open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
12.01.2005 N 8/8/5

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету

по водному господарству

N 231/368/234 ( va231574-05 ) від 08.08.2005 }

Про порядок списання меліоративних фондів

і переведення зрошуваних та осушуваних земель

в немеліоровані угіддя
У зв'язку з роздержавленням земель, зміною власників землі і
майна, наданням нових функцій місцевим органам самоврядування,
яким передаються внутрішньогосподарські меліоративні фонди у
комунальну власність Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок списання меліоративних фондів і
переведення зрошуваних та осушуваних земель в немеліоровані угіддя
(додається).
2. Юридичному відділу Держводгоспу України /Райчева/ подати
зазначений наказ до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Державному комітету України по водному господарству,
Міністерству аграрної політики України, Державному комітету
України по земельних ресурсах довести наказ для керівництва в
роботі відповідним місцевим державним органам меліорації і водного
господарства, сільського господарства і продовольства, земельних
ресурсів, а також Верювній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
обласним державним адміністраціям.
4. Контроль за виконанням зазначеного наказу покласти на
заступника голови Держводгоспу О.Романова, заступника міністра
аграрної політики В.Яковенка, заступника голови Держкомзему
К.Радченка.
Голова Держводгоспу України В.Сташук
В.о. Міністра аграрної
політики України Ю.Лузан
Голова Держкомзему України А.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу України,

Мінагрополітики України,

Держкомзему України

12.01.2005 N 8/8/5

ПОРЯДОК

списання меліоративних фондів і переведення

зрошуваних та осушуваних земель в немеліоровані угіддя

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає основні положення, пов'язані з
підготовкою та поданням матеріалів на списання меліоративних
фондів (зрошувальної та осушувальної мережі, трубопроводів,
гідротехнічних споруд, насосних станцій та інших елементів
системи), які в результаті втрати зв'язку з джерелом зрошення або
непридатності води для поливу, виходу з ладу закритих
трубопроводів, що експлуатуються понад нормативний строк,
руйнування меліоративної мережі, гідроспоруд під впливом природних
факторів та зміни гідрологічного режиму річок-водоприймачів і т.
ін., не підлягають реконструкції або відновленню і не можуть
працювати у проектному режимі, а зрошувані і осушені землі на
таких системах підлягають переведенню в немеліоровані угіддя.
1.2. Не підлягають списанню меліоративні фонди: насосні
станції, міжгосподарська і внутрішньогосподарська мережа,
гідротехнічні споруди та інші елементи меліоративних систем,
технічний стан яких забезпечує подачу й відведення води, незалежно
від того, укомплектовані такі системи дощувальною технікою чи ні.
1.3. Цей порядок розповсюджується на меліоративні фонди, що
створені за рахунок державних централізованих капітальних
вкладень, і є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, які
їх використовують.
1.4. Ініціювання питання щодо списання меліоративних фондів
може бути прийнято вищим органом управління сільськогосподарського
підприємства (далі - підприємство), що визначений у його Статуті,
загальними зборами, зборами уповноважених, органами місцевого
самоврядування або фізичною особою.
1.5. У випадку несанкціонованого демонтажу закритих
трубопроводів, обладнання насосних станцій, питання про списання
меліоративних фондів та переведення зрошуваних і осушуваних земель
в немеліоровані угіддя розглядається за умови надання
підприємством, органами місцевого самоврядування або фізичною
особою відповідних документів: акта про непридатність
меліоративних фондів до подальшої експлуатації подання запиту для
отримання відповідного рішення правоохоронних органів щодо
встановлення винної особи, якою завдано збитки меліоративним
фондам, з метою притягнення її до відповідальності.
1.6. У цьому Порядку вживаються наведені нижче терміни: Меліоративні фонди - міжгосподарська, внутрішньогосподарська
та колекторно-дренажна мережа, гідротехнічні споруди, насосні
станції, водосховища, водомірні пристрої та інші об'єкти
інженерної інфраструктури меліоративних систем (крім дощувальних
машин), які забезпечують зволоження або водовідведення із
кореневмісного шару ґрунту для підтримання в ньому оптимального
водно-повітряного режиму. Меліоровані землі - землі, недостатня природна родючість яких
поліпшується за допомогою сільськогосподарських меліорацій. Зрошення земель - підведення води на поля для штучного
зволоження грунту з метою поліпшення живильного й теплового режиму
рослин, мікроклімату ґрунту і приземного шару повітря. Осушувані землі - земельна ділянка, обладнана осушувальною
мережею для ліквідації надлишкової зволоженості кореневмісного
шару ґрунту, підтримання в ньому оптимального водно-повітряного
режиму. Зрошувальна система - земельна ділянка з розміщеними на ній
гідротехнічними спорудами, що забезпечують зрошення цієї
території. Зволожувально-осушувальна система - меліоративна система,
призначена для зволоження і осушення певного масиву земель.
Містить елементи зволожувальної та осушувальної систем, причому
частина елементів має двостороннє призначення. Осушувальна система - надмірно зволожена земельна ділянка з
гідротехнічними спорудами, що забезпечують її осушення. Державні централізовані капітальні вкладення - інвестиції, що
спрямовані на будівництво, реконструкцію та відновлення
меліоративних систем, водогосподарських об'єктів і фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позичок. Інвентаризація меліорованих земель - визначення якісного
складу зрошуваних та осушуваних угідь, придатності земель до
подальшого використання, як меліорованих; оцінка технічного стану
меліоративні їх фондів. Елементи меліоративної системи - функціонально
взаємопов'язані між собою споруди, будівлі і пристрої на
меліоративних системах, за допомогою яких забезпечується
оптимальний водно-сольовий і водно-повітряний режим на зрошуваних
і осушуваних землях. Критерії оцінки зрошувальних і осушувальних систем -
показники, які характеризують незадовільний технічний стан
меліоративних систем та меліорованих земель.
2. Робота комісії
2.1. Рішення органу управління сільськогосподарським
підприємством, що визначений у його Статуті, звернення органу
місцевого самоврядування або фізичної особи, якій належить право
володіння, користування й розпорядження землею, щодо необхідності
списання меліоративних фондів, є піде ґавою для клопотання перед
районним органом виконавчої влади, Севастопольською міською
державною адміністрацією стосовно розгляду цього питання та
утворення комісії для проведення обстеження та інвентаризації
меліорованих земель і визначення технічного стану меліоративних
фондів.
2.2. Для проведення обстеження та інвентаризації меліорованих
земель і визначення технічного стану меліоративних фондів районним
органом виконавчої влади. Севастопольською міською державною
адміністрацією утворюється комісія, до складу якої включаються
представники: управління АПК районної державної адміністрації; органів місцевого самоврядування; районного відділу (міське Управління) земельних ресурсів; експлуатаційної водогосподарської організації; власників (землекористувачів), що використовують меліоровані
землі; інших представників (за згодою).
2.3. Обстеження та інвентаризація проводиться комісією по
кожній зрошувальній, осушувальній системі на підставі таких
вихідних матеріалів: проектної та робочої документації на будівництво
меліоративної системи; плану землекористування підприємства з нанесенням на нього
меж зрошуваних, осушуваних земель, експлікації по видах угідь; характеристик якості земель, карт і даних про їх
меліоративний стан; паспортів на водогосподарські споруди, довідок, звітів та
матеріалів спостережень за роботою системи, які ведуться
експлуатаційною водогосподарською організацією і
гідрогеолого-меліоративною службою, а також статистичних та
оперативних даних підприємств і управління земельних ресурсів про
використання земель; критеріїв оцінки технічного стану меліоративних фондів та
меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель (додаток 1);
2.4. Комісія на місці визначає: технічний стан меліоративної системи: якість трубопроводів,
запірної та регулюючої арматури, колодязів, меліоративної мережі,
гідротехнічних споруд, будівель і устаткування насосних станцій,
дощувальних машин, причини підтоплення та заболочування, внаслідок
яких меліоровані землі не використовуються за призначенням; можливість виконання додаткових робіт з підвищення
водозабезпеченості зрошувальних систем, реконструкції,
меліоративного поліпшення сільськогосподарських угідь, технічного
переоснащення; економічну доцільність та орієнтовну вартість робіт,
пов'язаних із відновленням працездатності меліоративної системи
або її частини. При економічній недоцільності або неможливості виконання
робіт, пов'язаних із відновленням та відбудовою меліоративних
систем, комісія вносить пропозиції місцевим органам виконавчої
влади щодо списання внутрішньогосподарських меліоративних фондів
та переведення зрошуваних і осушуваних земель в немеліоровані
угіддя.
2.5. У разі, коли при розгляді комісією матеріалів про
списання меліоративних фондів та переведення зрошуваних і
осушуваних земель в немеліоровані угіддя, окремі власники
(землекористувачі) зрошуваних земель виявили бажання надалі
використовувати їх як поливні, комісія разом із заінтересованими
фізичними і юридичними особами розглядає розрахунки
експлуатаційних водогосподарських організацій про вартість послуг
із подачі води і спожиту електроенергію, або виконання у разі
необхідності додаткових робіт і приймає рішення щодо можливості
подачі води на окремі площі.
2.6. Враховуючи, що кожна меліоративна система складається з
цілісних технологічних комплексів, які забезпечують подачу,
відведення води, створення оптимального водно-повітряного режиму
на будь-якій її частині, комісія, у разі списання меліоративних
фондів на окремих площах або технологічних комплексів і
переведення зрошуваних, осушуваних земель в немеліоровані угіддя,
виходить з умов забезпечення цілісності роботи системи на площі,
що залишається для подальшого її використання, як меліорованої.
2.7. Прийняті комісією рішення щодо проведення робіт з
поліпшення технічного стану або списання меліоративних фондів та
переведення зрошуваних або осушуваних земель в немеліоровані
угіддя погоджуються з районними радами, у межах їх повноважень.
2.8. Результати роботи комісії оформляються Актом оцінки
технічного стану зрошувальної, осушувальної системи (або її
частини) за матеріалами обстеження та інвентаризації зрошуваних,
осушуваних земель (додатки 2, 3). До Актів додаються відомості: про наявність та технічний стан
закритих трубопроводів (таблиця 1); устаткування
внутрішньогосподарським насосних станцій (таблиця 2); про
наявність та технічний стан гідротехнічних споруд (таблиця 3),
висновок гідрогеолого-меліоративної служби.
3. Затвердження матеріалів зі списання меліоративних фондів
та переведення зрошуваних і осушуваних земель в немеліоровані
угіддя
3.1. Акт оцінки технічного стану зрошувальної, осушувальної
системи (або її частини) за матеріалами обстеження та
інвентаризації зрошуваних, осушуваних земель подається комісією
управлінню сільського господарства й продовольства районної
державної адміністрації, управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.
3.2. Управління сільського господарства й продовольства
районної державної адміністрації, управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації разом з експлуатаційною водогосподарською
організацією, районним відділом земельних ресурсів на підставі
матеріалів комісії формує технічну документацію (у 4-х
примірниках) на списання меліоративних фондів і переведення
зрошуваних і осушуваних земель в немеліоровані угіддя та направляє
Головному управлінню сільського господарства й продовольства
обласної державної адміністрації. Міністерству агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим такий перелік документів: пояснювальну записку, в якій, зокрема, зазначається: загальна
площа меліоративної системи, рік уведення в експлуатацію, технічна
характеристика системи або її частини, землі якої підлягають
переведенню у інші види угідь; технічний стан меліоративної
мережі, трубопроводів, наявність дощувальної техніки,
меліоративний стан земель, склад земельних угідь згідно з проектом
і фактично; підстави для списання (причини неполиву, регулювання
водного режиму), обмеженість напрямків господарського використання
осушуваних земель тощо; акт оцінки технічного стану зрошувальної, осушувальної
системи (або її частини) за матеріалами інвентаризації
меліорованих земель; графічні матеріали (план-схема меліоративної системи або її
частини); рішення зборів уповноважених власників меліорованих земель; список усіх власників (землекористувачів) меліорованих
земель, які підлягають переведенню в немеліоровані угіддя; рішення міської районної ради; розпорядження районної державної адміністрації; економічне обґрунтування.
3.3. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим разом з Республіканським комітетом Автономної
Республіка Крим по водному господарству. Республіканським
комітетом Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах та
Головне управління сільського господарства і продовольства
обласної державної адміністрації разом з обласним виробничим
управлінням меліорації і водного господарства, обласним Головним
управлінням земельних ресурсів розглядають подані матеріали і у
разі необхідності здійснюють перевірку на місці, роблять загальні
висновки по всіх меліоративних системах (її частинах), що
обстежувались у межах землекористування суб'єктів господарювання,
які їх використовують, оформляють і направляють документи (згідно
з переліком п. 3.2.) до Міністерства аграрної політики України,
Державного комітету України по водному господарству та Державного
комітету України по земельним ресурсах.
3.4. Міністерство аграрної політики разом з Державним
комітетом по водному господарству та Державним комітетом по
земельних ресурсах: розглядають подані матеріали і при необхідності здійснюють
вибіркову перевірку достовірності поданих документів на місцях; готують за цими матеріалами висновки і приймають остаточне
рішення, яке в установленому порядку затверджується
Мінагрополітики, Держводгоспом та Держкомземом. Рішення направляється Головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства,
обласним Головним управлінням земельних ресурсів, Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації і є підставою для списання меліоративних
фондів з балансу органів місцевого самоврядування,
сільськогосподарських підприємств і фізичних осіб та переводу
зрошуваних і осушуваних земель в немеліоровані угіддя.
Начальник Управління експлуатації
Водогосподарських систем
Держводгоспу України В.Земба
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва
Мінагрополітики України О.Лаврик
Начальник Управління землеустрою
та охорони земель Держкомзему Ю.Альбощий

Додаток 1

до п. 2.3. Порядку списання

меліоративних фондів і

переведення зрошуваних та

осушувальних земель в

немеліоровані угіддя

КРИТЕРІЇ

оцінки технічного стану меліоративних фондів

та меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель,

які пропонуються до списання меліоративних фондів

і переведення земель в немеліоровані угіддя

------------------------------------------------------------------ N з/п|Характерні особливості | Показники оцінки | -----+-----------------------+----------------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| I. Зрошувальні системи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Тривала експлуатація |Система експлуатується понад | |системи, елементи |нормативний термін служби 25-30 | |системи зношені або |років; 100 відсоткове нарахування | |стали непридатними. |амортизаційних відрахувань; знос | |Технічний рівень |меліоративних фондів понад 70%; | |системи незадовільний. |не використовуються як зрошувані | |Технічний стан мережі і|землі понад 10 років; великі | |споруд на ній, |фільтраційні й | |насосно-силового |експлуатаційно-технічні втрати | |устаткування не |води - понад 30%; низький ККД | |забезпечує стале та |системи 0,51 - 0,65; | |надійне функціонування |насосно-силове устаткування | |зрошувальної системи. |відпрацювало нормативний термін і | | |потребує заміни; реконструкція та | | |відновлення системи економічно не | | |виправдані. | -----+-----------------------+----------------------------------| 2 |Неможливе забезпечення |Відсутність води в джерелах | |подачі води на систему |зрошення; вода, непридатна для | |відповідної якості і в |зрошення згідно з ДСТУ 2730-94 | |необхідних обсягах |"Якість природної води для | |згідно з план-графіками|зрошення. Агрономічні критерії". | |і її розподілом по | | |водокористувачах. | | -----+-----------------------+----------------------------------| 3 |Незадовільний |За даними багаторічних | |меліоративний стан |спостережень, що ведуться | |зрошуваних угідь. |гідрогеолого-меліоративною | | |службою, показники глибини | | |ґрунтових вод, їх хімічного складу| | |та мінералізації, ступеню | | |засолення й солонцюватості грунтів| | |перевищують допустимі значення. | -----+-----------------------+----------------------------------| 4 |Відбуваються ерозійні |Критичні ухили поверхні землі, на | |процеси на зрошуваних |яких побудовані зрошувані системи,| |землях. |більше 3 градусів. | ----------------------------------------------------------------| II. Осушувальні системи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Порушення проектного |Під дією природних та | |режиму роботи |організаційно-господарських | |осушувальної системи |факторів осушувальна мережа, | |під впливом природних |гідротехнічні споруди с гали | |факторів і |непридатними і потребують повного | |господарської |відновлення, що економічно | |діяльності, внаслідок |недоцільно. Перезволоження | |зміни гідрологічного |осушених площ внаслідок | |режиму |підтоплення дренажних гирл, | |річок-водоприймачів. |створення підпору у дренажній | | |мережі; руйнування каналів, | | |гідроспоруд при осіданні торфу. | ----------------------------------------------------------------| III. Зміна цільового використання земель | ----------------------------------------------------------------| 1 |Зрошувані, осушувані |Меліоровані землі знаходяться під | |землі не |забудовою, відведені до | |використовуються за |заповідного фонду. | |призначенням. | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до п. 2.8 Порядку списання

меліоративних фондів і

переведення зрошуваних та

осушуваних земель в

немеліоровані угіддя

АКТ

оцінки технічного стану зрошувальної системи

(або її частини) за матеріалами обстеження

та інвентаризації зрошуваних земель

в ___________________________________________________________ (назва підприємства, органу місцевого самоврядування або
фізичної особи) ______________________ району ___________________________ області _________________________________________________________________

(назва села, селища, міста)
"__" __________ 200_ р. ______________
Згідно з рішенням ___________________________________________

(загальних зборів підприємства, органів місцевого

самоврядування, ________________________________________________ порушено питання

клопотання фізичної особи) ро списання основних меліоративних фондів і переведення
зрошуваних земель в немеліоровані угіддя на площі ________ га
зрошувальної системи _____________________________________________ _________________________________ у зв'язку з ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(указати причини)
Комісія у складі: Голови ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Членів комісії: Представника районного управління сільського господарства й
продовольства ____________________________________________________ Представника органів місцевого самоврядування _______________ Представника управління зрошувальних систем _________________ Представника районного відділу земельних ресурсів ___________ Представника гідрогеолого-меліоративної служби ______________ ______________ ______________
за період ___________________________________________ провела
обстеження та інвентаризацію технічного стану системи і
меліоративного стану земель, ознайомилась з матеріалами
сільськогосподарського використання зрошуваних земель, звітами,
довідками, даними спостережень за роботою системи і відмічає:
------------------------------------------------------------------ Показники |Усьо-|у т.ч. по системах, зрошув.| |го по| ділянках, суб'єктах | |під- | господарювання | |приє-|---------------------------| |мству| підприємство |селянське| | |-----------------|(фермер- | | |всьо-|діля-|діля-|ське) | | |го по|нка |нка |господар-| | |сис- |N 1 |N 2 |ство | | |темі | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 1. Площа зрошуваних земель, га| | | | | | у т.ч. сільгоспугідь: | | | | | | з них рілля багаторічні | | | | | | насадження | | | | | | сіножаті пасовищ | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 2. Із зазначених угідь не | | | | | | використовується | | | | | | у проектному режимі, га | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| а) всього _______________ | | | | | | у т.ч. ріллі | | | | | | сіножатей пасовищ | | | | | | __________________ | | | | | | __________________ | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| б) не використовується з | | | | | | причини, (га): | | | | | | - незадовільного технічного | | | | | | стану господарської мережі, | | | | | | гідротехнічних споруд, | | | | | | насосних станцій та ін. | | | | | | заболочення | | | | | | _____________________________ | | | | | | підтоплення | | | | | | _____________________________ | | | | | | засолення | | | | | | ______________________________| | | | | | недостатнього | | | | | | водозабезпечення ____________ | | | | | | ______________________________| | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3. Технічний стан системи: | | | | | | Джерело зрошення | | | | | | - поверхневе | | | | | | - підземне | | | | | | - стічні води | | | | | | Забезпеченість (дебіт, об'єм, | | | | | | якість води і т. ін.). | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3.1. Насосна станція та її | | | | | | споруди | | | | | | - марка насоса | | | | | | - продуктивність | | | | | | - технічний стан | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3.2. Зрошувальна мережа | | | | | | - довжина, км | | | | | | - матеріал | | | | | | - технічний стан | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3.3. Наявність дренажу, га | | | | | | - технічний стан | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3.4. Гідротехнічні споруди | | | | | | - кількість, шт. | | | | | | - технічний стан | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 3.5. Дощувальна техніка, | | | | | | всього, шт. | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| в т.ч. по марках | | | | | | ______________________________| | | | | | ______________________________| | | | | | технічний стан | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 4. Рік уведення в експлуатацію| | | | | | зрошувальної системи | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 5. Балансова вартість основних| | | | | | меліоративних фондів системи, | | | | | | тис. грн. | | | | | | - початкова | | | | | | - залишкова | | | | | | ------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------| 6. Сума зносу, тис. грн. | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 7. Висновки і пропозиції комісії щодо списання основних | меліоративних фондів та переведення меліорованих земель в | немеліоровані угіддя або поліпшення технічного стану системи і | меліоративного стану сільськогосподарських угідь: | а) зрошувальна система на площі ____ га знаходиться в технічно | справному стані і не потребує проведення додаткових капітальних | робіт з підвищення її технічного рівня (з урахуванням площ, на | яких об'єктами інженерної інфраструктури забезпечується подача | води на зрошення, незалежно від того, укомплектовані системи | дощувальною технікою чи ні; | б) площа зрошуваних земель _____ га не використовується | як зрошувана (вказати конкретні причини та параметри технічних | та меліоративних показників) і потребує реконструкції на | ......... га; підвищення водозабезпеченості на ......... га; | поліпшення меліоративного стану зрошуваних земель ......... га; | списання меліоративних фондів і переведення зрошуваних земель | у немеліоровані угіддя на площі .......... га, балансовою | вартістю ............ тис. гривень. | в) _____________________________________________________________| ________________________________________________________________| ________________________________________________________________| г) _____________________________________________________________| ________________________________________________________________| ________________________________________________________________| ________________________________________________________________| -----------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________
Члени комісії _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
Примітка: а) У разі, коли мова йде про списання окремих площ
на зрошувальних системах, у графах 3, 4, 5, 6 вказуються земельні
ділянки згідно з державними актами. б) Показники площ графи 1 записуються через дріб: у чисельнику площі за проектом, у знаменнику - фактичне
використання. в) Технічний стан елементів системи оцінюється спеціалістами
як задовільний або незадовільний, вказати, з яких причин. г) Залишкову балансову вартість системи або її частини подати
за цінами на дату складання акта.

Додаток 3

до п. 2.8 Поряди списання

меліоративних фондів і

переведення зрошуваних та

осушуваних земель в

немеліоровані угіддя

АКТ

оцінки технічного стану осушувальної системи

(або її частини) за матеріалами обстеження

та інвентаризації осушуваних земель

в ___________________________________________________________ (назва підприємства, органу місцевого самоврядування або
фізичної особи) _________________________ району ________________________ області _________________________________________________________________

(назва села, селища, міста)
"__" __________ 200_ р. ______________
Згідно з рішенням ___________________________________________

(загальних зборів підприємства, органів місцевого

самоврядування, __________________________________________ порушено питання

клопотання фізичної особи) ро списання основних меліоративних фондів і переведення
осушуваних земель в немеліоровані угіддя на площі ________ га
осушувальної системи _____________________________________________ _________________________________ у зв'язку з ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(указати причини)
Комісія у складі: Голови ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Членів комісії: Представника районного управління сільського господарства й
продовольства ____________________________________________________ Представника органів місцевого самоврядування _______________ Представника управління осушувальних систем _________________ Представника районного відділу земельних ресурсів ___________ Представника гідрогеолого-меліоративної служби ______________ ______________ ______________
за період ___________________________________________ провела
обстеження та інвентаризацію технічного стану системи і
меліоративного стану земель, ознайомилась з матеріалами
сільськогосподарського використання осушуваних земель, звітами,
довідками, даними спостережень за роботою системи і відмічає:
---------------------------------------------------------------------- Показники |Усього| у т.ч. по системах, зрошув. | | по | ділянках, суб'єктах | |госпо-| господарювання | |дарст-|------------------------------------| |ву |всьо-| підприємство |селян- |інші| | |го по|-----------------|ське | | | |сис- |всьо-|діля-|діля-|(ферме-| | | |темі |го по|нка |нка |рське) | | | | |сис- |N 1 |N 2 |госпо- | | | | |темі | | |дарст- | | | | | | | |во | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 1. Площа осушуваних | | | | | | | | земель, га | | | | | | | | у т.ч. сільгоспугідь: | | | | | | | | з них рілля | | | | | | | | багаторічні насадження | | | | | | | | сіножаті пасовища | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 2. Із зазначених угідь | | | | | | | | не використовується у | | | | | | | | проектному режимі, га | | | | | | | | а) всього _____________ | | | | | | | | у т.ч. ріллі | | | | | | | | сіножатей пасовищ | | | | | | | | __________________ | | | | | | | | __________________ | | | | | | | | б) не використовується з| | | | | | | | причини (га): | | | | | | | | - незадовільного | | | | | | | | технічного стану | | | | | | | | господарської мережі, | | | | | | | | гідротехнічних споруд, | | | | | | | | насосних станцій та ін. | | | | | | | | - заболочення | | | | | | | | ______________________ | | | | | | | | - підтоплення | | | | | | | | ______________________ | | | | | | | | - інші причини | | | | | | | | _____________________ | | | | | | | | ______________________ | | | | | | | | ______________________ | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 3. Технічний стан | | | | | | | | системи: | | | | | | | | Відповідність вимогам | | | | | | | | щодо забезпечення | | | | | | | | оптимального | | | | | | | | водно-повітряного режиму| | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 3.1. Осушувальна мережа | | | | | | | | - довжина, км | | | | | | | | - технічний стан | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 3.2. Наявність дренажу, | | | | | | | | га | | | | | | | | - технічний стан | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 3.3. Гідротехнічні | | | | | | | | споруди | | | | | | | | кількість, шт. | | | | | | | | технічний стан | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 3.4. Насосні станції | | | | | | | | - призначення | | | | | | | | - марка насосів | | | | | | | | - продуктивність | | | | | | | | - технічний стан | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 4. Рік уведення в | | | | | | | | експлуатацію | | | | | | | | осушувальної системи | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 5. Балансова вартість | | | | | | | | основних меліоративних | | | | | | | | фондів системи, | | | | | | | | тис. грн. | | | | | | | | - початкова | | | | | | | | - залишкова | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+----| 6. Сума зносу, тис. грн.| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------| 7. Висновки і пропозиції комісії щодо списання основних | меліоративних фонди та переведення меліорованих земель в | немеліоровані угіддя або поліпшення технічного стану системи і | меліоративного стану сільськогосподарських угідь | ____________________________________________________________________| ____________________________________________________________________| ____________________________________________________________________| ____________________________________________________________________| ____________________________________________________________________| ---------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________
Члени комісії _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
Примітка: а) У разі, якщо мова йде про списання окремих площ
на осушувальних системах у графах 3, 4, 5, 6 вказуються земельні
ділянки згідно з державними актами. б) Показники площ по розділу 1 записуються через дріб: у чисельнику площі по проекту, у знаменнику - фактичне використання. в) Технічний стан елементів системи оцінюється спеціалістами
як задовільний або незадовільний, вказати, з яких причин. г) Залишкову балансову вартість системи, нарахування й
використання амортизаційних відрахувань привести у цінах на дату
складання акта.

Таблиця 1

до Акту оцінки технічного

стану зрошувальної системи

(або її частини) за

матеріалами обстеження та

інвентаризації зрошуваних

земель

ВІДОМІСТЬ

про наявність закритих трубопроводів

------------------------------------------------------------------ Трубопроводи | Протяжність | 3 них |Технічний стан| (матеріали) | внутрішньо- | відпрацювали | | | господарської |амортизаційний | | | мережі, км | термін | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Сталеві | | | | Чавунні | | | | Азбестоцементні | | | | Залізобетонні | | | | Інші | | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| РАЗОМ | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: Показники протяжності показуються через дріб: у
чисельнику - за проектом, у знаменнику - фактичні. Вказується технічний стан трубопроводів (корозійний знос,
наявність поривів, механічні пошкодження тощо)

Таблиця 2

до Акту оцінки технічного

стану зрошувальної системи

(або її частини) за

матеріалами обстеження та

інвентаризації зрошуваних

земель

ВІДОМІСТЬ

устаткування внутрішньогосподарських насосних станцій

------------------------------------------------------------------------ Назва |Оди- |Тип,|Кіль-|Продук- |Знахо-|Технічний |Примі-| устаткування |ниця |мар-|кість|тивність |дився |стан |тка | |вимі-|ка | |м.куб/сек|у |-------------| | |ру | | | |капі- |задо- |неза- | | | | | | |таль- |віль- |дові- | | | | | | |ному |ний |льний | | | | | | |ремо- | |(при- | | | | | | |нті | |чини) | | | | | | |(ра- | | | | | | | | |зів) | | | | ---------------+-----+----+-----+---------+------+------+------+------| Насоси _____ |шт. | | | | | | | | _____________ | | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Електродвигуни |шт. | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Компресори |шт. | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Розподільчі |шт. | | | | | | | | щити _________ | | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Шафи керування |шт. | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Вантажопідійма-|шт. | | | | | | | | льне обладнання| | | | | | | | | (крани, | | | | | | | | | кран-балки, | | | | | | | | | талі...) | | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Прилади обліку |шт. | | | | | | | | води __________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | Трансформатори |шт. | | | | | | | | силові | | | | | | | | | ______________ | | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | _______________| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Примітка: Показники відомості вказуються через дріб: у
чисельнику - за проектом, у знаменнику - фактичні.

Таблиця 3

до Акту оцінки технічного

стану зрошувальної системи

(або її частини) за

матеріалами обстеження та

інвентаризації зрошуваних

земель

ВІДОСІСТЬ

про наявність та технічний стан гідроспоруд на

внутрішньогосподарській мережі

------------------------------------------------------------------ Гідроспоруди |Оди-|Кіль- | Технічний стан |Примітка | |ниця|кість |------------------| | |ви- | |Задо-| потребує | | |міру| |віль-|------------| | | | |ний |капі-|рекон-| | | | | |таль-|струк-| | | | | |ного |ції | | | | | |ремо-| | | | | | |нту | | | -----------------------+----+------+-----+-----+------+---------| Перегороджуючі споруди |шт. | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | Водорозподільчі споруди|шт. | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | Мости |шт. | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | Трубчаті переїзди |шт. | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | _______________________| | | | | | | Запірно-регулююча |шт. | | | | | | арматура ______________| | | | | | | _______________________| | | | | | | Колодязі |шт. | | | | | | ______________________ | | | | | | | _______________________| | | | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: