Радою України, передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для підготовки доручень Генерального прокурора, його першого заступника або заступників щодо порядку опрацювання цих документів та участі у заходах.

6.16. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом Генеральної прокуратури України, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, проставляються дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до регіональних прокуратур та/або інших відомств за належністю резолюція щодо законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів інших державних органів, а також в інших необхідних випадках вчиняється на окремому аркуші.

6.17. Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам документи, звернення та запити подаються, як правило, через підрозділ забезпечення діяльності керівництва.

6.18. Генеральному прокурору або виконувачу його обов'язків подаються на розгляд:

- документи і звернення, що надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, голів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, директорів Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра юстиції України, голів Служби безпеки України та Національної поліції України, Голови Ради прокурорів України, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

{Абзац другий пункту 6.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

- запити народних депутатів України;

- звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, скарги на дії та рішення першого заступника та заступників Генерального прокурора;

- інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

6.19. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також ті, виконання яких Генеральним прокурором взято на особливий контроль чи на контроль, підрозділом документального забезпечення невідкладно передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.

{Пункт 6.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

6.20. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків подаються на розгляд:

- документи і звернення від Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента України, заступників Голови Верховної Ради України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра України (надіслані до відома), Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, уповноважених Президента України, Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, заступників голів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Служби безпеки України, Національної поліції України, директорів Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівників і заступників керівників міністерств (крім Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра юстиції України) та інших центральних органів виконавчої влади (крім тих, що подаються на розгляд Генеральному прокурору), бізнес-омбудсмена, державних секретарів міністерств, голів Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, представників та Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голів обласних рад і державних адміністрацій, Київського та Севастопольського міських голів, керівників державних установ іноземних держав і міжнародних організацій (їх представництв), членів Ради прокурорів України;

{Абзац другий пункту 6.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

- звернення народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України;

- скарги на рішення керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

Документи, звернення і запити, адресовані безпосередньо Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі або її керівнику, подаються для розгляду заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або його першому заступнику чи заступнику.

6.21. Документи і звернення, передбачені пунктом 6.20 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам Генерального прокурора, передаються на розгляд першому заступнику Генерального прокурора (за винятком тих, що у встановленому порядку надаються для розгляду Генеральному прокурору), який визначає виконавців.

6.22. Керівництву самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України згідно з компетенцією передаються на розгляд повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками регіональних прокуратур, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а також надання роз'яснень щодо повноважень органів прокуратури та вимог законодавства. Цим керівникам також надаються для опрацювання аналізи і узагальнення, рішення спільних нарад, положення про самостійні структурні підрозділи, що надійшли з регіональних прокуратур.

6.23. До підрозділу забезпечення діяльності керівництва передаються для вивчення копії планів роботи, протоколів підсумкових нарад, регламентів, наказів про розподіл обов'язків між керівництвом регіональних прокуратур, розмежування повноважень між прокуратурами, доповідні записки про виконання рішень нарад у Генерального прокурора. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва Генеральної прокуратури України про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи Генеральної прокуратури України.

За наявності зауважень підрозділом забезпечення діяльності керівництва разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.

6.24. Надходження документів та звернень від керівництва Генеральної прокуратури України до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України - забезпечується невідкладно.

6.25. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва Генеральної прокуратури України покладається на першого виконавця.

6.26. Документи, звернення, депутатські запити розглядаються у строки, визначені законодавством та організаційно-розпорядчими актами Генеральної прокуратури України. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації у Генеральній прокуратурі України.

Якщо з поважних причин рішення не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), візується та подається керівництву Генеральної прокуратури України рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь.

Частини до відповіді надаються виконавцями першому виконавцю не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання - невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.

6.27. У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов'язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва Генеральної прокуратури України - підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.

6.28. У разі тимчасової відсутності працівника Генеральної прокуратури України службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

6.29. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються за згодою їх керівників за рапортом працівника, якому доручено виконання, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в разі незгоди - за письмовим дорученням Генерального прокурора, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов'язків.

6.30. Передача документів, щодо яких контроль встановлено Генеральним прокурором, його першим заступником чи заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.

6.31. Усі документи, що подаються на підпис керівництву Генеральної прокуратури України, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, іншими працівниками, визначеними керівництвом Генеральної прокуратури України, працівником, на якого покладено обов'язок філологічного редагування документів, а Генеральному прокурору - також першим заступником або заступниками Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо Генеральному прокурору) і керівником підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

6.32. Листи Генеральної прокуратури України до державних органів, у яких містяться пропозиції щодо змін до законодавства, попередньо погоджуються в підрозділі правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних - також у підрозділі організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи.

6.33. Завізовані у встановленому порядку документи інформаційно-аналітичного характеру, адресовані Президенту України, Керівнику Офісу Президента України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, а також доповідні записки та проекти відповідей на звернення, за якими контроль установлено Генеральним прокурором, перед підписом надаються для опрацювання до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

{Пункт 6.33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

6.34. Відповіді на звернення, розглянуті Генеральним прокурором, на запити народних депутатів України готуються і надсилаються за підписом Генерального прокурора. За дорученням Генерального прокурора відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його першого заступника чи заступників.

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом України безпосередньо заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надається заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або виконувачем його обов'язків.

6.35. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис Генеральному прокурору його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким Генеральний прокурор надавав конкретні доручення.

6.36. За відсутності необхідності особистої доповіді зазначені документи після візування у встановленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис Генеральному прокурору через підрозділ забезпечення діяльності керівництва.

6.37. Першим заступником та заступниками Генерального прокурора відповідно до їх компетенції підписуються документи, інформації про розгляд та відповіді на звернення, визначені у пункті 6.20 цього Регламенту.

Листи, адресовані Офісу Президента України та його службовим особам, підготовлені з ініціативи Генеральної прокуратури України, підписуються Генеральним прокурором або його першим заступником.

{Абзац другий пункту 6.37 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

6.38. Керівниками самостійних структурних підрозділів та їх заступниками підписуються:

- доручення та листи, адресовані окремим заступникам керівників регіональних прокуратур у конкретних цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях, щодо матеріалів та звернень зі встановленням контролю або без такого;

- листи та інші документи, адресовані Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади і правоохоронним органам, установам, відомствам та організаціям без зазначення посадової особи - адресата;

- листи про надіслання до Генеральної прокуратури України для вивчення наглядових проваджень за зверненнями;

{Абзац четвертий частини першої пункту 6.38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 30 від 21.02.2019}

- супровідні листи до документів, підписаних керівництвом Генеральної прокуратури України;

- відповіді про відмову в задоволенні звернень.

Керівником кадрового підрозділу або його заступником також підписуються листи про витребування особових справ прокурорів, слідчих та державних службовців регіональних і місцевих прокуратур, а керівником Генеральної інспекції або його заступниками - листи про витребування матеріалів службових розслідувань або надання інформації, пов'язаної з їх проведенням.

6.39. Керівниками підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, їх заступниками підписуються:

- листи та інші документи, адресовані окремим заступникам керівників регіональних прокуратур без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, розгляду звернень, розгляду судами справ, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі Генеральної прокуратури України;

- листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи - адресата, за винятком випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.38 цього Регламенту;

- відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз'яснень, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.

Керівником підрозділу з питань доступу до публічної інформації також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.

6.40. Прокурори відділів підписують:

- процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених статтею 36 Кримінального процесуального кодексу України, за результатами розгляду клопотань, скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;

- запити, адресовані керівникам відповідних структурних підрозділів регіональних прокуратур, щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, які перебувають на контролі у Генеральній прокуратурі України, а також щодо результатів розгляду звернень громадян;

- за письмовим дорученням керівника підрозділу - відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз'яснень, у випадках, коли розгляд звернення припинено, а також листи щодо направлення конкретних звернень до регіональних прокуратур та інших органів за належністю без зазначення посадової особи - адресата і встановлення контролю за їх розглядом.

6.41. Накази, завдання, доручення, листи та інші обов'язкові до виконання документи за підписом керівництва Генеральної прокуратури України у разі необхідності негайного направлення до регіональних прокуратур передаються факсимільним зв'язком із центрального факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через підрозділ документального забезпечення. У такому ж порядку можуть передаватися відповіді за результатами розгляду електронних звернень громадян, запитів на інформацію.

6.42. Надсилання факсимільним зв'язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у підрозділі організаційно-контрольної діяльності, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

6.43. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв'язком або електронною поштою, підлягають обов'язковій реєстрації. Оригінали переданих факсимільним зв'язком або електронною поштою документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

6.44. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються регіональними прокуратурами та іншими правоохоронними органами до Генеральної прокуратури України на підставі листів за підписом Генерального прокурора, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов'язків, керівника самостійного структурного підрозділу, на яких покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, а за окремим дорученням Генерального прокурора - керівника підрозділу забезпечення діяльності керівництва та з дотриманням вимог КПК України.

{Пункт 6.44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 30 від 21.02.2019}

6.45. Передача матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та процесуального керівництва у них до структурних підрозділів, на які безпосередньо не покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні (окрім Генеральної інспекції, підрозділу забезпечення діяльності керівництва, а також підрозділу міжнародно-правового співробітництва щодо кримінального провадження у порядку перейняття, а також стосовно виданої в Україну особи та особи, оголошеної у міжнародний розшук), здійснюється за обґрунтованим рапортом заступнику Генерального прокурора, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням вимог, зазначених у пункті 6.44 Регламенту.

6.46. Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв'язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

6.47. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур'єром передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку забороняється.

6.48. Повернення матеріалів кримінальних проваджень регіональним прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов'язковим додержанням зазначеного порядку обліку.

6.49. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, - не більше 15 календарних днів.

За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено першим заступником або заступником Генерального прокурора, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні, керівником Генеральної інспекції на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, у якому кримінальне провадження перебуває на вивченні, але не більше ніж 25 календарних днів.

6.50. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати 30 календарних днів.

6.51. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

6.52. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.

6.53. Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця першому заступнику та заступникам Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків подаються списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень із метою забезпечення контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

6.54. Матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Генеральної прокуратури України, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з письмового дозволу Генерального прокурора, його першого заступника чи заступників відповідно до розподілу обов'язків та з додержанням вимог КПК України.

6.55. За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.

6.56. Наглядове провадження, заведене у підрозділі міжнародно-правового співробітництва за матеріалами кримінального провадження стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом керівника цього підрозділу, погодженого першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків, передається до відповідного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.

6.57. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву Генеральної прокуратури України або зняття з контролю, у встановлений строк та з додержанням вимог законодавства надаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва, кадрового підрозділу, Генеральної інспекції, підрозділів з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, документального забезпечення, а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.

7. Організація контролю виконання

7.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів у Генеральній прокуратурі України встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов'язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.

7.2. Про встановлення контролю виконання обов'язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва Генеральної прокуратури України і керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України встановлюється Генеральним прокурором.

7.3. Першим заступником та заступниками Генерального прокурора встановлюється контроль за виконанням завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом керівникам регіональних прокуратур.

7.4. Першим заступником та заступниками Генерального прокурора, керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 6.20 та 6.22 Регламенту. У цьому випадку ними самостійно визначається порядок здійснення контролю.

7.5. Контроль за станом організації та здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і підтримання у них обвинувачення встановлюється Генеральним прокурором, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками згідно з компетенцією. Питання про припинення контролю за матеріалами кримінальних проваджень вирішується цими ж особами.

7.6. Підрозділом забезпечення діяльності керівництва здійснюється загальний контроль за виконанням документів, взятих на контроль Генеральним прокурором, а також заходів, визначених планом роботи Генеральної прокуратури України, рішеннями нарад у Генерального прокурора.

7.7. Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України здійснюється їх керівниками.

Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, звернень з особистого прийому керівництва Генеральної прокуратури України покладається на підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

7.8. Підрозділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України та прокуратур нижчого рівня відповідно до організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

7.9. Усі документи, взяті на контроль Генеральним прокурором, беруться на облік підрозділом забезпечення діяльності керівництва, після чого через підрозділ документального забезпечення невідкладно передаються виконавцям.

7.10. Документи, за виконанням яких встановлено контроль, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.

7.11. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено строку їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 календарних днів із моменту реєстрації.

7.12. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву Генеральної прокуратури України, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для зняття з контролю, про що цим підрозділом робиться відмітка на примірнику документа.

7.13. Генеральним прокурором встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Особливий контроль може встановлюватися Генеральним прокурором і в інших випадках.

Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються підрозділом забезпечення діяльності керівництва окремо.

7.14. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається безпосередньо на першого заступника та заступників Генерального прокурора в межах компетенції.

7.15. Про виконання документів, узятих на особливий контроль, перший заступник та заступники Генерального прокурора доповідають Генеральному прокурору не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді Генеральний прокурор приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

7.16. У разі продовження Офісом Президента України контролю за виконанням одночасно продовжується контроль виконання в Генеральній прокуратурі України. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Офісу Президента України у строки, встановлені підрозділом забезпечення діяльності керівництва за погодженням зі структурними підрозділами, до прийняття остаточного рішення.

{Пункт 7.16 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

7.17. Після виконання доручення Президента України в повному обсязі у листі, адресованому керівнику його Офісу, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю.

Підрозділом забезпечення діяльності керівництва доручення Президента України, Керівника його Офісу знімається з контролю у разі надходження відповідного листа з Офісу Президента України.

{Пункт 7.17 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 115 від 02.07.2019}

7.18. Підрозділом забезпечення діяльності керівництва щотижнево керівництву Генеральної прокуратури України надається інформація про стан виконання документів, узятих Генеральним прокурором на особливий контроль та контроль.

7.19. Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень з особистого прийому керівництва Генеральної прокуратури України у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на примірнику відповіді.

Цей підрозділ щомісяця інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень, а в разі виявлення систематичності таких порушень - Генерального прокурора, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов'язків.

8. Організація виїздів та викликів працівників регіональних прокуратур

8.1. Виїзди до регіональних прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень нарад у Генерального прокурора або за його рішенням (дорученням) з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі.

8.2. Практична допомога керівникам регіональних прокуратур надається відповідно до планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень нарад у Генерального прокурора або за його дорученням, як правило, з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, зокрема нетривалого часу перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівника прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.

8.3. Перевірки стану організації роботи у регіональних прокуратурах на окремих напрямах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.

8.4. Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у регіональних прокуратурах чи піднаглядних їм органах та установах здійснюються тільки за рішенням (дорученням) Генерального прокурора або за рапортом першого заступника чи заступника Генерального прокурора, який погоджено Генеральним прокурором.

Копія такого рапорту після погодження керівництвом Генеральної прокуратури України невідкладно передається до підрозділу забезпечення діяльності керівництва, який веде облік виїздів працівників Генеральної прокуратури України до регіональних прокуратур.

8.5. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції Генерального прокурора про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого у підрозділі забезпечення діяльності керівництва і погодженого першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

8.6. Перевірки стану організації роботи регіональних прокуратур із кількох напрямів, а також надання практичної допомоги їх керівникам проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.

8.7. Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у засобах масової інформації про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень здійснюються за рішенням Генерального прокурора, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов'язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

8.8. У такому ж порядку здійснюються виїзди для проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підтримання публічного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у навчально-методичних заходах.

8.9. При організації перевірки у регіональній прокуратурі стану організації роботи на основних напрямах Генеральним прокурором визначається керівник відповідної групи. За рішенням керівника групи до проведення такої перевірки можуть залучатися працівники регіональних прокуратур.

8.10. Організація виїздів у відрядження працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх керівників, керівників груп, першого заступника або заступників Генерального прокурора, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.

8.11. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох самостійних підрозділів здійснюється за наказом Генерального прокурора або його першого заступника, проект якого готується підрозділом забезпечення діяльності керівництва за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.

8.12. Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням Генерального прокурора, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов'язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у підрозділі забезпечення діяльності керівництва.

Після підписання оригінали таких рапортів невідкладно передаються до бухгалтерської служби, а копії - до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для забезпечення обліку виїздів.

8.13. Залучення до проведення перевірок працівників регіональних прокуратур здійснюється на підставі листа Генерального прокурора, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов'язків або заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику регіональної прокуратури.

8.14. До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на кількох напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках - першим заступником або заступником Генерального прокурора чи керівником самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо Генеральному прокурору.

8.15. Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку Генеральним прокурором, його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов'язків.

8.16. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу - його керівником.

8.17. Результати перевірок, надання практичної допомоги відображаються у доповідних записках, а виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, - у довідках. У цих документах у стислій формі викладається об'єктивна оцінка стану справ на місцях; окреслюються наявні тенденції; вказуються позитивні результати роботи, виявлені порушення, їх причини, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратур; зазначається, яку практичну допомогу реально надано; наводяться конкретні висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.

8.18. За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки.

8.19. За результатами перевірки стану організації роботи у регіональній прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об'єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.

8.20. Про проведення та результати перевірки органів та установ, піднаглядних регіональній прокуратурі, працівник Генеральної прокуратури України обов'язково інформує керівника відповідної прокуратури.

8.21. З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник.

При відмові керівника прокуратури від підпису доповідної записки (довідки) працівник (працівники), яким (якими) здійснюється виїзд, зазначає про це у відповідному документі та невідкладно доповідає (доповідають) керівництву Генеральної прокуратури України.

У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки).

8.22. Результати виїзду, як правило, розглядаються (обговорюються) на місці. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж п'яти робочих днів здійснюється доповідь керівництву Генеральної прокуратури України для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.

Генеральному прокурору доповідаються результати виїздів, проведених під керівництвом першого заступника або заступників Генерального прокурора. Наслідки інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються керівництву Генеральної прокуратури України відповідно до розподілу обов'язків. За результатами доповіді Генеральний прокурор, його перший заступник або заступники приймають рішення щодо реалізації результатів виїздів.

Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до підрозділу забезпечення діяльності керівництва.

8.23. Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України проводяться за наказом Генерального прокурора з додержанням вимог, передбачених пунктами 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21 цього Регламенту.

8.24. Виїзди працівників Генеральної прокуратури України у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури.

8.25. Працівники Генеральної прокуратури України, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляють режимно-секретні органи Генеральної прокуратури України про виїзд у службове відрядження за кордон із зазначенням мети відрядження. Упродовж трьох робочих днів після повернення із відрядження вони з'являються до режимно-секретних органів Генеральної прокуратури України для проведення співбесіди.

Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівниками режимно-секретних органів Генеральної прокуратури України.

8.26. Виклик до Генеральної прокуратури України керівників регіональних прокуратур здійснюється на підставі листа Генерального прокурора.

8.27. Виклик до Генеральної прокуратури України заступників керівників регіональних прокуратур, керівників їх структурних підрозділів та інших працівників прокуратур нижчого рівня здійснюється першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Регламенту, а в разі ініціювання виклику підрозділами, безпосередньо підпорядкованими Генеральному прокурору, - Генеральним прокурором.

8.28. Виклик до Генеральної прокуратури України працівників прокуратур нижчого рівня для включення їх до складу слідчої групи або групи прокурорів, які виконуватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, здійснюється у виняткових випадках за листом Генерального прокурора на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

9. Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики. Забезпечення статистичною інформацією

9.1. Керівники самостійних структурних підрозділів у межах компетенції:

- забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури" відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об'єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень; надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;

- організовують перевірки об'єктивності показників звітності про прокурорську та слідчу роботу регіональних прокуратур, їх відповідності даним інформаційних систем.

9.2. Підрозділом організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи в порядку контролю здійснюються перевірки стану первинного обліку, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності у структурних підрозділах.

9.3. Цим підрозділом періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень в Україні, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву Генеральної прокуратури України, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів - відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.

9.4. При здійсненні виїздів до регіональних прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва Генеральної прокуратури України та в інших необхідних випадках підрозділом організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані в порівнянні із загальнодержавними.

9.5. Звітність про стан протидії злочинності та прокурорсько-слідчої діяльності, інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань щомісячно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

10. Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності

10.1. Організація роботи щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності покладається на підрозділ забезпечення діяльності керівництва, керівників самостійних структурних підрозділів та науково-методичну раду.

10.2. Розроблення проектів загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності та інших документів методичного спрямування забезпечується структурними підрозділами Генеральної прокуратури України.

10.3. Структурними підрозділами Генеральної прокуратури України в межах компетенції попередньо погоджуються пропозиції регіональних прокуратур щодо розробки документів методичного спрямування з певної тематики прокурорської діяльності.

10.4. При надходженні з регіональних прокуратур проектів методичних документів відповідний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України опрацьовує їх та в разі доцільності винесення на розгляд науково-методичної ради у тридцятиденний строк передає доопрацьований документ до підрозділу забезпечення діяльності керівництва для підготовки їх розгляду на засіданні науково-методичної ради.

Доповідачем щодо таких методичних документів на засіданні науково-методичної ради визначається структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, що ініціював їх розгляд.

10.5. Підготовлені структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України самостійно або у співпраці, а також з урахуванням потреб, пропозицій та розробок регіональних прокуратур загальні методичні рекомендації та інші документи методичного спрямування розглядаються науково-методичною радою у порядку, визначеному Положенням про таку раду.

10.6. Загальні методичні рекомендації після затвердження Генеральним прокурором та інші документи методичного спрямування після схвалення науково-методичною радою у десятиденний строк надсилаються для використання в практичній діяльності до регіональних прокуратур самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, що ініціював їх розгляд.

10.7. Контроль за використанням та впровадженням у практичну діяльність документів методичного спрямування здійснюється самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України згідно з компетенцією.

10.8. Під час виїздів до регіональних прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги працівниками Генеральної прокуратури України вивчається стан методичного забезпечення органів прокуратури та ефективності використання документів методичного спрямування у практичній діяльності прокуратур.

10.9. Підрозділом забезпечення діяльності керівництва за участі інших самостійних структурних підрозділів щорічно здійснюється вивчення стану роботи з методичного забезпечення органів прокуратури, ефективності використання у практичній діяльності методичних документів, періодично формуються збірники схвалених науково-методичною радою документів, забезпечується їх розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

Департамент забезпечення
діяльності керівництва
Генеральної
прокуратури України


{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: