open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.01.1999 N 8

Про затвердження Положення про порядок передачі

до відділення або служби по боротьбі з контрабандою

і порушеннями митних правил матеріалів справ

про порушення митних правил,

заведених іншими підрозділами митниці

У зв'язку зі створенням відділень та служб по боротьбі з
контрабандою і порушеннями митних правил та з метою уніфікації
порядку передачі матеріалів справ про порушення митних правил до
вказаних підрозділів для провадження, недопущення порушень
законодавства та тяганини при такому провадженні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок передачі до відділення
або служби по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил
матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими
підрозділами митниці (додається).
2. Встановити, що вказане Положення вступає в силу з дня його
затвердження.
3. Управлінню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити
тиражування та направлення наказу в митні установи.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил Крикуна О.О.
Голова Служби Ю.П.Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

06.01.1999 N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі до відділення або служби

по боротьбі з контрабандою і порушеннями

митних правил матеріалів справ про порушення

митних правил, заведених іншими підрозділами митниці

1. Посадова особа митного органу, яка виявила порушення
митних правил, невідкладно складає протокол про таке порушення у
відповідності з вимогами ст. 122 Митного кодексу України
( 1970-12 ) (далі - МКУ), а також з урахуванням положень ст. 128
МКУ.
2. До складення протоколу про порушення митних правил
відповідна посадова особа митного органу вирішує питання про
проведення особистого огляду (за наявності підстав та з
дотриманням вимог ст. 32 МКУ) ( 1970-12 ) та адміністративне
затримання особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності (з дотриманням вимог ст. 125 МКУ). Після складення протоколу посадова особа митного органу,
вказана у п. 1 цього Положення: а) відбирає від особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності, пояснення або заяву чи опитує її згідно з
положеннями ст. 124 МКУ ( 1970-12 ) та з дотриманням інших вимог
чинного законодавства; б) у відповідності з ст. 124 МКУ ( 1970-12 ) опитує свідків
вчиненого правопорушення, якщо вони є; в) складає рапорт про обставини виявлення правопорушення чи
інші обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про
порушення митних правил; г) здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством, для
забезпечення всебічного та повного розгляду справи про порушення
митних правил, а також збереження предметів правопорушення
відповідно до чинних нормативних актів, доказів про його вчинення
тощо.
3. Матеріали справи про порушення митних правил підлягають
передачі для проведення митного розслідування до відділення або
служби по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил
(далі - відділення або служби) незалежно від того, посадовою
особою якого іншого підрозділу митниці її заведено, терміново, але
не пізніше трьох діб з моменту складення протоколу про порушення
митних правил через начальника митниці. В разі, якщо матеріали справи про порушення митних правил
містять наявні ознаки складу злочину, вони передаються до
відділення або служби негайно. Така передача здійснюється
безпосередньо посадовою особою, яка завела справу про порушення
митних правил, викликаному на місце події дізнавачу відділення або
служби, який невідкладно приймає справу до свого провадження. До
прибуття дізнавача вживаються заходи по зберіганню слідів злочину
та встановлення осіб, що його скоїли.
4. Матеріали справи про порушення митних правил передаються
до відділення або служби за Актом прийому-передачі матеріалів
справи про порушення митних правил, форма якого додається. Акт має містити відомості про посадову особи митниці, яка
передає такі матеріали, посадову особу відділення або служби, яка
їх отримує, перелік фактично переданих матеріалів справи,
відомості про час прийому-передачі, інші відомості, що передбачено
встановленою формою Акта. Акт має бути підписано посадовою особою
митниці, яка склала протокол про порушення митних правил, та
передає через начальника митниці до відділення або служби
матеріали справи, а також посадовою особою відділення або служби,
яка такі матеріали отримує.
5. Акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення
митних правил складається у двох примірниках, перший з яких
додається до матеріалів справи, а другий лишається у посадової
особи митниці, яка передала матеріали справи до відділення або
служби.
6. До матеріалів справи про порушення митних правил, що
підлягають передачі до відділення або служби, відносяться: а) протокол про порушення митних правил; б) пояснення або заява особи, яка притягується до
відповідальності, чи протокол опитування такої особи (за їх
наявності); в) протокол особистого огляду, якщо такий огляд проводився; г) протокол адміністративного затримання, якщо таке
затримання застосовувалось; д) протоколи опитування свідків (за їх наявності); є) рапорт про обставини виявлення правопорушення чи інші
обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про порушення
митних правил; ж) предмети та документи, вилучені протоколом про порушення
митних правил, які необхідні для розгляду справи, якщо вони
вилучались; з) інші наявні документи та предмети, що можуть мати значення
для всебічного та повного розгляду справи (листи, в тому числі й
митних органів, провізні відомості, товаросупровідні документи,
контракти, дозволи уповноважених органів, митні декларації,
вантажні митні декларації, пломби тощо); і) копії описів предметів, визначених ч. 1 ст. 128 МКУ
( 1970- 12 ), які передано до складу або каси митниці; й) акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення
митних правил.
7. Документи, що зазначені в пункті 6 "з" цього Положення, по
можливості передаються в оригіналах, якщо такої можливості немає -
в копіях, вірність яких засвідчено посадовою особою митниці, яка
склала протокол про порушення митних правил.
8. Матеріали справи про порушення митних правил приймає
начальник відділення або служби чи їх заступники.
9. Начальник відділення або служби чи їх заступники не мають
права відмовити в прийомі таких матеріалів, але можуть вимагати
надання документів, зазначених в п. 6 "з", які необхідні для
всебічного та повного розгляду справи.
10. Після отримання матеріалів справи про порушення митних
правил відділенням або службою, начальник відділення або служби чи
їх заступники своєю резолюцією на Акті прийому-передачі матеріалів
справи про порушення митних правил доручає організувати
провадження у справі керівнику відповідного підрозділу відділення
або служби, який, в свою чергу, визначає конкретну посадову особу,
яка провадитиме у справі.
11. Про отримання матеріалів справи про порушення митних
правил відділенням або службою, а також про доручення провадження
у справі конкретній посадовій особі відділення або служби в
Журналі обліку справ про порушення митних правил робиться
відповідна відмітка із зазначенням дати отримання матеріалів
відділенням або службою та дати, з якої провадження у справі
доручено конкретній посадовій особі відділення або служби.
12. Якщо протокол про порушення митних правил складено з
порушенням вимог чинного законодавства, начальник відділення або
служби чи їх заступники звертаються до начальника митниці з
мотивованою пропозицією про вжиття до особи, яка допустила таке
порушення, заходів адміністративного або дисциплінарного впливу.
13. Забезпечення виконання цього Положення покладається на
начальників регіональних митниць, митниць та начальників відділень
або служб по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил.

Додаток N 1

до Положення про порядок

передачі до відділення

або служби по боротьбі

з контрабандою і порушеннями

митних правил матеріалів

справ про порушення митних

правил, заведених іншими

підрозділами митниці,

затвердженого наказом

Держмитслужби України

06.01.1999 N 8

АКТ

прийому-передачі матеріалів

справи про порушення митних правил N _____-_________-___

"___" __________ 19__ року ___ год. ___ хв.

(дата)

Цим Актом ________________ ___________________________________

(посада) (назва підрозділу)
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
передав матеріали справи про порушення митних правил N ____- _______-___ в складі:
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Кількість| п/п| | аркушів | ---+--------------------------------------------------+---------| 1. |Протокол про порушення митних правил N ________- | | |____________-____ від "___" ____________ 19__ року| | ---+--------------------------------------------------+---------| | | | ---+--------------------------------------------------+---------| | | | ---+--------------------------------------------------+---------| | | | ---+--------------------------------------------------+---------| | | | ---+--------------------------------------------------+---------| |Разом: | | -----------------------------------------------------------------
Матеріали справи
передав ________________ ____________ __________

(посада) (прізвище) (підпис)
З матеріалами справи ознайомився:
начальник ___________________ митниці ______________ ____________

(назва митниці) (прізвище) (підпис)
Дата: "___" _____________ 19__ року
Матеріали справи прийняв _______________ _____________ __________

(посада) (прізвище) (підпис)
Дата: "___" _____________ 19__ року, ___ год. ___ хв.

Організацію провадження у справі Провадження у справі доручаю
доручаю ___________________ ___________________ (посада)
(посада) ___________________________ ___________________________ (прізвище, ініціали)
(прізвище, ініціали)

Начальник відділення (служби) по Начальник
боротьбі з контрабандою та ____________________________
порушеннями митних правил (назва підрозділу) _____________ митниці
(назва митниці) відділення (служби) ______________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 19__ р. "___" ____________ 19__ р.
(дата) (дата)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: