open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту

України

11.01.2005 N 8
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі N 792 ( v0792731-16 ) від 10.05.2016 }
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про державні наукові метрологічні центри

Держспоживстандарту України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Типове положення поширюється на державні наукові
метрологічні центри Держспоживстандарту України (далі - ДНМЦ) і
регламентує основні завдання, функції, права, структуру і джерела
фінансування їхньої діяльності.
1.2. Функції ДНМЦ покладаються на державні підприємства
Держспоживстандарту України, які виконують наукові прикладні
дослідження у сфері метрології, науково-дослідні роботи зі
створення, удосконалення, зберігання, застосування державних
первинних і вторинних еталонів, здійснюють розробку нормативних
документів з метрології та мають висококваліфіковані наукові
кадри.
1.3. ДНМЦ належать до Державної метрологічної служби і в
своїй діяльності керуються Законом України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон), іншими
нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами
і розпорядженнями Держспоживстандарту України, а також державними,
міждержавними та міжнародними нормативними документами з
метрології.
1.4. Основною метою діяльності ДНМЦ є забезпечення реалізації
в Україні єдиної науково-технічної політики у сфері метрології та
метрологічної діяльності.
1.5. Функції кожного ДНМЦ встановлюються в положенні про цей
центр, яке розробляється з урахуванням вимог цього Типового
положення відповідно до спеціалізації центру і затверджується
Держспоживстандартом України.
1.6. Надання статусу ДНМЦ не змінює форми власності та
організаційно-правової форми підприємства.
1.7. Діяльність ДНМЦ здійснюється під керівництвом
Держспоживстандарту України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДНМЦ
Основними завданнями ДНМЦ є:
2.1. Виконання наукових прикладних досліджень у сфері
метрології.
2.2. Створення, удосконалення, зберігання і застосування
державних первинних, вторинних та робочих еталонів одиниць
вимірювань у закріплених видах і підвидах вимірювань.
2.3. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених видах і підвидах вимірювань.
2.4. Участь у розробці державних наукових та
науково-технічних програм або їх розділів, що стосуються
забезпечення єдності вимірювань.
2.5. Розробка нормативних документів з метрології.
2.6. Здійснення державного метрологічного контролю.
2.7. Участь у міжнародному співробітництві з питань
метрології.
2.8. Підготовка кадрів у галузі метрології та метрологічної
діяльності.
2.9. Організація та проведення семінарів, науково-практичних
конференцій з питань метрології та метрологічної діяльності.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДНМЦ
ДНМЦ, відповідно до покладених на них завдань, виконують такі
основні функції:
3.1. Участь у розробці концепції розвитку державної
метрологічної системи.
3.2. Проведення досліджень з теоретичних основ метрології,
теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань.
3.3. Участь у розробці державних програм створення і
забезпечення функціонування національної еталонної бази.
3.4. Проведення експертизи та участь у розробці розділів
метрологічного забезпечення державних і багатогалузевих наукових
та науково-технічних програм.
3.5. Проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних із
створенням, удосконаленням, зберіганням та застосуванням первинних
і вторинних еталонів у закріплених за центрами видах і підвидах
вимірювань.
3.6. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених видах і підвидах вимірювань.
3.7. Здійснення науково-методичного керівництва роботами із
забезпечення єдності вимірювань в закріплених видах вимірювань.
3.8. Проведення аналізу стану вимірювань в Україні та стану
технічної бази територіальних органів Держспоживстандарту України
за закріпленими видами вимірювань, підготовка пропозицій щодо їх
вдосконалення, розробка та забезпечення виконання відповідних
заходів.
3.9. Здійснення державного метрологічного контролю: 3.9.1. Проведення державних приймальних і державних
контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки відповідно
до галузі акредитації (уповноваження). 3.9.2. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (уповноваження). 3.9.3. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки на
державних і вторинних еталонах. 3.9.4. Проведення державної метрологічної атестації засобів
вимірювальної техніки відповідно до галузі акредитації
(уповноваження).
3.10. Розробка методик виконання вимірювань в закріплених
видах і підвидах вимірювань та їх атестація відповідно до галузі
акредитації (уповноваження).
3.11. Проведення вимірювань відповідно до галузі акредитації
(атестації).
3.12. Участь, за рішенням Держспоживстандарту України, в
уповноваженні територіальних органів на проведення державних
приймальних і контрольних випробувань, повірки засобів
вимірювальної техніки та на проведення атестації методик виконання
вимірювань.
3.13. Проведення, за рішенням Держспоживстандарту України,
уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації
методик виконання вимірювань.
3.14. Проведення калібрування засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі атестації.
3.15. Участь, за рішенням Держспоживстандарту України, в
атестації територіальних органів на проведення калібрування
засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій
та для фізичних осіб, а також на проведення вимірювань.
3.16. Проведення, за рішенням Держспоживстандарту України,
атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій на
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних
потреб цих підприємств та організацій.
3.17. Проведення робіт щодо актуалізації чинних норм, правил
та процедур законодавчої метрології, їх гармонізації з
міжнародними документами з метрології та впровадження в
метрологічну практику.
3.18. Участь у проведенні аналізу нормативної бази з
метрології та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення.
Розробка нормативних документів з метрології в закріплених видах
вимірювань.
3.19. Проведення експертизи міждержавних та міжнародних
стандартів з метрології з метою визначення доцільності їх
застосування в Україні.
3.20. Проведення експертизи нормативних та експлуатаційних
документів, в тому числі з метою встановлення приналежності
технічних засобів до засобів вимірювальної техніки, в закріплених
видах вимірювань.
3.21. Створення та забезпечення функціонування системи
управління якістю виконання метрологічних робіт згідно з вимогами
чинних нормативних документів.
3.22. Забезпечення метрологічних служб центральних органів
виконавчої влади, підприємств та організацій, територіальних
органів Держспоживстандарту України інформацією з питань
метрології.
3.23. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
робіт з наукового та науково-технічного співробітництва з
метрологічними організаціями інших країн.
3.24. Проведення звірень державних еталонів з міжнародними
еталонами та еталонами інших держав.
3.25. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
функцій технічного забезпечення діяльності національних
секретаріатів міждержавних та міжнародних організацій з
метрології, в роботі яких Україна бере участь.
3.26. Здійснення підготовки кадрів у галузі метрології та
підвищення їх кваліфікації.
3.27. На ДНМЦ можуть бути покладені додаткові функції
відповідно до наказів та розпоряджень Держспоживстандарту України.
4. ПРАВА ДНМЦ
ДНМЦ мають право:
4.1. Отримувати від територіальних органів
Держспоживстандарту України, метрологічних служб підприємств та
організацій матеріали, документи та інформацію, необхідні для
виконання функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.2. Розробляти, затверджувати або узгоджувати документи
відповідно до функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.3. Укладати угоди, контракти, госпрозрахункові договори на
створення засобів вимірювальної техніки, виконання метрологічних
робіт та надання метрологічних послуг.
4.4. Надавати до Держспоживстандарту України пропозиції та
рекомендації за результатами робіт, що пов'язані з виконанням
функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
5. СТРУКТУРА ДНМЦ
5.1. ДНМЦ очолюються керівниками, які організовують
науково-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу
діяльність центрів.
5.2. Організаційні структури ДНМЦ затверджуються їх
керівниками.
5.3. При керівниках ДНМЦ створюються науково-технічні ради,
які є дорадчими органами для розгляду питань наукової та
науково-технічної діяльності ДНМЦ.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДНМЦ
Керівники ДНМЦ несуть відповідальність перед
Держспоживстандартом України за невиконання або за неналежне
виконання покладених на ДНМЦ функцій, а також за перевищення
наданих їм прав.
7. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНМЦ
Фінансування діяльності ДНМЦ здійснюється за рахунок:
7.1. Коштів державного бюджету відповідно до статті 45 Закону
( 113/98-ВР ).
7.2. Надходжень від виконання робіт із державного
метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання
метрологічних послуг.
7.3. Коштів від виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами та
організаціями України і контрактами із зарубіжними фірмами.
7.4. Інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Начальник управління метрології Р.Домницький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: