open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.04.2015  № 8

Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування України

{Із змінами, внесеними згідно
з постановою правління Фонду соціального страхування України
№ 28 від 11.04.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування
№ 64 від 14.12.2017}

Відповідно до пункту 8 статті 7 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” правління Фонду соціального страхування України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Статут Фонду соціального страхування України у редакції, що додається.

Голова правління

О.Б. Шевчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
України
03.04.2015  № 8
(в редакції постанови правління
Фонду соціального
страхування України
11.04.2017  № 28)

СТАТУТ
Фонду соціального страхування України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фонд соціального страхування України (далі - Фонд) створений відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - Закон).

Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із цим статутом.

{Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

1.2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них.

1.3. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

1.4. Фонд, якщо інше не передбачено законами України, не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з цією діяльністю.

1.5. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, символіку, яка затверджується його правлінням.

Фонд набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

1.6. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що створюються за рішенням правління Фонду на підставі затвердженої ним структури органів Фонду.

1.7. Найменування Фонду:

українською мовою: Фонд соціального страхування України;

російською мовою: Фонд социального страхования Украины;

англійською мовою: Social Insurance Fund of Ukraine.

1.8. Місцезнаходження Фонду: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 28.

1.9. Фонд та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх робочих органів.

Положенням про робочий орган виконавчої дирекції Фонду визначаються юридичні особи фондів соціального страхування, що припинилися, правонаступником яких є цей робочий орган.

{Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФОНДУ

2.1. Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування.

2.1.2. Надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до Закону.

2.1.3. Профілактика нещасних випадків.

2.1.4. Здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності.

2.1.5. Здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.

2.1.6. Аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.

2.2. Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:

2.2.1. Здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого в установленому законодавством порядку, управління майном.

2.2.2. Проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат.

2.2.3. Здійснюють заходи з профілактики страхових випадків.

2.2.4. Забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем.

2.2.5. Здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України.

2.2.6. Здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

2.2.7. Беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення.

2.2.8. Беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування.

2.2.9. Здійснюють систему заходів соціальної реабілітації, спрямованих на створення умов для повернення потерпілих до активної участі у житті.

{Пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом 2.2.9 згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

2.2.10. Здійснюють інші функції, передбачені цим статутом.

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

3.1. Фонд має право:

3.1.1. Користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, даними електронного реєстру листків непрацездатності, необхідними для забезпечення виконання покладених на нього функцій.

3.1.2. Одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від органів доходів і зборів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності відомості щодо використання страхових коштів.

3.1.3. Перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

3.1.4. Отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки.

3.1.5. Накладати і стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом за порушення вимог Закону.

3.1.6. Вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення законодавства про соціальне страхування.

3.1.7. Порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування, вимагати надання інформації про вжиті заходи.

3.1.8. Утворювати підприємства, установи, організації для виконання своїх статутних завдань.

3.1.9. Видавати у межах своєї компетенції постанови, накази, положення, інструкції, методичні рекомендації з питань, що належать до компетенції Фонду. У разі потреби приймати разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

3.1.10. В окремих випадках у порядку визначеному правлінням Фонду, за наявності підстав:

визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених відповідним переліком;

визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним.

3.1.11. Проводити перевірку правильності нарахування сум страхових виплат роботодавцями та особами, які добровільно застрахувалися у Фонді.

3.1.12. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань відбору хворих на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

3.1.13. Взаємодіяти з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів спрямованих на виконання Закону.

3.2. Фонд зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечувати своєчасне фінансування та виплачувати матеріальне забезпечення, страхові виплати і надавати соціальні послуги, передбачені Законом.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів.

3.2.3. Вживати заходів щодо раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду.

3.2.4. Контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань соціального страхування.

3.2.5. Стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних осіб у встановленому законом порядку.

3.2.6. Вести облік і звітність щодо страхових коштів.

3.2.7. Надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про соціальне страхування.

3.2.8. Щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та після його затвердження правлінням Фонду подавати Кабінету Міністрів України і оприлюднювати.

3.2.9. Інформувати страхувальників та застрахованих осіб про результати своєї роботи через засоби масової інформації.

3.2.10. Укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також угоди із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, які направляються безпосередньо із стаціонару лікувального закладу до реабілітаційних відділень.

Укладає тристоронні угоди із застрахованими особами, в тому числі потерпілими, та санаторно-курортними закладами чи іншими суб'єктами господарювання для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, медичною реабілітацією, іншими медичними та соціальними послугами, передбаченими Законом.

{Підпункт 3.2.10 пункту 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

3.2.11. Розглядати звернення роботодавців і застрахованих осіб.

3.2.12. Здійснювати заходи з підготовки та підвищення кваліфікації працівників, які забезпечують діяльність Фонду.

3.2.13. Здійснювати заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

вивчати стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

брати участь:

а) у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

б) у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

в) в організації розроблення засобів індивідуального захисту працівників;

перевіряти стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань;

вести пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовувати створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, соціальної реклами, видавати та розповсюджувати нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;

брати участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

вивчати та поширювати позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;

виконувати інші профілактичні роботи.

3.3. Фонд несе відповідальність згідно із законом за шкоду, заподіяну з його вини застрахованим особам, внаслідок несвоєчасної або неповної виплати матеріального забезпечення, страхових виплат, ненадання або несвоєчасне надання соціальних послуг, передбачених Законом.

3.4. Працівники Фонду за порушення законодавства про соціальне страхування несуть відповідальність згідно із законом.

4. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

4.1. До складу правління Фонду входять по сім представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.

4.2. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

4.3. В разі невиконання своїх обов’язків члени правління Фонду можуть бути позбавлені своїх повноважень за рішенням органу державного нагляду.

4.4. Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони.

Головою правління може бути громадянин України.

Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. Голова правління має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.

Черговість головування кожної представницької сторони визначається сторонами.

4.5. Основною формою роботи правління Фонду є засідання: чергові і позачергові, які проводяться відповідно до Регламенту роботи правління, що затверджується на його першому засіданні.

Регламент роботи правління Фонду встановлює порядок планування роботи правління Фонду, підготовки та ведення засідання правління Фонду, оформлення документів засідань правління Фонду та інші питання.

Чергові засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду.

У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позачергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правління Фонду, у порядку визначеному Регламентом роботи правління Фонду.

4.6. Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні більшості складу від кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Якщо правління Фонду не може розпочати свою роботу у зв’язку з неявкою на засідання більшості складу від однієї із сторін, засідання правління переноситься на визначений присутніми членами правління строк. У цей період представницькі сторони проводять консультації.

У разі повторної неявки більшості складу від однієї із представницьких сторін правління правомочне приймати рішення, за умови присутності на засіданні більшості складу правління. Рішення приймається в установленому порядку і набирають чинності після погодження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

4.7. Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління Фонду оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом 20 робочих днів після їх прийняття.

4.8. Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4.9. Правління Фонду:

4.9.1. Обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін.

4.9.2. Визначає поточні та перспективні завдання Фонду.

4.9.3. Спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, щорічно, а також у разі потреби, заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність.

4.9.4. Створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії Фонду за напрямами роботи.

4.9.5. Подає на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

4.9.6. Подає пропозиції щодо пропорцій розподілу частки єдиного внеску за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

4.9.7. Призначає та звільняє директора виконавчої дирекції Фонду в порядку, визначеному Законом.

4.9.8. За поданням директора виконавчої дирекції Фонду визначає кількість та призначає і звільняє його заступників.

4.9.9. Затверджує:

статут Фонду, зміни та доповнення до нього;

регламент роботи правління Фонду, зміни та доповнення до нього;

регламенти роботи постійних та тимчасових комісій Фонду, зміни та доповнення до них;

звіти про виконання бюджетів (постатейно за доходами і видатками, визначеними Законом), порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;

{Абзац п'ятий підпункту 4.9.9 пункту 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

положення про виконавчу дирекцію Фонду, зміни та доповнення до нього;

типове положення про робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення, зміни та доповнення до нього, статути (положення) юридичних осіб - суб’єктів господарювання, утворюваних Фондом, зміни та доповнення до них;

структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);

положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;

порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, зміни та доповнення до нього;

порядок здійснення робочими органами Фонду фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;

порядок формування та використання резерву коштів Фонду для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів;

порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках банківських установ (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);

положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування;

порядок визнання страховим випадком захворювання, не внесеного до переліку професійних захворювань, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним;

інші нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність Фонду з виконання його статутних завдань.

4.9.10. Встановлює розміри:

компенсації потерпілому, який став інвалідом, самостійного придбання путівки для санаторно-курортного лікування;

допомоги на поховання.

4.9.11. Встановлює умови та порядок заміни щомісячної страхової виплати одноразовою.

4.9.12. Схвалює проект річного бюджету Фонду (постатейно за доходами і видатками, визначеними Законом) та подає його в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України.

4.9.13. Розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду.

4.9.14. Створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

4.9.15. Готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.

4.9.16. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання.

4.9.17. Приймає рішення про утворення підприємств, установ, організацій для виконання статутних завдань Фонду.

4.9.18. Представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини.

4.9.19. Визначає та затверджує порядок атестації працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

4.9.20. Здійснює контроль за діяльністю виконавчої дирекції Фонду шляхом:

щорічного аналізу звітів виконавчої дирекції про виконання бюджету та завдань, покладених на неї;

заслуховування директора виконавчої дирекції та керівників робочих органів про результати діяльності;

щоквартального аналізу звітів виконавчої дирекції щодо виконання бюджету;

участі членів правління у перевірках діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

розгляду матеріалів ревізій та перевірок діяльності виконавчої дирекції;

4.9.21. Приймає рішення про створення та реорганізацію робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень відповідно до затвердженої правлінням структури органів Фонду.

4.9.22. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

4.10. Г олова правління Фонду:

4.10.1. Від імені правління представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини.

4.10.2. Скликає та веде засідання правління.

4.10.3. Забезпечує дотримання регламенту роботи правління.

4.10.4. Підписує в межах своєї компетенції прийняті правлінням Фонду постанови та інші нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність Фонду з виконання його статутних завдань.

4.10.5. Визначає та розподіляє обов’язки між заступниками, контролює їх виконання.

4.10.6. Звітує на першому засіданні нового складу правління про результати діяльності Фонду за період роботи правління Фонду та окреслює найголовніші перспективні та поточні питання його діяльності.

4.10.7. Виконує інші функції за рішенням правління Фонду.

4.11. Голова правління Фонду несе відповідальність за виконання своїх повноважень перед правлінням Фонду.

Голова правління Фонду може бути позбавлений своїх повноважень правлінням Фонду:

за власним бажанням;

визнання судом недієздатним;

у разі систематичного невиконання або виконання їх з порушенням чинного законодавства, цього статуту та регламенту роботи правління Фонду;

на вимогу двох третин загальної чисельності членів правління, оформленою письмово за їх підписами;

за обґрунтованим поданням органу державного нагляду;

4.12. Дострокове припинення головою повноважень члена правління одночасно припиняє і його повноваження як голови.

У разі позбавлення повноважень голови правління Фонду, новий голова правління Фонду обирається від тієї ж сторони на строк, що залишився до завершення терміну головування відповідної представницької сторони.

4.13. Заступник голови правління Фонду:

координує діяльність членів правління Фонду відповідної представницької сторони;

представляє позиції відповідної сторони на засіданнях правління Фонду;

у разі відсутності голови правління з поважних причин, за його дорученням виконує обов’язки голови правління Фонду.

4.14. Заступник голови правління Фонду несе відповідальність за виконання своїх повноважень перед правлінням Фонду та стороною, яка його делегувала. Невиконання цих обов’язків є підставою для позбавлення правлінням Фонду або стороною, яка його делегувала, повноважень заступника голови правління.

Питання про позбавлення повноважень заступника голови правління розглядається за процедурою, передбаченою для позбавлення повноважень голови правління.

Порядок позбавлення повноважень заступника голови правління стороною, яка його делегувала, визначається кожною стороною самостійно.

4.15. Члени правління Фонду виконують свої обов’язки, передбачені статутом Фонду, на громадських засадах.

У разі необхідності витрати на проїзд членам правління з метою їх участі у засіданнях правління Фонду, постійних та тимчасових комісіях Фонду відшкодовуються Фондом.

4.16. Члени правління Фонду зобов’язані:

брати участь у засіданнях правління Фонду;

брати участь у діяльності робочих груп, постійних та тимчасових комісій, створених правлінням Фонду;

виконувати доручення правління Фонду;

опрацьовувати документи з питань, що входять до повноважень правління Фонду.

4.17. Члени правління Фонду мають право:

на тимчасове звільнення від основної роботи під час виконання обов’язків члена правління Фонду (засідання правління Фонду, постійних та тимчасових комісій, відрядження тощо);

звертатися до виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів із запитом та одержувати вичерпну інформацію з питань, що входять до компетенції правління Фонду.

4.18. Члени правління Фонду несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків перед правлінням Фонду та стороною, яка їх делегувала.

За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду в разі невиконання своїх обов’язків можуть бути позбавлені своїх повноважень.

У разі, якщо член правління три і більше разів підряд не брав участь у засіданнях правління (за виключенням випадків неучасті з поважних обставин), орган державного нагляду може направити стороні, представником якої він є, обґрунтоване подання, щодо позбавлення такого члена правління своїх повноважень.

Сторона, якій направлено подання, до наступного засідання правління Фонду розглядає питання про доцільність делегування іншого представника на строк повноважень правління Фонду, що залишився.

5. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ

5.1. Виконавча дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та провадить діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених статутом Фонду та Положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.

5.2. Виконавчу дирекцію очолює директор, який призначається та звільняється правлінням Фонду, а в разі неприйняття правлінням Фонду рішення про призначення директора виконавчої дирекції протягом двох місяців таку кандидатуру для затвердження Кабінетом Міністрів України вносить керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого відносяться питання загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Директором виконавчої дирекції Фонду може бути громадянин України, який має повну вищу освіту та досвід роботи у соціальній сфері не менше 5 років.

Директор виконавчої дирекції Фонду має заступників, які призначаються та звільняються правлінням Фонду за поданням директора виконавчої дирекції.

З метою заміщення вакантних посад директора виконавчої дирекції та його заступників правління Фонду може запроваджувати та визначати порядок проведення конкурсного відбору на заміщення цих посад.

Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Директор виконавчої дирекції Фонду:

діє від імені Фонду в порядку та у межах повноважень, передбачених Законом, цим статутом і положенням про виконавчу дирекцію Фонду;

здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності та несе відповідальність перед правлінням Фонду за стан справ у цих сферах;

встановлює розподіл обов’язків між заступниками директора, визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників підрозділів виконавчої дирекції Фонду;

без довіреності представляє Фонд в органах державної влади, установах та організаціях, у тому числі міжнародних;

укладає договори, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в установах банку;

розпоряджається коштами в межах затвердженого бюджету та майном Фонду (крім нерухомого майна) відповідно до порядку, затвердженого правлінням Фонду;

застосовує заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарної відповідальності (крім звільнення) до заступників директора виконавчої дирекції Фонду;

вирішує інші питання діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Законом або цим статутом до компетенції правління Фонду або інших органів.

5.3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що створюються за рішенням правління Фонду на підставі затвердженої ним структури органів Фонду. Управління виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також мають відділення в районах і містах обласного значення. Відділення управлінь виконавчої дирекції Фонду є відокремленими підрозділами робочих органів виконавчої дирекції Фонду, що створюються за рішенням правління Фонду без статусу юридичної особи.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення провадять свою діяльність від імені виконавчої дирекції Фонду в межах та в порядку, визначених законом, цим Статутом, типовим положенням про робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення, що затверджується правлінням Фонду та положенням, затвердженим директором виконавчої дирекції Фонду.

Керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначає директор виконавчої дирекції Фонду  за погодженням з правлінням Фонду. Рішення про звільнення керівників відповідних управлінь приймає директор виконавчої дирекції Фонду з подальшим інформуванням правління Фонду.

{Абзац третій пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

Заступників керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальників та заступників їх відділень призначають та звільняють керівники цих управлінь за погодженням із директором виконавчої дирекції Фонду.

Керівники управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень виконують свої повноваження на умовах контракту.

5.4. При виконавчій дирекції Фонду створюється спеціальна комісія, яка за бажанням роботодавця чи застрахованої особи розглядає спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі комісії на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

Положення про діяльність цих комісій затверджується правлінням Фонду. Персональний склад комісій затверджується директором виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац третій пункту 5.4 розділу 5 в редакції Постанови Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

5.5. Статутні функції та обов’язки Фонду щодо запобігання нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці, які провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається центральним органом виконавчої влади, то реалізує державну політику у сфері охорони праці.

{Абзац другий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

Страхові експерти з охорони праці Фонду мають право:

безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків, на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

{Абзац п'ятий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;

брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств та у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці;

{Абзац сьомий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, - подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

{Абзац восьмий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування № 64 від 14.12.2017}

складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Законом;

брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

6. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

6.1. Джерелами формування коштів Фонду є:

6.1.1. Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб.

6.1.2. Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону, інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до Закону на посадових осіб та громадян за такі порушення.

6.1.3. Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням.

6.1.4. Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду.

6.1.5. Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.1.6. Доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду.

6.1.7. Добровільні внески та інші надходження відповідно до закону.

6.1.8. Дивіденди, отримані від діяльності юридичних осіб, засновником яких є Фонд.

6.1.9. Асигнування з державного бюджету.

6.2. Кошти Фонду використовуються на:

виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків, передбачених Законом;

фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;

формування резерву коштів Фонду.

6.3. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів.

Порядок формування та використання резерву коштів Фонду затверджується правлінням Фонду.

6.4. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим призначенням.

6.5. Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.

Звіт про виконання бюджету Фонду (постатейно за доходами і видатками, визначеними Законом) протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду.

6.6. До коштів Фонду застосовується казначейська форма обслуговування в порядку передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.

6.7. Кошти, що надходять до Фонду від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повинні забезпечувати:

виплату застрахованим особам матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, виконання інших функцій, передбачених Законом;

створення резерву коштів Фонду в розмірі суми, необхідної для виплати всіх видів матеріального забезпечення, страхових виплат, передбачених Законом, в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів;

фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників;

фінансування заходів з профілактики страхових випадків.

6.8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”.

6.9. Доходи, отримані Фондом, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених законодавством. Отримані Фондом доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.10. У разі припинення Фонду (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного типу (визначених законом правонаступнику чи правонаступникам) або зараховуються до доходів державного бюджету.

6.11. На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

7. МАЙНО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДУ

7.1. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду, є майно, придбане за рахунок коштів соціального страхування, майно отримане відповідно до законодавства України у порядку правонаступництва, в результаті ліквідації юридичних осіб, утворених Фондом, а також майно, передане йому у власність іншими власниками.

Майно, що передається Фонду для провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Матеріально-технічне забезпечення Фонду, включаючи будівництво, реконструкцію або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

7.3. Матеріально-технічне забезпечення роботи правління Фонду здійснює виконавча дирекція Фонду.

7.4. Оплата праці працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.

Структуру виконавчої дирекції Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду затверджує правління Фонду за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Директор виконавчої дирекції Фонду затверджує штатний розпис виконавчої дирекції Фонду, штатні розписи управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Штатні розписи відділень виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення затверджуються начальниками відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, за поданням начальника відповідного відділення виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення та за погодженням з директором виконавчої дирекції Фонду.

8. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ

8.1. Метою контролю є забезпечення виконання Фондом його статутних завдань і цільового використання коштів цього Фонду.

8.2. Контроль за діяльністю Фонду здійснює Громадська рада Фонду, що утворюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Члени громадської ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції Фонду або її робочих органів.

8.3. Метою державного нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом законодавства про соціальне страхування.

8.4. Державний нагляд у сфері соціального страхування здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади та інші органи, визначені законом.

8.5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:

здійснює державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду;

спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект бюджету Фонду на бездефіцитній основі, у тому числі у разі схвалення правлінням Фонду незбалансованого проекту бюджету Фонду;

у разі невиконання директором виконавчої дирекції Фонду завдань і функцій, визначених Законом, порушень законодавства, вносить пропозиції органу, який його призначив, щодо його звільнення.

8.6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за додержанням законодавства про соціальне страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених Законом, має право з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання своїх повноважень копії або витяги з документів.

8.7. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне страхування або страхувальник не виконує вимог цього Закону, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд або страхувальник може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.

8.8. У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позачергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правління Фонду, у порядку визначеному Регламентом роботи правління Фонду.

8.9. За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду в разі невиконання своїх обов’язків можуть бути позбавлені свої повноважень.

8.10. З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду та органів його управління.

8.11. Фонд та страхувальники зобов’язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим представникам за їх письмовою вимогою усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю у сфері соціального страхування.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори, що виникають із правовідносин за законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вирішуються в судовому порядку.

9.2. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також інших видів заборгованості перед Фондом не застосовується.

9.3. Спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі самі комісії на тих самих засадах створюються при робочих органах Фонду із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

Положення про діяльність цих комісій затверджується правлінням Фонду.

9.4. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення останньої - до його правління.

10. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

10.1. Фонд припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до закону. У разі реорганізації Фонду майно, права та обов’язки переходять до визначеного законом правонаступника чи правонаступників.

10.2. Фонд припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

{Статут у редакції постанови правління Фонду соціального страхування України від 11 квітня 2017 р. № 28}

{Текст взято з сайту Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: