open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.07.2000 N 8

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань N 16 ( v0016583-01 ) від 20.04.2001 }
Про затвердження Типового положення

про управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Типове положення про управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(додається).
Голова І.Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

11.07.2000 N 8

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

1. Управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - Управління) є робочими органами
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -
Фонд), які утворено відповідно до статті 18 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ). До складу Управління входять відповідні районні та міські
відділення виконавчої дирекції Фонду (далі - відділення Фонду), а
також апарат регіонального структурного підрозділу, який здійснює
на території керівництво державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
(далі - страхування від нещасного випадку).
2. Управління є підзвітним керівництву виконавчої дирекції
Фонду і в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ),
Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Статутом Фонду
( v0004583-00 ), рішеннями правління та керівництва виконавчої
дирекції Фонду, іншими нормативно-правовими актами, які
регламентують функціонування системи страхування від нещасного
випадку, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Управління є: 1) реалізація в регіоні державної політики у сфері
страхування від нещасного випадку, рішень правління та керівництва
виконавчої дирекції Фонду; 2) організаційно-методичне керівництво та контроль за
діяльністю відділень Фонду; 3) розроблення і реалізація заходів щодо профілактики
нещасних випадків, медичної, професійної та соціальної
реабілітації потерпілих на виробництві (далі - потерпілі),
відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам
їх сімей; 4) забезпечення сталого фінансування системи страхування від
нещасного випадку в регіоні.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) спрямовує, координує та контролює діяльність відділень
Фонду щодо: а) додержання вимог законодавства про страхування від
нещасного випадку; б) профілактики нещасних випадків; в) ведення реєстру страхувальників, повного та своєчасного
надходження у Фонд страхових внесків, капіталізованих платежів,
коштів з інших джерел, передбачених законодавством; г) ведення реєстру потерпілих, правильності призначення та
надання їм страхових виплат і соціальних послуг; д) обліку коштів Фонду, ведення статистичної та
бухгалтерської звітності; е) медичної, професійної та соціальної реабілітації
потерпілих; є) належного зберігання справ потерпілих про страхові виплати
та соціальні послуги; 2) визначає порядок участі відділень Фонду у виконанні
програми робіт Фонду, інших заходів у сфері страхування від
нещасного випадку; 3) розглядає пропозиції відділень Фонду, що потребують
вирішення; 4) регулярно одержує від відділень Фонду інформацію про їх
діяльність, заслуховує звіти начальників відділень Фонду з
визначених питань; 5) за результатами ревізій та перевірок роботи відділень
Фонду вживає необхідних заходів; 6) у разі прийняття відділенням Фонду рішення, що суперечить
законам України, постановам правління чи наказам виконавчої
дирекції Фонду, скасовує його; 7) разом з місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства),
об'єднаннями громадян та науково-дослідними організаціями
розробляє ефективні системи управління охороною праці на
виробництві, сприяє страхувальникам у їх реалізації; 8) аналізує та узагальнює причини нещасних випадків,
організовує розробку та виконання заходів щодо їх попередження; 9) бере участь: у складанні та реалізації цільових програм поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища; у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які
вирішують питання охорони праці; в організації створення і виробництва сучасних засобів
індивідуального захисту працюючих; у розробленні законодавчих та нормативних актів з питань
страхування від нещасного випадку та охорони праці; у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини
праці; 10) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на
підприємствах, вивчає та поширює вітчизняний і міжнародний досвід
профілактики нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань
необхідні консультації; 11) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов
виробництва, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо-
і телепередач, розповсюджує нормативні акти, спеціальну літературу
з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці,
виконує інші профілактичні роботи; 12) веде реєстри підприємств - страхувальників та потерпілих; 13) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для
своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної
допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації,
ранньої діагностики професійного захворювання; 14) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування
потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я.
Створює власні спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади для
лікування особливо тяжких травм; 15) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно
доступної, раціонально організованої медичної допомоги; 16) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною
комісією ступеня втрати працездатності потерпілим; 17) забезпечує згідно з медичним висновком домашній догляд за
потерпілим, допомогу йому у веденні домашнього господарства або
компенсування йому відповідних витрат; 18) з метою найповнішого виконання функцій, передбачених
пунктами 14, 15, 16 та 17, створює спеціалізовану медичну та
патронажну служби страхування від нещасного випадку; 19) вживає всіх необхідних заходів для підтримання,
підвищення та відновлення працездатності потерпілого; 20) здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази
та інших умов, необхідних для функціонування сучасних
реабілітаційних центрів; 21) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого,
який не може виконувати попередню роботу; працевлаштовує
потерпілого із зниженою працездатністю. З метою найкращого
виконання цих функцій створює власні навчальні заклади; 22) здійснює заходи щодо укладання угод з
лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями про
обслуговування потерпілих та угод з навчальними закладами про
перенавчання інвалідів; 23) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при
цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються
коштами від збуту виробленої продукції; 24) надає за власним рішенням у разі невідкладної потреби
інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні
соціально-побутових питань за рахунок Фонду; 25) організовує залучення інвалідів до участі в громадському
житті; 26) забезпечує своєчасне та в повному обсязі відшкодування
потерпілому або особам, які перебували на його утриманні, шкоду,
заподіяну внаслідок ушкодження його здоров'я, або в разі його
смерті; 27) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати
громадянам України, які переїхали на постійне проживання за
кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в
Україні; 28) забезпечує організацію поховання померлого внаслідок
виробничої травми або професійного захворювання, відшкодування
вартості пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих
умов; 29) щорічно розробляє і не пізніше 25 січня подає виконавчій
дирекції Фонду звіт за минулий календарний рік про страхову
діяльність, виконання програми робіт, бюджету Управління, стан
охорони праці та соціального захисту потерпілих в регіоні.
5. Управління має право: 1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно
застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються
нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти
правильність складання цих документів; 2) проводити в порядку, визначеному законодавством України,
планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та
цільового використання ними збору на страхування від нещасного
випадку; 3) вимагати від керівників та інших службових осіб
підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді,
усунення порушень законодавства щодо сплати страхових внесків і
використання коштів Фонду, застосовувати до порушників санкції,
передбачені законодавством; 4) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про
стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері; 5) відносити у будь-який час підприємства у разі
систематичних порушень нормативних актів про охорону праці до
більш високого класу професійного ризику виробництва або знижувати
цей клас з початку фінансового року, якщо страхувальник значно
поліпшив стан охорони праці; 6) одержувати кредити у банківських установах за погодженням
з правлінням Фонду.
6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, державного
нагляду за охороною праці, підприємствами, об'єднаннями громадян,
структурними підрозділами фондів з інших видів соціального
страхування.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади директором виконавчої дирекції Фонду за
погодженням з правлінням Фонду. Начальник Управління має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади за його наказом.
8. Начальник Управління: 1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Управління
завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності
заступників начальника Управління, керівників структурних
підрозділів; 2) організовує діяльність Управління, спрямовану на
розроблення і здійснення заходів щодо профілактики нещасних
випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування їм шкоди та
фінансування системи страхування від нещасного випадку в регіоні; 3) подає на затвердження директору виконавчої дирекції Фонду
кошторис доходів і видатків та штатний розпис Управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 4) видає у межах своєї компетенції накази, організовує та
контролює їх виконання; 5) забезпечує виконання актів законодавства, які
регламентують діяльність працівників Управління; 6) затверджує положення про відділення Фонду, а також про
структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників
Управління; 7) вирішує питання призначення на посаду та звільнення з
посади працівників Управління, а також в установленому порядку -
керівників відділень Фонду; 8) входить із поданням до директора виконавчої дирекції Фонду
про створення, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів
Управління та відділень Фонду; 9) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання Управління та майном Управління - відповідно
до чинного законодавства; 10) керує всіма видами навчання підлеглих йому працівників
для своєчасного та повного виконання завдань, покладених на
Управління; 11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи
страхування від нещасного випадку; 12) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази,
створення сприятливих умов для плідної праці фахівців Управління; 13) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих
робочих місць працівників Управління, автоматизацію процесу
обробки, зберігання та передачі інформації в сфері страхування від
нещасного випадку, створення єдиного реєстру
підприємств-страхувальників і реєстру інвалідів праці; 14) створює при Управлінні спеціальну комісію, яка за
бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо
суми страхових внесків, розміру шкоди та прав на її відшкодування,
накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на
громадських і паритетних засадах входять представники місцевих
органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.
Положення про діяльність і персональний склад цієї комісії
затверджується правлінням Фонду; 15) звертається з поданням до відповідних органів державного
нагляду за охороною праці про прийняття рішень щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства
про охорону праці; 16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств,
окремих виробництв, цехів до усунення порушень, які загрожують
життю та здоров'ю людей; 17) організовує захист прав і законних інтересів Управління,
у тому числі в суді; 18) скликає в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції; 19) здійснює на договірних засадах співробітництво з
відповідними організаціями інших країн з питань, що належать до
компетенції Управління; 20) вживає заходів дисциплінарної відповідальності до
працівників Управління, начальників відділень Фонду; 21) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про
страхування від нещасного випадку.
9. Управління утримується за рахунок коштів Фонду. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників
Управління, кошторис доходів і видатків, штатний розпис в межах
виділених асигнувань затверджуються директором виконавчої дирекції
Фонду.
10. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис,
рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: