open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

НАКАЗ

28.01.2015  № 8

Про затвердження Положення про колегію Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416, Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1902/2005 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про колегію Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

А.В. Дерев'янко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України у справах ветеранів
війни та учасників
антитерористичної операції
28.01.2015 № 8

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

2. Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється відповідно до пункту 12 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416, Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1902/2005 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (із змінами) для підготовки рекомендацій щодо виконання Службою своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби.

3. У своїй роботі колегія Служби керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства соціальної політики України, Служби, а також дорученнями Прем'єр-міністра України, Міністра соціальної політики, Голови Служби.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії Служби приймається Головою Служби.

Функції колегії

5. Колегія Служби:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Служби;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

координування здійснення державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з питань соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, надання їм пільг і гарантій, визначених законодавством, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

розширення міжнародного співробітництва у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку України, Державного бюджету України, інших державних програм в частині соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, з питань соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

6) аналізує стан роботи Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Службу, її територіальні органи, підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Служби.

Склад колегії

6. До складу колегії Служби входять Голова Служби (голова колегії), перший заступник Голови Служби, заступник Голови Служби, посадові особи Міністерства соціальної політики, визначені Міністром соціальної політики України, можуть входити керівники структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, а також за згодою - представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії Служби затверджує Голова Служби.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших державних органів.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційної роботи, документального забезпечення та контролю, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу організаційної роботи, документального забезпечення та контролю не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Служби.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк), проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Служби, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Служби забезпечує відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційної роботи, документального забезпечення та контролю.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Службою.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Начальник управління
організаційної, меморіальної
роботи та адаптації

І.В. Мальцев

{Текст взято з сайту Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України http://www.dsiv.gov.ua/ }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: